Доступ ограничен.
Поиск | Войти
Республика Адыгея
О Госсовете
Структура
Заседания
Деятельность
Документы
Пресс-служба
Аналитические материалы
ЮРПА
Молодежный парламент
Комиссия Аппарата
Прокуратура РА

Къэбархэр

Главная

 Страницы:     

Архив по годам: 2014; 2018;
Публикаций в разделе - 1619
8 июня 2023 года 11:43

КIэлэегъаджэхэу ыкIи кIэлэпIухэу республикэ зэ¬нэкъокъухэм щатекIуагъэхэр зыщагъашIогъэхэ Iофтхьабзэм Iэщэ Мухьамэд хэлэжьагъ

Зэхахьэр республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.
Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэлэегъаджэхэу, гъэсакIохэу тынхэр къызыфа­гъэшъошагъэхэм афэгушIуагъ.

8 июня 2023 года 08:00

Социальнэ IофышIэм и Маф

Адыгэ Республикэм исоциальнэ IофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ гуфэбэныгъэ хэлъэу тышъуфэгушIо!

7 июня 2023 года 17:25

Ливадийскэ форумым Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Iоныгъом и 6-м къыщегъэжьагъэу и 11-м нэс Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Дунэе фестивалэу «Урыс гущыIэ кIочIэшхор» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэ. Фестивалыр къызызэIуахым, ар АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, депутатхэм ыкIи цIыфэу республикэм щыпсэухэрэм ацIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ, къэгущыIагъ. Урысыбзэм икъэухъумэн ыкIи ихэгъэхъон, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэгурыIоныгъэ яIэу зэдэпсэунхэм, къэралыгъо суверенитетым игъэпытэн афэгъэхьыгъэ псалъэ къышIыгъ. Адыгеим и Парламент ипащэ Ливадийскэ клубым изэхэсыгъоу «Урысые дунаир къэгъэзапIэм нэсыгъ» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

7 июня 2023 года 11:22

Тарихъыр къыкIаIотыкIыжьы, ар ащыгъупшэ хъумэ

«Урыс гущыIэ кIочIэшхор» зыфиIорэ яя XVI-рэ Дунэе фестивалым икъызэIухын къыдыхэлъытагъэу Урысыем иблэкIыгъэ тарихъ хъугъэ-шIагъэхэм мымакIэу атегущыIагъэх, лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэгурыIохэу, зэкъотхэу зэрэщытыгъэхэр, джы къыкIэлъыкIорэ лIэужыри арэущтэу зэрэщытыр къыхагъэщыгъ.

7 июня 2023 года 10:54

КIэлэцIыкIу спорт клубым зыщызыгъасэрэмэ Цэй Эдуард аIукIагъ

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард «лIыхъужъыгъэм идесэ» спорт клубэу «Мыекъуапэ-сити» зыфиIорэм щыригъэкIокIыгъ. Урысыем и Мафэу къэблагъэрэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.

6 июня 2023 года 13:12

Владимир Нарожнэр фестивалым имэфэкI зэхахьэ къыщыгущыIагъ

«Урыс гущыIэ кIочIэшхор» зыфиIорэ яя XVI-рэ Дунэе фестивалым икъызэIухын епхыгъэ Iофтхьабзэхэр Къырым щырекIокIыгъэх. Торжественнэ зэхахьэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Джащ фэдэу фестивалым икъызэIухын хэлэжьагъэх Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ставрополь  краим, Ленинградскэ, Московскэ ыкIи Рязанскэ хэкухэм, къалэу  Севастополь, Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Запорожскэ ыкIи Херсон хэкухэм ялIыкIохэр.

6 июня 2023 года 10:20

«Урыс гущыIэ кIочIэшхор» зыфиIорэ Дунэе фестивалэу Къырым щыкIорэм Владимир Нарожнэр хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Къырым кIуагъэ, «Урыс гущыIэ кIочIэшхор» зыфиIорэ Дунэе фестивалым епхыгъэ Iофтхьабзэмэ ахэлэжьэщт.

5 июня 2023 года 17:24

Адыгеим грепплингымкIэ зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх

БлэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм Адыгеим кIэлэцIыкIухэм ялигэ хэхьэрэ спорт бэнакIэу грепплингымкIэ зэнэкъокъуитIу Адыгеим щыкIуагъ, ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр кIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе маф ары. Нахьыжъхэм апае Гран-при шIыкIэмкIэ турнирыр рагъэкIокIыгъ. МэфэкI зэхахьэу зэнэкъокъухэм якъызэIухын фэгъэхьыгъагъэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд хэлэжьагъ.

2 июня 2023 года 17:01

Парламентым шIэныгъэлэжь сообществэм Iоф дешIэ

УФ-м ишъолъырхэм уплъэкIокIо-лъытэкIо палатэмэ ясеминар-зэхэсыгъоу «Геополитикэ ыкIи экономикэ чIыпIэу тызэрытым елъытыгъэу IэкIыб къэралыгъо финанс лъыплъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Iофтхьабзэ заулэ рагъэкIокIыгъ, ахэм ащыщыгъ уплъэкIокIо-лъытэкIо палатэмэ ялIыкIохэм шъолъыр парламентым итхаматэхэм, общественностым ыкIи Адыгеим ишIэныгъэлэжьхэм ялIыкIохэм зэIукIэгъоу адыряIагъэр.

1 июня 2023 года 18:03

УФ-м ишъолъырхэм ялъыплъэкIо-лъытэкIо органхэм япащэхэр зыхэлэжьэхэрэ семинар-зэхэсыгъор Адыгеим щэкIо

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм непэ УФ-м ишъолъырхэм ялъыплъэкIо-лъытэкIо органхэм япащэхэм ясеминар-зэхэсыгъо щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Абхъаз Республикэм илъыплъэкIо-лъытэкIо палатэ илIыкIохэри. Семинарым итемэ: «Геополитикэ ыкIи экономикэ чIыпIэу зэрытхэм ялъытыгъэу IэкIыб къэралыгъо финансхэм алъыплъэгъэныр».

1 июня 2023 года 17:54

Урысые Федерациемрэ Абхъазымрэ яуплъэкIокIо-лъытэкIо къулыкъухэм япащэхэм зэIукIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дыряIагъэм Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Урысые Федерациемрэ Аб­хъазымрэ яуплъэкIокIо-лъытэкIо къулыкъухэм япа­­­щэхэм ясеминар-зэIукIэу геополитикэмрэ экономикэмрэ зэхъокIы­ныгъэ зыщафэхъурэ лъэхъаным IэкIыб къэрал финанс уплъэкIунхэм язытет фэгъэхьыгъэр Адыгеим щэкIо. Абхъазым испециалистхэр Iофтхьаб­зэм къырагъэблэгъагъэх.

1 июня 2023 года 17:43

Хьафизэхэм яхэушъхьафыкIыгъэ республикэ тхылъеджапIэ кIэлэцIыкIухэм афызэхищэгъэ Iофтхьабзэм Наталья Широковар хэлэжьагъ

Гъэмафэм иапэрэ мафэ джыри нахь нэф орэхъу,

мэкъуогъум и 1-м тыди ащыпэгъокIых,

Адэ ар кIэлэцIыкIухэр зыщаухъумэрэ маф!

1 июня 2023 года 17:05

Бэрэ зэжэгъэхэ кIэлэцIыкIу мэфэкI шIагъу!

Гъэмафэм иапэрэ мафэ къихьагъ, ащ игъусэу кIэлэцIыкIухэм ямэфэкIи къэсыгъ. Зэрэдунаеу, тэ тиреспублики зэрахэтэу, мы мафэр хагъэунэфыкIы—кIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе мафэ. Мы мэфэкIыр Iоныгъом и 1-м, 1949-рэ илъэсым Париж щагъэнэфэгъагъ, апэрэу 1950-рэ илъэсым хагъэунэфыкIыгъ. Сабыймэ ягумэкIыгъомэ анаIэ атырадзэныр, тидунае исыд фэдэ чIыпIэ щымыIэхэми, джары пшъэрылъэу щыIэр. ШэкIогъум и 20-м, 1989-рэ илъэсым ООН-м ыштэгъэ Конвенциеу кIэлэцIыкIухэм яфитныгъэхэм якъэухъумэн фэгъэхьыгъэр ары документ шъхьаIэкIэ алъытэрэр. 

1 июня 2023 года 16:38

КIэлэцIыкIу IыгъыпакIэхэр къызэIухыгъэнхэмкIэ Урысые марафонэу зэхащагъэм Адыгеир хэлажьэ

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ тефэу Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковамрэ Урысые Федерацием просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовымрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм якъызэIухынкIэ Урысые онлайн-марафон зэхащэгъагъ.

1 июня 2023 года 10:09

«Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэ фондэу къызэIуахыгъэм Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ тыгъуасэ Ады­геим къыщызэIуахыгъ. Уры­сые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэ­уцугъэ пшъэрылъхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэным тегъэпсыхьагъэу зэрэхэгъэгоу ащ фэгъэхьыгъэ IофшIэныр щаублэщт.

1 июня 2023 года 09:30

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

 

31 мая 2023 года 17:02

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ ия XXIV-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зичэзыу я XXIV-рэ зэхэсыгъо  иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъ­хьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи шъолъыр къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

31 мая 2023 года 17:00

Зэхэсыгъом ихэбзэгъэуцугъэ повесткэ упчIабэ хэтыгъ

Республикэ парламентым изэхэсыгъоу щыIагъэм къыдыхэлъытагъэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет къыгъэнэфэгъэ законхэм депутатхэр ахэплъагъэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр предпринимательхэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэр, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым адэIэпыIэгъэныр ыкIи цIыфхэм ягаражхэм яобъектхэм ыкIи ячIыгу Iахьхэм фитыныгъэу афыряIэхэр зэгъэзэфэгъэнхэр ары.

31 мая 2023 года 16:08

Тематическэ тхьамафэу цIыфхэр зыщырагъэблэгъэщтхэм депутатмэ зыфагъэхьазыры

Партиеу «Единэ Россием» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ зичэзыу тематическэ тхьамафэр Iоныгъом и 5-м къыщегъэжьагъэу и 9-м нэс зэхащэ, ар зыфэгъэхьыгъэщтыр нымрэ сабыигъомрэ япхыгъэ упчIэхэр ары. ЦIыфхэр зэрэрагъэблэгъэщтхэ графикхэр зэхагъэуцуагъэх, къэбар жъугъэм иамалхэм телефон номерхэр къатыгъэх, ахэр къэралыгъо хабзэм исайтмэ арытых ыкIи депутатмэ ясоциальнэ нэкIубгъомэ къарагъэхьагъэх.

30 мая 2023 года 16:59

Къэзэкъ культурэм ифестиваль Адыгеим щыкIуагъ

ЖъоныгъуакIэм и 27-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс къэзэкъ культурэм ия ХХХII-рэ фестиваль-зэнэкъокъу Адыгеим щыкIуагъ. мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ парламентым икомитет итхьаматэу Олег Картамышевыр.

29 мая 2023 года 15:40

«Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум изычэзыу едзыгъо зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

ЖъоныгъуакIэм и 26-м социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Наталья Широковар хэлэжьагъ зэхэсыгъоу АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ изэнэкъокъу комиссие зэхищагъэм, ар зыфэгъэхьыгъагъэр республикэ зэнэкъокъоу «Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэр ары. Комиссием пэщэныгъэ дызэрихьагъ министрэу  ипащэу Мэрэтыкъо Рустем.

27 мая 2023 года 07:00

Урысыем итхылъеджапIэхэм я Маф

Адыгэ Республикэм ит тхылъеджапIэхэм яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

26 мая 2023 года 15:58

Шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэр гъэкIэжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъомэ атегущыIагъэх

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэхэсыгъо шъолъыр ведомствэмэ адырыригъэкIокIыгъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр республикэ хэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэхэм адиштэу гъэпсыжьыгъэнхэр ары. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, профильнэ парламент комитетмэ япащэхэу Наталья Широковамрэ Олег Картамышевымрэ.

25 мая 2023 года 15:03

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо 2023-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 31-м щыIэщт

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум зэхэсыгъо иIагъ, ар зэхащэм зичэзыу сессием хагъэхьащт упчIэмэ афэгъэхьыгъагъ. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

25 мая 2023 года 15:00

Къэралыгъо лъэпкъ политикэм игъэцэкIэн Къэралыгъо Думэм щытегущыIагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 24-м, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд,  профильнэ парламент комитетым ипащэу Шэуджэн Тембот игъусэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ «правительствэ сыхьатэу» видеоконференцие шIыкIэм тетэу рагъэкIокIыгъэм хэлэжьагъэх. Лъэпкъ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэу Игорь Бариновым доклад къышIыгъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр УФ-м икъэралыгъо программэу «Къэралыгъо лъэпкъ политикэр зэрагъэцакIэрэр» ары. 

24 мая 2023 года 08:00

Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Маф

 ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
 

23 мая 2023 года 14:38

Аужырэ одыджыным имэфэкI Iофтхьабзэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Аужырэ одыджыныр республикэм ит еджапIэхэм непэ къафытеуагъ. ЯпшIыкIузынэрэ классыр Адыгеим иеджапIэхэм мыгъэ нэбгырэ 1739-мэ къащаухыгъ, ябгъонэрэр къэзыухыгъэхэр зэрэхъурэр нэбгырэ 5369-рэ. Хабзэ зэрэхъугъэу мы мэфэкI шIагъор депутатхэм къычIатIупщыхэрэмрэ ны-тыхэмрэ ыкIи кIэлэегъаджэхэмрэ адагощыгъ.

22 мая 2023 года 12:17

ЩымыIэжьхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ зэхахьэр

ЖъоныгъуакIэм и 21-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь зыщагъэлъапIэрэ зэхахьэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм джэпсалъэкIэ закъыфигъэзагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

21 мая 2023 года 07:00

Я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо— шIэжь Маф

Непэ, жъоныгъуакIэм и 21-м, илъэси 159-рэ хъугъэ анахь лъыгъэчъэ заоу Урысыем итарихъ хэтхагъэ хъугъэр заухыгъэр. Мы мафэм я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэр тыгу къэтэгъэкIы­жьых, тарихъ ЧIыгужъыр, ныдэлъфыбзэр, лъэпкъ культурэр, ти­шэн-хабзэхэр къытфэзыухъумэгъэ тятэжъ пIашъэ­хэм инэу тызэрафэразэр къэтэIо.

19 мая 2023 года 16:03

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием ия XXXVIII-рэ Конференцие иIофшIэн ыухыгъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием ия XXXVIII-рэ Конференцие щыкIуагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

18 мая 2023 года 16:17

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием и Совет конференцием иповесткэ къыгъэнэфагъ

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием и Совет я XXXVIII-рэ конференциеу тишъолъыр щызэхащагъэм иповесткэ хэтыщт упч1эхэм атегущыIагъ ыкIи адыригъэштагъ. Ахэм социальнэ ыкIи экономикэ лъэныкъохэр къызэлъаубытых. Ассоциацием иIофшIэн фэгъэхьыгъэ упчIэ заулэми джащ фэдэу атегущыIагъэх.

18 мая 2023 года 15:39

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием икомитетхэр я XXXVIII-рэ Конференцием иупчIэхэм атегущыIагъэх

Къыблэ-Урысые  парламент Ассоциацием ипрофильнэ комитетхэмрэ икомиссиехэмрэ язэхэсыгъуи 8 рагъэкIокIыгъ, ахэм упчIэ 70-рэ фэдиз ащызэхафыгъ.

18 мая 2023 года 11:25

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием илIыкIохэм япащэхэр зэIукIагъэх

Къыблэ-Урысые парламент Ассоциацием хэт хэбзэгъэуцу къулыкъухэм япащэхэр зэIукIагъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ащ хьакIэхэм шIуфэс къарихыгъ, Ассоциацие ия XXXVIII-рэ Конференцие шIуагъэ къытэу зэхэщагъэ хъунэу къафэлъэIуагъ. Мыщ фэдэ онлайн шIыкIэр къыхэхыгъэныр ыкIи ар Адыгеим щызэхэщэгъэным фэгъэхьыгъэ гупшысэр КъумпIыл Мурат зэриер джащ фэдэу Владимир Нарожнэм къыхигъэщыгъ.

17 мая 2023 года 12:54

Къыблэ Урысыем ипарламентариехэр Адыгеим ихьакIэх

Непэ, жъоныгъуакIэм и 17-м Адыгеир хьакIэмэ апэгъокIы—Урысыем и Къыблэ ишъолъыр парламентмэ ялIыкIохэмэ. МэфитIоу къыкIэлъыкIохэрэм мыщ  Парламентхэм я Ассоциацие ия XXXVIII-рэ Конференцие щырагъэкIокIыщт, ащ тхьаматагъор Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм щызэрихьащт. Аужырэ илъэсищыр пштэмэ, хэбзэгъэуцумэ язэIукIэ очнэ шIыкIэм тетэу апэу зэхащэ.

17 мая 2023 года 10:30

Тхылъхэр шIухьафтын афишIыгъэх

ЖъоныгъуакIэм и 16-м хэбзэгъэуцунымкIэ, хабзэмкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ парламентым икомитет итхьаматэу Александр Лобода Мыекъуапэ дэт эколого-биологическэ лицееу №35-м щыIагъ. Гъэсэныгъэ учреждением итхылъеджапIэ депутатым шIухьафтын фишIыгъ, иунагъокIэ агъэфедэщтыгъэ  тхылъхэу художественнэ произведение гъэшIэгъонхэмкIэ байхэр  ритыгъ.

17 мая 2023 года 09:16

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ системэр зызэхэщагъэр илъэс 30 зэрэхъурэр Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 16-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым итхьаматэу Наталья Широковамрэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованием исистемэ ыныбжь илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх.

16 мая 2023 года 12:13

ЧIырыкIур Адыгеим къызэрэщагъэкIыщтым парламентым щытегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ комитетым ипащэу  Цэй Эдуард зэIукIэгъу дыриIагъ биотехнологиехэм ыкIи гъомылэпхъэ къабзэхэм адэлажьэрэ Дунэе Академием иакадемикэу Николай Кочневым, ар тхылъэу «Топинамбур – биоэнергетическая культура XXI века» зыфиIорэм иавтор, «Ассоциация «Топинамбур» зыцIэ мысатыу организацием ипрезидент. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур.

15 мая 2023 года 15:03

Косики-каратэмкIэ Урысые зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм Цэй Эдуард шIуфэс арихыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 13-м станицэу Джаджэм мэхьанэшхо зиIэ спорт Iофтхьабзэ—косики-каратэмкIэ Урысые турнир щырагъэкIокIыгъ, ар Урысыем илIыхъужъхэм афэгъэхьыгъагъ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэри ащ къыхеубытэх. Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ комплексыкIэу «Кристалл» зыфиIорэм хэгъэгум ишъолъыритфымэ къарыкIыгъэ спортсменхэр зэрищэлIагъэх. Комплексым ишIын гъэрекIо аухыгъ, федеральнэ проектэу «Спортыр—щыIэныгъэм ишапхъ» зыфиIорэм ыкIи лъэпкъ проектэу «Демографием» яшIуагъэкIэ ар агъэпсыгъ.

15 мая 2023 года 14:23

Унагъом и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр!

15 мая 2023 года 12:22

Тинеущырэ мафэ ныбжьыкIэмэ аIэ илъ

Апэрэ республикэ форумэу «Адыгеим иныб­жьыкIэхэр» зыфиIорэр непэ Мые­къуапэ щырагъэжьагъ.

 

15 мая 2023 года 10:40

Тематическэ тхьамафэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

ЖъоныгъуакIэм и 12-м партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ общественнэ приемнэхэм нахьыжъхэр къызщырагъэблагъэхэрэ тематическэ тхьамафэу ащыкIуагъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх. Тематическэ тхьамафэм къыхэлэжьагъэх Урысые Федерацием исенаторхэр, депутатхэр, республикэм иминистерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ялIыкIохэр.

12 мая 2023 года 16:14

2022-рэ илъэсым телъытэгъэ Шъолъыр бюджетыр зэрагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ едэIунхэр рагъэкIокIыгъэх

Непэ, жъоныгъуакIэм и 12-м, Адыгэ Республикэм ибюджет 2022-рэ илъэсым зэрагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ едэIунхэр искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Мыекъуапэ дэтым иактовэ зал щыкIуагъэх, ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатхэр.

12 мая 2023 года 16:04

Шэуджэн Тембот Мыекъопэ гурыт еджапIэхэр къыкIухьагъэх ыкIи ЛДПР-м ишIухьафтынхэр аритыжьыгъэх

Непэ фракциеу «ЛДПР»-м ипащэу, гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ парламентым икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот Мыекъуапэ дэт муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ организациехэу я 19-рэ лицеим, я 7-рэ ыкIи я 13-рэ гурыт еджапIэхэм ащыIагъ.

12 мая 2023 года 12:15

Гъэсэныгъэр цIыфым иуцун дэлажьэ

ЖъоныгъуакIэм и 11-м гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыриIэнымкIэ парламентым икомитетрэ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ зэгъусэхэу зэхэсыгъо рагъэкIокIыгъ, Iофыгъо зэфэшъхьафыбэмэ атегущыIагъэх.

11 мая 2023 года 14:42

Адыгеим щыщ купыр патриотическэ орэдымкIэ Урысые зэнэкъокъум лауреат щыхъугъ

Кинематографием и Урысые институтэу С. Герасимовым ыцIэ зыхьырэм иконцертнэ зал патриотическэ орэдымкIэ зэнэкъокъоу щыкIуагъэм Адыгеим икIыгъэ творческэ купэу «ЕгъэшIэрэ машIу» зыцIэм орэдэу «Адыгея» зыфиIорэр къыщиIуагъ ыкIи ящэнэрэ шъуащэ зиIэ лауреатыцIэ къыщыфагъэшъошагъ. Авторскэ орэдэу къаIуагъэр зытхыгъэр поэтэу Андрей Михайловыр ары, орэдышъор зыусыгъэр композиторэу Вадим Хабибуллин, республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу ар атхыгъагъ.

11 мая 2023 года 11:52

Тематическэ тхьамафэм къыдыхэлъытагъэу шъолъыр парламентым и Тхьаматэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 10-м партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх, ар тематическэ тхьамафэу нахьыжъхэр къызщырагъэблагъэхэрэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу щыт.

11 мая 2023 года 09:23

Андырхъое Хъусен лIыхъужъныгъэ зыщызэрихьэгъэ чIыпIэм Адыгеим икIыгъэ дзэкIолIхэр щыIагъэх

1941-рэ илъэсым ибжы­хьэ Андырхъое Хъусен Борэжъ ыкъом Луганскэ хэкумкIэ селоу Дьяково лIыхъужъны­гъэшхо щызэрихьагъ. Къэзыухъурэихьэгъэ нэ­мыцхэм «Урысхэм зыкъатырэп!» ыIуи якууи, гранатэу ахидзагъэхэмкIэ апсэ Iуихыгъ, ежьыри а чIыпIэм щыфэхыгъ.

 

10 мая 2023 года 11:20

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием изичэзыу я XXXVIII-рэ Конференцие зыфагъэхьазыры

Къыблэ-Урысые Парламентскэ  Ассоциацием изичэзыу Конференцие жъоныгъуакIэм и 17-19-хэм Адыгеим щырагъэк1ок1ыщт, ащ тхьаматагъор Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм щызэрихьащт. Къыхэгъэщыгъэн фае, аужырэ илъэсищыр зыпштэкIэ, апэрэу парламентариехэм очнэ шIыкIэм тетэу Конференциер зэхащэщт.

10 мая 2023 года 10:08

Тематическэ тхьамафэу нахьыжъхэр къызщырагъэблагъэхэрэр депутатмэ рагъэжьагъ

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ приемнэхэм цIыфхэр зыщарагъэблэгъэщтхэ тематическэ тхьамафэр жъоныгъуакIэм и 10-м рагъэжьагъ, ар жъоныгъуакIэм и 12-м нэс кIощт,  зыфэгъэхьыгъэр нахьыжъхэм яупчIэхэр ары. ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэщтхэ графикхэр зэхагъэуцуагъэх, телефонхэу зызэрафэбгъэзэщтхэр къэбар жъугъэм иамалхэм къарагъэхьагъ, къэралыгъо хабзэм иорганхэм ясайтхэм арытых, джащ фэдэу депутатмэ ясоциальнэ нэкIубгъоми ахэр арагъотэщтых.

9 мая 2023 года 12:07

МэфэкI шIыкIэм тетэу къэгъагъэхэр саугъэтым кIэралъхьагъэх

Мыжъосыным къэгъагъэхэр тешъулъхьэх,

ТидзэкIолIхэр шъугу къэжъугъэкIыжьых,

Агу илъынэу ялIыхъужъныгъэ

ЯшъуIу шъуикIалэмэ, шъо шъуипхъорэлъфмэ!

9 мая 2023 года 07:00

ТекIоныгъэм и Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

ТекIоныгъэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
 

8 мая 2023 года 18:48

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ шыгъачъэм депутатхэр щыIагъэх

Хэгъэгу зэошхом тицIыфхэм ТекIоныгъэшхор къызщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шыгъачъэ республикэ ипподромым щыкIуагъ.

 

8 мая 2023 года 14:52

ТекIоныгъэм имэфэкIкIэ ветеранхэм депутатхэр афэгушIох

МэфэкI мафэхэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатхэр Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм адэжь макIох, афэгушIох ыкIи шIухьафтынхэр аратых. Джыри мэлылъфэгъум ыкIэхэм Урысые акциеу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апай» зыфиIоу партиеу «Единэ Россием» къырихьыжьагъэр жъоныгъуакIэм и 9-м нэс рагъэкIокIыщт. Заом хэтыгъэхэм, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм тикъэралыгъо итыдэрэ чIыпIи щафэгушIох, а IофыгъошIур зезыхьэхэрэр депутатхэр, гуфакIохэр ыкIи сенаторхэр ары.

7 мая 2023 года 18:35

«ШIэжьым и МашIо» фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Адыгеим щыкIуагъэм Цэй Эдуард хэлэжьагъ

ЖъоныгъуакIэм и 7-м къалэу Мыекъуапэ имемориал Гупчэ къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх ыкIи  «ШIэжьым и МашIу» зыфиIорэ Iофтхьабзэр щыкIуагъ. Советскэ дзэкIолIхэу Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм яшIэжь ыгъэлъэпIэнэу мемориалым къекIолIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

5 мая 2023 года 17:44

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэIукIэр республикэм изал шъхьаIэ щыкIуагъ

1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 78-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэIукIэр республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIуагъ.

 

5 мая 2023 года 17:13

Зихэгъэгу шIу зылъэгъурэ цIыкIухэм адэжь Цэй Эдуард щыIагъ

ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу Iофтхьабзэхэр еджэпIэ закъохэр арэп зыщызэхащэхэрэр, ахэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэми ащырагъэкIокIых. Ащ фэдэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

5 мая 2023 года 12:29

Iофыгъо зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр парламентариехэм рагъэкIокIы

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Цэй Эдуардрэ офшIэгъу зэхэсыгъо заулэ рагъэкIокIыгъ, ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр мэкъу-мэщым фэгъэзэгъэ шъофхэм, гъогу  ыкIи унэ Iупэхэм   ясанитарнэ зытет ары.

5 мая 2023 года 11:17

«ШIэжьым икъэрэгъулэ» икъызэIухын Цэй Эдуард хэлэжьагъ

ЖъоныгъуакIэм и 4-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард я 7-рэ гурыт еджапIэу Мыекъуапэ дэтым иторжественнэ линейкэ хьэкIэ гъэшIуагъэу рагъэблэгъагъ. Ащ игъусэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъ РК БЗ ия 17-рэ полк илIыкIоу, капитанэу Датхъужъ Рустам.

5 мая 2023 года 10:14

Парламентариехэр зэхэгущыIэжьыгъэх ыкIи УФ-м ихэбзэгъэуцумэ я Совет зэрэхэлэжьагъэхэр зэфахьысыжьыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 4-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм парламент комитетмэ япащэмэ планернэ зэхэсыгъо афызэхищагъ. Депутатхэр зытегущыIагъэхэр хэбзэгъэуцумэ я Совет ригъэкIокIыгъэ Iофтхьабзэхэмрэ тапэкIэ ежьхэм зэхащэщтхэмрэ.

3 мая 2023 года 16:49

ПшъэдэкIыжь пылъэу псэушъхьэмэ адэзекIогъэным фэгъэхьыгъэ законопроектым Къэралыгъо Думэм щытегущыIагъэх

Парламентариехэр (шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ парламент комитетым ипащэу Цэй Эдуард) УФ-м и Къэралыгъо Думэ видео-конференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх. Aр зэхэзыщагъэр Къэралыгъо Думэм экологиемкIэ, чIыопсымкIэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаимкIэ и Комитет ары. Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэр федеральнэ законэу «ПшъэдэкIыжь пылъэу псэушъхьэхэм адэзекIогъэныр» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр ары. Ащ ыпкъ къикIыкIэ шъолъырхэм мы лъэныкъомкIэ яамалхэм зарагъэушъомбгъун, гумэкIыгъоу ащызэтехъуагъэхэр дагъэзыжьынхэ гухэлъ яI. Зэхэсыгъор зэрищагъ Комитетым и Тхьаматэу Дмитрий Кобылкиным.

