Забыли пароль?
Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея
Поиск | Войти
Республика Адыгея
О Госсовете
Структура
Заседания
Деятельность
Документы
Пресс-служба
Аналитические материалы
ЮРПА
Молодежный парламент
Комиссия Аппарата
Прокуратура РА

Къэбархэр

Главная

 Страницы:     

Архив по годам: 2014; 2018;
Публикаций в разделе - 313
14 октября 2019 года 17:57

Инэм игъогухэм социальнэ мэхьанэ зиIэ чIыпIакIэхэр зэрапхыщтых

Чъэпыогъум и I2-м поселкэу Инэм IофшIэгъу зэIукIэгъоу щыкIуагъэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр ыкIи Инэм къэлэ псэупIэм ипащэу Хъоткъо Хъызыр.

11 октября 2019 года 16:14

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэмэ яшIуагъэ арагъэкIы

Мы мафэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъухэм къадыхэлъытагъэу  АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Шъао Аскэр, парламент комитетхэм ятхьаматэхэу  Шэуджэн Тембот ыкIи Александр Лобода, тхьамэтэ  гуадзэу Аулъэ Вячеслав аIукIагъэх хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнымкIэ  щыIэ гупчэм ипащэу ГъукIэлI Асхьадрэ Мэфэхьаблэ иадминистраторэу Хасани Мыхьамэдрэ.

10 октября 2019 года 16:00

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Абхъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх.

8 октября 2019 года 17:49

Владимир Нарожнэр кIэлэегъаджэмэ афэгушIуагъ

КIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъэм хэлэжьагъэх ыкIи зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъэх  Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Наронэмрэ.

8 октября 2019 года 17:28

Iащэ Мыхьамэд Координационнэ советым иIофшIэн хэлэжьагъ

Экономикэ политикэмкIэ Координационнэ советэу АР-м щызэхащагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм иIофшIэн  АIащэ Мыхьамэд  хэлэжьагъ. ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм пхырищырэ инвестиционнэ проектыр ары зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр. АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным ар зэрищагъ.

4 октября 2019 года 14:30

Республикэм хэхъоныгъэ езыгъэшIырэ IофышIэх

Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 28-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

4 октября 2019 года 09:35

КIокIо Казбек фэгушIуагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу 1ащэ Мыхьамэд  Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ КIокIо Казбек зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

3 октября 2019 года 10:07

ГъэцэкIэжьын Iофхэр зэрэкIорэр зэригъэшIагъ

Iоныгъом и  30-м АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Мамхыгъэ Азамат къуаджэу Красногвардейскэм щагъэцэкIэжьырэ саугъэтыр зэригъэлъэгъугъ. Ащ къыпэIулъ чIыпIэр агъэкIэжьы, IофшIэнхэр щэкIох. «Хэти тщыгъупшагъэп, сыди тщыгъупшэрэп» зытетхэгъэ саугъэтыр язгъэгъэцэкIэжьырэр Красногвардейскэ районым иадминистраций ары.

30 сентября 2019 года 10:34

Адыгэ Республикэм ия 28-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ веломарафон Мыекъуапэ щыкIуагъ

Веломарафоным нэбгырэ 2500-рэ фэдиз хэлэжьагъ. Гъатхэм кушъхьэфэчъэ спортым пыщагъэхэм язэIукIэгъухэу тикъалэ щыкIуагъэхэм ябгъапшэмэ, марафоным хэлэжьагъэхэр фэдитIукIэ нахьыбэ мэхъух.

30 сентября 2019 года 10:30

ХэхъоныгъэхэмкIэ къекIолIагъэх

Адыгеим имуниципальнэ образование анахь инхэм ащыщэу Тэхъутэмыкъое районыр загъэпсыгъэр непэ илъэс 95-рэ мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэмэ ахэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу 1ащэ Мыхьамэд. 

25 сентября 2019 года 14:43

Шъыпкъагъэ хэлъэу къулыкъур ахьыным фэшI

Чъэпыогъум и 1-м бжыхьэ дзэ дэщыгъор Урысыем щырагъэжьэщт. Хабзэ зэрэхъугъэу, ар тыгъэгъазэм и 31-м нэс кIощт.

23 сентября 2019 года 17:44

Шхыныгъо шъхьаI, лъэпкъхэм ягунэс

Мыекъопэ районым ипсэупIэу Дахъом дэжь адыгэ къуаем ия Х-рэ шъолъыр фестиваль зыщыкIуагъэр. Ащ хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

23 сентября 2019 года 17:39

ЩыкIагъэр нахьыб

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм амброзием пэшIуекIогъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу ыгъэнэфагъэхэм къадыхэлъытагъэу ащ и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр блэкIыгъэ тхьамафэм Красногвардейскэ районым щыIагъ.

23 сентября 2019 года 17:00

УплъэкIун IофшIэныр агъэлъэшыщт

Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIырэм пэуцужьыгъэнымкIэ комиссием изэхэсыгъоу республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щызэхищэгъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

23 сентября 2019 года 16:58

Шы спортым иеджапIэ зэрагъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ  къэралыгъо бюджет учреждениеу «Шы спортымкIэ спорт еджапIэм» тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ икъулыкъушIэхэм, зыщызыгъасэхэрэм, волонтерхэм аIукIагъ, гущыIэгъу афэхъугъ. Республикэм ипащэ игъусагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, республикэм ивице-премьерэу Наталья Широковар, АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат.

23 сентября 2019 года 16:56

Владимир Нарожнэр промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIырэм пэуцужьыгъэнымкIэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIырэм пэуцужьыгъэнымкIэ комиссием изэхэсыгъо тыгъуасэ республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щызэхищэгъагъ. Комиссием иIофшIэн хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, джащ фэдэу зэхэсыгъом и1офш1эн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, хабзэм ифедеральнэ ыкIи иреспубликэ къулыкъухэм, джащ фэдэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

19 сентября 2019 года 11:57

ПсыIыгъыпIэм игъэкIэжьын къыдыхэлъытагъэу

Пстэумэ ауж Шъэо Аскэр Краснодар псыIыгъыпIэм ипащэу Владимир Грищенкэм зэIукIэгъу дыриIагъ. «Кубаньэнергом» и Адыгэ электрическэ сетьхэм, Красногвардейскэ район администрацием япащэхэу Натхъо Инверрэ Осмэн Альбертрэ ащ хэлэжьагъэх.

17 сентября 2019 года 17:31

ЗэкIэми тызэдеIэзэ

ЦIыфым ипсауныгъэ зиягъэ езыгъэкIырэ уц шIоеу амброзием пэшIуекIогъэныр ары зыфэгъэхьыгъагъэр АР-м и Парламент и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхэсыгъоу зэхищэгъагъэр. Мызыгъогум Мыекъуапэ мы лъэныкъомкIэ щызэшIохыгъэ хъугъэхэр ары зытегущыIагъэхэр. Шъэо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, амброзиер дэеу зэраупкIэрэм фэгъэхьыгъэ тхьаусыхэ тхылъхэр къэлэдэсхэм ащыщхэм къатхыгъэх.

17 сентября 2019 года 14:00

Астрахань хэкум игубернатор илъэтегъэуцо фэгъэхьыгъэ зэхахьэм В. Нарожнэр хэлэжьагъ

Непэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Астрахань хэкум игубернаторэу хадзыгъэ Игорь Бабушкиным илъэтегъэуцо фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъ. Ар Iоныгъом и 8-м хэдзакIомэ амакъэмэ янахьыбэрэр къызфатыгъэр ары, процент 75,63, ащкIэ КПРФ-м, ЛДПР-м ыкIи пенсионерхэм я Партие ялIыкIохэм атекIуагъ.

16 сентября 2019 года 15:07

Хэхъоныгъэхэм арэгушхох

Тхьаумэфэ мафэу блэкIыгъэм Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм ащыщэу Джэджэ районым имэфэкIыгъ — ар загъэпсыгъэр илъэс 85-рэ хъугъэ.

16 сентября 2019 года 15:06

МэфэкIыр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ

Адыгэкъалэ загъэпсыгъэр илъэс 50 зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ мэфэкIыр блэкIыгъэ шэмбэтым игъэкIотыгъэу ха­гъэунэфыкIыгъ. Ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, парламентым итхьаматэ игуадзэу Iащэ Мыхьамэд ыкIи нэмыкIхэр.

13 сентября 2019 года 16:17

УплъэкIунхэм къагъэлъэгъуагъэр

ЦIыфым ипсауныгъэ зэрарышхо къыфэзыхьырэ уц шIоеу амброзием зэребэнхэрэм зыщагъэгъозэнэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ блэкIыгъэ тхьамафэм Мыекъопэ районым щыIагъэх.

12 сентября 2019 года 15:34

ХэбзэIахьыр игъом угъоигъэным епхыгъэ Iофыгъохэр

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ АР-м ихэбзэIахь къулыкъу ипащэ игуадзэу Людмила Мигаенком.

12 сентября 2019 года 15:27

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Непэ АР-м и Кэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ ФГБУ «Пшызэ псыIыгъыпIэ» зыфиIорэм иIэшъхьэтетэу Владимир Грищенком, БВУ- псы къэкIуапIэхэмкIэ отделым ипащэу Бырсыр Тембот ыкIи хэбзэIахь къулыкъум ипащэ игуадзэу Людмила Мигаенком.