3 мая 2023 года 15:25

Адыгеим и ЛIышъхьэ ыкIи шъолъыр парламентым и Щытхъу тхылъхэмкIэ IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэр къыхагъэщыгъэх

Мэлылъфэгъум и 28-м, IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэм я Мафэ зыщыхагъэунэфыкIырэм, социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, культурэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Наталья Широковар ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м иминистрэ игуадзэу Максим Коробкор IэпыIэгъу псынкIэм и Адыгэ республикэ станцие щылажьэхэрэм аIукIагъэх. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Щытхъу тхылъхэр гъэхъагъэхэр зышIызэ лажьэхэрэмэ аратыжьыгъэх.

3 мая 2023 года 15:09

Владимир Нарожнэр министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу зэрищагъэм республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофыгъо шъхьаIэу щыIэхэм щатегущыIагъэх.

3 мая 2023 года 15:09

Тематическэ тхьамафэу нахьыжъхэр къызщырагъэблэгъэщтхэм депутатмэ зыфагъэхьазыры

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ приемнэхэм цIыфхэр зыщарагъэблэгъэщтхэ тематическэ тхьамафэр жъоныгъуакIэм и 10-м рагъажьэ ыкIи жъоныгъуакIэм и 12-м нэс кIощт, ар зыфэгъэхьыгъэр нахьыжъхэм яупчIэхэр ары. ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэщтхэ графикхэр зэхагъэуцуагъэх, телефонхэу зызэрафэбгъэзэщтхэр къэбар жъугъэм иамалхэм къарагъэхьагъ, къэралыгъо хабзэм иорганхэм ясайтхэм арытых, джащ фэдэу депутатмэ ясоциальнэ нэкIубгъоми ахэр арагъотэщтых.

2 мая 2023 года 10:48

Хэбзэгъэуцумэ апашъхьэ Владимир Путиныр къыщыгущыIагъ

Мэлылъфэгъум и 28-м Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м ихэбзэгъэуцумэ я Совет къыщыгущыIагъ. Урысые парламентаризмэм и Мафэу мэлылъфэгъум и 27-м тефэрэм епхыгъэу а Iофтхьабзэр рагъэкIокIыгъ.

2 мая 2023 года 10:38

Культурэм и Унэу къуаджэу Фэдз дэтым АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд щыIагъ

Культурэм и Унэу къуаджэу Фэдз дэтым Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд къоджэ клубым шIухьафтын фишIыгъ—видео ыкIи аудио аппаратуракIэхэр культурэм иучреждением джы иIэщтых.

2 мая 2023 года 10:37

ПшъэдэкIыжь хэлъэу псэушъхьэмэ адэзекIохэ зыхъукIэ шъолъырым изытети къыдалъытэщт

Непэ, жъоныгъуакIэм и 2-м, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэр зычIэт унэм шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъо щыкIуагъ, ащ къырагъэблэгъагъэх муниципалитетмэ ялIыкIохэр. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм ипрокурор игуадзэу Дмитрий Григорьевыр ыкIи Адыгэ Республикэм ветеринариемкIэ и ГъэIорышIапIэ иотдел ипащэу ТхьакIумэщэ Адам.

2 мая 2023 года 10:35

Шъолъыр парламентым идепутатхэмрэ иаппарат иIофышIэхэмрэ хабзэм икъулыкъухэм яспартакиадэ хэлэжьагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациемэ адэлэжьэгъэнымкIэ  икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот, депутатэу Джастэ Вячеслав, НыбжьыкIэ парламентым хэтхэр, парламентым иаппарат иIофышIэхэр хабзэм икъулыкъухэм яспартакиадэ хэлэжьагъэх. Нэбгырэ 200-м ехъу—гъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэихъухьэ къулыкъоу Адыгеим иIэхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэмэ ялIыкIохэр зэнэкъокъугъэх.

1 мая 2023 года 08:00

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкIкIэ тышъуфэгушIо!


 

28 апреля 2023 года 15:49

МашIом ебэныхэрэм Адыгеим щафэгушIагъэх

Непэ, мэлылъфэгъум и 28-м, Урысыем имэшIогъэкIосэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 374-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгеим щыкIуагъ. МашIом ебэнырэмэ къафэгушIуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иадминистрацие ипащэу Владимир Свеженецрэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ. ЗимэфэкIхэм гущыIэ фабэхэр апагъохыгъэх, къулыкъур дэгъоу зыгъэцакIэрэмэ ыкIи ветеранмэ Щытхъу тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ аратыжьыгъэх.

28 апреля 2023 года 15:19

Хэбзэгъэуцумэ я Совет изэхэсыгъоу Санкт-Петербург щыкIорэм Владимир Нарожнэр хэлажьэ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ихэбзэгъэуцумэ я Совет изэхэсыгъо Санкт-Петербург и Таврическэ ордэунэ щырекIокIы. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэмрэ ахэм яунагъохэмрэ социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр, бюджет зэфыщытыкIэхэм язытет, ар финансовэ зыпкъитыныгъэм ыкIи социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ шъолъырхэм ягъэшIыгъэным фэгъэIорышIэгъэныр, нэмыкI Iофыгъохэми зэIукIэм щатегущыIагъэх.

28 апреля 2023 года 12:38

Адыгеим иплощадкэ 53-мэ дунэе акциеу «ТекIоныгъэм идиктант» зыфиIорэр ащырагъэкIокIыгъ

Мэлылъфэгъум и 27-м зэрэ Урысыеу ыкIи  IэкIыб къэралыгъохэм онлайн шIыкIэм тетэу ятфэнэрэу тарихъ хъугъэ-шIагъэу «ТекIоныгъэм идиктант» ащатхыгъ,  Хэгъэгу зэошхом ар фэгъэхьыгъагъ. ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэ Iофтхьабзэмэ къадыхэлъытагъэу ар рагъэкIокIыгъ.

28 апреля 2023 года 08:00

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотыхэрэм я Маф

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ IофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо! 

27 апреля 2023 года 17:24

Урысыем ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тиIофшIэгъухэр къытфэгушIох

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ыкIи депутатхэм ацIэкIэ Урысыем ипарламентаризмэ и МафэкIэ къызщафэгушIохэрэ тхыгъэхэр ыкIи телеграммэхэр къэкIуагъэх. Ахэр къэзыгъэхьыгъэхэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэр, УФ-м ишъолъырхэм яхэбзэихъухьэ ыкIи ягъэцэкIэкIо органхэм япащэхэр, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэр арых. Парламентаризмэм иинститут имэхьанэ зэрэиныр, хэбзэихъухьэ органхэм яIахьышхо хэгъэгум исоциальнэ-экономическэ ыкIи иполитическэ зыпкъитыныгъэ зэрэхашIыхьэрэр, цIыфхэм яконституционнэ фитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэр тхыгъэхэм джащ фэдэу къащыхагъэунэфыкIыгъэх.

27 апреля 2023 года 16:05

ЗисэнэхьаткIэ гъэхъэгъэшхохэр зышIыгъэхэу республикэм щыпсэухэрэр АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм бгъэхалъхьэхэмкIэ къыхигъэщыгъэх

Мэлылъфэгъум и 27-м, урысые парламентаризмэм и Мафэ, республикэ парла­ментым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм итынхэр зисэнэхьаткIэ гъэхъэ­гъэ­шхохэр зышIыгъэхэм аритыжьыгъэх.
 

27 апреля 2023 года 09:33

Адыгеим ипарламентариемэ къахьыгъэ предложениехэм УФ-м ихэбзэгъэуцухэм я Совет къадыригъэштагъ

Мэлылъфэгъум и 26-м УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ихэбзэгъэуцухэм я Совет зэхищэгъэ Iофтхьабзэмэ къадыхэлъытагъэу профильнэ комиссиехэм язэхэсыгъохэр рагъэкIокIыгъэх. Ахэмэ ащыщыгъ мэкъумэщ-гъэмылэпхъэ политикэмкIэ, чIыгур гъэпсэолъэгъэнымкIэ ыкIи экологиемкIэ Комиссием зэхищэгъагъэри. Ащ иповесткэ хэтыгъэр мэкъу-мэщым фытегъэпсыхьэгъэ чIыгухэм лэжьыгъэм иеутынкIэ агъэнэфэгъэ шапхъэхэр  зэрагъэфндэхэрэр ары. А гумэкIыгъом фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

27 апреля 2023 года 09:12

Мэлылъфэгъум и 26-р — Чернобыль и АЭС къызэом къыздихьыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм яшIэжь Маф

Гум имыкIыжьырэ ошIэ-дэмышIагъэр къызыхъугъэр илъэс 37-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ чернобыльцэхэм ясаугъэт дэжь непэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъ мы тхьамыкIагъом идэгъэзыжьын зиIахьышIу хэзышIыхьагъэу, парламент комитетым итхьаматэу Евгений Саловыр

27 апреля 2023 года 07:00

Урысые парламентаризмэм и Маф

ТиIофшIэгъухэр, ныбджэгъу лъапIэхэр! Урысые парламентаризмэм и Мафэ фэшI тышъу­фэгушIо!

26 апреля 2023 года 11:46

Хэбзэгъэуцухэм я Совет иIофшIэн Владимир Нарожнэр хэлажьэ

Мэлылъфэгъум и 25-28-м къалэхэу Москва ыкIи Санкт-Петербург Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет и Комиссие изэхэсыгъоу ащырекIокIыхэрэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ахэлажьэ.

26 апреля 2023 года 11:06

Хэбзэгъэуцухэм я Совет и Президиум IофшIэным ыкIи медицинэ IэпыIэгъум япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх

Мэлылъфэгъум и 25-м хэбзэгъэуцухэм я Совет и Президиум изэхэсыгъо видео-конференцие шIыкIэм тетэу къалэу Москва щыкIуагъ, ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ыкIи профильнэ парламент комитетым ипащэу Наталья Широковар.

21 апреля 2023 года 09:15

Бирам мэфэкIым фэшI яIофшIэгъухэр къафэгушIох

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатхэм ыкIи парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ Бирам мэфэкIымкIэ къызщафэгушIохэрэ телеграммэхэр ыкIи письмэхэр бэ дэдэу къэкIуагъэх, ахэр къафэзыгъэхьыгъэхэр хэгъэгум ишъолъыр зэфэшъхьафхэм арыт хэбзэгъэуцу органхэм ялIыкIохэр, общественнэ ыкIи политическэ IофшIэкIошхохэр арых.   

21 апреля 2023 года 07:00

Бирам мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Бирам мэфэкIым фэшI ты­шъуфэгушIо!

21 апреля 2023 года 07:00

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Маф

Адыгэ Республикэм ихабзэ имуниципальнэ къулыкъухэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Мафэ фэшI тышъу­фэгушIо!

20 апреля 2023 года 16:08

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XXIII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Шъолъыр парламентым изэхэсыгъохэр зыщырагъэкIокIырэ залэу агъэцэкIэжьыгъэм  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм изичэзыу сессие непэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ хэбзэгъэуцу органым ипащэу Владимир Нарожнэм.

20 апреля 2023 года 16:06

Хэбзэгъэуцугъэ повесткэм къыщыхэщыгъэхэр

Шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэ шапхъэхэм арылъхьажьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу депутатхэм агъэцакIэрэр лъагъэкIотагъ. Законхэм ягъэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ повесткэм хэтыгъэх бюджетнэ сферэр, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэр ыкIи хэдзынхэмкIэ ифитыныгъэхэр.

20 апреля 2023 года 16:02

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэр шапхъэхэм арылъхьажьыгъэнымкIэ депутатхэм предложениехэр къахьыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ предложение заулэу къахьыгъэхэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр шъолъыр парламентым иджэпсалъэхэу федеральнэ хабзэм иорганхэм афагъазэхэрэр ары.

20 апреля 2023 года 15:50

Пыдзафэхэм ягъэкIодын Адыгеим щызэтырагъэпсыхьэ

«Правительственнэ сыхьатым» къыдыхэлъытагъэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет къызтегущыIагъэр пыдзафэхэу Адыгэ Республикэм къыщаугъоихэрэр зэрэзэтырафыхэрэр ыкIи зэрагъэкIодыпэ шIыкIэхэр ары. Ащ фэгъэхьыгъэ докладыр къэзышIыгъэр профильнэ ведомствэм ипащэ игуадзэу Лафышъэ Рэмэзан.

20 апреля 2023 года 15:47

Адыгэ Рес¬публикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэ икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ

Адыгэ Рес­публикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ. Джэпсалъэу цIыфхэм ыкIи IофшIэкIо купхэм къатыхэрэм, ежь ышъхьэкIэ къеолIэгъэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэр зызэхефыхэм, егъэзыгъэкIэ аIыгъхэм заIокIэм, дзэ частьхэр, медицинэ учреждениехэр къызекIухьэхэ ужым зэфэхьысыжьэу ышIыгъэхэр ары докладым къыщыриIотыкIыгъэхэр.

19 апреля 2023 года 18:21

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Зэкъошныгъэм иорден къыфагъэшъошагъ

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр непэ Адыгеим къэкIогъагъ.

19 апреля 2023 года 11:31

Грантхэр зэратыщтхэр къыхэзыхырэ комиссием иIофшIэн Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Гъэтхапэм и 18-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ комитетым ипащэу  Цэй Эдуард «Агростартап» зыфиIорэ проектым игъэцэкIэн епхыгъэу грантхэр зэратыщтхэм язэнэкъокъу фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

19 апреля 2023 года 10:33

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет и Пленум Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Заом, IофшIэным, УIэшыгъэ КIуачIэхэм ыкIи Адыгэ Республикэм иухъумэкIо органхэм яветеранхэм (пенсионерхэм) я Совет и Пленум шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ. ЗэIукIэгъур Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей иконференц-зал щыкIуагъ, ар зэрищагъ АР-м иветеранхэм я Совет и Тхьаматэу Къуаджэ Аслъан.

18 апреля 2023 года 11:17

ФэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм аратырэ чIыгу Iахьхэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр нахьышIу шIыгъэным ФедерациемкIэ Советым щытегущыIагъэх

«ФэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм аратырэ чIыгу Iахьхэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр нахьышIу шIыгъэныр» зыфиIорэ хэбзэгъэуцугъэм зыщытегущыIэгъэхэ Iэнэ хъураер ФедерациемкIэ Советым зэхищагъ, ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард. Зэхэсыгъор зэрищагъ мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ ыкIи чIыопсыр гъэфедэгъэнымкIэ ФедерациемкIэ Советым и Комитет итхьаматэу Александр Двойных.

17 апреля 2023 года 15:11

Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Рес¬публикэм щыIэм идзэкъулыкъушIэхэм къэралыгъо тынхэр афагъэшъошагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэзэ, Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Рес­публикэм щыIэм идзэкъулыкъушIэхэу ыкIи иIофышIэхэу пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ анахь къахэщыгъэхэм къэралыгъо тынхэу афагъэшъошагъэхэр республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щаратыжьыгъэх. Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

16 апреля 2023 года 08:00

Христос къызыхъугъэ Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ православнэ чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Христос къызыхъугъэ Мэфэ нэфым фэшI ты­шъуфэгушIо!

14 апреля 2023 года 14:43

КIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу къуаджэу Красногвардейскэм дэтым зыщызыгъасэрэмэ Цэй Эдуард аIукIагъ

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард къуаджэу Красногвардейскэм дэт кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэм щыIагъ, ащ ащыIукIагъ боксым щыфiгъасэрэ спортсменмэ.

14 апреля 2023 года 11:25

ЯтIонэрэ зэнэкъокъухэр Краснодар краим и Успенскэ район щыкIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Краснодар краим и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ и Тхьаматэ игуадзэу Владимир Бекетовыр игъусэу футболымкIэ ныбджэгъу ешIэгъоу Краснодар краим и Успенскэ район щыIагъэм еплъыгъэх. БэмышIэу Адыгэ Республикэм и  Красногвардейскэ район щызэхащэгъэгъэ ешIэгъум иджэуапэу мы Iофтхьабзэр хъугъэ, ыпэрэм фэдэу мыщи щызэIукIагъэхэр районитIумэ яныбжьыкIэ командэхэр ары. Матчым джащ фэдэу еплъыгъэх Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темур Успенскэ районым ипащэу Геннадий Бахилиныр ыкIи муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ Советым итхьаматэу Вэрэкъо Рэмэзан.

13 апреля 2023 года 16:38

Парламентым изичэзыу зэхэсыгъо мэлылъфэгъум и 20-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум зэхэсыгъо непэ иIагъ, къэблэгъэрэ зичэзыу сессиер зыщыIэщт мафэмрэ  зытегущыIэщтхэ Iофыгъохэмрэ ащ щагъэнэфагъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

13 апреля 2023 года 12:17

ЗекIоным епхыгъэ гумэкIыгъохэмрэ гухэлъхэмрэ Iэнэ хъураем щатегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм зекIонымкIэ, экологиемкIэ, чIыопсыр гъэзфедэгъэнымкIэ икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр Iэнэ хъураеу «Туризмэ отраслыр Адыгеим: гумэкIыгъохэр ыкIи гухэлъхэр» зыфиIорэм иIофшIэн хэлэжьагъ. Ар зэхэзыщагъэр ыкIи резгъэкIокIыгъэр  гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм ипащэу, философие шIэныгъэхэмкIэ докторэу ЛIыIужъу Адам.

13 апреля 2023 года 11:20

«НыдэлъфыбзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъур Адыгеим щырагъэжъагъ

Урысые зэнэкъокъоу «НыдэлъфыбзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэм иреспубликэ чэзыу Адыгеим   щырагъэжьагъ.

13 апреля 2023 года 10:58

Социальнэ газификацием ифедеральнэ штаб программэр шъолъырхэм зэращагъэцакIэрэм тегущыIагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак социальнэ газификациемкIэ федеральнэ штабым изэхэсыгъоу зэхищагъэм шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ.  АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд, пшъэдэкIыжь зыхьsрэ обществэу «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу ЕкъутэкI Аслъан джащ фэдэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.  

12 апреля 2023 года 12:09

Видеоконференцие шIыкIэм тетэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ изэхэсыгъо депутатхэр хэлэжьагъэх

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ зэхищэгъэ пленарнэ зэхэсыгъом видеоконференцие шIыкIэм тетэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард ыкIи парламент комитетхэм япащэхэу Евгений Саловымрэ Наталья Широковамрэ. Америкэм ибиолабораториехэм Украинэм Iоф зэрэщашIагъэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэу Параментым икомиссие ышIыгъэхэм язэфэхьысыжьхэм ядэIунхэу шъолъыр парламентмэ ялIыкIохэр къырагъэблэгъагъэх.

12 апреля 2023 года 09:55

Урысыем и Социальнэ фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ илъэсэу икIыгъэм зэфэхьысыжьхэр фишIыгъэх

ИгъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу Урысые Федерацием ПенсиехэмкIэ ыкIи Социальнэ ухъумэнымкIэ яфондхэм якъутамэхэм илъэсэу икIыгъэм Iофэу ашIагъэм зэфэхьысыжьхэр зыщыфашIыгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъом  социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Наталья Широковар хэлэжьагъ.

12 апреля 2023 года 07:00

Космонавтикэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

1961-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 12-р Урысыем итарихъ дышъэ хьарыфхэмкIэ хатхагъ. Дунэе мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIэгъэшхо мы мафэм къэхъугъ — цIыфлъэпкъым итарихъкIэ космосым апэрэу быбыгъэх. Космическэ къухьэу «Востокым» исэу Юрий Гагариным ЧIыгур хъураеу къызэпибыбыхьи, цIыф­лъэпкъым итарихъ чэзыукIэ къыщызэIуихыгъ.

10 апреля 2023 года 17:00

Къэблэгъэрэ зэхэсыгъом къыщаIэтыщт упчIэ шъхьаIэхэм атегущыIагъэх

Парламентым изэхэсыгъоу къэблагъэрэм изыфэгъэхьазырын  къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ведомствэ заулэмэ япащэхэм аIукIагъ. ЗэхэгущыIэжьхэм джащ фэдэу ахэлэжьагъ хэбзэгъэуцунымкIэ, хабзэмкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Александр Лобода.

10 апреля 2023 года 16:52

Шъолъырым и ЛIышъхьэ зэIукIэгъоу республикэм икъулыкъушIэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм адыриIагъэм Цэй Эдуард щыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм икъулыкъушIэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм Мыекъопэ гарнизоным идзэ часть зэIукIэгъу щадыриIагъ. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

10 апреля 2023 года 14:55

Владимир Нарожнэм социальнэ газификацием фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъо Джэджэ районым щыригъэкIокIыгъ

Мэлылъфэгъум и 7-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм тхьаматагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъо Джэджэ районым иадминистрацие зычIэт унэм щыкIуагъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр муниципалитетым ипсэупIэхэм социальнэ газификацием епхыгъэ программэр зэрэщагъэцакIэрэр ары. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх пшъэдэкIыжь зыхьырэ организациеу «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ»  зыфиIорэм игенеральнэ пащэу ЕкъутэкI Аслъан, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ Адыгэ Республикэм иминистрэу Шэуджэн Заур, Джэджэ район администрацием ипащэу Андрей Таранухиныр, къоджэ псэупIэмэ япащэхэр, профильнэ организациемэ ялIыкIохэр.

7 апреля 2023 года 15:40

Урысые Федерацием идзэ комиссариатхэр загъэпсыгъэр илъэси 105-рэ зэрэхъугъэр хагъэунэфыкIы

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард Урысые Федерацием идзэ комиссариатхэр загъэпсыгъэр илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэм хэлэжьагъ.

7 апреля 2023 года 15:10

Зэгъунэгъу шъолъырмэ яныбжьыкIэ командэхэр футболымкIэ зэрэзэнэкъокъухэрэм Владимир Нарожнэр лъыплъагъ

Гъэтхапэм и 6-м шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр спортивнэ Iофтхь’бзэ гъэшIэгъонэу къуаджэу Улапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ. Красногвардейскэ районымрэ Краснодар краим и Успенскэ районрэ яныбжьыкIэ командэхэр «Зэкъош­ныгъэм» икубок икъы­дэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур псауныгъэр зыщагъэпытэрэ комплексыкIэм ифутбольнэ шъоф щызэхащэгъагъ.

7 апреля 2023 года 11:18

Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет Владимир Нарожнэр къыщыгущыIэщт

Мы мазэм ыкIэхэм адэжь къалэу Санкт-Петербург Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет и Комиссие зэхэсыгъо щыригъэкIокIыщт, ащ къыщыгущыIэщт Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Докладэу къышIыщтыр зыфэгъэхьыгъэщтыр мэкъу-мэщым фэгъэзэгъэ чIыгухэм лэжьыгъэу ащыраутырэм пылъ шапхъэхэр хабзэм диштэу гъэзекIогъэнхэр ары.

6 апреля 2023 года 15:58

Лэжьыгъэмэ якъэухъумэн фэгъэхьыгъэ джэпсалъэу Адыгеим ипарламентариемэ агъэхьыгъэм мэкъу-мэщымкIэ Урысыем и Министерствэ къыдыригъэштагъ

Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Андрей Разиныр зыкIэтхэжьыгъэ письмэр Адыгеим ипарламент къыIукIагъ. Ар щылэ мазэм и 24-м 2023-рэ илъэсым АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум ыгъэхьыгъэ джэпсалъэм иджэуап, зыфэгъэхьыгъэр цыгъо-шъое лъэпкъхэр агъэкIодынхэм фэшI агъэфедэрэ биологическэ препаратмэ язегъэушъомбгъун ары.

6 апреля 2023 года 10:48

ТекIоныгъэм ия 78-рэ илъэс Адыгеим зэрэщыхагъэунэфыкIыщтым тегущыIагъэх

Правительствэр зычIэт унэм зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъо щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард,  АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, федеральнэ ыкIи рес­публикэ къулыкъухэм, дзэ комиссариатым, ветеранхэм я Совет, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

4 апреля 2023 года 19:38

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэхьыгъэ тематическэ тхьамафэу цIыфхэр къызщырагъэблэгъагъэхэм зэфэхьысыжьхэр парламентым къыфешIыжьых

Шъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иIэхэм цIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ тематическэ тхьамафэр гъэтхапэм и 27-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс рагъэкIокIыгъ, ар зыфэгъэхьыгъагъэр псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым игумэкIыгъохэр ары. Адыгеим щыпсэурэмэ аIукIагъэх шъолъыр парламентым идепутатхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яхэбзэ органхэм ялIыкIохэр, профильнэ министерствэхэм, ведомствэхэм ыкIи организацие зэфэшъхьафхэм япащэхэр.

31 марта 2023 года 13:08

Мыекъопэ районым исоциальнэ газификацие фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъор Владимир Нарожнэм зэрищагъ

Гъэтхапэм и 30-м шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм дэкIыгъо зэхэсыгъо Мыекъопэ районым щыригъэкIокIыгъ,  зыфэгъэхьыгъагъэр социальнэ газификациер ары.

31 марта 2023 года 09:47

Адыгэ Республикэр Севастополь фэгушIо

Къалэу Севастополь и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон зэхещэ. «Севастополь фэгушIу» зыфиIорэм кIэлэцIыкIухэр зыхэлажьэхэрэ сурэт къэгъэлъэгъонэу кIэщакIо зыфэхъугъэхэр лIыхъужъыцIэ зыхьырэ къалэм ыныбжь илъэси 240-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ.

30 марта 2023 года 17:36

Владимир Нарожнэр АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Шъолъыр парламентым ипащэу Владмир Нарожнэр Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Правительствэ итхьаматэу КIэрэщэ Анзаур.

30 марта 2023 года 15:47

IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ Адыгэ Республикэм и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъо депутатхэр хэлэжьагъэх

IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ АР-м и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъо шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ комитетым итхьаматэу Наталья Широковамрэ хэлэжьагъэх. Министрэу Мырзэ Джанбэч ведомствэм 2022-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ. Урысые Федерацием и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэмрэ АР-м и ЛIышъхьэ унашъоу къафишIхэрэмрэ зэрагъэцакIэхэрэр, Iофэу ашIагъэм хэхъоныгъэхэр зэрэфашIыгъэхэр ащ къыIуагъ. Анахьэу къыхигъэщыгъэр фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм занкIэу IэпыIэгъу зарэфэхъушъугъэхэр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным зэрэдэлэжьагъэхэр ары.

30 марта 2023 года 14:02

УплъэкIун Iофхэм афэгъэхьыгъэ къэралыгъо мэхьанэ зиIэ семинар-зэхэсыгъо Адыгеим щыкIощт

Я XXII-рэ зэхэсыгъоу шъолъыр парламентым иIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛъытэкIо-уплъэкIокIо палатэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм  щатегущы1агъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ докладыр къэзышIыгъэр Палатэм итхьаматэу Павел Стаценкэр ары.

30 марта 2023 года 10:42

ЧIыгу зэфыщтыкIэхэм япхыгъэ Iофхэр парламентым зэрегъэзэфэжьых

ЧIыгулэжьыным фэгъэхьыгъэ нормативнэ базэу щыIэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр зы пшъэрылъэу республикэ парламентым иIэхэм ащыщ. Мэкъумэщ Iофхэр ары шъолъыр экономикэм зыкъезыгъэIэтырэр, ыпэкIэ лъызгъэкIуатэрэр. Шъолъыр продуктым ащ иIахьэу хэлъыр процент 16 фэдиз мэхъу, зэкIэ экономикэр зыпштэкIэ, процент 21-м лъыкIахьэ, къоджэ псэупIэхэмкIэ зэрэхъурэр процент 52-рэ.

29 марта 2023 года 17:27

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XXII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм зичэзыу я XXII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

 

29 марта 2023 года 17:25

Къэралыгъо къулыкъу зыхьырэмэ афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэхэр зэгъэзэфэгъэнхэмкIэ IофшIэныр лъагъэкIуатэ

Гражданскэ ыкIи муниципальнэ къулыкъур цIыфмэ ахьыным шапхъэу пылъхэр зэгъэзэфэгъэнхэм, шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэу мы лъэныкъохэмкIэ щыIэхэр федеральнэхэм адегъэштэжьыгъэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ гъэнэфэгъэ хэбзэ акт заулэ парламентым ыштагъэх. Шъолъыр законэу «Муниципальнэ къулыкъум IэнатIэхэу Адыгэ Республикэм щигъэнэфагъэхэм ятхын» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм депутатмэ амакъэ фатыгъ. ГъэцэкIэкIо амалхэр зэратырэ IэнатIэхэу муниципалитетмэ яIэмэ ацIэхэр гъэунэфыжьыгъэнхэр ары а зэхъокIыныгъэхэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр.

29 марта 2023 года 17:23

Правительствэм и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд гъэнэфэгъэным парламентым дыригъэштагъ

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ непэ  щагъэнэфагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм зичэзыу я XXII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм.
Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ ведомствэхэм, къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

29 марта 2023 года 17:20

Щынэгъончъэным ылъэныкъокIэ Адыгеим Къыблэ федеральнэ округым апэрэ чIыпIэр щиIыгъ ыкIи Урысые Федерацием ишъолъыр анахь дэгъуипшIымэ ахэхьагъ

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэ­гъэхьыгъэ докладэу ащ ипащэу Олег Безсмельницыным къы­шIыгъэм депутатхэр едэIугъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, пшъэ­рылъхэр зэкIэ агъэцэкIагъэх. ГъэрекIо Адыгеим пстэумкIи бзэджэшIэгъэ 4388-рэ щызэрахьагъ, ар 2021-м агъэунэ­фыгъагъэм проценти 2,4-кIэ нахь макI. Адыгеир Урысыем ишъолъырипшIэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ апэ итхэм ахэхьэ. Джащ фэдэу IT-технологиехэр къызфагъэфедэзэ, цIыфхэр агъапцIэхэзэ е атебанэхэзэ зэрахьэгъэ бзэджэшIагъэу агъэунэфыгъэмэ япчъагъи къыщыкIагъ. 2021-рэ илъэсым агъэунэфыгъэгъэ бзэджэшIэгъэ хьылъэхэм афэдиз къыкIэлъыкIорэ илъэсми ашIагъэр, хагъэхъуагъэп.

29 марта 2023 года 17:18

ЦIыфхэм ярэхьатныгъэ фэгъэхьыгъэ федеральнэ законым ипроект дырагъэштагъ

БэшIагъэу зытегущыIэщтыгъэхэ федеральнэ законэу цIыфхэм ярэхьатныгъэ фэгъэхьыгъэм ипроект депутатхэм дырагъэштагъ, зыкIыныгъэ къызхагъафэу амакъэ фатыгъ.

29 марта 2023 года 10:17

ЕгъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэс рагъэжьагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ мы илъэсыр егъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэсэу агъэнэфагъ. Ар зэрэрагъажьэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр, профильнэ комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъэх.

27 марта 2023 года 17:42

Парламентым изэхэсыгъоу къэблагъэрэм зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр бюджетымкIэ комитетым къыгъэхьазырыгъэх

Бюджет-финанс, хэбзэIахьыхэмкIэ, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ парламент комитетым мы къэблэгъэрэ сессием зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр къыгъэхьазырыгъэх. Федеральнэ органхэм афэгъэзэгъэ джэпсэлъитIу гумэкIыгъоу къэуцугъэхэмкIэ аштэнэу рахъухьэ, ЛъытэкIо-уплъэкIокIо палатэу АР-м иIэм 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм, шъолъыр законхэм япроектхэм атегущыIэщтых.

27 марта 2023 года 16:51

Урысыем илъэпкъ гвардие идзэхэм я Мафэ республикэм щыхагъэунэфыкIыгъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, Урысыем илъэпкъ гвардие идзэхэр зызэхащэгъэ мафэр республикэм щыхагъэунэфыкIы. Мыгъэ, гвардейцэмэ яхэушъхьафыкIыгъэ базэ торжественнэ митинг щыкIуагъ. ЗимэфэкIхэм къафэгушIонхэу къафеблэгъагъэх къэралыгъо хабзэм иорганхэм япащэхэр, яIофшIэгъухэр ыкIи общественностым илIыкIохэр.

27 марта 2023 года 12:21

Шапхъэхэр зэкIэ къыдэзылъытэрэ каратэмкIэ зэнэкъокъоу СОБР-м икомандирэу Дмитрий Кравцовым ишIэжь фэгъэхьыгъэм депутатхэр щыIагъэх

Гъэтхапэм и 23-м станицэу Ханскэм шапхъэхэр зэкIэ къыдэзылъытэрэ каратэмкIэ зэнэкъокъоу зэхащагъэр Адыгэ Республикэм и СОБР иапэрэ командирыгъэу Дмитрий Кравцовым ишIэжь фэгъэхьыгъагъ. Ар щыкIуагъ гурыт еджапIэу №25-м. 

27 марта 2023 года 11:54

Союзнэ антифашистскэ патриотическэ проектэу «Ти Хэгъэгушху» зыфиIорэ зэIэпахырэ маршым хэлажьэхэрэм Адыгеир апэгъокIыгъ

Мыекъуапэ и Гупчэ саугъэт зэхэтэу «ЕгъэшIэрэ машIор» зыфиIорэм дэжь гъэтхапэм и 26-м зэхахьэр щыкIуагъ.

27 марта 2023 года 11:25

Владимир Нарожнэр культурэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ

Культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгеим и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ культурэм иIофышIэхэм афэгушIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир На­рожнэр.

25 марта 2023 года 08:00

Культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

24 марта 2023 года 16:13

Ветеринарием иIофыгъохэм парламентым щатегущыIагъэх

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Адыгэ Республикэм ветеринариемкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Кушъхьэ Анзор IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Фермерхэм ялIыкIохэри зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх.

24 марта 2023 года 15:48

Парламентым изичэзыу зэхэсыгъо гъэтхапэм и 29-м зэхащэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщыкIощт мафэр ыгъэнэфагъ. Профильнэ комитетмэ упчIэ 45-рэ повесткэм хагъэхьанэу къагъэлъэгъуагъ. Президиумым изэхэсыгъо зэрищагъ Цэй Эдуард.

24 марта 2023 года 15:45

Профильнэ комитетым итхьаматэу Наталья Широковар АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иколлегие изэфэхьысыжь зэхэсыгъо хэлэжьагъ

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ Iофэу ышIагъэм икIэуххэм язэфэхьысыжьын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх
Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм  ипрофильнэ комитет итхьаматэу Наталья Широковар, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Росздравнадзорым ипащэхэр, шIокI зимыIэ медицинэ страхованием и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ ичIыпIэ гъэIорышIапIэ илIыкIохэр, врачхэр, IэзэпIэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

24 марта 2023 года 15:24

«Адыгэ макъэр» – илъэси 100

Гъэтхапэм и 23-м гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ыныбжь илъэсишъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъ, ар Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ, культурэм илIыкIохэр, шIэныгъэлэжьхэр журналистхэр джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

24 марта 2023 года 12:26

УФ-м и Правительствэ иилъэс зэфэхьысыжьхэр Къэралыгъо Думэм къыщашIыгъэх

Гъэтхапэм и 23-м Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ видеоконференцие шIыкIэм тетэу пленарнэ зэхэсыгъо зэхищэгъагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хсэм и Тхьаматэу Владмимр Нарожнэр. ИкIыгъэ 2022-рэ илъэсым УФ-м и Правительствэ Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIыгъэх УФ-м и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным.

24 марта 2023 года 12:03

Наркотикхэм апэшIуекIорэ республикэ Комиссием изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Наркотикхэм апэшIуекIогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икомиссие изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ. Ащ тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

24 марта 2023 года 11:30

Гъэтхапэм и 27-м псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэхьыгъэ упчIэ зиIэ цIыфхэр къызщырагъэблэгъэрэ тематическэ тхьамафэр аублэ

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэхьыгъэ тематическэ тхьамафэу цIыфхэр къызщырагъэблагъэхэрэр партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм гъэтхапэм и 27-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс ащырекIокIыщт.

23 марта 2023 года 16:29

Адыгэ Республикэм и Правительствэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэфэхьысыжь къыфишIыгъ

Непэ республикэм и Къэралыгъо филармоние АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия ХХI-рэ зэхэсыгъо щыкIуагъ. АР-м и Конституцие тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм икIэуххэмкIэ зэфэхьысыжь Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ къыщишIыгъ.

23 марта 2023 года 16:28

Владимир Нарожнэр: «Хэгъэгум игъусэу хахъохэр Адыгеим ышIыгъэх! Ар Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ акъылыгъэ зыхэлъ политикэу зэрихьэрэм ыпкъ къикIыгъ»

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр къызэгущыIэм къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр ыкIи доклад дэгъу къызэришIыгъэр хигъэунэфыкIыгъ, ащ къыхэщы Урысыем и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн, Адыгеим хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным истратегие.

23 марта 2023 года 16:25

IэкIыб Iофыгъохэм ямылъытыгъэу шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр, Iоф зышIэрэ цIыфхэр къэухъумэгъэнхэр правительствэм ипшъэрылъ шъхьаIэу икIыгъэ илъэсым щытыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэр игъэкIотыгъэу, лъэныкъо зэфэшъхьафыбэкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XXI-рэ зэхэсыгъо къыщыриIотыкIызэ, бюджетым игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ.

23 марта 2023 года 16:23

Къоджэ псэупIэмэ ясоциальнэ инфраструктурэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр Iофыгъо шъхьаIэмэ ащыщэу республикэм и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъ

Мэкъумэщ Iофыгъохэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэр занкIэу гъомылэпхъэ щынэгъончъэным епхыгъ. Ащ къыхэкIэу къоджэ экономикэм зыкъегъэIэтыгъэн, чылэмэ адэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ, IофшIэкIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэ, чIыпIэ социальнэ инфраструктурэм дэлэжьэгъэн фае.

23 марта 2023 года 16:20

КъумпIыл Мурат: «Медицинэ IэпыIэгъур дэгъоу ыкIи игъом цIыфмэ зэралъыдгъэIэсыщтым тапэкIи тыпылъыщт»

Псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъо икIыгъэ илъэсым зэкIэмкIи сомэ миллиарди 8,5-м ехъу пэIуагъэхьагъ – республикэм имедицинэ учреждениехэм ачIэт Iэмэ-псымэхэр зэблахъугъэх, инфраструктурэр нахьышIу ашIыгъ, цIыфхэм зэряIазэхэрэм зэхъокIыныгъэшIухэр фашIыгъэх, гу-лъынтфэ узхэм, адэбзым алъэныкъокIи, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ икъэухъумэни хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх.

21 марта 2023 года 17:12

Адыгэ Республикэм экономическэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъо шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм экономическэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изичэзыу зэхэсыгъо непэ иIагъ, ар зэрищагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур. АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

21 марта 2023 года 12:47

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэн¬хэмкIэ ыкIи машIом зыкъымыштэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Комиссие изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Зэхэсыгъор зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-мкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, АР-м ипрокуратурэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм, щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, АР-м ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ, администрациехэм япащэхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

20 марта 2023 года 11:22

«Къырым игъатх» зыфиIорэ митинг-концертыр Адыгеим щыкIуагъ

Республикэу Къырымрэ къалэу Севастопольрэ Урысые Федерацием къызхэхьажьыгъэхэр непэ илъэси 9 хъугъэ. Ар хъугъэ-шIэгъэшхоу тарихъым хэхьагъ ыкIи тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыфхэмкIэ мэфэкI шъыпкъэу щыт. Мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр, концертхэр, зэха­хьэхэр тикъэралыгъо ишъолъыр зэфэшъхьафхэм илъэс къэс ащэкIох.

18 марта 2023 года 08:00

Къырым Урысыем къызыхэхьажьыгъэ Маф

Гъэтхапэм и 18-р Къырым Урысыем къызыхэхьажьыгъэ Маф—ар хэушъхьафыкIыгъэу хэтэгъэунэфыкIы.

17 марта 2023 года 12:29

Владимир Нарожнэр: «Непэ мэхьанэшхо иI хабзэмрэ обществэмрэ зэкъотынхэм, а Iофыгъом ишIогъэшхо хешIыхьэ Общественнэ палатэм»

Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ 2022-рэ илъэсым ышIэгъэ IофшIэныр зыщы­зэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо гъэтхапэм и 16-м иIагъ.

17 марта 2023 года 08:00

Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэу, Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм ялIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
 

16 марта 2023 года 10:50

Къэралыгъо Думэм энергетикэм епхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх

УФ-м и Къэралыгъо Думэ «правительствэм исыхьатэу» зэхищагъэм видеоконференцие шIыкIэм тетэу хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым ипащэу Олег Картамышевымрэ. Ар Урысыем иэнергетикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIырэ проектхэм афэгъэхьыгъагъ, энергетикэмкIэ УФ-м иминистрэу Николай Шульгиновыр зэхэсыгъом хэлэжьагъ, зезыщагъэр Къэралыгъо Думэм ипащэу Вячеслав Володиныр ары.

15 марта 2023 года 15:46

Парламентым изичэзыу зэхэсыгъо гъэтхапэм и 22-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет –Хасэм и Президиум шъолъыр парламентым изэхэсыгъо зыщызэхищэщт мафэр ыгъэнэфагъ, ащ иповесткэ зы упчIэ закъу хэтыщтыр. Адыгэ Республикэм и Конституцие елъытыгъэу 2022-рэ илъэсым АР-м иминистрэхэм я Кабинет Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр шъолъырым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыфишIыщтых.

14 марта 2023 года 09:35

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

 

13 марта 2023 года 15:57

ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ тематическэ тхьамафэр аухыгъ

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр ыкIи ичIыпIэ общественнэ приемнэхэм псауныгъэм фэгъэхьыгъэ упчIэхэмкIэ цIыфхэр зыщырагъэблэгъэгъэхэ тхьамафэр аухыгъ. Тематическэ егъэблэгъэным къыхэлэжьагъэх Урысые Федерацием исенаторхэр, депутатхэр, министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэр, организациеу зыдэлажьэхэрэм якъулыкъушIэхэр.

10 марта 2023 года 16:31

Терроризмэм пэшIуекIорэ комиссием изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр терроризмэм пэшIуекIорэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Ащ хэтхэр зытегущыIагъэхэр терроризмэмрэ экстре­мизмэмрэ апэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэн­хэр, гъэстыныпхъэ-энер­ге­тическэ комплексым къыхиубытэрэ ыкIи со­ци­­альнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр къэухъу­мэ­гъэнхэр, нэмыкI Iофыгъохэр.

10 марта 2023 года 15:02

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъакIэхэм парламентым щатегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм шъолъыр ведомствэмэ япащэмэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэмэ зэхъокIыныгъэу афэхъугъэхэр зыфэдэхэр бэмышIэу зэфахьысыжьыгъэх, ахэр ары зэIукIэгъум зыщытегущыIагъэхэр. Зэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ парламентым иаппарат хабзэмкIэ и ГъэIорышIапIэ  ипащэу Людмила Скабала. Шъолъыр хэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэмэ зэрадырагъэштэжьыгъэхэр ары нахьыбэрэмкIэ зигугъу къышIыгъэр.

10 марта 2023 года 08:59

Адыгэ Республикэм и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгэ Республикэм и Конституцие и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо! 

1995-рэ илъэсым гъэтхапэм и 10-м мэхьанэшхо зиIэ а документыр зэраштагъэр тарихъ ыкIи политикэ-правовой хъугъэ-шIэгъэшхоу хъугъэ. Урысые Федерацием ишъолъырхэм зыкIэ ащыщ Адыгеим тапэкIи хэхъоныгъэу ышIыщтым игъогу ащ къыгъэнэфагъ.

8 марта 2023 года 08:43

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе маф

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

7 марта 2023 года 16:58

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахь

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэфэкI зэхахьэ щыкIуагъ. Апэрэ гъэтхэ мэфэкIымкIэ бзылъфыгъэхэм къафэгушIуагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

6 марта 2023 года 15:20

ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэм яслет Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Гъэтхапэм и 6-м гъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр зызэхащагъэхэр илъэс 50 хъугъэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу гъэтхапэм и 3-м къалэу Мыекъуапэ гъогурыкIоным иныбжьыкIэ республикэ отрядмэ яслет щыкIуагъ. А Iофтхьабзэм хэлэжьагъ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ, общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Артем Журавель, Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Едыдж Мурат ыкIи кIэлэцIыкIумэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу Наталья Агеевар.

3 марта 2023 года 16:44

Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иколлегие изэхэсыгъо Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Роспотребнадзорым и Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иколлегие изэхэсыгъо шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ.

2 марта 2023 года 16:44

«ЛIыхъужъныгъэм исыхьат» еджапIэм щыпхыращыгъ

Гъэтхапэм и 1-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард «ЛIыхъужъныгъэм идесэ» станицэу Кужорскэм иеджапIэу  № 6-м къыщитыгъ. Ар Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъагъ.

1 марта 2023 года 15:23

Гъогур щынэгъончъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икомиссие изэхэсыгъу

Тыгъэгъазэм и 28-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр гъогур щынэгъончъэнымкIэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур  комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ.

1 марта 2023 года 13:20

«ТекIоныгъэм имэшIоку» шIэжьымрэ щытхъумрэ къытфихьыгъэх

Тыгъэгъазэм и 28-м тарихъ мэхьанэ зиIэ ретро-мэшIоку гъэкIэ­рэкIагъэу «ТекIоныгъэкIэ» зэджагъэхэр Мые­­къуапэ имэшIоку гъогу станцие къы­теуцуагъ.

1 марта 2023 года 13:09

Урысые зэнэкъокъоу «НыдэлъфыбзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэм ишъолъыр чэзыу Адыгеим щырагъэжьагъ.

ЕгъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэсэу 2023-р Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыгъэнэфагъ, ащ иIофтхьэбзэ шъхьаIэхэм мы зэнэкъокъур зэращыщыр къыхагъэщыгъ. Министрэм зэрэхигъэунэ­фыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум ишъолъыр 27-мэ якIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ныдэлъфыбзэхэр ащызэрагъа­шIэ. Зэнэкъокъум икIэух чэзыу Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм щыкIощт. Ащ хэлэжьэщтхэм апае экскурсиехэри, творческэ зэIукIэхэри, мастер-классхэри зэхащэщтых.

28 февраля 2023 года 20:09

Мэкъумэщ Iофыгъохэм парламентым щатегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ мэкъу-мэщымкIэ АР-м иминистрэу Къуанэ Анзаур. ЗэIукIэм хэлэжьагъэх профильнэ парламент комитетым ипащэхэу Цэй Эдуардрэ парламентым иаппарат игъэIорышIапIэ ипащэу Людмила Скабаларэ.

28 февраля 2023 года 15:45

Урысыем икIэлэегъаджэхэм язэнэкъокъоу «Илъэсым иIэпэIас» зыфиIорэм ибыракъ ятыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ

Урысые зэнэкъокъоу «Мастер года» зыфиIорэм ибыракъ ятыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.
АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ащ хэлэжьагъ.

28 февраля 2023 года 10:48

УФ-м ихэбзэгъэуцухэм я Совет IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ кадрэхэм ягъэхьазырын епхыгъэ Iофыгъохэр къыщаIэтыгъэх

 Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Президиум квалифицированнэ кадрэмэ афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх, IофшIэнымкIэ бэдзэрым хэхъоныгъэхэр хэгъэгум ишъолъырхэм зэращишIырэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ 2023-рэ илъэсым зэрэзэхэщэгъэщтым джащ фэдэу игугъу щашIыгъ. Зэхэсыгъор зэращагъ ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу Андрей Яцкинымрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэ игуадзэу Ирина Яроваямрэ.

23 февраля 2023 года 07:00

Мэзаем и 23-р – хэгъэгум иухъумакIохэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

22 февраля 2023 года 17:30

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр

 Гъэ къэс мэзаем и 23-м тикъэралыгъо мэфэкIышхо хегъэунэфыкIы—Хэгъэгум иухъумакIо  и Мафэ.

22 февраля 2023 года 15:09

ВолейболымкIэ зэнэкъокъоу Павел Кузьменкэм ишIэжь фэгъэхьыгъэм хэлажьэрэмэ Цэй Эдуард аIукIагъ

Непэ, мэзаем и 22-м Мыекъопэ индустриальнэ техникумым испортивнэ зал волейболымкIэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. ЛIыхъужъым иорден икавалерэу Павел Кузьменкэм ишIэжь ар фэгъэхьыгъагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

22 февраля 2023 года 14:51

ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэмэ Цэй Эдуард аIукIагъ

Хэгъэгум иухъумакIохэм я Мафэ ипэгъокIэу ыкIи гъогурыкIоным иныбжьыкIэ отрядхэр зызэхащагъэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм афэшI шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард я 5-рэ Мыекъопэ гимназием икIэлэеджакIомэ аIукIагъ.

1973-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу инспектор ныбжьыкIэмэ яотрядхэр Урысыем щагъэпсыгъэх, джырэ уахътэм нэбгырэ 440000 ащ хэхьэ, ахэр илъэси 8-м къыщегъэжьагъэу 16-м нэс зыныбжьых. ЗэкIэмкIи отряд 34000-рэ мэхъух, шъолъыр 85-мэ ащызэхэщагъэх. Федеральнэ проектэу «Гъогу щынэгъончъэхэр» зыфиIорэм хэхьэрэ Iофтхьабзэм кIэлэцIыкIухэр гъогурыкIоным фэгъэсэгъэнхэр къыделъытэ.

ЗэIукIэм хэлэжьэгъэ кIэлэцIыкIумэ хьакIэм къыIуатэрэр зэкIэ ашIогъэшIэгъоныгъ. ЛIыхъужъым дзэ къулыкъум зызэрэфигъэхьазырыщтыгъэм, зэо зэпэуцужьмэ ахэлэжьэнэу зэрэхъугъэм, лIыхъужъыцIэр къызыкIыфагъэшъошагъэм кIэлэеджакIохэр щигъэгъозагъэх.

Цэй Эдуард къызэриIуагъэмкIэ лIыхъужъыцIэу къыфагъэшъошагъэр игъусэгъэ дзэкIолIмэ зэкIэмэ къыдалэжьыгъэу щыт, зыч-зыпчэгъоу хэгъэгум ирэхьатныгъэ къызэдагъэгъунагъэшъ. Уилъэпкъ шIу зэрэплъэгъун фаер, лIыгъэ пхэлъэу гухэлъэу уиIэм уфэкIонэу зэрэщытыр къэзэрэугъоигъэхэм къафиIотагъ.

Инспектор ныбжьыкIэмэ яотряд гъэхъагъэу иIэм, гухэлъ шъхьаIэм зэрэзэрипхыхэрэм ягугъу хьакIэм къыфашIыгъ. КIэлэеджакIохэр спортым пылъых, тренажерхэмкIэ Iоф зыдашIэжьы, автомобильмэ ятехническэ зытет зыщагъэгъуазэ, программэу агъэхьазырыгъэхэмкIэ нэмыкIхэм адэгуащэх ыкIи социальнэ сетьхэм нэкIубгъохэр ащызэхащэх. Анахь Iофыгъо шъхьаIэу алъытэрэр гъогур щынэгъончъэным дэлэжьэнхэр ары.

- ГъогурыкIоным инспектор ныбжьыкIэхэр зэзыпхыхэрэр ныбджэгъуныгъэу азфагу илъыр, пшъэрылъэу яIэм изэшIохын зэгъусэхэу зэрэдэлажьэхэрэр ары, -къаIотагъ отрядым изэхэщакIохэм, -- проектым ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIумэ ясанаущыгъэ къыхагъэщын алъэкIы.

20 февраля 2023 года 17:13

Тызэгъусэу текIоныгъэр къэдгъэблэгъэщт

Iофтхьабзэу «ЗэкIэ ТекIоныгъэм пай!» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу шIушIэ марафон тыгъэгъазэм и 20-м Адыгеим щызэхащагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

20 февраля 2023 года 16:40

«Хэгъэгум илIыхъужъхэр гъунэнчъых» - десэу Урысыем и ЛIыхъужъ къытыгъэр

Тыгъэгъазэм и 17-м, Хэгъэгум иухъумакIохэм я Мафэ ипэгъокIэу шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард гурыт еджапIэу зи №2-у А.Асеевым ыкIи Ю.Голиковым ацIэхэр зыхьырэм лIыхъужъым идесэ къыщитыгъ.

20 февраля 2023 года 11:32

Адыгеир тидзэхэм шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеир тидзэхэм шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм, Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр мэзаем и 18-м республикэм щыкIуагъэх.
 

16 февраля 2023 года 18:03

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XX-рэ зэхэсыгъо ригъэкIокIыгъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние зычIэт унэм шъолъыр парламентым изичэзыу зэхэсыгъо щыкIуагъ, ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

16 февраля 2023 года 18:00

КIэрэщэ Анзаур шъолъыр правительствэм и Тхьаматэу агъэнэфэнымкIэ парламентым АР-м и ЛIышъхьэ дыригъэштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия XX-рэ зэхэсыгъоу непэ иIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, муници­паль­нэ об­разованиехэм япащэхэр, нэмыкIхэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

16 февраля 2023 года 17:58

Социальнэ сферэм пэIуагъэхьэрэ ахъщэр нахьыбэ шIыгъэным фэшI зэхъокIыныгъэхэр шъолъыр бюджетым фашIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет къахилъхьэгъэ Iофыгъоу шъолъыр бюджетэу 2023-рэ илъэсым ыкIи агъэнэфэгъэ пIалъэу 2024-2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм депутатмэ дырагъэштагъ. Зигугъу къашIыгъэр бюджетым ифедэ Iахь 2023-рэ илъэсым сомэ миллион 38,8-рэ хэгъэхъогъэныр ары. А федэ Iахьыр зэIухыгъэ компаниеу «Шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным и Фонд» зыфиIорэм хэбзэIахьэу къытыщт. Мылъкур зыпэIуагъэхьащтыр, апэрэмкIэ, ущыпсэункIэ щынэгъончъэ унэхэм цIыфхэр къарыщыжьыгъэнхэр ыкIи псэупIэхэр ягъэгъотыгъэныр ары, ащ пае сомэ миллион 27,6-рэ агъэнафэ. Херсон ыкIи Херсон хэкум къаращыжьыхи Адыгеим щыпсэунхэу къагъэкощыжьыгъэхэм зэтыгъо ахъщэ тынэу аратыщтым сомэ миллион 11,2-рэ пэIуагъэхьащт. ЗэкIэми сомэ мини 100 зырыз арытыщт.

16 февраля 2023 года 16:07

ЛIыхъужъныгъэ зезыхьагъэмэ щытхъур адэжь, ахэр ащыгъупшэщтхэп

Советскэ дзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 34-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ саугъэтэу «ДзэкIолIым ипсынэкIэчъ» зыфиIорэм дэжь непэ щыкIуагъ.
 

14 февраля 2023 года 16:18

Тематическэ тхьамафэм къыкIоцI цIыфмэ къатыгъэ лъэIу тхылъмэ адэлэжьэгъэныр парламентым лъегъэкIуатэ

Мы блэкIыгъэ тхьамафэхэм ООО «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм ипащэрэ лъэIу тхылъ къэзытыгъэхэмрэ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэIукIэгъу заулэ адыриIагъ. Тематическэ тхьамафэр рекIокIызэ джэпсалъэу ыкIи лъэIу тхылъэу къаратыгъэхэр ары зэIукIэмэ ушъхьагъоу афэхъугъэр. ЦIыфмэ якоммунальнэ фэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ ыкIи гъэстыныпхъэ шхъуантIэр икъоу алъыгъэIэсыгъэнымкIэ, ащ ыпкIэу лъатырэмкIэ упчIэу къэтэджыгъэхэр зэхафыгъэх.

13 февраля 2023 года 16:58

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» изичэзыу хэдзын-зэфэхьысыжь зэфэсыр Мыекъуапэ щыкIуагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард я XXII-рэ  зэфэсэу общественнэ движениу «Адыгэ Хасэм» зэхищагъэм хэлэжьагъ.

10 февраля 2023 года 12:03

Яхэгъэгу шIу алъэгъу, дзэкIолI шъыпкъэх!

Мэзаем и 9м шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ митингэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэм ежь яшIоигъоныгъэкIэ ежьэгъэ ыкIи мобилизацием къыхиубытагъэхэр гъогу тегъэхьэгъэнхэм фэгъэхьыгъэм. АгъэкIотагъэхэр я 3-рэ гаубичнэ артиллерийскэ дивизионэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андshхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэм хэтхэр ары.  

10 февраля 2023 года 10:40

ЦIыфхэм яджэпсалъэмэ Iоф адашIэ

Мэзаем и 9-м шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ общественнэ организациеу «Адыгэ Республикэм ибзылъфыгъэхэм я Союз» зыфиIорэм итхьаматэу Вэрэкъо Хьалимэтрэ автономнэ мыкоммерческэ организациеу «Гузэжъогъу чIыпIэ ифэгъэ цIыфмэ IэпыIэгъу зыщафэхъухэрэ Гупчэу «Мэхьанэ зиIэ Iофхэр» зыфиIорэм ипащэу Ирина Дербеневамрэ.