12 сентября 2019 года 15:22

Тихоновскэм культурэм и Унэу дэтым гъэцэкIэжьынхэр зэрэрашIылIэрэ шIыкIэр Владимир Нарожнэм зэригъэшIагъ

Iоныгъэм и 11-м АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Тихоновскэм культурэм и Унэу дэтым гъэцэкIэжьынхэр зэрэрашIылIэрэм итэрэзыгъэ ыуплъэкIугъ. Ащ игъусагъэх АР-м культурэмкIэ и Министрэу Аулъэ Юр, Шэуджэн район администрацием ипащэу Аулъэ Ращыд, Дукмасовскэ къоджэ псэупIэм иадминистраторэу Василий Шакиненыр, культурэм и ГъэIорышIапIэу районым щыIэм ипащэу Альбина Бечмуковар ыкIи нэмыкIхэр.

5 сентября 2019 года 09:58

Амброзием ебэных

Амброзиер къызщыкIырэмрэ зыщыгъужьырэмрэ азыфагу изэрар цIыфым регъэкIы.

5 сентября 2019 года 09:54

Хэбзэгъэуцугъэр гъэцэкIэгъэн фае

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным фэгъэзэгъэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ, республикэ ыкIи муниципальнэ хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр.

3 сентября 2019 года 15:07

ШIэныгъэм и Маф

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэфэкI зэхахьэхэу еджэгъу илъэсыкIэм фэгъэхьыгъэхэм ахэлэжьагъ.

25 июля 2019 года 18:33

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 40-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 31-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ фэдэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: законопроектхэу «ЦIыфхэмрэ хьылъэхэмрэ автомобилькIэ зэрэзэращэхэрэм япхыгъэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм,

24 июля 2019 года 16:12

Бюджетно-финансовэ, хэбзэIахь, экономическэ политикэмкIэ, сатыушIынымкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым зэхэсыгъо иIагъ

Непэ бюджетно-финансовэ, хэбзэIахь, экономическэ политикэмкIэ, сатыушIынымкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым зэхэсыгъо иIагъ, ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мыхьамэд.

23 июля 2019 года 17:45

Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Непэ парламентым икомитетхэм ятхьаматэхэу Александр Лобода, Олег Картамышевыр, Игорь Ческидовыр, Шэуджэн Тембот, Евгений Саловыр, депутатхэу Александр Колесниковыр, Карэн Мнацаканьян, Алла Чернышова, ОНФ-м ишъолъыр къутамэ ипащэу, депутатэу Юрий Гороховыр хэлэжьагъэх IофшIэгъу зэIукIэгъоу АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэхищагъэм. Станицэхэу Дагестанскэм, Курджипскэм, поселкэу Табачнэм ащыпсэурэ цIыфмэ тхьаусыхэ тхылъэу къафатхыгъэм изэхэфын ары зэIукIэгъум ушъхьагъэу фэхъугъэр. Гъэсэныгъэм иучреждениехэу Мыекъопэ районым итхэм зы екIолIакIэ афашIынэу, гъэсэныгъэм исистемэ фэгъэхьыгъэ проектэу щыIэ хъугъэм ыпкъ къикIыкIэ еджапIэхэр зэхагъэхьажьынхэм ищынагъо къызэрэуцурэр ары ахэр зыгъэгумэкIыхэрэр.

22 июля 2019 года 17:38

ЗекIоным ихэхъоныгъэхэр

ЗекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэ хэхъоныгъэхэр ашIынымкIэ Координационнэ советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыриIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

22 июля 2019 года 16:48

Я 7-рэ дзэ базэу Абхъаз Республикэм щыIэм Адыгеим щыщэу къулыкъу щызыхьырэмэ ямэфэкIыкIэ Владимир Нарожнэр афэгушIуагъ.

Бэдзэогъум и 20-м къалэу Гудаута торжественнэ зэхахьэу я 7-рэ Краснодарскэ Краснознамённэу Кутузовымрэ Жъогъо Плъыжьымрэ яорден ацIэ зыхьырэ дзэ базэр зыщыIэр илъэси I0I-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэ щыкIуагъ. ДзэкIолIхэм афэгушIонхэм фэшI  Адыгеим лIыкIо купышхо икIыгъ. Ащ пащэу иIагъэр АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ары.

19 июля 2019 года 21:45

IофшIэнхэр зэрэзэшIуахыгъэхэм зыщагъэгъозагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр блэкIыгъэ тхьамафэм поселкэхэу Инэмрэ Яблоновскэмрэ ащыIагъ. 
 

18 июля 2019 года 16:20

Шъэо Аскэр афэгушIуагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр афэгушIуагъ граждан ухъумэнымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ, тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьынкIэ  УФ-м и Министерствэ и ГъэIорышIапIэ ШъхьаIэу АР-м щыIэм иIофышIэхэм мэшIогъэкIосэ къулыкъум ыныбжь илъэс 92-рэ зэрэхъугъэм фэшI.

17 июля 2019 года 17:51

ГумэкIыгъор дагъэзыжьыгъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адишIыгъ ФГУП «Почта России» зыфиIорэм икъутамэу АР-м щыIэм ипащэу Антонина Полухинамрэ ПАО «ТНС энерго Кубань» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэ итхьаматэу Даурэ Вячеславрэ. ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэррэ, комитетхэм япащэхэу Александр Лободарэ Олег Картамышевымрэ.

16 июля 2019 года 15:09

Зэфэхьысыжь зэIукIэгъу

Мэкъумэщ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу гъэзекIогъэнымкIэ комитетым итхьаматэу, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэIукIэгъоу ригъэкIокIыгъэм хэлэжьагъэх  АР-м мэкъумэщымкIэ и Министрэу Владимир Свеженец, Урысыем и ГУ МЧС и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Александр Зыбкиныр, гидрометеорологиемкIэ гупчэу Адыгеим иIэм ипащэу Александр Митровыр метеорологиемкIэ ыкIи нэмыкI геофизическэ процессхэм адэлэжьэгъэнымкIэ Краснодар дзэ къулыкъум ипащэу Сергей Облицовыр ыкIи ошъум пэуцужьрэ къулыкъум икомандирэу Максим Басовыр.

12 июля 2019 года 15:41

Зэгъусэхэу зэдеусэщтых

Бэдзэогъум и II-м мэкъумэщ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Шъао Аскэр ишIоигъоныгъэкIэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэхащэгъагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м имэзхэм я ГъэIорышIапIэ ипащэу Былымыхьэ Ращыд, Теуцожь район администрацием ипащэу Хьачмамыкъо Азамат, Теуцожь районым инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу ПчыхьэлIыкъо Аюб, «Адыгеяавтодор» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэм ипащэ игуадзэу Александр Осокиныр, мэкъумэщымкIэ АР-м и Министерствэ иIофышIэу Абрэдж Эмм, «Киево-Жураки АПК» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэм игенеральнэ директорэу Михаил Неласовыр.

11 июля 2019 года 17:42

Адэбз узым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэр

 «Адэбз узым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэр: гумэкIыгъохэр ыкIи ахэм ядэгъэзыжьын» зыфиIорэ парламент едэIунхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм зэхищагъэх. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Парламент ипащэу Владимир Нарожнэр, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм ит медицинэ учреждениехэм яврач шъхьаIэхэр, яIофышIэхэр, нэмыкIхэри.

10 июля 2019 года 11:46

Лэжьыгъэр машIом щыухъумэгъэныр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ мы тхьамафэм Теуцожь районым щыIагъэх.

5 июля 2019 года 14:28

Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэ агъэнэфагъ

Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ Шумэн Байзэт Азмэт ыкъор Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу агъэнэфагъ. Ар иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Унэ  щыкIуагъ.

5 июля 2019 года 12:02

ЗэIукIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи ЖКХ-кIэ парламентым икомитет итхьаматэу Олег Картамышевымрэ зэIукIэгъу адыряIагъ шъолъырым уасэхэмрэ тарифымрэ щыгъэнэфэгъэнымкIэ  ГъэIорышIапIэм ипащэу Олег Комиссаренкэмрэ антимонопольнэ къулыкъум и Федеральнэ ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Жьыкъо Азаматрэ.

4 июля 2019 года 18:24

Лэжьыгъэр къэухъумэгъэныр анахь шъхьаI

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, мэкъумэщ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ Парламентым и Комитет ипащэу Шъэо Аскэррэ мы тхьамафэм республикэм ирайонхэм ащыщхэр къакIухьагъэх.

4 июля 2019 года 18:15

ХъызмэтшIапIэхэми ащыIагъэх

Мы мафэм Парламентым ипащэхэм муниципальнэ образованиеу зыдэщыIагъэхэм ямэкъумэщ хъызмэтшIэпIэ пэрытхэри зэрагъэлъэгъугъэх. Апэу Къэралыгъо Советым — Хасэм идепутатэу Зыхьэ Зураб имэкъумэщ-фермер хъызмэтшIапIэу Кощхьэблэ районым итым кIуагъэх.

4 июля 2019 года 11:52

НахьышIоу агъэцэкIэжьынхэм фэшI

Къат пчъагъэу зэтет унэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэу арашIылIэхэрэр, щагухэм кIэлэцIыкIу джэгупIэ ыкIи спорт площадкэхэр зэращашIыхэрэр, къалэм игъогухэр зэрагъэцэкIэжьхэрэм яплъынхэу ыкIи ауплъэкIунхэу, ахэмкIэ цIыфмэ яшIоигъоныгъэхэр зэрагъэшIэнхэу АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм илIыкIо куп Мыекъуапэ дэт унэхэу урамхэу Крестьянская 227, 387 ыкIи Титова, 87-м ащыпсэухэрэм заIуагъэкIагъ. ЛIыкIо купым хэтыгъэх республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, комитетхэм ятхьаматэхэу Шэуджэн Темботрэ Олег Картамышевымрэ, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт.