9 февраля 2023 года 15:54

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XX-рэ зэхэсыгъо мэзаем и 16-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум джырэблагъэ парламентым ригъэкIокIыщт зэхэсыгъом къыщаIэтыщт упчIэхэр ыгъэнэфагъэх. Повесткэм хагъэхьанэу Iофыгъо 29-рэ профильнэ комитетмэ къагъэлъэгъуагъ. ЗэIукIэгъур зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

8 февраля 2023 года 11:14

Урысые наукэм и Маф

Адыгэ Республикэм наукэм ылъэныкъо­кIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Урысые наукэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

7 февраля 2023 года 16:58

Тематическэ тхьамафэм зэфэхьысыжьхэр парламентым фишIыгъэх

Социальнэ Iофыгъохэм япхыгъэ тематическэ тхьамафэу шъолъыр ыкIи чIыпIэ приемнэхэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иIэхэм цIыфхэр зыщырагъэблэгъагъэхэр мэзаем и 3-м зэфашIыжьыгъ. Урысые Федерацием исенаторхэр, депутатхэр, республикэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэр цIыфхэм Iофыгъохэм ахэплъагъэх.

3 февраля 2023 года 15:46

ЦIыфмэ яджапсалъэмэ Iоф адашIэзэ

АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм депутатхэу Къэгъэзэжь Муратрэ ШъэоцIыкIу Схьатбыйрэ игъусэхэу къуаджэу Джыракъые щыIагъэх, ащ IофшIэгъу зэIукIэгъу щыряIагъ. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх культурэмкIэ АР-м иминистрэу Аулъэ Юр, Шэуджэн район администрацием ипащэу Аулъэ Рэщыд, къоджэ псэупIэм итхьаматэу Къэгъэзэжь Юр.

2 февраля 2023 года 17:40

Социальнэ Iофыгъомэ япхыгъэу цIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ Тхьамафэр ыкIэм факIо

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм шъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр регъэблагъэх щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу мэзаем и 3-м нэс,  ахэмэ социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным и Тхьамафэу ары Iофтхьабзэм зэреджагъэхэр.

2 февраля 2023 года 17:39

ЦIыфмэ яджэпсалъэхэм къащаIэтыгъэ Iофыгъохэр зэхафынхэу парламентариехэр Тэхъутэмыкъое районым кIогъагъэх

IофшIэгъу дэкIыгъо заулэкIэ тхьамафэр парламентым ригъэжьагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ комитетым ипащэу Александр Лободарэ депутатэу ДзэлI Аскэррэ игъусэхэу Тэхъутэмыкъое районым щыIагъэх, ащ иадминистрацие ипащэу Шъэо Аскэр ыкIи народнэ депутатхэм я Совет хэтхэм, Советым ипащэу Апсалямэ Руслъан аIукIагъэх.

1 февраля 2023 года 12:50

Къуаджэ Малазим шIэжь пхъэмбгъу къыфызэIуахыгъ

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ Къуаджэ Малазим ишIэжь пхъэмбгъу икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ. ШIэжь пхъэмбгъур Мыекъопэ къэралыгъо университетым иящэнэрэ корпус раIулIыгъ. 

31 января 2023 года 12:18

Нэмыц-фашист техакIохэр Мыекъуапэ зыдафыжьыгъэхэр илъэс 80 хъугъэ

Нэмыц-фашист техакIохэр Мыекъуапэ зыда­фыжьыгъэхэр илъэс 80 зэрэхъугъэр щылэ ма­зэм и 29-м хагъэунэфыкIыгъ. Мы хъугъэ-шIэгъэшхом фэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ Iофтхьэбзэ заулэ щызэрахьагъ. Ахэм зэу ащыщ къэгъагъэхэр мемориалым зэрэкIэралъхьагъэхэр. Хэгъэгум иухъумакIохэм яшIэжь агъэлъэпIэнэу къыIухьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ иадминистрацие ыкIи министрэхэм я Кабинет ипащэу Владимир Свеженец, республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Геннадий Митрофановыр, ветеранхэр, общественнэ организациехэм, патриотическэ купмэ ялIыкIохэр, республикэм щыпсэухэрэр.

30 января 2023 года 13:01

Депутатхэр хьыкум системэм иIофышIэхэм афэгушIуагъэх

Щылэ мазэм и 27-м Адыгеим хьыкумхэр зыщызэхащагъэхэр илъэси 100, АР-м и Апшъэрэ хьыкум — илъэс 30, АР-м ихьыкумышIхэм я Совет — илъэс 30 зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ парламентым идепутатхэу Александр Лобода ыкIи Мыгу Адам хэлэжьагъэх.

26 января 2023 года 17:50

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Министерствэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Непэ, щылэ мазэм и 26-м, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ АР-м и Министерствэ иколлегие иIофшIэн хэлэжьагъ. 2022-рэ илъэсым оперативнэ-къулыкъу IофшIэнэу министерствэм иорганхэмрэ иподразделениехэмрэ агъэцэкIагъэм изэфэхьысыжьхэр коллегием щашIыгъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ министрэу, генерал-майорэу Олег Безсмельнициным. АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ яадминистрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, АР-м и Прокурорэу Игорь Шевченкэр, шъолъырым иухъумэкIо органхэм япащэхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

26 января 2023 года 17:48

ЦIыфхэм къырахьылIэгъэ IофыгъохэмкIэ

Щылэ мазэм и 24-м Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ «Урысыем и Почтэ» икъутамэу республикэм щыIэм ипащэу Наталья Алифиренкэм. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу парламентым ипащэ Шэуджэн районым ит къутырэу Чернышевым зыщэIэхэм, ащ щыпсэурэ цIыфмэ Iофыгъоу къаIэтыгъэр ары зэIукIагъэхэр зытегущыIагъэхэр. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр газыпкIэр зэрытхэгъэ квитанциехэм  почтэ отделением проценти 3 зэратыригъахъорэр ары.

25 января 2023 года 14:08

Тхьамафэм къыкIоцI цIыфхэр рагъэблэгъэщтых, социальнэ Iофыгъомэ ахэплъэщтых

Шъолъыр ыкIи чIыпIэ приемнэхэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иIэхэм щылэ мазэм и 30-м къыщегъэжьагъэу мэзаем и 3-м нэс цIыфхэр рагъэблэгъэщтых. Социальнэ гумэкIыгъоу яIэхэр а уахътэм къыкIоцI цIыфмэ къаIэтын алъэкIыщт, ахэр зыщырагъэблэгъэщтхэ графикыр зэхагъэуцуагъ, телефон номерэу къызытеохэмэ хъущтхэр къэбар жъугъэм иамалхэм къаIопщыгъэх, къэралыгъо хабзэм иорганхэм ясайтхэм ыкIи депутатмэ яунэе социальнэ сетьхэм къарагъэхьагъэх. 

25 января 2023 года 12:27

Социальнэ газификациер къоджэ псэупIэмэ алъагъэIэсыным анаIэ тет

Щылэ мазэм и 23-м Владимир Нарожнэр Джэджэ районым ит къоджэ псэупIэу Келермесскэм щыIагъ, ащ районым иIэшъхьэтетэу Андрей Таранухиным, къоджэ псэупIэм ипащэу Сергей Фатеевым ащыIукIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Единэ Россием»  ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр зыщырегъэблагъэхэм станицэм щыпсэурэмэ упчIэу къыщаIэтыгъагъэм игъэцэкIэн фэгъэхьыгъагъ зэдэгущыIэгъур. Социальнэ газификацием елъытыгъэу урамхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр къящэлIэгъэным къоджэдэсхэр 2022-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ къыкIэлъэIугъагъэх. 

25 января 2023 года 07:30

Урысыем истудентхэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ студентхэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!  Урысыем истудентхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

24 января 2023 года 14:30

Лэжьыгъэр къэухъумэгъэныр, мэкъумэщ гъомылапхъэм идэгъугъэ хэгъэхъогъэныр, тыкъэзуцухьэрэ дунаим фэсакъыгъэныр

Щылэ мазэм и 23-м Владимир Нарожнэр, профильнэ комитетхэм япащэхэу Цэй Эдуардрэ Евгений Саловымрэ зэгъусэхэу зэхэсыгъоу зэхащагъэм мэкъумэщ отраслэм, лъыплъэкIокIо-уплъэкIокIо органхэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, экологием, цIыфым ищыIэкIэ-псэукIэ къэухъумэгъэнхэм фэгъэзагъэхэм ялIыкIохэр  хэлэжьагъэх.

23 января 2023 года 17:50

Къоджэ псэупIэмэ хэхъоныгъэ ашIыным социальнэ псэолъакIэхэр фэIорышIэх

Щылэ мазэм и 21-м Владимир Нарожнэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу Шэуджэн районым щыIагъ. Социальнэ ыкIи культурнэ псэуалъэхэм яшIын зэрэкIорэм иуплъэкIун ары пащэмэ пшъэрылъэу яIагъэр.

20 января 2023 года 15:18

Анахь гухэлъ шъхьаIэхэр къадагъэхъух

«Елка желаний» зыфиIорэ шIушIэ акцием ыпкъ къикIэу шъолъыр парламентым идепутатмэ нэбгырэ 51-мэ ялъэIухэр агъэцакIэх. Акцием ипшъэрылъыр—гушIуагъорэ тхъагъорэ кIэлэцIыкIухэмрэ нэжъ-Iужъхэмрэ, джащ фэдэу чIыпIэ зэжъум иуцуагъэхэм зэхягъэшIэгъэныр ары. Iофтхьабзэр мэзаем и 28-м нэс рекIокIыщт. Нэбгырэ пэпчъ амал иI шIушIэ Iофым хэлэжьэнэу, IэпыIэгъу зищыкIагъэм деIэнэу.

18 января 2023 года 11:04

Къоджэ псэупIэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Щылэ мазэм и 16-м Владимир Нарожнэр Абдзэхэхьаблэ къоджэ псэупIэм щыIагъ ыкIи ащ ипащэу Юрий Михайленкэм IукIагъ. Социальнэ газификациемрэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнымрэ япхыгъэ джэпсалъэу къоджэдэсмэ шъолъыр парламентым къыфагъэхьыгъэхэм язэхэфын ары зытегущыIагъэхэр.

17 января 2023 года 10:23

Республикэ парламентым идепутатхэр народнэ депутатхэм якъэлэ Совет исессие хэлэжьагъэх

Народнэ депутатхэм якъэлэ Совет изичэзыу я VII-рэ сессиеу щылэ мазэм и 16-м кIуагъэм  муниципальнэ образованиеу «Адыгэкъалэ» ипащэ щыхадзыгъ.

13 января 2023 года 15:19

Социальнэ газификацием иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу, Урысые Федерацием щынэгъончъэнымкIэ и Совет и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Медведевым Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак игъусэу социальнэ газификациемкIэ партиер кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэхэм япхырыщынкIэ Iофыгъоу къэуцугъэхэм япхыгъэ зэIукIэ шъолъырхэм адашIыгъ.
 

13 января 2023 года 15:13

ИлъэсыкIэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм ауж депутатмэ цIыфхэр рагъэблагъэхэу аублэжьыгъ

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ щылэ мазэм иятIонэрэ кIэлъэныкъо  щырагъэжьэжьыгъ. ЦIыфхэмкIэ нахь Iэрыфэгъу уахътэр къыдалъытэзэ, тапэкIэ агъэнэфэгъэгъэ графикым тетэу ахэр рагъэблагъэх.

13 января 2023 года 09:06

Урысые печатым и Маф

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъу­гъэм иамалхэм Iоф ащызышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, Урысые печатым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Щылэ мазэм и 13-р ары апэрэ гъэзетыр Урысыем къызщыдэкIыгъагъэр. Апэрэ Петр иунашъокIэ «Ведомости» зыцIэ гъэзетыр къыхаутыгъагъ. Пачъыхьэм къыгурыIощтыгъ гущыIэм мэхьанэу иIэр, зэхъокIыныгъэхэм зэрафэIорышIэщтыр, къэралыгъор зэригъэпытэщтыр.

12 января 2023 года 17:19

Республикэ прокуратурэм имэфэкI зэхахьэ Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иорганхэр зызэхащагъэхэр илъэс 301-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ хэлэжьагъэх.

12 января 2023 года 11:39

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Маф

Прокуратурэм икъулыкъухэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

11 января 2023 года 12:07

Мэкъумэщ Iофыгъохэм джыри анаIэ тырадзагъ

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэкъумэщ отраслэм щылажьэрэмэ, уплъэкIокIо-лъыплъэкIо органхэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, экологием, цIыфым ипсауныгъэ икъэухъмэн пылъхэм ялIыкIомэ зэIукIэгъу непэ адыриIагъ.

10 января 2023 года 17:42

Парламентым зэIукIэ щыкIуагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ комитетхэм япащэхэу Александр Лобода, Олег Картамышевыр ыкIи Мыгу Адам игъусэхэу энергетическэ отраслэм илIыкIомэ зэIукIэгъу адыряIагъ.

7 января 2023 года 07:00

Христос къызыхъугъэ маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъуфэгушIо!

31 декабря 2022 года 08:47

ИлъэсыкIэр

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!

30 декабря 2022 года 15:20

ИлъэсыкIэ мэфэкIымкIэ ыкIи РождествомкIэ къафэгушIуагъэхэм парламентариехэр афэразэх

ИлъэсыкIэ мэфэкIым ыкIи Рождеством афэшI къызщафэгушIохэрэ письмэхэмрэ телеграммэхэмрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ыкIи ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм къафагъахьыгъэх.

30 декабря 2022 года 12:03

ЦIыфхэм якъэгъэнэжьынкIэ къулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм цIыфхэм якъэгъэнэжьынкIэ икъулыкъухэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэ щызэхащагъ. КъулыкъушIэхэм афэгушIонхэу зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

29 декабря 2022 года 16:27

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XIX-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XIX-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ. Ар зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

29 декабря 2022 года 16:24

ИкIырэ илъэсым зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шъолъыр парламентым икIэух зэхэсыгъо къыщыгущыIагъ ыкIи зэгурыIохэу зэрэзэдэлэжьагъэхэм фэшI рэзэныгъэ гущыIэхэр депутатхэм афигъэхьыгъ. Хэбзэихъухьэ ыкIи хэбзэгъэуцу органхэр дэгъоу зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ республикэм хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр ЛIышъхьэм къыкIигъэтхъыгъ.

29 декабря 2022 года 16:20

Социальнэ лъэныкъом фэгъэхьыгъэ упчIэхэм ахэплъагъэх

Зэхэсыгъом социальнэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ упчIабэ къыщаIэтыгъ. Социальнэ IэпыIэгъур зытефэхэу, фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм япчъагъэ зырагъэушъомбгъунэу агъэнафэ. Фенилкетонурие узыр зиIэ сабыйхэр ащ хагъэфэнхэ гухэлъ яI. А узыр зиIэхэр зэхэшыпыкIыгъэу шхэнхэ фае, белокыр зыхэлъ гъомылапхъэхэр агъэфедэхэ хъущтэп. Шъолъырым хэбзэгъэуцугъэр щаштэмэ, а узыр зиIэ сабыйхэм мазэ къэс сомэ мин I5 аратызэ ашIыщт. Профильнэ комитетым ипащэу Наталья Широковам зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы упчIэр къаIэтынэу зыкIэхъугъэр тыгъэгъазэ мазэм иапэрэ мафэхэм Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием»  иприемнэ  КъумпIыл Мурат цIыфхэр зырегъэблагъэхэм, а гумэкIыгъом игугъу  къыщашIыгъагъэшъ ары. Депутатхэм а хэбзэгъэуцугъэм дырагъэштагъ. Ащ пэIуагъэхьанэу сомэ миллион 1,8-рэ бюджетым къыдыхалъытагъ.

27 декабря 2022 года 14:28

ЦIыфхэм ялъэIухэм Iоф адэшIэгъэныр депутатхэм япшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ

Тхьамафэм къыкIоцI цIыфэу къырагъэблэгъагъэмэ яIофыгъохэр зэрэзэхафыгъэхэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIыхэзэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм къыхигъэщыгъ:  цIыфхэм ялъэIухэм Iоф адэшIэгъэныр депутатхэм анахь пшъэрылъ шъхьаIэу яIэмэ ащыщ. ЛъэIу зигъэцэкIэн охътабэ зытефэхэрэм анахьэу анаIэ атырагъэты, ахэм язэшIохын нэмыкI организациехэр къыхагъэлажьэх.

27 декабря 2022 года 10:59

Урысые Федерацием цIыфхэм якъэгъэнэжьынкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Къэгъэнэжьын IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

26 декабря 2022 года 15:47

Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэмкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэм изэхэсыгъо Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ зэхэсыгъоу лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм ыкIи диным афэгъэзэгъэ гъэIорышIапIэмэ адэлэжьэгъэнымкIэ АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэ Советым зэхищагъэм. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ  иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр, АР-м ичIыпIэ зыгъэIорышIэжьынкIэ органхэм адэлэжьэгъэнымкIэ и Комитет ипащэу КIэдэкIое Руслъан, АР-м и Общественнэ палатэ итхьаматэу Устэ Руслъан, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ  и Министерствэ общественнэ хабзэр мыукъогъэнымкIэ полицием ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевыр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ органхэм, дин ыкIи лъэпкъ организациехэм япащэхэр.

23 декабря 2022 года 16:57

Владимир Нарожнэр НыбжьыкIэ парламентым хэтхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм НыбжьыкIэ парламентым хэтхэу анахь чанэу зыкъэзгъэлъэгъуагъэхэм аIукIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ.

23 декабря 2022 года 15:31

МэкъумэщышIэмэ зэIукIэгъу адыряIагъ

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэкъумэщ отраслэм щылажьэрэмэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Премьер-министрэм иIэнатIэ зыгъэцакIэрэ КIэрэщэ Анзаур, парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, Урысыем имэкъумэщ Гупчэ икъутамэ ипащэу Анна Минаковар.

22 декабря 2022 года 17:44

Адыгэ Республикэм и парламент ия XIXрэ зэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 29-м щыIэщт

Шъолъыр парламентым джырэблагъэ иIэщт зэхэсыгъом къыщаIэтыщт упчIэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум ыгъэнэфагъэх. ЗэхэгущыIэжь органыр Iофыгъо 33-у повесткэм хагъэхьащтхэм атегущыIагъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

22 декабря 2022 года 11:28

Энергетикым и Маф

Энергетикэм епхыгъэу Iоф зышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — энергетикым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Илъэси 100-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, тыгъэгъазэм и 22-м Советмэ я Урысые Зэфэс Урысыем иэлектрификациекIэ планыр щагъэнэфэгъагъ, энергетикэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ ащ ишIогъэшхо къэкIогъагъ.

21 декабря 2022 года 17:27

Лэжьыгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэщт шъолъыр штабыр зэхэщэгъэныр парламентым игъоу ылъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, профильнэ комитетхэм ятхьаматэхэу Цэй Эдуард ыкIи Евгений Саловыр зэгъусэхэу зэхэсыгъоу зэхащагъэм къырагъэблэгъагъэх мэкъумэщ отраслэм, уплъэкIокIо-лъыплъэкIо органхэу чIыопсым, экологием, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ якъэухъумэн дэлажьэхэрэр.

21 декабря 2022 года 16:18

«Шъо къэралыгъом шъурипытапI, лIыхъужъныгъэрэ щытхъурэ ащ къыфэшъохьы»

ЩынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум ыныбжь илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэу тыгъэгъазэм и 20-м щыIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр.

21 декабря 2022 года 16:01

Тихэгъэгогъухэр Адыгэ Республикэм къэгъэкощыжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ программэр зэрагъэцакIэрэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Тыгъэгъазэм и 20-м профильнэ парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «IэкIыбым щыIэ тихэгъэгогъухэр ежьхэм яшIоигъоныгъэ тетэу Адыгеим къэгъэкощыжьыгъэнхэм фэIорышIэгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн дэлэжьэрэ  межведомственнэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Ар зэрищагъ лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ АР-м и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

20 декабря 2022 года 17:51

Къэралыгъо Думэм и НыбжьыкIэ парламент зэхищэгъэ зэхэсыгъохэм Адыгеим ипарламентарие ныбжьыкIэхэр ахэлажьэх

Тыгъэгъазэм и 20-21-м Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ и НыбжьыкIэ парламент изэхэсыгъоу кIохэрэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и НыбжьыкIэ парламент и Тхьаматэу Эвелина Ананниковар ахэлажьэ. Къэралыгъо Думэм икомитетхэм ялIыкIомэ парламентариехэр аIокIэх, Комиссиемэ яIофшIэнмэ ахэлажьэх, шъолъырхэм ащыIэ НыбжьыкIэ парламентмэ Iофыгъоу къаIэтынэу зыщыгугъыхэрэмкIэ предложениехэр къахьых.

20 декабря 2022 года 14:56

Гъэхъагъэ зышIыгъэ цIыфхэр медальхэмкIэ парламентым къыхигъэщыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Цэй Эдуардрэ Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэр илъэси 100 ыкIи шъолъыр парламентым ыныбжь илъэс 30 зэрэхъугъэхэм афэгъэхьыгъэ юбилейнэ медальхэмрэ шIэжь тамыгъэхэмрэ зыщаратыжьыхэрэ зэхахьэр зэращагъ.

19 декабря 2022 года 10:05

Мобилизацием хэфагъэхэм яIофшIэн фитыныгъэхэр къаухъумэщтых

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ ящэнэрэ еджэгъумкIэ зэхъокIыныгъэхэр IофшIэнымкIэ кодексым фишIыгъэх, ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр мобилизацием хэфагъэхэм яIофшIэн фитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары.

16 декабря 2022 года 12:10

Урысые Федерацием и ЗАГС иорганхэм аныбжь илъэси 105-рэ хъугъэ

Тыгъэгъазэм и 15-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет итхьаматэу Наталья Широковар УФ-м гражданскэ зэфыщытыкIэхэм яактхэр зыщатхырэ органхэм (ЗАГС-м) аныбжь илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэм хэлэжьагъ.

15 декабря 2022 года 16:58

Станицэу Келермесскэм щыпсэурэмэ парламентариехэр аIукIагъэх

Тыгъэгъазэм и 13-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ык1и  профильнэ парламент комитетым ипащэу Наталья Широковам  Джэджэ районым ит станицэу Кермесскэм щыпсэурэмэ зэIукIэгъу адыряIагъ. ПшъэдэкIыжь зыхьырэ обществэу «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Игорь Сырчиныр, район ыкIи къоджэ псэупIэм яадминистрациехэм япащэхэу Андрей Таранухиныр ыкIи Сергей Фатеевыр, МФЦ-м, социальнэ къулыкъухэм ялIыкIохэр джащ фэдэу зэIукIэм хэлэжьагъэх.

15 декабря 2022 года 14:52

Урысыем и Федеральнэ казначействэ ыныбжь илъэс 30 хъугъэ

Тыгъэгъазэм и 14-м Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм мэфэкI зэIукIэ щыкIуагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр Урысыем и Федеральнэ казначействэ ыныбжь илъэс 30 зэрэхъугъэр ары. Къэралыгъо финансхэм шэпхъэ гъэнэфагъэ ахэлъэу гъэзекIогъэнхэм, ахэм алъыплъэгъэнхэм фэIорышIэрэ институтэу казначействэр щыт. Федеральнэ органхэм ялIыкIохэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх.

15 декабря 2022 года 11:54

Цэй Эдуард форумым хэлажьэрэмэ аIукIагъ

«Тэ—Урысыем тырицIыф» зыфиIорэ патриотическэ форумым иIофтхьабзэмэ ахэлажьэхэрэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард аIукIагъ.

14 декабря 2022 года 12:23

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Тыгъэгъазэм и 13-м хэбзэгъэуцугъэхэр амыукъонхэмкIэ АР-м и Координационнэ зэIукIэ изэхэсыгъоу щыIагъэр  зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Лъэпкъ проектхэр ыкIи федеральнэ программэхэр агъэцакIэхэ зыхъурэм хэбзэукъоныгъэхэр пэшIорыгъэшъэу къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи дэгъэзыжьыгъэнхэр, коррупцием епхыгъэ Iофыгъохэри зарэхэтэу; фэтэрыбэу зэхэт унэхэр агъэцэкIэжьыхэ ыкIи цIыфхэр унакIэхэм агъэкощыжьыхэ  хъумэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэм ашъхьэдэмыкIынхэм—джащ фэдэ упчIэх зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэхэр.

13 декабря 2022 года 12:22

ШIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэр—Урысыем игугъапIэх

Тыгъэгъазэм и 12-м Адыгэ къэралыгъо университетым шIэныгъэмрэ инновациехэмрэ я Парк къэгъэлъэгъонэу «ШIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэр—Урысыем инеущ зыгъэпсыщтхэр ары» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. Урысыем и Президент шIэныгъэмрэ технологиехэмрэ яилъэсипшIэу къыгъэнэфагъэм проектыр фэгъэхьыгъ. НыбжьыкIэхэр шIэныгъэм игъогу тещэгъэнхэм, шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэмэ гъэхъагъэу ашIыхэрэм цIыфхэр ащыгъэгъозэгъэнхэм ар фэIорышIэ. УФ-м и Къэралыгъо Думэ и НыбжьыкIэ парламентрэ ныбжьыкIэ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэмрэ проектым игъэцэкIэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэх.

12 декабря 2022 года 18:01

ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ уахътэр Адыгеим щырекIокIыгъ

Тыгъэгъазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс «Единая Россия» зыфиIорэ Урысые политическэ партием ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щырагъэблэгъагъэх, ар Партиер загъэпсыгъэр илъэс 20 зэрэхъугъэм епхыгъэ Iофтхьабзэу рагъэкIокIыхэрэм къадыхэлъытэгъагъ.

12 декабря 2022 года 11:11

Дзэ комиссариатыр загъэпсыгъэр илъэси 100 хъугъэ

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард Адыгэ Республикэм идзэ комиссариат загъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэм хэлэжьагъ. АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, шъолъыр хэбзэихъухьэ ыкIи гъэцэкIэкIо органхэм япащэхэр, ухъумэкIо структурэм икъулыкъушIэхэр, дзэ комиссариатым иIофышIэхэр ыкIи ветеранхэр мэфэкI зэхахьэм щызэIукIагъэх.

9 декабря 2022 года 07:00

Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

8 декабря 2022 года 18:07

Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Совет зэхэсыгъо иIагъ

Тыгъэгъазэм и 8-м, 2022-рэ илъэсым Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Совет зэхэсыгъо иIагъ, ащ хэлэжьагъ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр. Iофтхьабзэр зезыщагъэхэр палатитIумэ япащэхэу Валентина Матвиенкэмрэ Вячеслав Володинымрэ.

8 декабря 2022 года 18:01

Сабыим игухэлъ зэкIэмэ апшъ

Непэ, тыгъэгъазэм и 8-м, Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Совет изэхэсыгъо хэлажьэхэрэр «Гухэлъмэ яёлкэкIэ» зэджагъэхэ Урысые шIушIэ акцием рагъэблэгъагъэх. 

7 декабря 2022 года 15:57

Республикэ парламентым и Тхьаматэ Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет иIофшIэн хэлажьэ

Тыгъэгъазэм и 6-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс хэбзэгъэуцухэм я Совет Iофтхьабзэхэр зэхищагъэх: Комиссием, Президиумым язэхэсыгъохэр, къэралыгъом иапшъэрэ хэбзэгъэуцу органхэм—хэбзэгъэуцухэм я Совет хэтхэм ясеминар.

5 декабря 2022 года 18:07

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

Шъолъыр парламентым изичэзыу зэхэсыгъо Пушкиным ыцIэ зыхьырэ лъэпкъ Унэм непэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

5 декабря 2022 года 18:06

Адыгеим и ЛIышъхьэ шъолъыр парламентым изэхэсыгъо къыщыгущыIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVIII-рэ зэхэсыгъоу непэ щыIагъэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным унашъоу къафишIыгъэм елъытыгъэу Адыгеим лъэпкъ проектхэр зэрэщагъэцакIэрэм ар къытегущыIагъ.

5 декабря 2022 года 18:03

Шъолъыр бюджетыр ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Шъолъыр бюджетэу 2023-2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэу ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштэнэу рахъухьагъэм игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд. Ащ зэхэсыгъом хэлажьэрэмэ къафиIотагъ апэрэ еджэгъумкIэ аштагъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэ зэрэфаер, сыда пIомэ ар заштэ ужым федеральнэ бюджетри ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштагъ ыкIи ащ Адыгэ Республикэм римыгъэгъэзэжьынэу къыфатIупщыщт ахъщэ тедзэр къыщыдалъытагъэу щыт.

5 декабря 2022 года 18:00

Псышъхьэ псы IыгъыпIэр гъэхьазырыгъэным ыкIи гъэфедэгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр гъэкIэжьыгъэным ехьылIэгъэ джэпсалъэр гупчэм агъэхьыгъ

Псышъхьэ псы IыгъыпIэр гъэхьазырыгъэным ыкIи гъэфедэгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр гъэкIэжьыгъэным ехьылIэгъэ джэпсалъэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм изэхэсыгъо щаштагъэр зыфагъэхьырэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу В.В. Абрамченкэр ары.