28 июня 2019 года 17:16

Къуаджэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фэгъэхьыгъэ Къэралыгъо программэм тегущыIагъэх

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэхэр Адыгеим зэрэщыпхыращыхэрэр ары нахьыбэу зыщытегущыIагъэхэр хэбзэихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щызэхащагъэм я III-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм. Зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъ АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Сапый Вячеслав.

28 июня 2019 года 17:05

Бизнесым ихэхъоныгъэхэм афэIорышIэ

Промышленникхэм ыкIи предпринимательхэм я Урысые союз (РСПП) Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ и Къутамэ ичэзыу зэхэсыгъоу Адыгеим щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъор зэрищагъ РСПП-м ивице-президентэу Виктор Череповым. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, РСПП-м ишъолъыр къутамэхэм япащэхэу Къырым, Севастополь, Краснодар краим, Ростов, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр, бизнесменхэр.

27 июня 2019 года 17:58

НыбжьыкIэ парламентым иапэрэ зэхэсыгъу

НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щызэхащагъэм ия VI-рэ зэIугъэкIэгъу иапэрэ зэхэсыгъо тыгъуасэ, ныбжьыкIэхэм я Мафэ, зэхищэгъагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэр ащ хэлэжьагъэх.

26 июня 2019 года 16:41

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм изичэзыу зэхэсыгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм зичэзыу я XXXIX-рэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

26 июня 2019 года 16:40

Лъэпкъ проектхэр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм депутатхэр едэIугъэх

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэхэр Адыгеим зэрэщыпхыращыхэрэр ары АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIX-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм и «Парламент сыхьат» зыфэгъэхьыгъагъэр.

26 июня 2019 года 16:16

Федеральнэ гупчэм зыфагъэзагъ

УФ-м СледствиехэмкIэ и Комитет и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм истатус фэгъэхьыгъэу УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володинымрэ афагъэзэгъэ джэпсалъэ Адыгеим и Парламент идепутатхэм агъэхьазырыгъ. Ащ и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, СледствиехэмкIэ Комитетым и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэмрэ гъунэгъу Краснодар краимкIэ ГъэIорышIапIэмрэ зэхагъэхьажьынхэ фэдэу къэбар щыIэ хъугъэ. Ащ депутатхэм дырагъаштэрэп.

25 июня 2019 года 16:44

Къэзэкъ Iофхэм адэлэжьэрэ Советэу УФ-м и Президент дэжь щыIэм и Къыблэ Федеральнэ шъолъыр комиссиеу Iоф зышIэрэм изэхэсыгъо видео-конференц-связь шIыкIэм тетэу рекIокIыгъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къыблэ Федеральнэ шъолъырымкIэ УФ-м и Президент дэжь щыIэ полпредым иаппарат АР-кIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу   Сергей Дрокиныр, лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ АР-м и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, АР-м и Прокурор игуадзэу КIыкI Исмахьил, Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаманэу Александр Даниловыр ыкIи нэмыкIхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

24 июня 2019 года 16:45

Республикэ балым 2019-рэ илъэсым гурыт еджапIэр къэзыухыгъэхэр ары къырагъэблэгъагъэхэр

Адыгеим ит гурыт еджапIэхэр къэзыухырэ ныбжьыкIэхэм афызэхащэгъэ республикэ балыр тхьаумафэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

22 июня 2019 года 15:40

Уахътэр шIэжьым иIэшъхьэтетэп

Хэгъэгум идзэ-патриотическэ Iофыгъоу «ШIэжьым ичIыгу бжыб» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, хабзэм икъулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр, кIэлэеджакIохэр хэлэжьагъэх.ТекIоныгъэшхор къызыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм Урысыем ухъумэнымкIэ и Министерствэ кIэщакIо фэхъугъ. Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъэу щыфэхыгъэхэм язэхэт саугъэтхэу Мыекъуапэ итемыр лъэныкъокIэ щыIэхэм апашъхьэ шIэжь зэхахьэр щыкIуагъ.

21 июня 2019 года 16:56

Республикэм иIэшъхьэтетхэр, волонтер-медикхэр Адыгэ республикэ клиническэ кIэлэцIыкIу сымэджэщым щыIагъэх

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем  Адыгэ республикэ клиническэ кIэлэцIыкIу сымэджэщым  щыIагъэх, ащ изытет зэрагъэлъэгъугъ, сымаджэу чIэлъхэм гущыIэгъу афэхъугъэх. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу, волонтер движением Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэрэщишIырэм зыщагъэгъозагъ, волонтер-медикхэм заIуагъэкIагъ.

19 июня 2019 года 17:23

Бюджетнэ-финансовэмкIэ, хэбзэIахьымкIэ, экономическэ политикэмкIэ, сатыумкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым зэхэсыгъо иIагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэ игуадзэу, бюджетнэ-финансовэмкIэ, хэбзэIахьымкIэ, экономическэ политикэмкIэ, сатыумкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым итхьаматэу Iащэ Мыхьамэд зэхэсыгъор зэрищагъ. ФинансхэмкIэ АР-м иминистрэу Долэ Долэтбыйрэ медицинэ ухъумэнымкIэ АР-м ишъолъыр фонд итхьаматэ игуадзэу Наталья Шияновамрэ зэхэсыгъом джащ фэдэу хэлэжьагъэх, зэкIэмкIи упчIибгъу ащ къыщаIэтыгъ.

17 июня 2019 года 17:33

Урысыем икIэлэеджакIохэм яя IX-рэ Спартакиадэ щытекIуагъэх.

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ торжественнэ Iофтхьабзэу спортсменкэ ныбжьыкIэхэу 2002-2003-рэ илъэсым къэхъугъэхэр гандболымкIэ я 9-рэ гъэмэфэ Спартакиадэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр зыщагъашIохэрэм. Муниципальнэ бюджетнэ учреждениеу С.М. Джанчатэм ыцIэ зыхьырэ «Олимпийскэ резервым щыIэ спортивнэ еджапIэу №1-м» ахэмэ зыщагъасэ. Зэнэкъокъоу зыхэлэжьагъэхэр мэкъуогъум и 5-м къыщегъэжьагъэу и 15-м нэс рекIокIыгъэх.

14 июня 2019 года 12:25

Парламент къэбархэр

Мэкъуогъум и 14-м социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр медицинэм иIофышIэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэу Къэралыгъо филармонием щыкIуагъэм хэлэжьагъ.

12 июня 2019 года 15:47

Урысыем и Маф

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэхэу Iащэ Мыхьамэдрэ Шъао Аскэррэ къэралыгъо бгъэхалъхьэхэм ятын фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм хэлэжьагъэх.

12 июня 2019 года 15:39

Бжыхьэсэ лэжьыгъэу Адыгеим щыхалъхьагъэхэм яIухыжьын фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъом Шъао Аскэррэ Къэгъэзэжь Муратрэ хэлэжьагъэх

Бжыхьэсэ лэжьыгъэу Адыгеим щыхалъхьагъэхэм яIухыжьын фэгъэхьыгъагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ зыдызэрихьэгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу Шэуджэн районым щыкIуагъэр.

7 июня 2019 года 16:07

Шъао Аскэр социальнэ сферэм щылажьэрэмэ ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ

Социальнэ IофшIакIомэ я Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Къэралыгъо филармонием щыкIуагъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкIхэм  афэгушIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр.

7 июня 2019 года 16:06

Урысыем и Мафэ ипэгъокIэу зэхащагъ

Къэралыгъо мэфэкI шъхьаIэу – Урысыем и Мафэ ипэгъокIэу хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэ анахь дэгъухэм защафэгушIогъэхэ ыкIи къалэжьыгъэ тын лъапIэхэр защаратыжьыгъэхэ зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

7 июня 2019 года 16:00

Профсоюзмэ зэрадэлажьэхэрэр

Мы мафэхэм АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ Адыгеим ФедерациемкIэ профсоюзым икъутамэу щыIэм ипащэу Руслан Устовым. БэмышIэу я 10-рэ зэфэсэу Урысыем ишъхьафит профсоюзхэм я Федерацие иIагъэм изэфэхьысыжьхэм ахэр атегущыIагъэх. УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володиным профсоюзхэм нахь чанэу адэлэжьэгъэн фаеу ащ къыщиIуагъэр яIэубытыпIэу хъугъэ мы зэIукIэгъумкIэ.

4 июня 2019 года 11:44

Дунэе гуманитарнэ Ливадийскэ форумым иIофшIэн Шъао Аскэр хэлажьэ

Мэкъуогъум и 4-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс Ялтэ, Республикэу Къырым я 13-рэ Дунэе фестивалэу «Урыс гущыIэр» зыфиIорэр ыкIи я 5-рэ Дунэе гуманитарнэ Ливадийскэ форумымрэ ащэкIо. Ащ кIэщакIо фэхъугъэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкор ары. Урысыем икъэралыгъо ыкIи общественнэ IофышIэхэр, IэкIыб хэгъэгу благъэхэр ыкIи чыжьэхэр, ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, хэбзэихъухьэ, хэбзэгъэцэкIэкIо органхэу Урысым ишъолъырхэм яIэхэм япащэхэр мы форумым хэлажьэх.

31 мая 2019 года 11:01

Урысыем и Къыблэ Парламентхэм я Ассоциацие изичэзыу я XXX-рэ конференцие изэфэхьысыжьхэр

Урысыем и Къыблэ Парламентхэм я Ассоциацие изичэзыу я XXX-рэ конференцие блэкIыгъэ тхьамафэм къалэу Шъачэ щыкIуагъ. Къыблэ шъолъырым исубъекти 9-мэ япарламентхэм ялIыкIохэу хэлэжьагъэхэм ащыщых АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэри.

27 мая 2019 года 15:21

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXVIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXVIII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэ иIофшIэн, 2019-рэ илъэс бюджетыр апэрэ мэзищым гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм, нэмыкI лъэныкъохэм ащытегущыIагъэх. Ар зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

27 мая 2019 года 15:19

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэу лIыкIо Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм депутатхэр къыщигъэгъозагъэх

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным блэкIыгъэ 2018-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм депутатхэр къыщигъэгъозагъэх. Социальнэу нахь макIэу ухъумагъэхэр, пенсионерхэмрэ сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ, нахьыбэу къызэряуалIэхэрэр ащ къыхигъэщыгъ. ИкIыгъэ илъэсым тхьаусыхэ тхылъхэр къязыхьылIагъэхэм япроцент 52-р ащ фэдэх.

27 мая 2019 года 15:14

НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм ияхэнэрэ зэхэщэгъу хэтыщтхэр агъэнэфагъэх

НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм хэтыщтхэр депутатмэ непэ агъэнэфагъэх.

27 мая 2019 года 12:49

Урысыем и Мафэ ипэгъокIэу

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ марафонэу кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым, районхэм якъулыкъушIэхэр, физкультурэм пыщагъэхэр хэлэжьагъэх. Марафоныр рагъэжьэным ыпэкIэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат спорт зэIукIэгъум къырихьылIагъэхэм къафэгушIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIынэу афиIуагъ.

27 мая 2019 года 12:13

Республикэ парламентым идепутатэу Татьяна Гусельниковам парламентаризмэм иурок кIэлэеджэкIо нахьыжъмэ афызэхищагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Татьяна Гусельниковамрэ я 2-рэ гурыт еджапIэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Анатолий Березовоим ыцIэ зыхьырэм тарихъымкIэ икIэлэегъаджэу Алексей Левченкомрэ зэгъусэхэу парламентаризмэм иурок кIэлэеджэкIо нахьыжъмэ апае рагъэкIокIыгъ.

25 мая 2019 года 11:14

Гъогу мафэ шъутехь!

Зэрэхэгъэгу фэдэу, непэ республикэм иеджапIэхэм ащымэфэкIышху. Мыгъэ ахэм къачIэкIыхэрэм аужырэ одыджыныр къафытеуагъ. Я 11-рэ классыр нэбгырэ 1645-мэ къаухы.

22 мая 2019 года 17:22

ЦIыфхэр гъогухэм щынэгъончъэу ащызекIонхэр, анахьэу сабыйхэр

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм торжественнэ шIыкIэм тетэу къалэу Мыекъуапэ дэт гимназиеу зи №5-м икIэлэегъаджэу Елена Зезюкинам Рэзэныгъэ тхылъыр ритыжьыгъ. А Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ГИБДД МВД-м и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Александр Курпас, ащ иотдел ипащэу Бзэсэжъ Мурат ыкIи гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот. Рэзэныгъэ тхылъэу Елена Зезюкинам ратыгъэм къыщеIо гъогур щынэгъончъэнымкIэ, кIэлэцIыкIухэр гъогум тэрэзэу щызекIонхэм фэгъэсэгъэнымкIэ Iахьышхо зэрэхишIыхьагъэр.

22 мая 2019 года 10:14

Шъыгъо-шIэжь маф

Шъыгъо-ШIэжь Мафэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэу Адыгэ Республикэм тыгъуасэ щыкIуагъэхэм лъэпкъым итарихъ щыщ нэкIубгъохэр къащаIотагъэх.

21 мая 2019 года 16:51

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 38-рэ зэхэсыгъо жъоныгъуакIэм и 27-м щыIэщт

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ комитетхэм язэхэсыгъо зызэрещэ нэужым, Президиумым изэхэсыгъо зэрищагъ. Ащ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 38-рэ зэхэсыгъо халъхьащт упч1э 30-мэ ащытегущы1агъэх.

21 мая 2019 года 16:47

Сатыум фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм, къэралыгъо щэфэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр, рекламэм епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр антимонопольнэ сферэм ылъэныкъок1э зэрагъэфедэрэм изэфэхьысыжьхэм атегущы1агъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм псэолъэш1ынымк1э, транспортымк1э, зэпхыныгъэмк1э ык1и ЖКХ-к1э комитетым итхьаматэу Олег Картамышевыр хэлэжьагъ едэ1унхэу 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэзищэу пык1ыгъэм Сатыум фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм, къэралыгъо щэфэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр, рекламэм епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр антимонопольнэ сферэм ылъэныкъок1э зэрагъэфедэрэм.

21 мая 2019 года 16:42

Пшъэрылъ пстэури гъэцэкIагъэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм блэкIыгъэ 2018-рэ илъэсымкIэ ибюджет гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Парламент едэIунхэр тыгъуасэ Правительствэр зычIэт Унэм щыкIуагъэх.

20 мая 2019 года 16:03

IофшIэныр къэзыухъумэхэрэр

IофшIэныр къэухъумэгъэнымкIэ специалист анахь дэгъур къызщыхахыгъэ зэнэкъокъу Мыекъопэ районым ит гъэпсэфыпIэу «Даховская слобода» зыфиIорэм щыкIуагъ.

17 мая 2019 года 16:50

Адыгеим икIэлэегъэджэ ыкIи икIэлэпIу анахь дэгъухэм АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм ихэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр аратыгъэх

 

Непэ гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот «Адыгеим икIэлэегъадж» ыкIи «Адыгеим икIэлэпIу» зыфиIорэ зэнэкъокъум щытекIуагъэхэр педколледжэу Андрыхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэм щызэхэхьагъэхэм яIофтхьабзэ хэлэжьагъ ыкIи ахэмэ  шIуфэс арихыгъ.

17 мая 2019 года 16:42

Адыгеим икIэлэегъэджэ ыкIи икIэлэпIу анахь дэгъухэм афэгушIуагъэх

2019-рэ илъэсымкIэ «Адыгеим икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» ыкIи «Адыгеим икIэлэпIу анахь дэгъу» зыфиIохэрэ шъолъыр зэнэкъокъухэм текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу  Iащэ Мыхьамэд.  Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат текIоныгъэ къыдэзыхыгъэмэ афэгушIуагъ ыкIи шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

15 мая 2019 года 16:57

В.Нарожнэр: ШъуитекIоныгъэхэр шъуятэжъ пIашъэхэу Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм ялIыхъужъыныгъэ илъыгъэкIотэн

Къалэу Смоленскэ жъоныгъуакIэм и 11-м къыщегъэжьагъэу и 13-м нэс ныбжьыкIэхэм азыфагукIэ (2000-2002-рэ илъэсхэр) дзюдомкIэ шъолъыр зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх. Ахэр Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызэрэщыдахыгъэм фэгъэхьыгъагъэх. ЗэкIэмкIи спортсмен 124-рэ ащ хэлэжьагъ. Тиреспубликэ къэзыгъэлъэгъуагъэхэр Адыгеим ичемпионхэу, Урысыем и Къыблэ федеральнэ шъолъырым текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэ Сокрупин Александр, Бэгъ Аслъан, Даур Къасим, КIубэ Рустам, Липаридзе Мухамедрэ Джумберрэ, Балаян Юрий.

9 мая 2019 года 19:58

ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфык1ын депутатхэр хэлэжьагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 9-р — ТекIоныгъэшхом и Маф. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан советскэ народымрэ ащ и УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ фашист техакIохэр зэхакъутэхи, ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэр Адыгэ Респуб­ли­кэм игъэкIотыгъэу щагъэмэфэкIыгъ.

8 мая 2019 года 15:20

Ветеранхэм афэгушIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ зэряхабзэу ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Мыекъуапэ дэсхэм ащыщхэм адэжь щыIагъэх.

8 мая 2019 года 15:11

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэм депутатхэр хэлэжьагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 9-р — ТекIоныгъэшхом и Маф. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан советскэ народымрэ ащ и УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ фашист техакIохэр зэхакъутэхи, ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэр Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу щагъэмэфэкIыгъ.

7 мая 2019 года 16:44

Илъэс 74-кIэ узэкIэIэбэжьмэ аухыгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэ ветеранхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь тыгъуасэ рагъэблэгъагъэх. А Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэфэкI Iофтхьабзэр рамыгъажьэзэ, республикэм ипащэ ахэтэу къэзэрэугъоигъэхэм нэпэеплъ сурэт атырахыгъ. Нэужым ветеранхэр зыщагъэшIощтхэ шхапIэм зэкIэри зэгъусэхэу екIолIагъэх.