5 декабря 2022 года 17:55

Парламентыр шъолъыр хэбзэгъэуцугъэмэ адэлажьэ

Шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI инвестициехэр ищыкIагъэх, а лъэныкъом изытет Iоф дэшIэжьыгъэн фаеу депутатмэ алъытагъ. АР-м иминистрэхэм я Кабинет предложениеу къыхьыгъэм депутатмэ дырагъэштагъ ыкIи АР-м и Законэу «Социальнэ-культурнэ ыкIи коммунальнэ-хъызмэтым епхыгъэ объектхэм яшапхъэхэр, инвестиционнэ проект инхэр шъолъырым къихьанхэм фэшI чIыгу Iахьхэр зэнэкъокъу шIыкIэр къыхэмыхьэу ятыгъэныр» зыфиIорэм ия 3-рэ статья зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм  амакъэ фатыгъ.

5 декабря 2022 года 07:00

ГуфакIохэм (волонтерхэм) я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ ныбджэгъу лъапIэхэр! Тыгу къыддеIэу гуфакIохэм (волонтерхэм) я МафэкIэ тышъуфэгушIо! Мы мафэм зэрэдунаеу шIур цIыфхэм къафэзыхьхэрэм, пшъэдэкIыжьышхо зыпшъэ дэзылъхьажьыгъэхэм, гугъуемылIыныгъэ къызхэзымыгъафэхэу зихэгъэгу шIу дэдэ зылъэгъухэрэм ящытхъу аIо.

3 декабря 2022 года 15:33

Владимир Нарожнэм «Единая Россием» ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм «Единая Россия» зыфиIорэ Урысые политическэ партием ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх, ар Партиер загъэпсыгъэр илъэс 20 зэрэхъугъэм епхыгъэ Iофтхьабзэу рагъэкIокIыхэрэм къадыхэлъытэгъагъ.

3 декабря 2022 года 13:54

Юристым и Маф

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ юристхэр, юридическэ сообществэм иветеранхэр!

2 декабря 2022 года 15:52

ЗэIукIэгъу зэфэшъхьафхэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм иIагъэхэм ядепутатыгъэхэр къыхагъэщыгъэх

Непэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет зычIэт унэм Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ юбилейнэ медальхэмрэ шъолъыр парламентым ыныбжь илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь тамыгъэхэмрэ парламентым изэIукIэгъу зэфэшъхьафхэм ядепутатыгъэхэм щаратыжьыгъэх.

2 декабря 2022 года 15:50

«Урысыгу зиIэ лIыхъужъхэр» зыфиIорэ сурэт къэгъэлъэгъоным Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Непэ искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У.Х. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм  сурэт къэгъэлъэгъонэу «Урысыгу зиIэ лIыхъужъхэр» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. Хэгъэгур къэгъэгъунэгъэнымкIэ УФ-м и Министерствэ дэжь щыIэ Урысые дзэ-тарихъ обществэр яIэпыIэгъоу экспозициер зэхащагъ, апэ дэдэ ар Москва Гоголевскэ бульварэу иIэм 2022-рэ илъэсым шышъхьэIу мазэм къыщагъэлъэгъогъагъ.

2 декабря 2022 года 15:08

Шъолъыр парламентыр яIэпыIэгъоу «Хэгъэгу зэошхом итарихъ фэгъэхьыгъэ ушэтын» зыфиIорэ дунэе акциер Адыгеим щызэхащагъ

ЗыцIэ амыгъэунэфыгъэ ДзэкIолIым и Мафэ ипэгъокIэу «Хэгъэгу зэошхом итарихъ фэгъэхьыгъэ ушэтын» зыфиIорэ дунэе акцие АР-м илъэпкъ тхылъеджапIэ щырагъэкIокIыгъ.

1 декабря 2022 года 12:31

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVIII-рэ зэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 5-м зэхащэщт

Джырэблагъэ шъолъыр парламентым зэхищэщт зэхэсыгъом зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум къыгъэнэфагъэх. Сессиер тыгъэгъазэм и 5-м Пушкиным ыцIэ зыхьырэ лъэпкъ Унэм щызэхащэнэу агъэнэфагъ, ащ иповесткэ къыхалъхьащт Iофыгъо 26-мэ зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр атегущыIагъэх, ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

1 декабря 2022 года 12:30

ЦIыфхэр рагъэблэгъэщтых

Тыгъэгъазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 9-м нэс партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр ригъэблэгъэщтых. Партиер загъэпсыгъэр илъэс 20 зэрэхъурэм ипэгъокIэу а Iофтхьабзэр зэхащэ. Ащ депутатхэр зэкIэ, гъэцэкIэкIо хабзэм иорганхэм япащэхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм, министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациеу зыдэлажьэхэрэм ялIыкIохэр хэлэжьэщтых.

29 ноября 2022 года 17:49

Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Мафэ ипэгъокIэу

Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Мафэ ипэгъокIэу культурэм икъэлэ Унэу «Гигантым» зэ1укIэу щыкIуагъэм  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ.

29 ноября 2022 года 16:08

Шъолъыр бюджетым ипроектэу ятIонэрэ еджэгъум фагъэхьазырыгъэм профильнэ комитетым дыригъэштагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд тхьаматагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъо профильнэ парламент комитетым зэхищагъ. Ар Адыгэ Республикэм ибюджет ипроект ыкIи шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ ЧIыпIэ фондым ибюджет япроектхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъагъ. Бюджетхэр 2023-м ыкIи 2024-2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэх. Зэхэсыгъом хэлэжьагъ шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр.

28 ноября 2022 года 10:05

Республикэм ипарламентариехэр Ным и МафэкIэ афэгушIуагъэх

Ным и Мафэ бзылъфыгъэ-ным шIулъэгъуныгъэу ыкIи шъхьэкIэфэныгъэу фашIырэм итамыгъ. Сабыим щыIэныгъэр етыгъэныр, шэнышIухэр хэлъхэу пIугъэныр анахь пшъэрылъ шъхьаIэу бзылъфыгъэм зыфегъэуцужьых. Ным и Мафэ зыщыхагъэунэфыкIырэ уахътэр къызфэбгъэфедэзэ, ащ фэдэ бзылъфыгъэхэм рэзэныгъэ гущыIэхэр апэбгъохынхэм, щэIагъэрэ акъылыгъэрэ ахэлъэу сабыйхэр пIугъэнхэм яIахьышхо зэрэхалъхьэрэр къыхэбгъэщыныр атефэ шъыпкъ.

27 ноября 2022 года 09:09

Ным и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ бзылъфыгъэхэр, ныхэр, нэнэжъхэр!

Гуфэбэныгъэ зыхэлъ мэфэкI шIагъом — ным и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

25 ноября 2022 года 14:52

Ныдэлъфыбзэр—лъэпкъым ибаиныгъ

Лъэпкъым ыбзэ—лъэпкъ культурэм ылъапс, ар ищыIэныгъэ игушъхьэлэжьыгъ, гъашIэм хэмыкIодэжьырэ баиныгъ. ШъыпкъэмкIэ, ныдэлъфыбзэр анахь осэшхо зыфашIэу лъэпкъым иIэр ары, ащ итарихъ, икультурэ ыкIи итарихъ гъогу къегъэнафэ.

24 ноября 2022 года 10:52

Лэжьыгъэм и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

Лэжьыгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIынкIэ Iофтхьабзэу республикэм и Къэралыгъо фи­лар­моние щыкIуагъэм мэкъу-мэщым иIофышIэ пэрытхэр щагъэшIуагъэх.

24 ноября 2022 года 10:25

Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм иминист­рэхэм я Кабинет изэIукIэу щы­Iагъэм мы илъэсым лъэпкъ проектхэмкIэ ыкIи къэралыгъо программэхэмкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэр 2023-рэ илъэсымкIэ Iофтхьа­бзэхэу зэшIуахыщтхэр респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъэх. КъумпIыл Мурат зэрилъы­тэрэмкIэ, программэхэм ягъэцэ­кIэн зынэсыгъэ лъэгапIэм къыкIырагъэчы хъущтэп, джащ фэдэу IофшIэнхэм ягъэцэкIэнкIэ гуетыныгъэу яIэми къыщагъакIэ хъущтэп.

23 ноября 2022 года 14:48

Ным и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Урысые Федерацием и Президент и Указэу 1998-рэ илъэсым къыдэкIыгъэм тегъэпсыхьагъэу ным и Мафэ аухэсыгъ. ШэкIогъум иаужырэ тхьаумафэ ар ха­гъэунэфыкIы. Мы мафэм ехъулIэу республикэм и Къэралыгъо филармоние мэфэкI Iофтхьабзэр щы­кIуагъ.

 

22 ноября 2022 года 18:06

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием (ЮРПА-м) ия ХХХVII-рэ Конференциеу Адыгеим щыкIорэм федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэм шIуагъэ къэзытыщт зэхъокIыныгъэхэр афашIынхэм щытегущыIагъэх

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием (ЮРПА-м) ия ХХХVII-рэ Кон­ференциеу Адыгеим видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу щыкIорэм тхьамэтагъор щызэрехьэ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм. Общественнэ-политическэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, сенаторхэу Александр Наролинымрэ Хъопсэрыкъо Муратрэ, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Пэнэшъу Къэплъан.

22 ноября 2022 года 18:05

Бюджет-финанс, псэолъэшIын Iофхэм алъэныкъокIэ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм къыгъэнэфэгъэ хэбзэгъэуцугъэ Iофыгъохэм къадырагъэштагъ

Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие ия XXXVII-рэ Конференциеу, рекIокIырэм хэлажьэхэрэр хэплъэнхэу  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ  идепутатмэ джэпсалъэ заулэу бюджет-финанс Iофыгъохэм япхыгъэхэр къыхалъхьагъэх. Ахэм ащыщэу зыр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу А.Р. Белоусовым фагъэхьыгъ.

22 ноября 2022 года 18:04

ШIокI зимыIэ медицинэ ухъумэнымкIэ шъолъырхэр зэрэзэдэлажьэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэу Адыгеим ипарламентариехэм къаIэтыгъэхэр игъо шъыпкъэх

ШIокI зимыIэ медицинэ ухъумэнымкIэ шъолъырхэр зэрэзэдэлажьэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр къызщаIэтыгъэ джэпсалъэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ къагъэхьазырыгъэр Урысыем и Къыблэ идепутатхэм игъоу алъэгъугъ. Ар псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Министерствэ агъэхьыгъ.

22 ноября 2022 года 17:58

Шъыпкъагъэ хэлъэу псэупIэ зэзыгъэгъотырэмэ яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ унашъоу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием ия XXXVII-рэ Конференцие къыхалъхьагъэм дырагъэштагъ

Ны капиталыр агъэфедэзэ псэупIэу зэрагъогъотырэмэ тхьапэу апалъхьэхэрэм, унэмэ ящэн къапыкIырэ Iофыгъохэм тэрэзэу алъыплъэгъэныр къыдэзылъытэрэ унашъоу Адыгеим ипарламентариемэ къагъэлъэгъуагъэм анаIэ тырарагъэдзагъ. А унашъор агъэхьазырыным ушъхьагъоу фэхъугъэр джэпсалъэкIэ цIыфыбэмэ закъызэрафэгъазэрэр, шъыпкъагъэ хэлъэу псэупIэ зэзыгъэгъотыгъэмэ ащыщхэм ар къычIанэн фаеу  къызэрэхэкIырэр ары.

21 ноября 2022 года 15:21

Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие и яXXXVII-рэ Конференциеу рекIокIырэм Адыгеим и парламент тхьаматагъор щызэрехьэ

Непэ, шэкIогъум и 21-м, и XXXVII-рэ Конференцие Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие иIофшIэн ригъэжьагъ. Ащ тхьаматагъор Адыгеим и парламент щызэрехьэ, видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу ар рекIокIы. Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие хэхьэрэ профильнэ комитети 8-мэ язэхэсыгъохэр апэрэ мафэм зэхащагъэх. Урысые Федерацием ищынэгъончъагъэ, ащ и суверенитет къэухъумэгъэным, цIыфхэм яфитыныгъэхэм ыкIи социальнэ-экономическэ, политическэ лъэныкъохэмкIэ хэбзэгъэуцугъэхэр штэгъэнхэм ахэр афэгъэхьыгъагъэх.

21 ноября 2022 года 12:01

Дунэе телевидением и Маф

Адыгэ Республикэм ителевидение иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэсшIыхэрэр!

21 ноября 2022 года 10:18

Урысые Федерацием ихэбзэIахь къулыкъухэм яIофышIэ и Маф

ХэбзэIахь къулыкъухэм яIофы­шIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

18 ноября 2022 года 17:09

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVII-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ, ар щыкIуагъ Пушкиным ыцIэ зыхьырэ Унэм. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм.

18 ноября 2022 года 17:08

Къэблэгъэрэ илъэсищым телъытэгъэ шъолъыр бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Шъолъыр бюджетым ипроектэу 2023-рэ илъэсым ыкIи 2024-рэ, 2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэм Парламентыр хэплъагъ. Финансовэ политикэр илъэсищым къыкIоцI зыфэдэщтым игугъу къышIыгъ финансхэмкIэ АР-м иминистрэу Виктор Орловым. 2023-2025-рэ илъэсхэм къакIоцI социальнэ лъэныкъом епхыгъэ Iофыгъохэр республикэм ыгъэлъэшыщтых. Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, социальнэ политикэм, гъэсэныгъэм ыкIи лъэпкъ экономикэм апаIуагъэхьащт ахъщэр ары нахьыбэрэмкIэ бюджетым ипроект къыдыхалъытагъэхэр. 2023-рэ илъэсыр пштэмэ, а лъэныкъохэмкIэ хъарджэу ашIыщтыр зэрэхъурэр  процент 73.5-рэ.

18 ноября 2022 года 17:07

Къэралыгъо программэу «Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн, чIыопсым ибайныгъэ хэгъэхъогъэныр ыкIи гъэфедэгъэныр» зыфиIорэр зэрэгъацакIэрэм тегущыIагъэх

«Правительственнэ сыхьатым» къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн, чIыопсым ибайныгъэ хэгъэхъогъэныр ыкIи гъэфедэгъэныр» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ къэбарым депутатхэр едэIугъэх.

16 ноября 2022 года 16:00

Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые Адыгеим саугъэт щыфагъэуцугъ

Шэк1огъум и 15-м Адыгэ хэку комитетым иапэрэ секретарыгъэу, Адыгэ автоном хэкум иуцун зиIахьышхо хэзышIыхьэгъэ Хьахъурэтэ Шыхьанчэрый Умар ыкъом Мыекъуапэ саугъэт къыщыфызэIуахыгъ. Адыгэ автоном хэкум иапэрэ пащэ исаугъэтэу джэрзым хэшIыкIыгъэр, метри 3,2-рэ зилъэгагъэр Мыекъуапэ ивокзал Iупэ щагъэуцугъ.

 

15 ноября 2022 года 17:15

Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие и XXXVII-рэ Конференцие зыфагъэхьазыры

Зичэзыу я XXXVII-рэ конференциеу Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие шэкIогъум и 21-22-м ригъэкIокIыщтым зыфагъэхьазыры. Ащ тхьамэтэгъур щызезыхьащтыр АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэр ары, онлайн шIыкIэм тетэу зэхащэнэу рахъухьэ.

15 ноября 2022 года 11:07

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 17-рэ зэхэсыгъо 2022-рэ илъэсым шэкIогъум и 18-м зэхащэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Президиум шъолъыр парламентым изэхэсыгъо зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр къыгъэнэфагъэх. Профильнэ комитетмэ къагъэхьазырыгъэ  Iофыгъо 21-рэ къагъэлъэгъуагъ повесткэм хагъэхьанэу. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

14 ноября 2022 года 17:58

Ленинград хэкум щыфэхыгъэм ихьэдэ къупшъхьэхэр Адыгеим ит икъоджэ гупсэу ПчыхьалIыкъуае щагъэтIылъыжьыгъэх

ШэкIогъум и и 11-м Хэгъэгу зэошхом щызэуагъэу, Ленинград иIэгъо-блэгъу щыкIогъэ зэпэуцужь лъэшым щыфэ­хыгъэ Дыхъу Мэдин ихьэдэ къупшъхьэхэр икъоджэ гупсэ къащэжьхи, щагъэтIылъыжьыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Теуцожь районым ит къуаджэу ПчыхьалIыкъуае щыкIуагъ. 2021-рэ илъэсым ижъоныгъо­кIэ мазэ и 28-р ары ныIэп ихьэдэ къупшъхьэхэр Ленинград хэкум зэрэщыIэхэр загъэунэфыгъэр. Шъолъырхэм азыфагу щылэжьэрэ дзэ-тарихъ общественнэ лъыхъокIо организа­циеу «Вахта поколений» зыфиIорэм къэбарыр къыпкъырыкIыгъ. Джащ фэдэу къагъотыжьыгъэх имедальонэу дзэкIолIым фэгъэ­хьыгъэ къэбарыр зэрытхагъэр. Сержантыр 1942-рэ илъэсым игъэтхапэ и 25-м Ленинград хэкум и Тосненскэ район хахьэщтыгъэ псэупIэу Краснэм щы­фэхыгъ.

14 ноября 2022 года 17:06

Илъэсищым телъытэгъэ республикэ бюджетым ипроект профильнэ комитетыр хэплъагъ

Непэ бюджет-финансхэмкIэ, хэбзэIахьымкIэ, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ парламент комитетым игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо  иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд. Шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъ.

14 ноября 2022 года 12:19

Мобилизацием къыхырагъэубытагъэхэм депутатхэр аIукIагъэх

ШэкIогъум и 11-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэхэу Iащэ Мухьамэдрэ Цэй Эдуардрэ ыкIи парламентым ипрофильнэ комитетхэм япащэхэр дзэкIолIхэу къылыкъу зыхьыхэрэм, запасым щыIэхэм ыкIи мобилизацием къыхырагъэубытагъэхэм дзэ частым щаIукIагъэх. ЗэIукIэгъум джащ фэдэу  хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ и Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм и Аппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, республикэ министерствэхэм, ведомствэхэм ыкIи кредитнэ организациехэм ялIыкIохэр.

11 ноября 2022 года 15:47

ШIушIэ концерт-марафонэу «Белая трость» зыфиIорэр Адыгеим щызэхащагъ

ШэкIогъум и 10-м республикэ парламентым идепутатхэр хэлэжьагъэх шIушIэ концерт-марафонэу «Белая трость» зыфиIорэм. Ар социальнэ акциеу «Белая трость - 2022» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу зэхащагъ ыкIи культурэмкIэ къэлэ Унэу «Гигантым» щыкIуагъ.

11 ноября 2022 года 15:06

Цэй Эдуард къутырэу Гавердовскэм дэт гурыт еджапIэу №18-м икIэлэеджакIохэм зэIукIэгъу адыриIагъ

 ШэкIогъум и 10-м шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард я 18-рэ гурыт еджапIэу къутырэу Гавердовскэм дэтым лIыгъэм идесэ къафитыгъ.

11 ноября 2022 года 11:01

Владимир Нарожнэр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу зипшъэрылъхэр зыгъэцакIэхэзэ фэхыгъэхэм къафызэIуахыгъэ мемориалым фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

  ШэкIогъум и 10-м Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу Хэгъэгу зэошхом илъэхъан ыкIи якъулыкъу пшъэрылъхэр агъэцакIэхэзэ фэхыгъэхэм ямемориалэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иадминистративнэ гупчэ къыщызэIуахыгъэм. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу АР-м щыIэ Сергей Дрокиныр, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министрэу Олег Безсменлициныр, шъолъыр парламентым идепутатхэр, министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр, учреждениехэм ыкIи организациехэм, къулыкъушIэу фэхыгъэхэм яунагъохэр.

10 ноября 2022 года 16:38

Мобилизацием къыхиубытагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм шIуагъэ къытэу IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ шIыкIэм депутатхэр тегущыIагъэх

Адыгеим ращыгъэхэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр анахь пшъэрылъ шъхьаIэу депутатмэ алъытэ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор  видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

10 ноября 2022 года 14:24

Урысые Iофтхьабзэу «Мэзхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэм Мамхыгъэ Азэмат хэлэжьагъ

ШэкIогъум и 8-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатэу Мамхыгъэ Азэмат Урысые Iофтхьабзэу «Мэзхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэм хэлэжьагъ. Волонтерхэр, мы лъэныкъомкIэ лэжьэрэ къулыкъумэ яIофышIэхэр, чIыпIэ администрациехэм ялIыкIохэр, студентхэр ыкIи кIэлэеджакIохэр зэхэтхэу чъыгэе мэзыр Красногвардейскэ районым щагъэтIысхьагъ. ЗэкIэмкIи чъыг мин 22-рэ чIыгу гектар 14-м джы къыщыкIыщт.

10 ноября 2022 года 10:21

Республикэм щыщхэу мобилизацием хэфагъэмэ яунагъохэм депутатхэр аIокIэх, IэпыIэгъу афэхъух

Республикэм щыщхэу мобилизацием къыхиубытагъэхэмрэ яунагъохэмрэ  депутатхэр IэпыIэгъу афэхъух. Республикэ парламентым хэтмэ  ямызакъоу районмэ ащыIэ депутатхэри  а Iофым чанэу къыхэлажьэх. Мобилизацием хэфагъэмэ яунагъомэ заIуагъакIэ, IэпыIэгъоу ящыкIагъэмэ кIэупчIэх, амал зэряIэу адеIэх, зэпхыныгъэ адашIыгъэу адэгущыIэ зэпытых.

10 ноября 2022 года 07:40

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

9 ноября 2022 года 16:33

Цэй Эдуард лIыгъэм идесэ кIэлэеджакIохэм къафитыгъ

  Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард станицэу Джаджэм дэт еджапIэу №3-м икIэлэеджакIохэм лIыгъэм иурок къафитыгъ.

8 ноября 2022 года 16:32

Комиссием изэнэкъокъу Олег Картамышевыр хэлэжьагъ

  ПсэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ыкIи зэпхыныгъэхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Олег Картамышевыр комиссие зэнэкъокъум непэ хэлэжьагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр шъолъыр зэфэшъхьафхэр зэзыпхырэ  автомобильнэ транспортэу цIыфхэр зезыщэрэмэ ямаршрутхэр гъэнэфэгъэнхэр, ащ фэдэ фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэхэр зытефэу къыхагъэщырэмэ ятыгъэнхэр ары. Зэхэсыгъом иIофшIэн джащ фэдэу хэлэжьагъэх автомобильнэ гъогухэм алъыплъэгъэнымкIэ Къэралыгъо къулыкъум ишъолъыр отделэу АР-м щыIэм ипащэу Чэтыз Азамат, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ  икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Роман Агарковыр, псэолъэшIынымкIэ ыкIи транспортымкIэ министерствэм иотдел ипащэу Сергей Толстиковыр.

8 ноября 2022 года 12:44

Шъофхэр къэзгъэгъунэрэ мэзхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм апылъыщт куп парламентым зэхещэ

Шъолъыр парламентым итхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, аграрнэ политикэм, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ зэхэсыгъоу зэращагъэр шъофхэр къэзгъэгъунэрэ мэзхэр республикэм къыщыухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъагъ.

7 ноября 2022 года 11:05

ДзэкIолI-разведчикмэ афагъэуцугъэ саугъэтым икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Славянск-на-Кубани щыкIуагъэм Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм  Славянск-на-Кубани щыIагъ. ШэкIогъум и 5-м, дзэкIолI-разведчикмэ я Мафэ тефэу, торжественнэу саугъэтыр къызэIуахыгъ, ащ чIыпIэ администрацием къызэрэригъэблэгъагъэм елъытыгъэу депутатыр хэлэжьагъ.

5 ноября 2022 года 16:50

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу Адыгеим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащырекIокIыгъэхэм депутатхэр ахэлэжьагъэх. Мыекъуапэ игупчэу Зэкъошныгъэм мы мафэм концерт-митинг щыкIуагъ. А чIыпIэ дэдэм лъэпкъ художественнэ Iэмэ-псымэхэм, изобразительнэ ыкIи IэшIэгъэ искусствэхэмкIэ IэпэIасэхэм къырахьылIагъэхэр, джащ фэдэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ягъомлапхъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. Урысыемрэ Адыгеимрэ ябыракъхэр агъэбыбатэхэзэ къагъэлъэгъогъэ мэфэкI флешмобри гъэшIэгъонэу зэхэщагъэ хъугъэ, зэкIэхэми агу рихьыгъ.

4 ноября 2022 года 08:35

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

  Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

3 ноября 2022 года 15:50

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Тхьаматэу Д.А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэм республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм непэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

2 ноября 2022 года 16:03

Къуаджэу Щынджые щыпсэухэрэмэ торжественнэ шIыкIэм тетэу медальхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэр зиIэр илъэсишъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ медальхэр къуаджэу Щынджые щыпсэухэрэмэ непэ аратыжьыгъэх. А Iофтхьабзэр зыгъэцэкIагъэхэр АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатэу ПщыукI Алыйрэ Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие ипащэу Шъэо Аскэррэ.

1 ноября 2022 года 16:25

Сэнэхьатхэм зыщафагъэхьазырырэ Гупчэ Адыгеим къыщызэIуахыгъ

Чъэпыогъум и 31-м гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ, общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ пэшIорыгъэшъэу  сэнэхьатхэм афэгъэхьазырыгъэнымкIэ Гупчэ Мыекъопэ индустриальнэ техникумым къыщызэIухыгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэм.

1 ноября 2022 года 09:56

Инэм къэлэ псэупIэм ветеранхэр щагъэшIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу ПщыукI Алыйрэ ветеранхэм ячIыпIэ Совет ипащэу Валентина Субботинамрэ аIукIагъэх Инэм къэлэ псэупIэм къыхиубытэрэ ветеранхэм. ЗэIукIэгъур ветераным и Мафэ фэгъэхьыгъагъ.

31 октября 2022 года 15:41

Джэджэ ыкIи Мекъопэ районхэм газификацием нахь чанэу ащыфежьагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ ведомствэм ипащэу Шэуджэн Зауррэ блэкIыгъэ тхьамафэм ащыIагъэх Джэджэ ыкIи Мыекъопэ  районхэм социальнэ газификацием епхыгъэу. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Игорь Сырчиныр, район администрациехэм, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр.

31 октября 2022 года 11:32

Мобилизацием хэфагъэхэм аIукIагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, вице-спикерэу Цэй Эдуард, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Сергей Дрокиныр, цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Анатолий Осокиныр мобилизацием хэфагъэхэм ащаIукIагъэх Мыекъуапэ дэт дзэ частым ыкIи станицэу Ярославскэм щыIэ дзэ  полигоным.

31 октября 2022 года 10:15

Мыжъобгъум икъызэIухын депутатхэр хэлэжьагъэх

Мыекъопэ апэрэ истребительнэ батальоным имыжъобгъу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. 1941-рэ илъэсым бэдзэогъум къыщыублагъэу 1942-рэ илъэсым шышъхьэIум нэс ыпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ подразделением иказармэхэр зычIэтыгъэ унэм ыгупэкIэ ар агъэуцугъ.

30 октября 2022 года 07:00

Автомобильнэ ыкIи къэлэ транспортым яIофышIэ и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу автомобильнэ ыкIи къэлэ транспортым яIофышIэхэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

28 октября 2022 года 16:50

Болэкъо Мыхьамэт ишIэжь иилъэс

2021-рэ илъэсым чъэпыогъум и 25-м дунаим ехыжьыгъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатыгъэу, мэкъумэщ предприятиешхом ипэщагъэу Болэкъо Мыхьамэт Адам ыкъор.

28 октября 2022 года 10:37

Унагъор зыгъэпытэрэ шэн-хабзэхэр ухъумэгъэнхэм фэшI

Парламентариехэм дырагъэштагъ Къэралыгъо Думэм идепутатхэм къаIэтыгъэ Iофыгъом – унагъом игъэпытэн фэIорышIэрэ шэн-хабзэхэр ухъумэгъэнхэм ыкIи зэфыщытыкIэ пхэнджхэр (нетрадиционнэхэр) пропагандэ пшIын уфимытыным япхыгъэм.

28 октября 2022 года 10:29

Владимир Нарожнэр министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр чъэпыогъум и 27-м хэлэжьагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэрищагъэм.

28 октября 2022 года 09:21

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Тиветеран лъапIэхэр!