6 мая 2019 года 15:23

Олимпийскэ резервым хэхьэрэ кушъхьэфэчъэ спортымкIэ еджапIэу Адыгеим щыIэм автомобилыкIэхэр ратыгъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу игуадзэхэу Iащэ Мыхьамэд ыкIи Шъэо Аскэр, парламентым идепутатхэр хэлэжьагъэх мэфэкI Iофтхьабзэу кушъхьэфэчъэ спортымкIэ еджапIэм автомобилыкIэхэм яIункIыбзэхэр зыщаратыжьырэм.Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм ыпашъхьэ зэIукIэгъур щыкIуагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат спортсменхэм афэгушIуагъ.

1 мая 2019 года 20:53

В.Нарожнэр: Адыгеим итарихъ нэкIубгъо макIэп иIэр IофшIэнымкIэ гъэхъэгъэшхо зышIыгъэ тичIыпIэгъухэр хэтхэу. IофшIэным шIулъэгъоу цIыфмэ фыряIэр ары тишъолъыр хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ лъапсэу фэхъурэр.

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI зэкIэ хэгъэгум щыпсэухэрэр зэрепхы. Нэбгырэ миниблым ехъу хъухэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэри хьакIэхэри зэхэтхэу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ мэфэкIыр щыхагъэунэфыкIыгъ.

23 апреля 2019 года 10:18

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ хэбзэихъухьэмэ я Советэу щыIэм изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьэщт

Мы илъэсым и 23-24-м Санкт-Петербург УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ хэбзэихъухьэмэ я Советэу щыIэм изэхэсыгъо щэкIо. Ащ хэлажьэ АР-м и Къэрылыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

22 апреля 2019 года 16:45

ЛъэныкъуитIу зэIукIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ Краснодар краим и Законихъухьэ ЗэIукIэрэ ядепутатхэм блэкIыгъэ бэрэскэшхом зэхэсыгъо зэдыряIагъ.

19 апреля 2019 года 16:30

В.Нарожнэр: ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ мы форумыр ренэу Iоф зышIэрэ гупчэу хъугъэ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъум и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу «Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм я Совет» и Ассоциацие изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIуагъ.

18 апреля 2019 года 17:25

Шэуджэн Тембот Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм иреспубликэ едзыгъо хэлажьэрэмэ афэгуш1уагъ

Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм иреспубликэ едзыгъо джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр (ЮИД) автогородокым щызэрэугъоигъэх ыкIи шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

16 апреля 2019 года 17:54

Зыпкъитыныгъэ хэлъэу зэхэщэгъэныр

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ я 5-рэ зэIухыгъэ форумэу Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъэр прокурор шъхьаIэу Игорь Шевченкэм зэрищагъ. 
 

16 апреля 2019 года 17:50

IофшIэгъу зэIукIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм непэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ АР-м и Министрэу КIуанэ Анзаур, псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи ЖКХ-кIэ парламентым икомитет итхьаматэу Олег Картамышевым, ФГУП «Почта России» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэ ипащэу Антонина Полухинам, ПАО «ТНС энерго Кубань» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Даур Вячеслав, «ТНС энерго Кубань» зыфиIорэм игенеральнэ директор экономикэмкIэ ыкIи финансхэмкIэ игуадзэу Светлана Топкарян, АР-м тарифхэмрэ уасэхэмрэ зэгъэзэфэгъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Олег Комисаренком. ЗытегущыIагъэхэ Iофыгъор ФГУП «Почта России» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэ электроэнергием ыуасэ зыфэдизыр зытетхэгъэ тхылъхэр цIыфхэм зэраIэкIигъэхьэрэ уасэр зыфэдизыр ары.

12 апреля 2019 года 16:43

Хэгъэгу зэошхоу 1941-1945-рэ илъэсхэм кIуагъэм ТекIоныгъэу къыщыдахыгъэм имэфэкI зэрэхагъэунэфыкIыщтым тегущыIагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм иIофшIэн зэхэсыгъо. Ащ Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр Хэгъэгу зэошхоу 1941-1945-рэ илъэсхэм щыIагъэм ТекIоныгъэу къыщыдахыгъэм ия 74-рэ илъэсым ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэр ары. МэфэкI Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэщт  планыр ащ щырахъухьагъ.

12 апреля 2019 года 14:24

ПсэупIэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр алъыгъэIэсыгъэным фэгъэхьыгъагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ Мыекъопэ раиноым иадминистрацие ипащэу Олег Топоровым, Мыекъопэ районым хэхьэрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэу «Краснооктябрьскэм» ипащэу Андрей Бондарец, мэкъумэщымкIэ АР-м и Министерствэ иIофышIэу Руслан Андарэм ыкIи псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэхэмкIэ, ЖКХ-кIэ парламент комитетым итхьаматэу Олег Картамышевым. ЗытегущыIагъэхэр тапэкIэ гъэстыныпхъэ шхъхъуантIэр псэупIэхэм зэрадащэщтыр ыкIи ащ епхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын ары.

11 апреля 2019 года 16:58

Къоджэ псэупIэмэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фэгъэхьыгъэ къэралыгъо программэм епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, мэкъумэщ политикэмкIэ, мылъкумкIэ ыкIи чIыгу IофхэмкIэ комитетым итхьаматэу, «Единэ Россием» ифедеральнэ проектэу «Урысые къуаджэр» зыфиIорэм и Координаторэу Шъао Аскэр селекторнэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр къоджэ псэупIэмэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фэгъэхьыгъэ къэралыгъо программэр ары.

11 апреля 2019 года 16:45

В.Нарожнэр: ЦIыфмэ алъэгъун ыкIи зэхашIэн фае ягумэкIыгъохэм язэшIохын зэрэдэлажьэхэрэр

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ ПАО «Кубаньэнерго» электрические сети»  зыфиIорэм икъутамэ иинженер шъхьаIэу Хъурэе Адамэрэ Шэуджэн районым ит Джыракъые къоджэ псэупIэм ипащэу Къэгъэзэжь Юрэрэ. ЗэIукIэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, связымкIэ ыкIи ЖКХ-кIэ парламентым икомитет итхьаматэу Олег Картамышевымрэ парламент комитетым итхьаматэ игуадзэу Аулъэ Вячеславрэ.

9 апреля 2019 года 15:47

Шъао Аскэр къызыхъугъэ мэфэмкIэ Бырсыр Батырбый фэгушIуагъ

Гуманитар шIэныгъэхэм апылъ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм гъубдж мафэм щымэфэкIыгъ. Филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Бырсыр Батырбый къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу шIэныгъэлэжьхэм я Совет иIагъэр мэфэкI шъыпкъэ хъугъагъэ. АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэррэ гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ ыкIи къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ парламент комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх ыкIи зимэфэкIым фэгушIуагъэх.

9 апреля 2019 года 15:41

В. Нарожнэр дзэ комиссариатым иIофышIэхэм ямэфэкI мафэкIэ афэгушIуагъ

Мэлылъфэгъум и 8-м АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, дзэ комиссариатхэм яIофышIэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэм хэлажьэзэ, Урысыем илъэпкъ шIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, къэралыгъом игъэпытэнкIэ мэхьанэшхо Iофэу агъэцакIэрэм зэриIэр къыхигъэщыгъ.

9 апреля 2019 года 11:48

Проектхэм адырагъэштагъ

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ щыкIагъэхэм апае товарэу, IофшIэнэу ыкIи фэIо-фашIэу къащэфыхэрэм (госзакупки) алъэныкъокIэ зэзэгъыныгъэ шIыкIэу щыIэм фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фашIыщтхэр ары АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зимычэзыу я XXXVI-рэ зэхэсыгъоу непэ щы1агъэр зыфэгъэхьыгъагъэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

5 апреля 2019 года 16:21

Къыблэ федеральнэ шъолъырым икъэралыгъо хэбзэ органхэм ялIыкIохэм нэIуасэ къафашIыгъ УФ-м МВД-м итранспорт IофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипэщакIэ.

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэррэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым икъэралыгъо хэбзэ органхэм ялIыкIохэмрэ хэлэжьагъэх Iофтхьабзэу УФ-м МВД-м итранспорт IофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипэщакIэу агъэнэфагъэ полицием иполковникэу Андрей Рыбинскэм  нэIуасэ зыщыфашIыгъэхэм.  УФ-м и Президент иунашъокIэ мэлылъфэгъум и 1-м 2019-рэ илъэсым ар IэнатIэм Iухьагъ.

4 апреля 2019 года 15:56

Ставрополь краим и Думэ ипарламентариемэ В. Нарожнэр афэгушIуагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ я X-рэ Конференциеу Темыр-Кавказым и Парламент Ассоциаецием иIофшIэнэу Ставрополь краим и Думэ щыкIуагъэм.

4 апреля 2019 года 15:54

Шэуджэн Сэфэр: Аутизмэр зиIэ сабыир социумым хэгъэгъозэгъэным фэшI удеIэн фае, къыпэблэгъэ цIыфмэ яшIулъэгъу ащ ищыкIагъ

Аутизмэм фэгъэхьыгъэ къэбарым щыгъэгъозэгъэнхэм идунэе мафэ ехъулIэу поселкэу Инэм дэт культурэм и Унэ мэлылъфэгъум и 2-м Iофтхьабзэ щыкIуагъ.

4 апреля 2019 года 15:52

Унагъом обществэр егъэдахэ

Непэ гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот ыкIи Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Елена Москаленкар хэлэжьагъэх Iэнэ хъураеу унагъом иинститут игъэпытэн, унагъом фэгъэхьыгъэ хэбзэшIухэм якъэухъмэн афэгъэхьыгъагъэм.