Адыгэ РеспубликэмкIэ мэхьанэ зиIэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

27 октября 2022 года 15:52

Партийнэ Iофтхьабзэхэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ахэлэжьэгъэныр

Лъэхъаным къытырэ технологиякIэхэр къызфагъэфедэхэзэ Iофтхьабзэхэм  ахэлэжьэгъэным парламентариехэм джыри къыфагъэзэжьыгъ. Политическэ  партием изэфэс, конференцием видео-конференц-зэпхыныгъэр агъэфедэзэ хэлэжьэнхэр, электроннэ мэкъэтыныр сайтымкIэ шIыгъэныр ары зыфэгъэхьыгъэр Къэралыгъо Советым – Хасэм ыгъэхьазырыгъэ джэпсалъэу гражданскэ обществэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи общественнэ, дин объединениехэм  яIофыгъохэмкIэ Къэралыгъо Думэм и Комитет ипащэу О. В. Тимофеевам факIорэр.

27 октября 2022 года 10:45

Владимир Нарожнэм юбилейнэ медальхэр аритыжьыгъ

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ юбилейнэ медальхэр тыгъуасэ, чъэпыогъум и 26-м, министрэхэм я Кабинет изал цIыкIу щаратыжьыгъэх.

26 октября 2022 года 16:34

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия XVI-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Зичэзыу я XVI-рэ зэхэсыгъоу Къэралыгъо Советым – Хасэм иIагъэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ. Ар зэрищагъ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

26 октября 2022 года 16:32

ПсэупIэхэр зыщэфыхэрэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Ны мылъкур агъэфедэзэ ащэфыгъэ псэупIэхэр зэращэжьыхэрэм лъыплъэгъэн фаеу парламентым зыфигъэзагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковам.

26 октября 2022 года 16:30

ОМС-м епхыгъэ Iофыгъохэр

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ шъолъырхэм цIыфхэм IэпыIэгъу зыщафэхъухэкIэ мылъкоу ащ пэIухьэрэр зэрэзэтекIырэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъом епхыгъ УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ парламентариехэм фагъэхьыгъэ джэпсалъэр.

26 октября 2022 года 16:27

Бюджет-финанс ыкIи къэлэгъэпсын IофшIэным япхыгъэхэу

Бюджет-финанс лъэныкъомкIэ парламентым джэпсэлъэ заулэ ыштагъ. Ахэм ащыщ фэкIо УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу А. Р. Белоусовым. Ащ къыщеIо УФ-м БюджетымкIэ икодекс зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэнэу. Ар зыфэгъэхьыгъэр УФ-м исубъектхэм ягъэцэкIэкIо органхэм шъолъыр законым емыIэхэу финанс документ шъхьаIэм зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэм ифитыныгъэ яIэныр ары. Профильнэ комитетым къызэриIорэмкIэ, ащ фэдэ фитыныгъэ субъектхэм яIэ зыхъукIэ, бюджетым игъэцэкIэн нахь  IэшIэх хъущт, ащ иихъухьани нахь псынкIэщт.

26 октября 2022 года 16:25

Энергетикхэр зыщэхэрэр агъэпщынэщтых

 «Энергетикхэр» зыфаIорэ шъонхэм ныбжьыкIэхэм апкъышъол зэрар зэрэрихырэр бэшIагъэ загъэунэфыгъэр. Ахэм афэдэ шъонхэр зыгъэфедэхэрэм кофеиныр шапхъэм шIокIэу яорганизмэ хэлъ мэхъу, нервнэ системэр зэIегъахьэ, псынкIэуи ясэ. Ахэм къызыдахьы лъыдэкIуаер, тахикардиер, неврологическэ зэхъокIыныгъэхэр, нэмыкIхэри. Гум, шъхьэм якIурэ лъынтфэхэм тэрэзэу Iоф зэрамышIэрэм къыхэкIэу гур къэуцуным ищынагъуи щыI. Уз щынагъоу шъоущыгъур нахьыбэ зэрэхъурэм епхыгъэхэри ащ къыкIэлъыкIонхэ ылъэкIыщт.

24 октября 2022 года 19:17

«МэшIо десантыр» - егъэшIэрэ шIэжь!

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард непэ хэлэжьагъ патриотическэ Iофтхьабзэу дзэ операциеу «МэшIо десант» зыцIэу къэралыгъом идзэ тарихъ хэхьагъэр зыщыIагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэм.

24 октября 2022 года 19:14

Оперативнэ штабым изэхэсыгъо парламентым и Тхьаматэ хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м и Президент и Указэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым  ирегионхэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм ишапхъэхэр ащыгъэцэкIэгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу Адыгеим щызэхащэгъэ оперативнэ штабым иапэрэ зэхэсыгъо зэрищагъ.

21 октября 2022 года 15:54

Комиссиер атегущыIагъ гъогухэр щынэгъончъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэм

Республикэ  парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр чъэпыогъум и 20-м хэлэжьагъ гъогухэр щынэгъончъэнхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Комиссие изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

21 октября 2022 года 14:55

Дзэ операциер зыщыIагъэр илъэс 80 зэрэхъурэм ехъулIэу

Республикэ  парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард икIэщакIоу непэ зэхэсыгъо иIагъ Кавказыр шъхьафит  шIыжьыгъэнымкIэ мэхьанэшхо зиIэгъэ дзэ операциеу «МэшIо десант» зыфаIоу илъэс 80-кIэ узэкIэIэбэжьмэ кIогъагъэм фэгъэхьыгъэ митингым изыфэгъэхьазырын фэгъэзэгъэ IофышIэ купым. А ошъогу-десант операциер Мыекъуапэ иаэродромэу нэмыцхэм аIыгъыгъэм зыщыкIуагъэр чъэпыогъум и 24-р, 1942-рэ илъэсыр ары.

20 октября 2022 года 11:51

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХVI-рэ зэхэсыгъо чъэпыогъум и 26-м щыIэщт

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум ыгъэнэфагъ парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщыIэщтыр ыкIи ащ иповесткэ. ЗэIукIэгъур ригъэкIокIыгъ законихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

19 октября 2022 года 15:50

ЛIышъхьэм иIофшIэгъу дэкIыгъохэм депутатхэр ахэлэжьагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат щыIагъ Мыекъопэ, Шэуджэн ыкIи Красногвардейскэ районхэм ахэм ащашIырэ псэуалъэхэм – къутырхэу Краснэ Улькэмрэ Тихоновымрэ адэтыщтхэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ыкIи Красногвардейскэм щагъэпсырэ физкультурнэ-спортивнэ комплексым – язытет зэригъэшIэным фэшI.

19 октября 2022 года 10:19

Республикэм 2023-рэ ыкIи 2024 – 2025-рэ илъэсхэмкIэ ибюджет ипроект фэгъэхьыгъэу

Чъэпыогъум и 18-м щыIагъэх публичнэ едэIунхэу илъэсищ зэкIэлъыкIохэм яфинанс зыфэдэщтым фэгъэхьыгъэхэр. Ахэм ахэлэжьагъэх республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым ипащэу Iащэ Мухьамэд, ащ игуадзэу Шэуджэн Сэфэр, къэралыгъо хэбзэ органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын органхэм, общественнэ объединениехэм ыкIи организациехэм, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, республикэм щыпсэухэрэр. Мыщ фэдэ едэIунхэр республикэм илъэс къэс щэкIох финанс документ шъхьаIэм изэхэтыкIэ нахьыбэу щыгъозэнхэм фэшI.

18 октября 2022 года 12:23

Зичэзыу зэхэсыгъом парламентым зыфегъэхьазыры

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм икомитетхэм зэхэсыгъоу тапэкIэ щыIэщтхэм къахалъхьащт Iофыгъохэр агъэхьазырых. Ахэм кIэухэу афэхъущтхэм къагъэлъэгъощт зичэзыу зэхэсыгъоу парламентым  иIэщтым иповесткэ хэхьащтхэр. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум къыгъэнэфэщт а зэхэсыгъор зыщыIэщтыр ыкIи зытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр.

16 октября 2022 года 09:22

Гъогу хъызмэтым иIофышIэхэм я Маф

Адыгэ Республикэм игъогу хъызмэт иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

16 октября 2022 года 09:20

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэхэм я Маф

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ!

14 октября 2022 года 16:28

«Советскэ Адыгеим» илъэси 100 ыныбжь

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот непэ щыIагъ «Советскэ Адыгеим» иредакцие.

14 октября 2022 года 12:47

Гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэм иIофышIэхэр Адыгеим щагъэшIуагъэх

ГъэсэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын. Мыр Урысыем апэрэу  щагъэмэфэкIыгъ. Ащ епхыгъэ Указым УФ-м и Президент бэдзэогъум и 27-м, 2022-рэ илъэсым кIэтхагъ.

13 октября 2022 года 17:23

Республикэм щыпсэухэрэм газыр ягъэгъотыгъэныр – социальнэ пшъэрылъ шъхьаI

Iоныгъом  и 12-м Парламентым и Тхьаматэу Владимир  Нарожнэр хэлэжьагъ АР-м газификациемкIэ и Шъолъыр штаб  изэхэсыгъоу Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэрищагъэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, муниципальнэ образованиехэм, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр. Социальнэ газификациемкIэ программэм игъэцэкIэн ахэр тегущыIагъэх.

12 октября 2022 года 11:42

Владимир Нарожнэр АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм.

11 октября 2022 года 10:56

Социальнэ газификациемкIэ программэр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм тегущыIагъэх

Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэу Игорь Сырчинымрэ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Шэуджэн Зауррэ. ЗытегущыIагъэхэр социальнэ газификациемкIэ программэр республикэм зэрэщагъэцакIэрэр ары.

10 октября 2022 года 16:19

Ныбжь хэкIотагъэ зиIэхэм яегъэблэгъэн итхьамафэ рагъэкIокIыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу, «Единэ Россием» ифракциеу республикэ парламентым хэтым ипащэу Владимир Нарожнэм чъэпыогъум и 7-м партием и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

10 октября 2022 года 16:06

Шэуджэн Тембот музыкальнэ пьесэу «Остановиться вовремя» зыфиIорэм еплъыгъ ыкIи а цIэр зиIэ ныбжьыкIэ акцием хэлэжьагъ

Парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот щыIагъ Адыгеим и Камернэ музыкальнэ театрэ къыгъэлъэгъорэ мюзиклэу «Остановиться вовремя» зыфиIорэм.

10 октября 2022 года 13:56

ЯIэпэIэсэныгъэ, япшъэрылъ зэрэфэшъыпкъэхэм фэшI!

Чъэпыогъум и 7-м МЧС-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ щыкIуагъ мэфэкI зэхахьэу Урысые Федерацием и Гражданскэ оборонэ зызэхащагъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэр.

9 октября 2022 года 10:12

Мэкъу-мэщым ыкIи къыдэгъэкIыжьын промышленностым иIофышIэхэм я Маф

Мэкъу-мэщым ыкIи къыдэгъэкIыжьын промышленностым яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо! Мафэ къэс IофшIэнэу жъугъэцакIэрэм фэшI тышъуфэраз.

7 октября 2022 года 15:04

Парламентым идепутатхэр Адыгэкъалэ инароднэ депутатхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъэх

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ  зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу Мыгу Адамрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм  идепутатэу Джанхъот Аслъанрэ Адыгэкъалэ инароднэ депутатхэм я Совет иапэрэ зэхэсыгъо хэлэжьагъэх.

7 октября 2022 года 14:38

КIэлэегъаджэхэм, гъэсэныгъэм иIофышIэхэм Адыгеим щафэгушIуагъэх

Чъэпыогъум и 6-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щагъэшIуагъэх кIэлэегъаджэхэу, гъэсэныгъэм иIофышIэхэу гъэхъагъэхэр зиIэхэр.

5 октября 2022 года 08:00

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

5 октября 2022 года 07:00

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIэлэегъаджэхэр, педагогическэ IофшIэным иветеранхэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ – кIэлэегъаджэм и МафэкIэ тыгу къыддеIэу  тышъуфэгушIо!

4 октября 2022 года 23:15

Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъэх

МэфэкI зэхахьэу ыкIи концертэу Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэхэр непэ щыIагъэх Къэралыгъо филармонием. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Президент иполномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм игуадзэу Владимир Гурба, республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

4 октября 2022 года 09:12

Гражданскэ оборонэм и Маф!

МЧС-м ыкIи гражданскэ оборонэм иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

29 сентября 2022 года 11:39

Санитарнэ-эпидемиологическэ къулыкъур зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI депутатхэр афэгушIуагъэх

Тыгъуасэ, Iоныгъом и 28-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард, депутатхэу Мыгу Адам ыкIи Любовь Аннаниковар хэлэжьагъэх Урысыем исанитарнэ-эпидемиологическэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэси 100  зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм.

28 сентября 2022 года 15:42

Iофыгъо 17-мкIэ унашъохэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм тыгъуасэ зичэзыу я XV-рэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

28 сентября 2022 года 15:40

Шъолъыр бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет 2022-рэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ 2023 – 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэу зэрилъытэрэм парламентым дыригъэштагъ. Гъэтэрэзыжьынэу ашIыгъэхэмкIэ 2022-рэ илъэсым республикэ бюджетым хахъоу иIэр зы миллиардрэ млн 115,1-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Ащ хэхьэ хьакъулахь ыкIи мыхьакъулахь федэхэмкIэ – млн 519-кIэ, федеральнэ бюджетым къикIыгъэмкIэ – млн 260,5-кIэ, дотациеу хэбзэ органхэм яIофшIагъэ пае къафатIупщыгъэмкIэ – млн 256,4-кIэ ыкIи 2021-рэ илъэсым бюджет учреждениехэм амыгъэфедагъэу къызэкIагъэкIожьыгъэ сомэ млн 79,2-кIэ.

28 сентября 2022 года 15:37

Республикэ бюджетым сомэ млн 681,2-рэ профицитэу иIэу агъэцэкIагъ

Республикэ бюджетыр 2022-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъом гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэр: хахъохэмкIэ – млрд 16,9-рэ е агъэнэфагъэм ипроцент 54,2-рэ, хъарджхэмкIэ – млрд 16,2-рэ – планым ипроцент 43,9-рэ, сомэ млн 681,2-рэ профицитэу иIэу. Ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ профильнэ ведомствэм ипащэу, АР-м иминистрэхэм я Кабинет илIыкIоу Виктор Орловым.

28 сентября 2022 года 07:00

Адыгэ шъуашэм и Маф!

Iоныгъом и 28-м тиреспубликэ хегъэунэфыкIы мэфэкI дахэу лъэпкъ культурэр къэухъумэгъэным, хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, лъэпкъ Iэпэщысэхэм, дышъэидэным  зягъэушъомбгъугъэным афэгъэхьыгъэр – адыгэ шъуашэм и Мафэ.  Лъэпкъ шъуашэр – щыгъын къодыеп, лъэпкъым игушхоныгъэ, ынапэ, икультурэ ащ къегъэлъагъо.

27 сентября 2022 года 08:00

КIэлэпIум и Мафэ ехъулIэу тышъуфэгушIо!

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIэлэпIухэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яIофышIэхэр, егъэджэн IофшIэным иветеранхэр!

23 сентября 2022 года 15:50

Урысыбзэм истатус къэIэтыгъэнымкIэ Адыгеим и Парламент иIофшIэн Къэралыгъо Думэм идепутатхэм къыхагъэщыгъ

Парламентым идепутатхэр зыгъэпсэфыгъом мыкIохэзэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ ифракциехэм япащэхэм зафагъэзэгъагъ урысыбзэр рекламэхэм, информационнэ мэкъэгъэIухэм зэращагъэфедэрэм фэгъэхьыгъэу.

23 сентября 2022 года 12:43

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо Iоныгъом и 28-м щыIэщт

Къэралыгъо Советым – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо непэ зэхащэгъагъ, ащ профильнэ комитетхэм япащэхэр щатегущыIагъэх зичэзыу зэхэсыгъом къыхалъхьащт Iофыгъохэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

22 сентября 2022 года 17:00

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм Президентым иунашъо дырагъэштагъ

Iоныгъом и 21-м ипчэдыжь Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом щыпсэухэрэм закъыфигъэзагъ, «частичнэ мобилизациер» Урысыем зэрэщыкIощтыр къариIуагъ. Ащ къыхиубытэщтых запасым щыIэхэмрэ дзэм къулыкъу щызыхьыгъэхэмрэ. Ахэр чIыпIэм ащэнхэм ыпэкIэ охътэ гъэнэфагъэм агъэхьазырыщтых. ОПК-м ипредприятиехэм Iоф ащызышIэхэрэр, правительствэм къыгъэнэфэрэ купхэр ары мобилизацием къыхимыубытэщтхэр. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхэжьыгъ Президентыр ыкIи  Кремлым исайт къихьагъ.

21 сентября 2022 года 15:04

Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI концерт Кремлым щыкIуагъ

Iоныгъом и 20-м, 2022-рэ илъэсым Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъ зэкъош республикэхэу Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятворческэ коллективхэр зыхэлэжьэгъэ мэфэкI концертэу къэралыгъо гъэпсыкIэ мыхэм зяIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр, ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр, Правительствэм хэтхэр, парламентым ипалатитIу ялIыкIохэр, федеральнэ хэбзэ органхэм, политическэ партиехэм япащэхэр, къэралыгъом исубъектхэм я ЛIышъхьэхэр. Юбилей концертым хэлэжьагъ республикэ парламентым иделегациеу спикерэу Владимир Нарожнэр зипэщагъэр.

16 сентября 2022 года 16:01

Республикэм иаграриехэм язэIукIэ Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Непэ, Iоныгъом и 16-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ бжыхьэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан епхыгъэ республикэ зэIукIэм. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Премьер-министрэм иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» ыкIи Федеральнэ научнэ гупчэу «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В. С. Пустовойта» зыфиIохэрэм ялIыкIохэр.

13 сентября 2022 года 11:40

Депутатым медколледжыр фэраз

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм бэрэ къафэкIо гъэсэныгъэ учреждениехэм ярэзэныгъэ тхыгъэхэр.  Ахэм мылъкукIэ, оборудованием ищэфынкIэ, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм апае къафэразэх.

11 сентября 2022 года 16:27

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ятIонэрэу депутатхэм хадзыжьыгъ

Непэ, Iоныгъом и 11-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XIV-рэ зэхэсыгъо иIагъ, ащ щыхадзыгъ Адыгэ Республикэм  и ЛIышъхьэ. Зэхэсыгъор зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

11 сентября 2022 года 07:00

Джэныкъо машIом и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

8 сентября 2022 года 17:19

Урысыем и Минюст имэфэкI ехъулIэу шъолъыр ГъэIорышIапIэм иIофышIэ анахь дэгъухэр парламентым къыхигъэщыгъэх

Адыгэ Республикэм  и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлэжьагъ Урысые Федерацием юстициемкIэ и Министерствэ зызэхащагъэр илъэс 220-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм джащ фэдэу  рагъэблэгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Администрацие ипащэу Владимир Свеженец.

5 сентября 2022 года 16:09

ЕджапIэр депутатым фэраз

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм яIофшIэн сыдигъуи чIыпIэ щыряI къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм япIун, хэхъоныгъэ ашIыным япхыгъэ Iофыгъохэм, кIэлэегъэджэ сообществэм зэпхыныгъэ дыряI, еджапIэхэм IэпыIэгъу афэхъух.

5 сентября 2022 года 16:06

Мыекъуапэ и Мафэ фэшI!

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ Iоныгъом и 4-м щыкIуагъэх Мыекъуапэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр. Мыгъэ Мыекъуапэ ыныбжь илъэси 165-рэ хъугъэ.  Тикъэлэ гупсэ Урысыем  и Къыблэ икъэлэ анахь дахэхэм, тарихъ, архитектурэ бай зиIэхэм, зичIыопс ыкIи зиэкологие къабзэхэм ащыщ. МэфэкIым  ихэгъэунэфыкIын  хэлэжьагъэх республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Iащэ Мухьамэд, депутатхэр, къэлэ администрацием илIыкIохэр, къэлэдэсхэр, хьакIэхэр.

2 сентября 2022 года 16:00

Адыгэкъалэ игурыт еджапIэу N 3-м икIэлэеджакIохэм депутатхэм шIухьафтынхэр афашIыгъ

ЯхэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр агъэцакIэхэзэ, республикэ парламентым  идепутатхэу Мыгу Адамэрэ Джанхъот Аслъанрэ непэ щыIагъэх Адыгэкъалэ дэт гурыт еджапIэу N 3-м. Парламентариехэр кIэлэегъаджэхэми кIэлэеджакIохэми афэгушIуагъэх илъэсыкIэ еджэгъум пае ыкIи шIухьафтынэу караоке-системэмрэ микрофоныр зыIыгъыщт пкъыгъомрэ аратыгъ. Ащ фэдэ лъэIу яIэу кIэлэегъаджэхэм хэдзын кампанием илъэхъан закъыфагъэзэгъагъ.

2 сентября 2022 года 09:34

МэфэкI линейкэм ыкIи мыжъобгъум икъызэIухын депутатэу Зыхьэ Зураб ахэлэжьагъ

Iоныгъом  и 1-м Игнатьевскэ гурыт еджапIэу N 10м икIэлэегъаджэхэмрэ икIэлэеджакIохэмрэ ахэлэжьагъэх мэфэкI линейкэм ыкIи Украинэм щыкIорэ дзэ хэушъхьафыкIыгъэ операцием щыфэхыгъэ старшэ лейтенантэу Вадим Шекуровым мыжъобгъу къыфызэIухыгъэным. ЛIыхъужъыр зыщеджэгъэ еджапIэм  мыжъобгъур палъагъ. МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх республикэ парламентым идепутатэу Зыхьэ Зураб, къоджэ псэупIэм иадминистрацие ыкIи дзэ комиссариатым, общественнэ ветеран организациехэм ялIыкIохэр.

1 сентября 2022 года 15:32

ШIэныгъэм и МафэкIэ депутатхэр афэгушIуагъэх

Непэ, Iоныгъом и 1-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр ахэлэжьагъэх шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ  Iофтхьабзэхэм. ЕджапIэхэм зэкIэми мы мафэм кIэлэеджакIохэм ыкIи кIэлэегъаджэхэм гущыIэ дахэхэр афаIуагъ, хабзэ зэрэхъугъэу, «Мамырныгъэм иурок» ащыкIуагъ.

25 августа 2022 года 16:38

ХэдзакIохэм ялъэIухэр агъэцакIэхэзэ

Республикэ парламентыр законихъухьэ орган  къодыеу щытэп, пстэуми апэ ар  къэралыгъо хабзэм илIыкIо орган, ащ къыхэкIэу цIыфхэм  яфедэхэр пхырыщыгъэнхэр мафэ къэс депутатхэм яIофшIэн хэхьэ.

24 августа 2022 года 13:37

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ IухьанымкIэ кандидатхэр къагъэлъэгъуагъэх

ШышъхьэIум и 19-м, 2022-рэ илъэсым Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэлъэгъуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ IухьанхэмкIэ кандидатхэр Къэралыгъо Советыр – Хасэр ахэплъэным фэшI.

23 августа 2022 года 17:37

Парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот кIэлэегъаджэхэм яшышъхьэIу зэIукIэ хэлэжьагъ

КIэлэегъаджэхэм илъэс къэс афызэхащэрэ шышъхьэIу зэIукIэр гъэсэныгъэмкIэ къэралыгъо политикэм игъэцэкIэн япхыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэхэрэ чIыпI. Ащ кIэуххэр щызэфахьысыжьых, пшъэрылъыкIэхэр, проектыкIэхэр зыщырахъухьэхэрэ, яIэпэIэсэныгъэкIэ, ягумэкIыгъохэмкIэ  зыщызэдэгощэхэрэ чIыпIэу сыдигъуи щыт.

23 августа 2022 года 10:22

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим щыкIуагъэх

Тыгъуасэ, шышъхьэIум и 22-м, Мыекъуапэ игупчэ шъхьаIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ республикэм щыпсэухэрэм афэгушIуагъэх Урысыем и Къэралыгъо  быракъ и МафэкIэ. Республикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми мэфэкI Iофтхьабзэхэр ащыкIуагъэх.

22 августа 2022 года 07:00

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

18 августа 2022 года 18:17

ЦIыфхэм япсауныгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир ыкIи мэкъумэщ чIыгухэр къэухъумэгъэнхэм фэшI республикэ парламентым иIофышIэ куп зэшIуихыгъэр

ШышъхьэIум и 18-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щыкIуагъ зэхэсыгъо игъэкIотыгъэу республикэ парламентым иIофышIэ куп зэшIуихыгъэр зыщызэфахьысыжьыгъэр. Ар зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, IофышIэ купым ипащэу Цэй Эдуард. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, а министерствэм, Россельхознадзорым, Россельхозцентрэм, агрохимическэ къулыкъоу «Адыгейский» зыфиIорэм ялIыкIохэр.

18 августа 2022 года 16:31

Социальнэ газификациер республикэм планым тетэу щэкIо

Тыгъуасэ, шышъхьэIум и 17-м, Мыекъуапэ иадминистрацие щыкIуагъ социальнэ газификациемкIэ программэр республикэм  ипсэупIэхэм зэращагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр.

17 августа 2022 года 17:43

Парламентым и Тхьаматэ почтэ маркэм штемпель тедзэгъэным епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъ

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу бэ зэхащэрэр, ахэр цIыфхэм  шIукIэ агу къинэжьыхэу гъэпсыгъэнхэ фае.

17 августа 2022 года 17:25

Муниципальнэ образованиехэм заявкэхэм якъэтын зэрэщыкIорэм Владимир Нарожнэр лъэплъэ

Непэ, шышъхьэIум и 17-м, республикэ парламентым и Тхьаматэ зэхищагъ Адыгэ Республикэм социальнэ догазификациер зэрэщыкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм якIэуххэм зыщатегущыIагъэхэр.

16 августа 2022 года 16:17

Амброзием игъэкIодын ыкIи цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр – парламентым иIофышIэ куп ипшъэрылъ шъхьаI

Непэ, шышъхьэIум и 16-м, парламентым иIофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ ыкIи  тыкъэзыуцухьэрэ дунаир, мэкъумэщ чIыгухэр къэухъумэгъэнхэм афэшI амброзием игъэкIодын лъыплъэнхэу агъэнэфагъэр Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым мы Iофыр зэрэщагъэцакIэрэр ыуплъэкIугъ.

12 августа 2022 года 20:07

Программэу «Социальнэ газификациер» муниципальнэ образованиехэм зэращыкIорэр

Социальнэ газификациемкIэ программэр анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм зэращыщым къыхэкIэу ащ епхыгъэ Iофхэр нахь IэшIэх шIыгъэнхэ, план-графикым тетэу унэхэм газыр ящэлIэгъэн, зищыкIагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэн фае. Мы лъэныкъохэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм ипсынкIагъэ елъытыгъ къэралыгъом ипащэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыр. Зигугъу тшIырэр газрыкIуапIэхэр зыщызэбгырыщыгъэ псэупIэхэм адэт унэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэныр ары.

12 августа 2022 года 19:14

ЦIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, мэкъумэщ чIыгухэм зэрар ямыхыгъэным лъыплъэгъэнымкIэ парламентым иIофышIэ куп чIыпIэхэм ащыIагъ

ШышъхьэIум и 12-м IофышIэ купыр  планэу зэхагъэуцуагъэм тетэу ащыIагъ Теуцожь районым ыкIи Адыгэкъалэ. Къоджэ псэупIэхэм япащэхэр администрацием илIыкIохэр ягъусэхэу ахэм  къаплъыхьагъэх псэупIэхэр ыкIи мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэр. Уц шIоим епхыгъэу ахэм язытет уигъэрэзэнэу щыт,  щыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр мэзэ пIалъэкIэ дагъэзыжьынхэу афагъэпытагъ.

11 августа 2022 года 22:04

Нахь чанэу пэуцужьыгъэным фэшI

Республикэ парламентым щызэхэщэгъэ IофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, мэкъумэщ чIыгухэм зэрар языхырэ уц шIоим игъэкIодын фэгъэзагъэр шышъхьэIум и 8-м ыкIи и 10-м ащыIагъэх республикэм имуниципальнэ образовании 4-м: Джэджэ, Красногвардейскэ, Шэуджэн ыкIи Кощхьэблэ районхэм. ЗэкIэмкIи хъызмэтшIэпIэ 80-м ехъу ауплъэкIугъ.

8 августа 2022 года 16:15

ПсэупIэхэм ягазификацие – социальнэ Iофыгъо шъхьаI

Республикэм щыпсэухэрэм газыр аIэкIэхьаныр социальнэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ, ащ бэкIэ елъытыгъ цIыф псэупIэхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщтыри, инвестициехэр экономикэм къызэрэхалъхьащтыри. Ащ къыхэкIэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэр нахьыбэмэ алъыгъэIэсыгъэн фае.

5 августа 2022 года 15:29

Амброзиер гъэкIодыгъэныр – псауныгъэм ылъапс

ШышъхьэIум и 1-м апэрэ зэхэсыгъо иIагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым итхьаматэу Цэй Эдуард зипэщэ IофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ, джащ фэдэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим якъэухъумэн, чIыгулэжьыным зэрар емыгъэхыгъэным адэлэжьэгъэным фэгъэзагъэм. Парламентым и Тхьаматэ иунашъокIэ 2022-рэ илъэсым шышъхьэIум и 3-м ар зэхащагъ, IофышIэ купым хэхьэх профильнэ министерствэхэм ыкIи къулыкъухэм ялIыкIохэр.