3 апреля 2019 года 16:32

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, чIыопсым икъэкIуапIэхэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ АР-м и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Колесниковымрэ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднемрэ. ЗэIукIэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Росприроднадзорым АдыгеимкIэ ыкIи Краснодар краимкIэ ипащэ игуадзэу Виктор Сердечнэр, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр, зекIонымкIэ, экологиемкIэ ыкIи тыкъэзуцухьэрэ дунаир гъэфедэгъэнымкIэ парламент комитетым итхьаматэу Игорь Ческидовыр.

3 апреля 2019 года 16:31

ЗэлъашIэрэ тичIыпIэгъумэ ямэфэкI мафэхэр зэрэхагъэунэфыкIыщтхэм ыкIи профсоюзнэ IофшIэным депутатхэр тегущыIагъэх

Социальнэ политикэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, унэгъо IофхэмкIэ ыкIи культурэмкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм ипрофсоюзхэм я Федерацие зэхищэгъэ зэхэсыгъом. Ащ анахь Iофыгъо шъхьаIэу щызэхафыгъэр я XXIII-рэ зэфэхьысыжь-хэдзын конференциеу профсоюзмэ зэхащэгъагъэм къыгъэуцугъэгъэ пшъэрылъмэ язэшIохын зэрагъэцакIэрэр ары.

2 апреля 2019 года 15:51

В.Нарожнэр Ростов хэкум щыщ иIофшIэгъухэм афэгушIуагъ

Хэбзэихъухьэ органэу яIэр загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэр Ростов хэкум ипарламентариемэ непэ хагъэунэфыкIы.

1 апреля 2019 года 16:54

В. Нарожнэр хэбзэухъумэнымкIэ республикэм щызэхащэгъэ Координационнэ советым изичэзыу зэхэсыгъорэ АР-м и Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъорэ ахэлэжьагъ

 Мэлылъфэгъум и 1-м  хэбзэухъумэнымкIэ республикэм щызэхащэгъэ Координационнэ советым изичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ. Ащ  тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

27 марта 2019 года 15:56

В.Нарожнэр: Гъэхъагъэхэм тарыгъуазэзэ нэмыкI хэбзэухъумэкIо къулыкъухэр тигъусэхэу ыпэкIэ тылъыкIотэн фай

Гъэтхапэм и 27-р Урысые Федерацием илъэпкъ гвардие идзэхэм я Мафэу агъэнэфагъ. А мафэм тикъэралыгъо ищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэу щыт

27 марта 2019 года 15:11

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ 2018-рэ илъэсым ведомствэм Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIыгъэх

Гъэтхапэм и 27-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXV-рэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэгъэцэкIэкIо органхэм япащэхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэмэ ялIыкIохэр. 

27 марта 2019 года 15:09

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXV-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм Рсреестрэр АР-м зэрэщылажьэрэм ыкIи щыкIагъэхэм ядэгъэзыжьын щытегущыIагъэх

Росреестрэм и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм 2018-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэми депутатхэр тегущыIагъэх. Ащ ипащэу Марина Никифоровам ведомствэм итарихъ къыщегъэжьагъэу непэ яIофшIэн зэрэзэхащэрэм нэсэу хэзыгъэ имыIэу идоклад къыщиIотагъ.

25 марта 2019 года 16:29

Владимир Нарожнэр культурэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэфэкI зэхахьэу щыкIуагъэр культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъагъ. Урысыем имэфэкI анахь ныбжьыкIэхэм ар ащыщ.

25 марта 2019 года 12:33

Урысыем иэкологие хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм форумыр фэгъэхьыгъагъ

ЯпшIэнэрэ Дунэе форумэу «Экология» зыфиIорэм IофшIэныр Москва щыригъэжьагъ. Ащ хэлажьэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм чIыопсыр гъэфедэгъэнымкIэ, экологиемкIэ ыкIи зекIонымкIэ икомитет итхьаматэу Игорь Ческидовыр.

22 марта 2019 года 16:22

Джыракъые къоджэ псэупIэм щыпсэурэмэ зэIукIэгъу адыриIягъ

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм иунашъо агъэцакIэзэ Шэуджэн районым ит Джыракъые къоджэ псэупIэм щыпсэухэрэм аIукIагъэх АР-м и Къэралыгъо Советым—Хасэм псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ, псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ ыкIи зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет итхьаматэу Олег Картамышевыр, «Кубаньэнерго» зыфиIорэ организацием икъутамэу Джэджэ районым щыIэ  РЭС-м ипащэу Сергей Баскаравайнэр.

22 марта 2019 года 16:20

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ ыкIи къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ парламент комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ АР-м и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Муратрэ.

22 марта 2019 года 10:24

В.Нарожнэр: Лъэпкъым ыпсэ шэн-хабзэу ижъыкIэ щыIагъэмэ яджэрпэджэжьэу щыт, блэкIыгъэм тыфэсакъызэ неущрэ мафэм шIукIэ тыпаплъэ

Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ мэфэкIым хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ. Адыгэхэм ижъырэ лъэхъаным къыщыублагъэу шэн-хабзэу яIагъэхэр лIэшIэгъухэм ахэкIуакIэхэрэп. ИлъэсыкIэм пэгъокIыхэзэ, лъэпкъ культурэм ибаиныгъэ къагъэлъагъо.

19 марта 2019 года 09:57

Республикэу Къырымрэ къалэу Севастопольрэ Урысые Федерацием къызыхэхьажьыгъэхэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм депутатхэр ахэлэжьагъэх

Гъэтхапэм и 16-м къыщегъэжьагъэу и 18-м нэс игъэкIотыгъэу  Къырым Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэр Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ. Концертхэр, зэхахьэхэр республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм  ащыкIуагъэх.

15 марта 2019 года 15:11

В. Нарожнэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу, партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ифракцие ипащэу  Владимир Нарожнэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. А Iофтхьабзэр Партием и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым и Шъолъыр общественнэ приёмнэу Мыекъуапэ дэтым щырекIокIыгъ. Ащ джащ фэдэу хэлэжьагъ къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ игуадзэу Михаил Галушкор.

15 марта 2019 года 12:21

СПИД-м Адыгэ Республикэм зыщимыушъоибгъуным, ащ пэуцужьыгъэным фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъураер

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм «Iэнэ хъураеу» Тэхъутэмыкъое районым гъэтхапэм и 14-м щызэхищэгъагъэр СПИД-м епхыгъэ Iофыгъохэр ары зыфэгъэхьыгъагъэр.

11 марта 2019 года 17:21

Бжъэдугъхьаблэ илIыкIохэм адашIыгъэ зэIукIэгъур

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр ыкIи  чIыопсыр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ АР-м и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Колесниковыр IофшIэгъу зэIукIэгъум хэлэжьагъэх.

7 марта 2019 года 14:58

Бзылъфыгъэмэ я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъагъ

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

7 марта 2019 года 11:56

Социальнэ IэпыIэгъур, пенсиехэр

IофшIапIэм Iумытыжь пенсионерэу, узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу субъектым щагъэнэфагъэм нэмысэу къызэратыхэрэм япенсиехэмрэ федеральнэ социальнэ ахъщэ тедзэу къафакIорэмрэ афэгъэхьыгъагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм зимычэзыу зэхэсыгъоу гъэтхапэм и 7-м иIагъэр.

5 марта 2019 года 11:11

Владимир Нарожнэр АР-м и Л1ышъхьэу Къумп1ыл Мурат зэхищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ

IофшIэгъу зэхэсыгъоу АР-м иминистрэхэм я Кабинет тыгъуасэ иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Адыгеим щыпсэухэрэм зыкъызэрэфагъэзэгъэ Iофыгъохэр къыдилъытэхэзэ министерствэ ыкIи муниципалитет пащэхэм ащ пшъэрылъхэр щафишIыгъэх, социальнэ-экономикэ Iофыгъоу къэуцухэрэр, нэмыкI лъэныкъоу зыдэлэжьэнхэ фаехэр щагъэнэфагъэх.

4 марта 2019 года 12:49

Владимир Нарожнэр республикэм и Арбитраж хьыкум изэфэхьысыжь зэхэсыгъо хэлэжьагъ

ГъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Трэхъо Аслъан, Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Виктор Шаменковыр, Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ иминистрэу Владимир Алай, хьыкумышI приставхэм я Федеральнэ къулыкъу Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Дмитрий Лабазовыр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Игорь Дивиным Iофтхьабзэр зэрищагъ.

1 марта 2019 года 12:45

Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ изэфэхьысыжь зэхэсыгъо иIофшIэн Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр АР-м и Общестеннэ палатэ изэхэсыгъо хэлэжьагъ, АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи депутатхэм ацIэкIэ палатэм хэтхэм шIуфэс къарихыгъ, 2018-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм зэфэхьысыжьхэр шъхьэихыгъэу зэрэфашIыщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.

28 февраля 2019 года 17:44

УплъэкIуным епхыгъэ Iофыгъохэм ахэплъагъэх

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм и Конференцие иIофшIэн хэлэжьагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

26 февраля 2019 года 17:25

Ны-тыхэм ягъусэу акцием хэлэжьагъ

Парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-хэм ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ Всероссийскэ Iофтхьабзэу «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» зыфиIорэм.

26 февраля 2019 года 17:20

Гъогур щынэгъончъэным Комиссием щытегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр мэзаем и 26-м хэлэжьагъ АР-м гъогухэр щыщынэгъончъэнхэмкIэ Комиссием изэхэсыгъо. КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу ар зэрищагъ Премьер-министрэм игуадзэу Сапый Вячеслав.

25 февраля 2019 года 18:21

Илъэс зэфэхьысыжь

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIII-рэ зэхэсыгъоу мэзаем и 25-м  иIагъэр 2019-рэ илъэсэу къихьагъэмкIэ апэрагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2018-рэ илъэсэу икIыгъэм республикэм экономикэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь ащ къыщишIыгъ.

25 февраля 2019 года 18:19

Законотворческэ IофшIэныр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу  КъумпIыл Мурат иотчет зедэIухэм ыуж парламентым идепутатхэм яя XXXIII-рэ зэхэсыгъо Iофыгъо 70-рэ фэдизмэ ахэплъагъэх.

25 февраля 2019 года 18:13

Цэй Эдуард: «ГТО-м ишапхъэхэр зэрагъэцэкIагъэхэр, волонтер IофшIэныр къыдэлъытэгъэнхэм имызакъоу»

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу, гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-хэм ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ Комитетым хэтэу Цэй Эдуард депутатхэм къахилъхьагъ Урысые Федерацием наукэмрэ апшъэрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистрэу М. М. Котюковым фэкIорэ джэпсалъэу апшъэрэ еджапIэхэм ачIахьэхэу, юнармейцэхэм, дзэ-патриотическэ, лъыхъон отрядхэм (клубхэм) ахэтхэм балл тедзэхэр афыхэгъэхъоным ифитыныгъэ ятыгъэным фэгъэхьыгъэм. Ащ зытегущыIэхэм ыуж парламентариехэм зэдаштагъ федеральнэ гупчэм ар агъэхьынэу.

25 февраля 2019 года 18:12

НыбжьыкIэ парламентым хэтыщтхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм мэзаем иIэгъэ зэхэсыгъом «НыбжьыкIэ парламентым хэтыщтхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэ унашъор щаштагъ.

22 февраля 2019 года 16:18

Депутатхэм ацIэкIэ Хэгъэгум иухъумакIохэм афэгушIуагъ

Мэзаем и 23-м Урысыем Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Мы мафэм Урысыем ыкIуачIэ, иамал къегъэлъагъо. Ар ветеранхэу ТекIоныгъэр Хэгъэгу зэошхом къыщыдэзыхыгъэхэм, дзэкIолIхэм, офицерхэм, зэо зэпэуцужьхэм ахэлэжьэгъэ пстэухэм, мы мафэхэм Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм къулыкъу ащызыхьыхэрэм, ячIыгу къэзыухъумэхэрэм ямэфэкI. 

22 февраля 2019 года 16:17

Хьыкум приставхэм яIофшIэн изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом А. Лобода хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ икомитет итхьаматэу Александр Лобода мэзаем и 22-м хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм исудебнэ приставхэм икIыгъэ 2018-рэ илъэсымкIэ зэфэхьысыжь зыщашIыгъэ зэхэсыгъом.

22 февраля 2019 года 16:05

Владимир Нарожный: «Урысые Федерацием и Президент и Джэпсалъэ къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр Адыгеим ипарламентариехэм язаконотворческэ IофшIэн къыщылъэгъощт»

Мэзаем и 20-м Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм я 15-рэу Джэпсалъэ фигъэхьыгъ.

22 февраля 2019 года 16:03

Iащэ Мухьамэд: «Президентыр кIэщакIо зыфэхъугъэ IофыгъуакIэхэм ягъэцэкIэн «Единэ Россиер» пылъыщт

Урысые Федерацием и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къытегущыIэзэ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, партием и Шъолъыр къутамэ и Секретарэу Iащэ Мухьамэд хигъэунэфыкIыгъ а Джэпсалъэр, пстэуми апэу, цIыфыр зыщыпсэурэм емылъытыгъэу, ищыIэкIэ-псэукIэ, ищынэгъончъагъэ зэрафэгъэхьыгъэр.

22 февраля 2019 года 09:44

МэфэкIым ехъулIэу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ ехъулIэу культурэм и Унэу «Гигантым» щыкIогъэ мэфэкI зэхахьэм.

21 февраля 2019 года 14:32

«Юнармием» хэхъо

Республикэ парламентым идепутатэу Цэй Эдуард мэзаем и 20-м хэлэжьагъ я 227-рэ артиллерийскэ Таллинскэ Краснознаменнэ Суворовым иорден зыфагъэшъошэгъэ бригадэм пчъэ зэIухыгъэхэм я Мафэу щыкIуагъэм. Iофтхьабзэм рагъэблэгъагъэх Юнармейскэ отрядхэу Адыгеим, Краснодар краим ащызэхэщагъэхэр, зэкIэмкIи кIэлэцIыкIуи 150-рэ фэдиз.

20 февраля 2019 года 09:07

Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ хэлэжьэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ хэлэжьэщтых Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм илъэс къэс  фигъэхьырэ Джэпсалъэм зыщедэIущтхэ Iофтхьабзэм.

19 февраля 2019 года 12:33

Зичэзыу зэхэсыгъор мэзаем и 25-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым ипащэу Iащэ Мухьамэд зэрищагъ Къэралыгъо Советым – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо.

19 февраля 2019 года 09:47

IэпыIэгъу зэфэхъущтых

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн афэгъэхьыгъэ зэхахьэ мэзаем и18-м  щыкIуагъ.  Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр

18 февраля 2019 года 17:29

Хэбзэихъухьэхэм я Совет законопроектхэм ахэплъагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ихэбзэихъухьэ Совет изэхэсыгъоу мэзаем и 18-м щыIагъэр зэрищагъ Владимир Нарожнэм.

18 февраля 2019 года 17:26

Шъолъыр операторым Iоф дэшIэгъэныр

Законопроектхэм затегущыIэхэм ыуж Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ихэбзэихъухьэ Совет хэтхэр едэIугъэх шъолъыр операторэу ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм ипащэу Алыбэрд Налбый. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм, гухэлъхэм ащигъэгъозагъэх.

18 февраля 2019 года 17:23

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр щынэгъончъэным фэгъэхьыгъ

ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи АО-у «Газпром газораспределение Майкоп»  зыфиIохэрэм  япащэу Игорь Сырчиныр АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъо къащытегущыIагъ газыр щынэгъончъэу гъэфедэгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэу  зэрахьэхэрэм.

18 февраля 2019 года 17:20

ЛIыхъужъхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ

Тихэгъэгу и УIэшыгъэ КIуачIэхэм фашист техакIохэр Адыгеим зырафыжьыгъэхэр илъэс  76-рэ зэрэхъугъэм ыкIи Хэгъэгу зэошхом инэмыкI хъугъэ-шIагъэхэу мэхьанэшхо зиIэхэм афэгъэхьыгъэ патриотическэ Iофтхьабзэхэр мы мазэм республикэм щыкIощтых.

15 февраля 2019 года 15:09

Афган заом хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъ

1988-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 14-м Женевэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх Афганистан, Пакистан, СССР-р ыкIи США-р. Ащ къызэрэдилъытэу, советскэ дзэхэр Афганистан  къыращыжьынхэр 1988-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 15-м рагъажьи мэзаем и 15-м, 1989-рэ илъэсым аухыгъ. Мы мафэм аужырэ советскэ дзэ колоннэр Афганстан къикIыжьыгъ. Афган заом советскэ дзэкIолI ыкIи офицер мин 15 фэдиз хэкIодагъ, нэбгырэ мин 50-м ехъумэ уIагъэ е сэкъатныгъэ щыхахыгъ. Афганистан мы мафэр лъэпкъ шъхьафитныгъэм и Мафэу щыхагъэунэфыкIы, тэ тикъэралыгъо - тичIыгогъоу а заом щыфэхыгъэхэм яшIэжь Маф.

15 февраля 2019 года 15:05

ЦIыфхэр рагъэблэгъагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым ипащэу Шъэо Аскэррэ мэзаем и 15-м щыIагъэх Красногвардейскэ районым  и Садовэ къоджэ псэупIэ. Ащ хэхьэх псэупIищэу культурэм иунищ, гъэсэныгъэм иучреждениищ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ, амбулаторие, ФАП-у тIу, Урысыем и Почтэ отделениитIу ыкIи Сбербанкым икъутамэ зыдэтхэр. ЗэкIэмкIи а муниципалитетым  2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ехъулIэу  нэбгырэ 2815-рэ щэпсэу.

15 февраля 2019 года 15:02

Район сымэджэщым щыIагъэх

Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэ, ащ игуадзэу Шъэо Аскэр, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем, Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатэу Евгения Дьячковар, Красногвардейскэ район администрацием ипащэу Осмэн Альберт ыкIи районым инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Анна Выставкинар IофшIэгъу дэкIыгъом къыхиубытэу щыIагъэх Красногвардейскэ район сымэджэщым.

15 февраля 2019 года 15:01

ДэкIыгъо зэIукIэгъу игъэкIотыгъ

Къэралыгъо Советыр – Хасэр икIэщакIоу мы мэфэ дэдэм МО-у «Красногвардейскэ районым» иадминистрацие игъэкIотыгъэ зэIукIэу щыIагъэм къырагъэблэгъагъэх федеральнэ ыкIи шъолъыр ведомствэхэм, республикэм икъэралыгъо хэбзэ органхэм ыкIи муниципалитетым ялIыкIохэр.