4 августа 2022 года 17:05

Республикэу Беларусь илIыкIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Непэ, шышъхьэIум и 4-м, республикэ парламентым идепутатхэр аIукIагъэх хэбзэ къулыкъухэм ыкIи предприятие заулэмэ ялIыкIохэр зыхэт купэу Республикэу Беларусь къикIыгъэхэм. ХьакIэхэр пстэуми апэу хэлэжьагъэх заом хэкIодагъэхэм афагъэуцугъэ саугъэтым къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. Беларусь къикIыгъэ купым ипащ концернэу «Белгоспищепром» зыфиIорэм итхьаматэ игуадзэу Александр Яковчиц. Мурад шъхьаIэу яIэр 2021-рэ илъэсым зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъагъэхэм атегъэпсыхьагъэу лъэныкъо пстэури къызэлъызыубытырэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэныр ары.

3 августа 2022 года 10:34

«Тэщ нэмыкIэу, зыпарэми» - ВДВ-м идевиз

ШышъхьэIум и 2-м, Воздушнэ-десантыдзэхэм я Мафэ, республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, Воздушнэ-десантыдзэхэм ягенерал-лейтенантэу Василий Маргеловым исаугъэт къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. ВДВ-м иветеранхэр икIэщакIохэу ар 2020-рэ илъэсым щагъэуцугъ Джэджэ районым истаницэу Дондуковскэм, Свято-Ильинскэ тлъэлъэIупIэм.

2 августа 2022 года 14:39

Джэджэ районым щыпсэухэрэр нахь чанэу социальнэ газификациемкIэ программэм хэлэжьэнхэу къяджагъэх

ШышъхьэIум и 1-м Джэджэ район администрацием щыкIуагъ муниципалитетым социальнэ газификациемкIэ программэр зэрэщагъэцакIэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэIукIэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ хэлэжьагъэх аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Цэй Эдуард, АО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэу Игорь Сырчиныр, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ министрэу Шэуджэн Заур, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, Джэджэ районым ипащэу Андрей Таранухиныр, профильнэ учреждениехэм ыкIи организациехэм ялIыкIохэр.

2 августа 2022 года 12:12

Репатриантым и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

ШышъхьэIум и 1-м Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ, ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу, щыкIуагъ. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

1 августа 2022 года 14:31

Зэкъошныгъэмрэ зэкъотныгъэмрэ анахь общественнэ баиныгъэх

ШышъхьэIум и 1-м тиреспубликэ Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ щыхагъэунэфыкIы. Ар зитарихъ чIыгужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэми, зилъэпкъэгъухэр езыгъэблэгъэжьыгъэхэми ямэфэкI. Мы мафэм Адыгеим щыпсэухэрэм къагъэлъагъо язэкъотыныгъэ, яхэгъэгу цIыкIу, ащ ихабзэхэм лъытэныгъэ зэрафашIырэр. РепатриантхэмкIэ Адыгеир лъэпкъ зэхашIэм, культурэм, бзэм яухъумакIу.

29 июля 2022 года 18:38

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм иилъэс 30

Непэ, бэдзэогъум и 29-м, республикэ парламентыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэсыгъо иIагъ.

29 июля 2022 года 17:14

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХIII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ ащ ипащэу Владимир Нарожнэм.

29 июля 2022 года 14:55

Физкультурэм ыкIи спортым апылъынхэм иамалхэр щыIэнхэр

Бэдзэогъум и 28-м республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым ипащэу Iащэ Мухьамэд аIукIагъ къуаджэу Фэдз дзюдомкIэ ыкIи футболымкIэ исекциехэм ахэт спортсмен ныбжьыкIэхэмрэ тренерхэмрэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Кощхьэблэ районым ипащэу Хьамырзэкъо Заур, фэдз къоджэ псэупIэм ипащэу Лъэснакъэ Рэмэзан.

28 июля 2022 года 18:01

Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

28 июля 2022 года 14:04

«Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр: субъектхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси I00 хъугъэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр къызэIуахыгъ

Бэдзэогъум и 27-м Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ щыIэм къыщызэIуахыгъ.

27 июля 2022 года 17:16

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 хъугъэ

Мы юбилейкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм, ащ испикерэу Владимир Нарожнэм къафэгушIох Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет идепутатхэр, субъектхэм яхэбзэгъэуцу къулыкъухэм япащэхэр, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэхэр.  Ащ фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр ыкIи телеграммэхэр бэу къаIокIэх.  

27 июля 2022 года 17:09

Ясэнэхьат фэшъыпкъэх, яIофшIэнкIэ щытхъур къалэжьыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу Адыгеим и СМИ, джащ фэдэу псауныгъэр къэухъумэгъэным яIофышIэхэу тынхэр къызфагъэшъошагъэхэм тыгъуасэ аратыжьыгъэх.

27 июля 2022 года 07:00

Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыщыIэр илъэси 100 хъугъэ

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

27 июля 2022 года 06:59

Тхьамэфэ правовой IэпыIэгъум къыдыхэлъытагъэу цIыфхэр рагъэблагъэх

Бэдзэогъум и 25-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс правовой IэпыIэгъум иIофыгъохэмкIэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр ащарагъэблэгъэщтых. Тхьамафэм телъытэгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых Адыгеим ыцIэкIэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэт депутатхэр ыкIи сенаторхэр, республикэм и Парламент идепутатхэр, муниципальнэ образованиехэм, профильнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ыкIи учреждениехэм ялIыкIохэр.

25 июля 2022 года 14:41

Спорт текIоныгъакIэхэм ыкIи гъэхъэгъакIэхэм тафэкIо!

СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ ишIэжь фэгъэхьыгъэ я IX-рэ Дунэе зэнэкъокъухэм якъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. ДзюдомкIэ зэнэкъокъухэм хъулъфыгъэхэр ыкIи бзылъфыгъэхэр ахэлажьэх. Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие ащ кIэщакIо фэхъугъ. 

25 июля 2022 года 14:02

Социальнэ газификацием ипрограммэ гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо щыIагъ

Социальнэ газификацием ипрограммэ Мыекъопэ районым щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу бэдзэогъум и 22-м зэхащагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэу Олег Картамышевымрэ Алла Чернышовамрэ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу къырагъэблэгъагъэх профильнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ыкIи учреждениехэм ялIыкIохэр, къоджэ псэупIэхэм ыкIи районым япащэхэр. 

22 июля 2022 года 12:31

Адыгеим игъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ Комиссием зэхэсыгъо иIагъ

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу  Владимир Нарожнэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

22 июля 2022 года 11:38

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XIII-рэ зэхэсыгъо бэдзэогъум и 29-м зэхащэщт

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Президиум изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

21 июля 2022 года 14:58

Урысыем июристхэм я Ассоциацие и Адыгэ шъолъыр къутамэ зызэхащагъэр илъэс 15 хъугъэ

Мы организацием игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, парламентскэ комитетым итхьаматэу Александр Лобода. Адыгеим июристхэм яобщественнэ объединение зызэхащагъэр илъэс 15 зэрэхъугъэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ. Шъолъыр къутамэм исовет ипащэу Лъэхъэтыкъо Аскэр ар зирищагъ.

21 июля 2022 года 10:27

Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ягуфакIохэм я Форум Адыгеим къыщызэIуахыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ягуфакIохэм я Форум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ. Iофтхьабзэр бэдзэогъум и 19 — 22-м Адыгеим щыкIощт.

20 июля 2022 года 12:11

Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэрэзэхащэрэм Парламентыр лъыплъэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ АР-м икультурнэ кIэн хэхьэрэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ ыкIи гъэфедэгъэнхэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу ЦIыпIынэ Рустем ыкIи ведомствэм испециалист-экспертэу Сюзанна Сабаноковам аIукIагъэх.

19 июля 2022 года 11:49

ЦIыфхэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын профильнэ ведомствэхэр къыхэлэжьэнхэу Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ язэгъыгъ

АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

19 июля 2022 года 10:40

Парламент каникулхэр рамыгъажьэзэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм иаужырэ сессие рагъэкIокIыщт

 Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипрофильнэ комитетхэм зэхэсыгъо благъэхэм языфыгъэхьазырын епхыгъэ IофшIэныр аухы, зыгъэпсэфыгъо уахътэм ехъулIэу аужырэ сессием иповесткэ итыщт Iофыгъохэр агъэнафэх.

18 июля 2022 года 18:31

Парламентым мэкъумэщым фытегъэпсыхьэгъэ чIыгухэм язытет зэригъэшIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламентскэ комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ шъолъырым имэкъумэщ хъызмэт илIыкIохэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыряIагъ. Къалэу Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ арылъ мэкъумэщ чIыгухэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм иIофыгъу ары зытегущыIагъэхэр.

15 июля 2022 года 16:37

Парламентым социальнэ газификацием иIофыгъохэр зэрегъашIэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ парламентскэ Комитетым ипащэу Олег Картамышевымрэ станицэу Абадзехскэм щыпсэухэрэм аIукIагъэх.

13 июля 2022 года 12:02

Олег Картамышевыр цIыфхэр зезыщэхэрэм фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэр къыдэхыгъэнымкIэ конкурснэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ

ПсэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ парламент комитетым итхьаматэу Олег Картамышевыр цIыфхэр зезыщэхэрэм фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэр къыдэхыгъэнымкIэ конкурснэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Госавтодорнадзорым АдыгеимкIэ ичIыпIэ отдел ипащэу Чэтыжъ Азамат,  АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и ГИБДД и ГъэIорышIапIэ иотдел икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Роман Агарковыр, республикэ Минтрансым ипрофильнэ отдел ипащэу Сергей Толстиковыр.

12 июля 2022 года 15:23

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытэгъэ зэфэхьысыжь Iофтхьабзэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIуагъэх

«Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу республикэм илъэтегъэуцо фэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь Iофтхьабзэхэр щыкIуагъэх ФедерациемкIэ Советым ия 528-рэ зэхэсыгъо. Адыгеим сенаторхэр нэIуасэ фэзышIыгъэхэр республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ. Непэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гъэхъагъэхэм, гухэлъэу щыIэхэм ыкIи пшъэрылъхэм ахэр къатегущыIагъэх.

12 июля 2022 года 12:23

Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм апэрэ зэхэсыгъо иIагъ

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм апэрэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэм къыхэлэжьагъ УФ-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Элла Памфиловар. Республикэм хэдзынхэмкIэ исистемэ зэрэгъэпсыгъэм ащ осэшIу къыфишIыгъ, тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIызэ япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэу комиссием хэтхэм къариIуагъ.

10 июля 2022 года 07:00

Урысые почтэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу Адыгеим почтэ зэпхыныгъэм иIофышIэхэр ыкIи иветеранхэр!

9 июля 2022 года 07:00

Къурмэн мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

8 июля 2022 года 16:53

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыщыгущыIагъ

ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыдыхэлъытагъэу «УФ-м исубъект исыхьат» зыфиIорэм къыщыгущыIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Шъолъыр парламентым идепутатхэм ацIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ ащ закъыфигъэзагъ ыкIи Адыгеим ия 100-рэ илъэс ыкIи шъолъырым иапшъэрэ хэбзэгъэуцу къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэр зыщыхагъэунэфыхэкIырэ илъэсым ФедерациемкIэ Советым Адыгэ Республикэм и Мафэхэр щызэхащэнхэ амал яIэ зэрэхъугъэмкIэ ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм тхьауегъэпсэу риIуагъ. Мыщ фэдэ зэIухыгъэ зэдэгущыIэгъухэм яшIуагъэкIэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэ зэрилъэкIырэр хигъэунэфыкIыгъ.

8 июля 2022 года 15:46

Шъолъырымрэ федеральнэ гупчэмрэ язэдэлэжьэныгъэ шIуагъэ къызэритырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ

 «Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIэзэ, непэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гухэлъхэм ыкIи анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэм къащыуцугъ.

8 июля 2022 года 15:12

Валентина Матвиенкэм Адыгэ Республикэм ипащэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр аIукIагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ шъолъыр Парламентым испикерэу Владимир Нарожнэмрэ.

8 июля 2022 года 09:51

ЗекIоным, промышленностым ыкIи АПК-м хэхъоныгъэ ашIынымкIэ джырэ инфраструктурэм игъэпсын мэхьанэшхо зэриIэр ФедерациемкIэ Советым щыхагъэунэфыкIыгъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIохэрэм адиштэу СФ-м и Комитетэу экономикэ политикэм фэгъэзагъэм зэхищэгъэ зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр джырэ инфраструктурэм изэхэщэн ары. ФедерациемкIэ Советым и Комитет итхьаматэу Андрей Кутеповым ар зэрищагъ.

8 июля 2022 года 07:00

Унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъагъэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр!

7 июля 2022 года 16:35

ФедерациемкIэ Советым социальнэ политикэмкIэ и Комитет шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм ахэплъагъ

Iофтхьабзэр зэрищагъ Комитетым ипащэ игуадзэу Галина Гареловам. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипрофильнэ комитет итхьаматэу Наталья Широковар, шъолъыр профильнэ ведомствэхэм япашэхэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Мырзэ Джанбэчрэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр.

7 июля 2022 года 15:19

Культурэм ыкIи гъэсэныгъэм яинфраструктурэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ предложениеу Адыгэ Республикэм къыхьыгъэхэм сенаторхэм адырагъэштагъ

Адыгеим и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым наукэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ ыкIи культурэмкIэ и Комитет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ инфраструктурэ гъэпсыгъэным иIофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

7 июля 2022 года 14:17

Адыгеим иагропромышленнэ комплекс хэхъоныгъэ ышIыным епхыгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэм ФедарациемкIэ и Совет ипрофильнэ Комитет щытегущыIагъэх

Адыгеим и Мафэхэр УФ-м ФедерациемкIэ и Совет щэкIох. Ащ  къыдыхэлъытагъэу агропромышленнэ комплексым иIофыгъохэм щатегущыIагъэх мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ Комитетым изэхэсыгъо.

7 июля 2022 года 12:07

БюджетымкIэ ыкIи финанс бэдзэршIыпIэмкIэ и Комитет изэхэсыгъоу щыIагъэм Адыгеим ищысэкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэм ябюджетхэр гъэпсыгъэхэ зэрэхъурэм щытегущыIагъэх

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу Адыгеим и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щэкIох. Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр. 

6 июля 2022 года 19:11

Шъолъырым икоммунальнэ инфраструктурэ гъэкIэжьыгъэнымкIэ Адыгеим къыхьыгъэ предложениехэр сенаторхэм игъоу алъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым и Комитетэу федеративнэ гъэпсыкIэм, шъолъыр политикэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным ыкIи Темырым иIофхэм афэгъэзагъэм изэхэсыгъо щыIагъ. Адыгеим икоммунальнэ инфраструктурэ уахътэм диштэу гъэпсыгъэным епхыгъэ зигъо Iофыгъохэр арых зытегущыIагъэхэр.

5 июля 2022 года 16:15

Почтэ зэпхыныгъэм ифэIо-фашIэхэр зэригъэцакIэхэрэм республикэм щыпсэухэрэр зэригъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ мониторинг АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зэхищагъ

2022-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм щегъэжьагъэу мэкъуогъум нэс почтэ зэпхыныгъэм ифэIо-фашIэхэр зэригъэцакIэхэрэм республикэм щыпсэухэрэр зэригъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ мониторинг Адыгеим и Парламент ригъэкIокIыгъ. Мыщ епхыгъэу цIыфхэр упчIэжьэгъу ашIыгъэх, дэо тхылъэу къаIукIэхэрэмкIэ муниципальнэ образованиехэм яадминистрациехэм къэбарэу аIэкIэлъыр зэфахьысыжьыгъ. Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

5 июля 2022 года 10:27

Зыныбжь имыкъугъэхэм энергетикхэр аращэн зэрэфимытхэм иIофыгъо депутатхэм къыфагъэзэжьыгъ

Хэбзэихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм изэхэсыгъо мы Iофыгъом щытегущыIагъэх. Ащ епхыгъэу къэгущыIэгъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Шэуджэн Сэфэр къызэриIуагъэмкIэ, шъон пытэхэр зырыз шIыкIэм тетэу IугъэкIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ республикэ хэбзэгъэуцугъэм ахэр зыныбжь имыкъугъэхэм аращэн фимытхэу къызщиIорэ гъэтэрэзыжьын шъолъыр Парламентым щаштагъ. Ау ащ пае къэмынэу, «энергетиккIэ» заджэхэрэ шъонхэр зыныбжь имыкъугъэхэм языщэхэрэр щыIэх. Ащ фэшI республикэм ихэбзэихъухьэ къулыкъу ыштэгъэ законыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм нахь пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер депутатым хигъэунэфыкIыгъ.

4 июля 2022 года 15:01

Адыгеим медицинэ кол-гупчакIэ къыщызэIуахыгъ

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ и Медицинэ къэбар-аналитическэ гупчэ хэхьэрэ кол-гупчакIэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къэралыгъо Советым – Хасэм икомитет итхьаматэу Наталья Широковар, республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, цифрэ технологиехэмкIэ министрэу Шыу Заурбэч, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан, Адыгэ къэралыгъо университетым, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, Мыекъопэ медицинэ колледжым ялIыкIохэр.

4 июля 2022 года 11:59

Адыгэ Республикэм илъэтегъэуцо ФедерациемкIэ Советым щэкIо

Адыгеим и Мафэхэм язэхэщэн къыдыхэлъытагъэу, бэдзэогъум и 1-м щыублагъэу ФедерациемкIэ Советыр зычIэт унэм ия 2-рэ къат ифойе къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Ащ республикэр зэрифэшъуашэу къыщыгъэлъэгъуагъ, тарихъ ыкIи культурэ баеу иIэр, зекIоным ылъэныкъокIэ амалэу IэкIэлъхэр къыщиIотыкIыгъэх. Джащ фэдэу шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гъэхъагъэ иIэхэм, анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ инвестиционнэ проектхэм къатегущыIэ.

4 июля 2022 года 10:38

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу АР-м и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых. Шъолъырым илIыкIо куп пэщэныгъэ дызэрахьащт Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

1 июля 2022 года 18:42

Къалмыкъ Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Анатолий Козачко Адыгеим щыIагъ

Мэкъуогъум и 30-м Къалмыкъ Республикэм и Лъэпкъ Хурал (Парламентым) и Тхьаматэу Анатолий Козачко Адыгэ Республикэм  щыIагъ. Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъоу дыриIагъэм ыуж ар АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм аIукIагъ. 

1 июля 2022 года 17:10

Евгений Саловыр адыгэ чъыгхатэхэмрэ ижъырэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм ягенофондрэ къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэгъу зэхэсыгъом хэлэжьагъ

Адыгэ чъыгхатэхэм якъэухъумэн фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу зэхащагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр.

1 июля 2022 года 16:51

Мыекъопэ къэлэ IэпыIэгъу псынкIэм истанцие Iоф зишIэрэр илъэси 100 зэрэхъугъэмкIэ ащ икъулыкъушIэхэм афэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр депутатхэм ацIэкIэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм Iоф щызышIэхэрэм афэгушIуагъ Мыекъопэ къэлэ станциер зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэмкIэ.

1 июля 2022 года 10:24

Александр Лобода Адыгеим инахьыжъхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Адыгеим и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, общественнэ ыкIи лъэпкъ-культурнэ организациехэм япащэхэр. Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэр къэзыгъэлъэгъуагъэр Александр Лобода.

29 июня 2022 года 18:04

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, ар зэрищагъ хэбзэихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

29 июня 2022 года 18:03

2021-рэ илъэсым ибюджет социальнэу щытыгъ, зыпкъ итыгъ, пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъугъэх

Республикэ бюджетэу 2021-рэ илъэсым телъытагъэм игъэцэкIэн кIэухэу фэхъугъэхэм ащигъэгъозагъэх финансхэмкIэ министрэу Виктор Орловым: ыпэрэ илъэсхэм афэдэу ар социальнэу щытыгъ, зыпкъ итыгъ, кредиторскэ чIыфэ иIэп.

29 июня 2022 года 17:59

Регионым изаконодательствэ федеральнэм диштэу шIыгъэныр лъагъэкIотагъ

Парламентым хэбзэгъэуцугъэ заулэ ыштагъ УФ-м исубъектхэм публичнэ хабзэр ащызэхэщэгъэным фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм республикэм изаконодательствэ диштэу шIыгъэным епхыгъэу.

29 июня 2022 года 17:57

Урам шъхьаIэм IэкIыб къэралыгъуабзэхэм анэмыкI щымылъэгъурэмэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыштагъ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ фэкIорэ джэпсалъэу псэуалъэхэм къараIулIырэ рекламэхэм, мэкъэгъэIу зэфэшъхьафхэм якъэтынкIэ урысыбзэр гъэфедагъэзэ шIыгъэным фэгъэхьыгъэу.

29 июня 2022 года 17:55

Украинэм, ДНР-м ыкIи ЛНР-м зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тегущыIагъэх

Республикэ парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэхъаным Украинэм, ДНР-м ыкIи ЛНР-м егъэзыгъэкIэ зышъхьэ къизыхыжьырэ цIыфыбэ Урысые Федерацием исубъектхэм макIох. Урысые Федерацием и Конституцие, дунэе шапхъэу аштагъэхэм, Урысые Федерацием дунэе зэзэгъыныгъэу ышIыгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ, федеральнэ законодательствэм щыгъэуцугъэх беженцэкIэ алъытэхэрэм экономическэ, социальнэ  ыкIи правовой лъэныкъомкIэ къэухъумэгъэнхэмкIэ шапхъэхэр.

28 июня 2022 года 11:57

Цэй Эдуард хэлэжьагъ Дзэ-ошъогу академиеу Воронеж дэтым щыкIогъэ мэфэкI Iофтхьабзэм

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ Дзэ-ошъогу академиеу профессорэу Н. Е. Жуковскэм ыкIи Ю. А. Гагариным ацIэхэр зыхьыхэрэр къэзыухыгъэ офицерхэм  якъычIэгъэкIын фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм. Ащ хэлэжьагъэх Дзэ-космическэ кIуачIэхэм я Главнокомандующ дзэ-политическэ IофшIэнымкIэ игуадзэу, генерал-лейтенантэу Александр Максимцевыр, Воронежскэ  хэкум и Губернаторэу Александр Гусевыр, Воронеж ихэку Думэ идепутатхэр, офицер ныбжьыкIэхэм янэ-ятэхэр, хьакIэхэр.

28 июня 2022 года 10:41

НыбжьыкIэ парламентыкIэм иапэрэ зэхэсыгъу

Мэкъуогъум и 27-м ныбжьыкIэхэм я Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIыгъ. Адыгеим  а мафэм  щыкIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент ия VII-рэ зэIугъэкIэгъоу кIэу хадзыгъэм изэхэсыгъо.

27 июня 2022 года 14:31

ЕджапIэхэр къэзыухыгъэхэр Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм щызэIукIагъэх

Зыфэдэ щымыIэ мэфэкI дахэу тикIалэхэр, типшъашъэхэр зэжагъэхэр Мыекъуапэ игупчэ щыкIуагъ. Муниципальнэ образованиеу республикэм итхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ мин 1,6-рэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэу къэзэрэугъоигъэх, ахэр дахэу алырэгъу плъыжьым къырыкIуагъэх.

25 июня 2022 года 17:32

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVII-р зичэзыу Конференцие Адыгеим щырагъэкIокIыщт

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVII-р' Конференциеу видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу мэкъуогъум и 23 – 24-м зэхащэгъагъэм иIофшIэн ыухыгъ. Мы Конференцием мызыгъэгум изэхэщэкIуагъ къалэу Севастополь и Законихъухьэ ЗэIукIэ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм илIыкIохэу ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зипэщагъэм ясэнэхьатэгъухэр хэплъэнхэу Iофыгъо заулэ къахилъхьагъ социальнэ лъэныкъом гъэзагъэхэу. Экономикэм IэпыIэгъу фэхъунэу алъытэрэ Iофыгъохэмb ащагъэгъозагъэх.

25 июня 2022 года 15:35

Урысые географическэ обществэм ичIыпIэ отделение изэхэсыгъо хэлэжьагъ парламентым икомитет ипащэу Евгений Саловыр

Мэкъуогъум и 23-м Урысые общественнэ организациеу «Русское географическое общество» зыфаIорэм ичIыпIэ отделение и Совет зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъ туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ парламентым икомитет ипащэу Евгений Саловыр. Зэхэсыгъор щыкIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым.

23 июня 2022 года 11:57

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVI-рэ Конференцие аублагъ

Непэ, мэкъуогъум и 23-м, видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу иIофшIэн ригъэжьагъ Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVI-рэ Конференцие иIофшIэн. Комитетхэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым исубъекти 8-мэ – Адыгеим, Краснодар краим, Волгоградскэ, Ростовскэ, Астраханскэ хэкухэм, Къалмыкъым, Къырым, Севастополь ыкIи ЮРПА-м ассоциированнэ членхэу аштэгъэхэ Ингушетием, Абхъазым, Ставрополь краим япарламентариехэр поветскэм хэт Iофыгъо  61-мэ ахэплъэщтых. Ахэм ащыщыбэр, хабзэ зэрэхъугъэу, афэгъэхьыгъэх бюджет ыкIи социальнэ политикэм.

23 июня 2022 года 10:42

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XII-рэ зэхэсыгъо мэкъуогъум и 29-м щыIэщт

Профильнэ комитетхэм ятхьамэфэ IофшIэн ыуж АР-м  и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо парламентым щыкIуагъ, ар зэрищагъ спикерэу Владимир Нарожнэм.

22 июня 2022 года 14:58

Лэжьыгъэм иIухыжьын фэгъэхьыгъэ зэIукIэ Адыгеим щыкIуагъ

Мэкъуогъум и 21-м республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ лэжьыгъэм иIухыжьын фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэIукIэм. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

22 июня 2022 года 14:30

Шъыгъом ыкIи шIэжьым я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм депутатхэр ахэлэжьагъэх

Непэ, мэкъуогъум и 22-м, къэралыгъом итыдэрэ чIыпIи ащырекIокIых шъыгъом ыкIи шIэжьым я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр. Хэгъэгу зэошхом илIыхъужъхэм яшIэжь дгъэлъапIэзэ, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм а илъэс жъалымхэм афэгъэхьыгъэу нахьыбэу алъыдгъэIэсын фае тарихъым идесэхэр ащымыгъупшэнхэм фэшI.

22 июня 2022 года 04:00

Шъыгъом ыкIи шIэжьым я Маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

20 июня 2022 года 11:45

НыбжьыкIэ парламентым иактив депутатхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыряIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ игъусэхэу НыбжьыкIэ парламентым иаужырэ зэIугъэкIэгъу иактив IукIагъэх.

20 июня 2022 года 10:06

Республикэ парламентым итынхэр профильнэ къулыкъум иIофышIэхэм афагъэшъошагъэх

Медицинэ IофышIэм и Мафэ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм якIэух хъугъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ ведомствэм иIофышIэхэм мэфэкI зэIукIэгъоу адыриIагъэр. Ащ хэлэжьагъ къулыкъум ипащэу Мэрэтыкъо Рустем.

19 июня 2022 года 07:00

Медицинэ IофышIэм и Маф

Псауныгъэр къэухъумэгъэным иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 июня 2022 года 14:46

Владимир Нарожнэм дэкIыгъо зэхэсыгъо зэхищагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр  мэкъуогъум и 16-м Джэджэ районым щыIагъ, дэкIыгъо зэхэсыгъо ащ щыригъэкIокIыгъ. Спикерыр мыщ щаIукIагъ район администрацием  ипащэу Андрей Таранухиным, ащ игуадзэу Хьаджымэ Вячеслав, Росреестрэм Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Къуижъ Эдуард, а къулыкъум  имежмуниципальнэ отделение ипащэу Галина Ткаченкэм ыкIи ООО-у «Агропаркым» идиректорэу Александр Мутылевым.

17 июня 2022 года 12:33

Медицинэ учреждением иIофышIэ анахь хъупхъэхэр парламентым къыхигъэщыгъэх

Медицинэм иIофышIэ и Мафэ ехъулIэу, мэкъуогъум и 17-м, Адыгэ республикэ клиническэ кIышъо-венерологическэ диспансерым мэфэкI Iофтхьабзэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ медицинэ учреждением щылажьэхэрэм аIукIагъэх ямэфэкIкIэ афэгушIонхэм, къалэжьыгъэ тынхэр аратыжьынхэм апае.

16 июня 2022 года 17:53

Республикэ парламентым и Тхьаматэ веломарафоным хэлэжьагъ

Мэкъуогъум и 12-м къэралыгъом тыдэкIи щыкIуагъэх Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр. Зэхахьэхэр, ермэлыкъхэр, музыкальнэ фестивальхэр, спорт зэнэкъокъухэр регион пстэуми ащарагъэкIокIыгъэх. Адыгэ Республикэми а мэфэкIыр дахэу щыхагъэунэфыкIыгъ.

16 июня 2022 года 15:52

НыбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Iоф зэрэзэдашIэрэм фэшI

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард непэ щыIагъ Адыгэ къэралыгъо университетым. Депутатым апшъэрэ еджапIэм, ащ иректорэу Мамый Даутэ ныбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэ адызехьэгъэнымкIэ Iофышхо зэрашIэрэм, ахэр Адыгэ Республикэм ыкIи Урысые Федерацием  шIуагъэ къафэзыхьыщт общественнэ-политическэ IофшIэным зэрахагъэлажьэхэрэм афэшI зэрафэразэр ариIуагъ.

16 июня 2022 года 11:30

Псауныгъэр къэухъумэгъэным иIофышIэхэр Адыгеим щагъэшIуагъэх

МэфэкI зэхахьэу медицинэм иIофышIэ и Мафэ  фэгъэхьыгъагъэр тыгъуасэ щыкIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние. Ащ хэлэжьагъэх республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ парламентым идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, медучреждениехэм яIофышIэхэр, къулыкъум иветеранхэр.

14 июня 2022 года 16:05

Урысыем и МафэкIэ ясэнэхьатэгъухэр къафэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыкIи ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ Урысыем и Мафэ ехъулIэу мэфэкI тхыгъэхэу, телеграммэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, субъектхэм якъэралыгъо хабзэхэм язаконодательнэ органхэм япащэхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм къагъэхьыгъэхэр къаIукIагъэх.

14 июня 2022 года 15:09

ЯIэпэIэсэныгъэ, яIофшIэн зэрэфэшъыпкъэхэм апае!

Республикэ парламентым идепутатхэу Александр Колесниковымрэ Ирина Викленкэмрэ афэгушIуагъэх зэнэкъокъоу «Руководитель года Адыгеи-2022» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм. Ахэр муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ  организациеу «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 22-у «Пшысэ» зыфиIоу поселкэу Каменномостскэм дэтым ипащэу Олеся Шишковар ыкIи муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ организациеу «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 3-у «Тыгъэжъый» зыфиIоу станицэу Джаджэм дэтым ипащэу Наталья Гречкинар.

14 июня 2022 года 11:00

Миграционнэ къулыкъум иIофышIэ и Маф

Кощын IофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат  епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

12 июня 2022 года 07:00

Урысыем и Маф

Урысыем щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысыем и Мафэ ехъулIэу тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

10 июня 2022 года 14:45

Паспортхэр аритыжьыгъ

Урысыем и Мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэхэр Урысыем ицIыф зэрэхъугъэхэр къэзыушыхьатырэ паспортхэр аратыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу – аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард.

10 июня 2022 года 14:35

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо Iофыгъо 25-мэ парламентариехэр щахэплъагъэх. Ар зэрищагъ хэбзэихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

10 июня 2022 года 14:33

Конституцием гъэтэрэзыжьынэу фашIыгъэхэм адырагъаштагъ

Адыгэ Республикэм и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ законодательнэ инициативэу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зыфэхъугъэм парламентым дыригъэштагъ. Ахэр Урысые Федерацием и Конституцие шъолъырым иер диштэу шIыгъэным епхыгъэх. Ахэм депутатхэр нэIуасэ афишIыгъ ЛIышъхьэм илIыкIоу ренэу парламентым щыIэ Беданэкъо Илясэ.

10 июня 2022 года 14:30

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэ 15-р къыхагъэщыгъэх

Парламентариехэм язэхэсыгъо ехъулIэу Адыгэ Республикэм 2021-рэ илъэсым къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн зэрэкIуагъэм ыкIи ахэм федэу къахьыгъэм фэгъэхьыгъэ докладэу республикэм и ЛIышъхьэ къыгъэхьазырыгъэм къеджагъ профильнэ ведомствэм ипащэу Шэуджэн Заур.

10 июня 2022 года 14:27

Цэй Эдуард Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу хадзыгъ

Къэралыгъо Советым - Хасэм «Единэ Россием» ифракциеу хэтым Цэй Эдуард икандидатурэ къыгъэлъэгъуагъ.

10 июня 2022 года 14:24

Шъолъыр законодательствэм Iоф дэшIэгъэныр лъагъэкIуатэ

Адыгэ Республикэм изаконодательствэ нахь гъэтэрэзыгъэным епхыгъэ IофшIэныр агъэцакIэзэ псэупIэ Iофхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным, хэдзынхэм ыкIи бюджет политикэм анэсыгъэх.

10 июня 2022 года 09:52

Дунэе фестивалэу Къырым щыкIорэм парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлажьэ

Я XV-рэ Дунэе фестивалэу «Великое русское слово» зыфиIорэр мэкъуогъум и 6-м Ялтэ къыщызэIуахыгъ. Ащ пэублэ фэхъугъ А. С. Пушкиным исаугъэтэу Симферополь дэтым къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэр, мыщ къыщызэIуахыгъ кIэлэцIыкIу IэшIагъэхэм якъэгъэлъэгъонэу «Мир русской сказки» зыцIэр.

8 июня 2022 года 07:00

Социальнэ IофышIэм и Маф

Социальнэ къулыкъум иветеранхэу, иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

2 июня 2022 года 11:39

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо мэкъуогъум и 8-м щыIэщт

Непэ парламентым щыкIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъоу спикерэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр.

1 июня 2022 года 17:49

Депутатхэр кIэлэцIыкIухэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Непэ тикъэралыгъо икIэлэцIыкIухэм мэфэкIышхо хагъэунэфыкIы – кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ. Хабзэ зэрэхъугъэу, мэкъуогъум и 1-м депутатхэр ащэIэх унэгъо Iужъухэм, кIэлэцIыкIу учреждениехэм, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу мылъкукIэ афэхъух. Джыри мары шIухьафтынхэр аIыгъхэу депутатхэр ащыIагъэх республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэу сабыибэ зыпIурэ унагъохэр зыщыпсэухэрэм.

1 июня 2022 года 16:38

МэщбэшIэ Исхьакъ мыжъобгъу къыфызэIухыгъэным хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ

Лъэпкъ усакIоу, прозаикэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, КъБР-м, КъЩР-м янароднэ тхакIоу, СССР-м, Урысыем, Адыгеим якъэралыгъо премиехэм ялауреатэу, Шолоховым ыцIэкIэ агъэуцугъэ Дунэе премиер къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим итхакIохэм я Союз иправление итхьаматэу МэщбэшIэ Исхьакъ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу зыщеджагъэм мыжъобгъу къыщыфызэIуахыгъ.

1 июня 2022 года 10:34

Лъыплъэн зимыIэ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэзышIэнэу щытхэм язэдэлэжьэныгъэ тегущыIагъэх

Республикэ парламентым социальнэ политикэмкIэ, унэгъо  IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет ипащэу Наталья Широковар жъоныгъуакIэм и 31-м хэлэжьагъ межведомственнэ зэхэсыгъоу кIэлэцIыкIухэу еджэн программэр къызэхьылъэкIыхэрэм, уголовнэ-процессуальнэ законодательствэм къыпкъырыкIыхэзэ, бзэджэшIагъэ зезыхьагъэу е дызэрахьагъэу агъэунэфыгъэхэм психолого-педагогическэ IэпыIэгъу араты зыхъукIэ законыр мыукъогъэным фэгъэхьыгъэм.

1 июня 2022 года 07:00

КIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! МэфэкI дахэмкIэ – кIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе мафэкIэ тышъуфэгушIо!

31 мая 2022 года 17:27

Уочылыныр – лъытэныгъ ыкIи пшъэдэкIыжьышхо зыпылъ

Республикэ парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет  ипащэу Александр Лобода жъоныгъуакIэм и 31-м хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Адвокатскэ палатэ и Совет изэхэсыгъо. Федеральнэ законэу «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» зыфиIорэр заштагъэр илъэс 20 зэрэхъурэм ар епхыгъагъ.

30 мая 2022 года 15:08

Тызэкъотмэ – тылъэш

Республикэ парламентым псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ икомитет ипащэу Олег Картамышевыр жъоныгъуакIэм и 28-м хэлэжьагъ ыкIи къыщыгущыIагъ «Iэнэ хъураеу» темэу «Дружба» народов Кубани и Адыгеи в свете вызовов современности (к 100-летию государственности Республики Адыгея и 80-летию Битвы за Кавказ» зыцIагъэм. Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ къэзэкъ культурэм ия XXXI-рэ фестиваль-зэнэкъокъу.

30 мая 2022 года 14:43

Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм

ЖъоныгъуакIэм и 28-м, пограничникым и Мафэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет итхьаматэу, КПРФ-м ифракциеу парламентым хэтым ипащэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ автопробегым. Ахэр екIугъэх СССР-м и НКВД ия 23-рэ погранполкэу пыир Темыр Кавказым ыкIи хы ШIуцIэм анэмысыным пэрыохъушхо фэхъугъэм ишIэжь фэгъэхьыгъэ мыжъобгъур зыдагъэуцугъэ Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм. 1942-рэ илъэсым, Iоныгъом и 5-м советскэ пограничникхэм нэмыц техакIохэр къырафыхыгъэх Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм. Ар Адыгеир ыкIи Пшызэ шъолъыр нэмыц техакIохэр арыфыжьыгъэнхэм иублапIэ хъугъэ.

27 мая 2022 года 15:31

УФ-м и Къэралыгъо Думэ ипрофильнэ комитет зэхищэгъэ «Iэнэ хъураем» Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Республикэ парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, СМИ-мкIэ, общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот непэ хэлэжьагъ «Учебно-производственный комплекс – один из механизмов трудоустройства молодежи» зыфиIорэ темэр зиIэгъэ «Iэнэ хъураем». УФ-м и Къэралыгъо Думэ  ипрофильнэ комитет зэхищэгъэ Iофтхьабзэр видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ.

26 мая 2022 года 11:12

Псэуалъэхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Зал цIыкIу жъоныгъуакIэм и 25-м щыкIуагъ терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэр. Ащ хэлэжьагъэх республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м ипрокуратурэ, АР-мкIэ ФСБ-м и ГъэIорышIапIэ, МВД-м, МЧС-м, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

26 мая 2022 года 07:00

Урысые предпринимательствэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ предпринимательхэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо. Мы мафэм тэгъэлъапIэх IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм,  промышленнэ производствэм зыкъыIэтыным, обществэм социальнэ зыпкъитыныгъэ хэлъыным зиIахьышIу хэзылъхьэхэрэр.

25 мая 2022 года 16:02

IофшIэнэу агъэцэкIагъэм, творчествэм, ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу зэрафэхъугъэхэм апае

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ аIукIагъ Курскэ хэкум къикIыгъэ хьакIэхэм – десантэу «Соколы Маргелова» зыфаIорэм дегъэштэгъэнымкIэ Ассоциацием илIыкIохэу Владимир Армашовым, ВДВ-м иполковник, Ассоциацием ипащэ, Денис Гаврилейкэм – Урысыем  исурэтышIхэм я Союз хэт, «Прохоровское поле» зыфиIорэ премием илауреат ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатэу, Ассоциацием итхьаматэ игуадзэу Игорь Бредихиным. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, республикэ парламентым и Аппарат ипащэу Зеушъэ Айдэмыркъан. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм ифедеральнэ проектэу «Урысые Федерацием ицIыфхэр патриотэу пIугъэнхэр» зыцIэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу хьакIэхэр парламентариехэм республикэм къырагъэблэгъагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым  ахэр ныбжьыкIэхэм мэфитIум ащыIугъэкIэгъэнхэм икIэщэкIуагъ депутатэу Цэй Эдуард.

25 мая 2022 года 15:40

«Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъур Адыгеим щаублагъ

ЖъоныгъуакIэм и 24-м АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ щызэхэсыгъ «Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр  афэгъэшъошэгъэнымкIэ Республикэ комиссиер. Ащ хэлэжьагъ социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковар.

25 мая 2022 года 15:10

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн тхьамафэ партиеу «Единэ Россием» регъажьэ

Ным, кIэлэцIыкIугъом яIофыгъохэм япхыгъэу тхьамафэм  къыкIоцI, жъоныгъуакIэм и 30-м къыщыублагъэу мэкъуогъум и 3-м нэс, егъэблэгъэнхэр ащыкIощтых партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр ыкIи чIыпIэ  общественнэ приемнэхэм. ЦIыфхэм яегъэблэгъэн играфик зэхагъэуцуагъ, къэбар жъугъэм иамалхэм, къэралыгъо хэбзэ органхэм ясайтхэм, соцсетьхэм къарыхьагъэх егъэблэгъэнхэм зызэрахатхэнхэ алъэкIыщт телефон номерхэр.

25 мая 2022 года 14:36

Аужырэ одыджыныр республикэм иеджапIэхэм къащытеуагъ

Непэ республикэм  иеджапIэхэм мэфэкI линейкэхэу аужырэ одыджыным фэгъэхьыгъэхэр ащыкIуагъэх. Депутатхэр, хабзэ зэрэхъугъэу, афэгушIуагъэх еджапIэр къэзыухыхэрэм, ахэм янэ-ятэхэм, кIэлэегъаджэхэм.

25 мая 2022 года 10:02

Культурэмрэ бзэмрэ узыщызэгурыIощтхэ, узыщызэдэгущыIэщтхэ шъолъырыр агъэпсы

Парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу, философие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, тхакIоу Евгений Саловыр хэлэжьагъ я XV-рэ дунэе шIэныгъэ еджэнхэу славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Мафэ ыкIи Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм афэгъэхьыгъэхэм. Iофтхьабзэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу рагъэкIокIыгъ, ащ къыхэлэжьагъэх шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтхэм, гупчэхэм яIофышIэхэр, гурыт ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм якIэлэегъаджэхэр, тарихълэжьхэр, этнографхэр, философхэр, искусствоведхэр, музейхэм, тхылъеджапIэхэм ащылажьэхэрэр. ШIэныгъэ еджэнхэр гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэ институтым ригъэкIокIыгъэх.

24 мая 2022 года 16:32

ЛIыхъужъныгъэр Урысыем пай

Парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард икIэщакIоу Адыгэ къэралыгъо университетым иактовэ зал щызэIукIагъэх Курскэ хэкум идесантэу «Соколы Маргелова» зыфиIорэм дегъэштэгъэнымкIэ Ассоциацием илIыкIохэмрэ я 7-рэ, я 80-рэ, я 10-рэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэмрэ ыкIи студентхэмрэ.

24 мая 2022 года 15:22

Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым чIэсхэм мэфэкIым ехъулIэу яхьэкIагъэх

Непэ, кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ ипэгъокIэу, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэу Ирина Мухинар, ПчыхьакIэ Азамат щыIагъэх дэеу зэхэзыхырэ ыкIи дэеу зылъэгъурэ кIэлэцIыкIухэр зычIэсхэ Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым.

24 мая 2022 года 07:00

Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

23 мая 2022 года 16:51

Адыгеим гъэсэныгъэмкIэ иIофыгъо шъхьаIэхэм ащыщых

Гъэсэныгъэ зэкIэми зэрагъэгъотын алъэкIыныр, ар шэпхъэ лъагэхэм атетыныр – анахь лъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщых. Непэ егъэджэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм лъэхъаным диштэрэ шIэныгъэхэр ягъэгъотыгъэным иамалыкIэхэр къыхахых.

23 мая 2022 года 12:22

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ипчъэхэр къызэIуихыжьыгъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ игъусэу хэлэжьагъэх гъэкIэжьын IофшIэнхэм ауж мэфэкI шIыкIэм тетэу Лъэпкъ музеим икъызэIухыжьын. Апэрэ экскурсием хэлэжьагъэх сенаторхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Александр Наролинымрэ, Къэралыгъо Думэм идепутатхэу Владислав Резник ыкIи Хьасанэкъо Мурат, Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ, общественнэ ыкIи лъэпкъ культурнэ организациехэм  ялIыкIохэр.

22 мая 2022 года 09:01

Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ конференцие

ЖъоныгъуакIэм и 19-м парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ научнэ-практическэ конференциеу «Битва за Кавказ: события и факты» зыфаIуагъэм ыкIи ащ докладэу «Кавказская нефть Победы» зышъхьэр къыщишIыгъ.

21 мая 2022 года 17:48

Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ митинг-реквием Адыгеим щыкIуагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ митинг-реквиемэу республикэ парламентым идепутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм япащэхэр, депутатхэр, общественнэ организациехэм, научнэ ыкIи творческэ интеллигенцием, ныбжьыкIэхэм, дин конфессиехэм, къэбар  жъугъэм  иамалхэм ялIыкIохэр зыхэлэжьагъэхэр.

21 мая 2022 года 07:00

ЖъоныгъуакIэм и 21-р – Кавказ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ, зафэшъыгъохэрэ маф

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом зэрар зэрихыгъэхэр, а лъыгъэчъэ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьыхэрэ зафэшъыгъохэрэ мафэм, адыгэ лъэпкъым итарихъ блэкIыгъэ лъытэныгъэ зэрэфэтшIырэр къэдгъэлъагъозэ, ащ щыфэхыгъэхэм, хэкIодагъэхэм шъхьащэ афэтэшIы.

20 мая 2022 года 18:37

2021-рэ илъэсым къэралыгъо хабзэм игъэцэкIэкIо орган шъхьаIэ Iофэу ышIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ депутатхэр щигъэгъозагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 20-м, 2022-рэ илъэсым АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия X-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм, Конституцием къызэрэщыдэлъытагъэу, АР-м иминистрэхэм я Кабинет 2021-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къыщишIыгъ регионым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

20 мая 2022 года 18:34

Адыгеим дотацием къыщегъакIэ, федэу къыхьырэм хегъахъо

Республикэм и ЛIышъхьэ идоклад къащыуцугъ бюджет политикэм епхыгъэ Iофыгъохэм. Ыпэрэ илъэсхэм афэдэу 2021-рэ илъэсым ибюджет инахьыбэр социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъагъ. Зэхэт бюджетыр процент 14,6-кIэ нахьыбэ  хъугъэ ыкIи сомэ млрд 40-рэ млн 473,6-м нэсыгъ, хахъохэр процент 13-кIэ – сомэ млрд 35-рэ млн 361,3-рэ, хъарджхэр – сомэ млрд  иIэу агъэцэкIагъ.

20 мая 2022 года 18:32

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ инвестициехэм япхыгъэ Iофхэм къащыуцугъ

Республикэм иэкономикэ инвестициехэр къещэлIэгъэнхэр стратегическэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр шъолъырым и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу докладым ащ къыщигъэлъэгъуагъ икIыгъэ илъэсым инвестиционнэ политикэу зэрыгъозагъэхэм изэфэхьысыжьхэр ыкIи охътэ благъэхэм ателъытэгъэ пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх.

20 мая 2022 года 18:29

Псауныгъэр – нэбгырэ пэпчъ имызакъоу, зэрэобществэу ибаиныгъэ шъхьаI

ЦIыфым щыIэныгъэм пшъэрылъэу, мурадэу щызыфигъэуцужьыхэрэр ыгъэцэкIэнхэм фэшI псауныгъэ иIэн фае. ИкIыгъэ илъэсым мы лъэныкъом хэхъоныгъэ ышIыным пае сомэ млрд 9 фатIупщыгъ, арэущтэу къыщиIуагъ Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэм апашъхьэ отчет докладэу АР-м и ЛIышъхьэ къыщишIыгъэм.

20 мая 2022 года 18:25

Социальнэ политикэм илъэныкъо шъхьаIэх цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ идоклад къыщыхигъэщыгъ цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ лъэныкъо шъхьаIэхэр, пстэуми апэу социальнэу икъоу мыухъумэгъэ купхэм. Шъхьафэу къыщыуцугъ сабыйхэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъоу аратырэм.

18 мая 2022 года 08:00

Музейхэм я Дунэе маф

Музеим иIофышIэхэу, тарихъ баиныгъэм ыкIи искусствэм ипроизведениехэм яухъумакIохэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

17 мая 2022 года 16:41

Республикэ бюджетыр 2021-рэ илъэсым зэрагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ публичнэ едэIунхэр

Правительствэр зычIэт унэм зэхэсыгъохэр зыщыкIорэ Залышхоу хэтым непэ щырекIокIыгъ  2021-рэ илъэсымкIэ республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ публичнэ едэIунхэр.

16 мая 2022 года 16:11

Патриот анахь цIыкIухэм яхьакIагъэх

Парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ народнэ депутатхэм якъэлэ Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэтрэ жъоныгъуакIэм и 13-м щыIагъэх Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Соловушка» зыфаIорэм. Мыщ патриотическэ Iофтхьабзэу ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм ехъулIэу щызэхащагъэм ахэр рагъэблэгъагъэх.

16 мая 2022 года 14:38

ЛIэуж нахьыжъхэм яегъэблэгъэнкIэ зэфэхьысыжьхэр Адыгеим щашIых

Партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр ыкIи общественнэ приемнэхэм ащыкIуагъ лIэуж нахьыжъхэм яегъэблэгъэн итхьамафэ. Ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэхэфын хэлэжьагъэх депутатхэр ыкIи профильнэ республикэ къулыкъухэр, организацие-партнерхэр. Ахэр Урысыем июристхэм я Ассоциациеу АР-м щыIэр, УФ-м социальнэ страхованиемкIэ и Фонд АР-мкIэ икъулыкъу, УФ-м ПенсиехэмкIэ и Фонд АР-мкIэ и Къутамэ, ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием  АР-мкIэ ишъолъыр отделение.

16 мая 2022 года 11:42

Инасып факIомэ, республикэм щытхъу къыфихьызэ

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ жъоныгъуакIэм и 12-м щыкIуагъ красноярскэ журналисткэу Елена Еханинам итхылъэу «Хазрет Совмен. Дорогами земли» зыфиIорэм илъэтегъэуцо. Ар фэгъэхьыгъ Адыгэ Республикэм и Президентыгъэу, меценатэу, дышъэкъычIэхын промышленностым щыцIэрыIо Шъэумэн Хьазрэт ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм.

15 мая 2022 года 07:00

ЖъоныгъуакIэм и 15-р – Адыгэ РеспубликэмкIэ унагъом и Маф ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ тышъуфэгушIо мэфэкI дахэмкIэ - Адыгэ РеспубликэмкIэ унагъом и МафэкIэ.

12 мая 2022 года 11:47

Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр жъоныгъуакIэм и 11-м аIукIагъ АР-м шIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Артем Журавлевым, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ и Комитет ипащэу Ольга Романенкэм, ны-ты общественностым илIыкIоу Игорь Чиликиди. Ахэр атегущыIагъэх гъэсэныгъэ процессыр нахьышIу шIыгъэным, пIуныгъэ мэхьанэу ащ хэлъыр гъэлъэшыгъэным, джащ фэдэу гъэсэныгъэ тедзэ кIэлэцIыкIухэм ягъэгъотыгъэным ыкIи спортым пылъынхэ амалэу щыIэхэм ахэгъэхъогъэным.

11 мая 2022 года 15:19

Владимир Нарожнэм зэгъэшIужь хьыкумышIхэм удостоверениехэр аритыжьыгъ

Апэрэ инстанцием ихьыкумышIхэу Бельдинова Оксанэрэ Дэгумэ Русетэрэ удостоверениехэр непэ аритыжьыгъэх республикэ парламентым испикер. Ахэр Мыекъуапэ ихьыкум участкэхэу  N 2-м ыкIи N 7-м яхьыкумышIых.

9 мая 2022 года 12:52

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр лъагъэкIуатэх

Къэралыгъом имэфэкI шъхьаIэ – ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Урысыем  ирегионхэм ыкIи  ихэкухэм ащалъагъэкIуатэх. Адыгеим а мафэм ипчэдыжь къэгъагъэхэр кIэралъхагъэх Мыекъуапэ дэт гупчэ саугъэтым.

9 мая 2022 года 07:00

ТекIоныгъэм и Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу, тылым Iоф щызышIагъэхэу, Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 мая 2022 года 07:00

Радиом, зэпхыныгъэ отраслэм щылажьэхэрэм ямэфэкI

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэу радиом, зэпхыныгъэ отраслэм щылажьэхэрэр!

6 мая 2022 года 16:41

ТекIоныгъэм ия 77-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Хэгъэгу зэошхом 1941 – 1945-рэ илъэсхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм.

6 мая 2022 года 16:19

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм парламентариехэр афэгушIох

ТекIоныгъэшхом ихэгъэунэфыкIын ипэгъокIэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр, хабзэ зэрэхъугъэу, шъхьафитыныгъэр къытфыдэзыхыгъэхэм, мамыр псэукIэ тфэзыгъэпсыгъэхэм афэгушIох.

6 мая 2022 года 16:18

Урысые Iофтхьабзэу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апае» зыфиIорэр Адыгеим щылъагъэкIуатэ

Партиеу «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апае» зыфиIорэр мэлылъфэгъум икIэухым аублагъ, жъоныгъуакIэм и 9-м нэс ар кIощт. ТикъэралыгъокIэ фронтовик нэбгырэ мин 23-рэ фэдизмэ, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ ащ хэзыхыгъэхэм депутатхэр, сенаторхэр ыкIи волонтерхэр афэгушIуагъэх.

2 мая 2022 года 07:00

Бирам мэфэкI!

Адыгэ Республикэм ис быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

1 мая 2022 года 07:00

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

30 апреля 2022 года 17:08

ТекIоныгъэм ия 77-рэ илъэс ипэгъокIэу ШIэжьым и Сад агъэкIэжьыгъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард Краснодар краим истаницэу Бесскорбнэм  игурыт еджапIэу N 11-м икIэлэеджакIохэм ягъусэу чъыгхэр агъэтIысхьагъэх.

29 апреля 2022 года 15:53

МэшIогъэкIосэ къулыкъум и Мафэ ехъулIэу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ игъусэу непэ хэлэжьагъ Урысыем имэшIогъэкIосэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 373-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм. Iофтхьабзэр щыкIуагъ станицэу Ханскэм дэт мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьэкIо частым. ХьакIэу Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм экскурсие частым афыщызэхащагъ, подразделением иамалхэм ащагъэгъозагъэх.

29 апреля 2022 года 11:24

Культурнэ кIэныр къэухъумэгъэным иIофыгъохэр

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ,  ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн  Тембот мэлылъфэгъум  и 28-м хэлэжьагъ республикэ семинарэу «Культурное наследие малой родины от поколения к поколению» зыфиIоу Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэм. Iофтхьабзэр щыкIуагъ Адыгэ республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм.

28 апреля 2022 года 15:08

IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм имедицинэ IэпыIэгъу псынкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

28 апреля 2022 года 14:25

ЦIыфхэм ыкIи бизнесым IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ чIыпIэ парламентхэм ямэхьанэ Урысыем и Президент къыхигъэщыгъ

УФ-м ФедерациемкIэ и Совет и Федеральнэ  ЗэIукIэ изаконихъухьэхэм я Совет изэхэсыгъо  мэлылъфэгъум и 27-м Санкт-Петербург и Таврическэ музей щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэхэм аIукIагъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр.

27 апреля 2022 года 16:26

Чернобыль иатомнэ электростанцие къыщыхъугъэ аварием къызыдихьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм яшIэжь агъэлъапIэ

Республикэ парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ Чернобыльскэ атомнэ электростанцием аварие къызыщыхъугъэр илъэс 36-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм.

27 апреля 2022 года 15:18

Урысые парламентаризмэм и Мафэ ехъулIэу къафэгушIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыкIи ащ испикерэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ мэфэкI тхыгъэхэр, телеграммэхэр къагъэхьыгъэх УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, УФ-м исубъектхэм язаконихъухьэ органхэм япащэхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм. Ахэм къащахагъэщыгъ парламентаризмэм иинститут мэхьанэу иIэр, законихъухьэ органхэм къэралыгъом экономическэ ыкIи политическэ зыпкъитыныгъэ илъыным яIахьышIу зэрэхэлъыр, къэралыгъом ифедэхэр къэухъумэгъэнхэм зэрэфэлажьэхэрэр.

27 апреля 2022 года 10:36

Республикэ парламентым и Тхьаматэ УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет изэхэсыгъо хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлажьэ Урысые Федерацием изаконихъухьэ Совет изэхэсыгъоу Петербург, Таврическэ дворецым щыкIорэм. Урысые парламентаризмэм и Мафэ ипэгъокIэу зэхащэгъэ Iофтхьабзэм ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэу щытыщт Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным зэрэIукIэщтхэр.

27 апреля 2022 года 08:00

Урысые парламентаризмэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тиIофшIэгъухэр!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

26 апреля 2022 года 10:54