13 февраля 2019 года 09:43

Cоциальнэ псэуалъэхэр къызэIуахыжьыгъэх

Мэзаем и 12-м Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Наталья Широковар, культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ ыкIи гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур Красногвардейскэ районым щыIагъэх.

12 февраля 2019 года 17:45

Александр Лобода: ДзэкIолI-интернационалистхэм къэралыгъом хэхъоныгъэ ышIыным яIахьышIу халъхьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ комитетым ипащэу А. Лобода хэлэжьагъ советскэ дзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм.

12 февраля 2019 года 17:43

Проектнэ купым изэхэсыгъу

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, СМИ-хэм ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ комитетым ипащэу Шэуджэн Тембот мэзаем и 12-м хэлэжьагъ адыгабзэм икъэгъэнэжьынкIэ ыкIи изэгъэшIэнкIэ екIолIакIэхэм якъыхэхын дэлэжьэщт проектнэ купым изэхэсыгъо.

12 февраля 2019 года 17:39

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэзаем и 11-м IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ ЧIыпIэ фондым ипащэу Хьагъэудж Мариет.

11 февраля 2019 года 16:40

Парламент къэбархэр

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-м ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ комитетым ипащэу Шэуджэн Тембот, депутатхэр ыкIи профильнэ комитетхэм ахэтхэу Делэкъо Вячеслав, Сергей Белокрыс хэлэжьагъэх зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Республикэ комиссием изэхэсыгъо.

8 февраля 2019 года 11:41

Зыхэплъэгъэхэ IофыгъохэмкIэ Координационнэ советым унашъохэр ышIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд хэлэжьагъ АР-м экономическэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъо.

7 февраля 2019 года 17:21

IофшIэкIо купым изэхэсыгъу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэкIо купым изэхэсыгъо зэхищагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, законодательствэмкIэ,  законостымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ парламентскэ комитетым япащэу Александр Лобода, псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ комитетым ипащэу– Олег Картамышевыр, Къэралыгъо Советым – Хасэм, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрациехэм хэбзэгъэзекIонымкIэ я ГъэIорышIапIэхэм япащэхэу Людмила Скабала ыкIи Хъоткъо Саниет, АР-м цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ, псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ министерствэхэм, народнэ депутатхэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм ялIыкIохэр.

7 февраля 2019 года 15:41

Депутатхэр хэлэжьагъэх

Парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ икомитет ыкIи  псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ, ЖКХ-мкIэ комитетым япащэхэу Александр Лободарэ Олег Картамышевымрэ хэлэжьагъэх 2018-рэ илъэсым ияплIэнэрэ мэзищ хабзэр зыщыбгъэфедэн плъэкIыщт практикэмкIэ, рекламэмкIэ ыкIи къэралыгъо закупкэхэмкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцэкIагъэмкIэ антимонопольнэ къулыкъум Iофэу ышIагъэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъом.

7 февраля 2019 года 15:38

АкIуачIэ зэхэлъэу

Урысыем СледствиехэмкIэ и Комитет Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ 2018-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

6 февраля 2019 года 16:48

Футбол ешIэхэрэми, еплъыхэрэми гухахъо хагъотэн фае

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр мы мафэхэм IукIагъ футбол командэу «Зэкъошныгъэм» анахь ешIэкIо дэгъоу хэтыгъэхэм ащыщэу (1965 – 1972-рэ илъэс), Адыгеим ифутбол движение иветеранэу Александр Щербак.

4 февраля 2019 года 16:48

ПэшIорыгъэшъ IофшIэным имэхьан

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Мамхыгъэ Азэмат хэлэжьагъ Красногвардейскэ районым инароднэ депутатхэм я Совет ия ХХ-рэ сессиеу мэзаем и 1-м щыIагъэм.

4 февраля 2019 года 16:12

НыбжьыкIэхэр нахь зэлъыIэсынхэ фае

Къыблэ федеральнэ шъолъырым щызэхэщэгъэ ныбжьыкIэ общественнэ организациехэр нахь зэлъыгъэIэсыгъэнхэм, Iоф зэдягъэшIэгъэным иамалхэм зыщатегущыIэгъэхэ «Iэнэ хъурае» мэзаем и 1-м Краснодар щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Цэй Эдуард.

31 января 2019 года 11:50

КультурэмкIэ ыкIи искусствэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащэгъэ Советым иапэрэ зэхэсыгъо депутатхэр хэлэжьагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищэгъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Советым хэтхэр, парламентым икомитетхэм ятхьаматэхэу Евгений Саловымрэ Шэуджэн Темботрэ,  культурэмрэ искусствэмрэ яIофышIэхэр, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэр.

31 января 2019 года 09:50

Хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXI-рэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

25 января 2019 года 16:16

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ иколлегие иIофшIэн Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ иколлегие тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм ведомствэм икъулыкъушIэхэм 2018-рэ илъэсымкIэ яIофшIагъэ зэфэхьысыжьхэр щыфашIыгъэх, мы илъэсымкIэ пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх.

24 января 2019 года 17:48

ЛIыгъэм фэгъэхьыгъагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард лIыхъужъныгъэм фэгъэхьыгъэ урокыр зэрищагъ. Ар зыщыкIуагъэр Мыекъуапэ дэт гурыт еджапIэу № 3-р ары.

24 января 2019 года 16:00

В. Нарожнэр Апшъэрэ хьыкумым и Президиум иIофшIэн хэлэжьагъ

Шъолъырым и Федеральнэ ыкIи изэгъэшIужь хьыкумышIхэм 20I8-рэ илъэсым яIофшIэн зыфэдагъэм ыкIи тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Президиум джырэблагъэ зэхищагъ.

21 января 2019 года 11:57

Игорь Ческидовыр: Къэбар жъугъэм иамалхэр къызыфэдгъэфедэхэзэ, общественностыр къыхэдгъэлажьэзэ проектэу щыIэхэм татегущыIэщт, зэкIэмэ яшIошIхэр къыдэтлъытэщтых.

Видеоконференцие шIыкIэм тетэу селекторнэ зэхэсыгъо щыIагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр проектхэм къэбар жъугъэм иамалхэр къызыфагъэфедэзэ ягугъу зэрашIыщтыр ары. Зэхэсыгъор зэрищагъ Урысые политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Генеральнэ совет и Секретарь игуадзэу Ольга Баталинам.

11 января 2019 года 16:48

Iэщэ Мухьамэд прокуратурэм иIофышIэхэм ямэфэкIыкIэ афэгушIуагъ

УФ-м и Прокуратурэ загъэпсыгъэр илъэс 297-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, хьыкум ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, федеральнэ ыкIи шъолъыр ведомствэхэм япащэхэр, республикэ прокуратурэм иветеранхэр ыкIи иIофышIэхэр.

11 января 2019 года 10:42

Автотранспортым иIункIыбзэхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэсэныгъэмкIэ къулыкъухэм къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ автомобильхэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу зытефэхэрэм аритыжьыгъэх. АР-м и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIогъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Тхьаматэм игуадзэхэу Iэщэ Мухьамэд, Шъао Аскэр, профильнэ министрэхэу Мэрэтыкъо Рустемрэ КIэрэщэ Анзауррэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, медицинэм ыкIи гъэсэныгъэм яIофышIэхэр, нэмыкIхэри.

2 января 2019 года 14:18

ГъашIэр зэхахьэм щэпытэ

ШIэжьым лIэужхэр зэрепхых, гукъэкIыжьхэр нэгум къыкIегъэуцох. Мыекъуапэ ия 131-рэ мотошхончэо бригадэ 1995-рэ илъэсым щылэ мазэм иапэрэ чэщ тхьамыкIагъоу Чэчэным къыщехъулIагъэр тарихъым хэкIокIэщтэп.

26 декабря 2018 года 16:40

Илъэс IофшIагъэхэр, гухэлъыкIэхэр

Тыгъэгъазэм и 26-м, я XXXII-рэ зэхэсыгъоу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм иIагъэр 2018-рэ илъэсымкIэ аужырагъ.

21 декабря 2018 года 20:35

ЗэшIохыгъэ хъугъэр, гумэкIыгъохэр

БлэкIыгъэ бэрэскэшхо мафэм АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Тэхъутэмыкъое районым ит поселкэу Яблоновскэм щыIагъ.

20 декабря 2018 года 16:03

ИлъэсыкIэр пшысэ афэхъунэу

Адыгэ шъолъыр шIушIэ общественнэ организациеу «ШIум фэлэжьэрэ гухэр» зыфиIорэм итхьаматэу В. Маловам рэзэныгъэ гущыIэхэр къыпигъохыгъэх АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу, бюджетнэ-финансовэ, хэбзэIахь, экономическэ политикэмкIэ, сатыумкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ парламентым икомитет итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Сэфэр, ащ Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэхэм ащыIэ унэгъо Iужъумэ ясабыйхэмрэ кIэлэцIыкIухэу сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ апае илъэсыкIэм ипэгъокIэу мэфэкI зэхахьэхэр афызэхэщэгъэнымкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъугъэм фэшI.

20 декабря 2018 года 15:57

ИлъэсыкIэр къызэрибгъахьэрэм фэдэу бгъэкIощт

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм зекIонымкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсыр гъэфедэгъэнымкIэ икомитет итхьаматэу Игорь Ческидовымрэ парламентым идепутатэу Карен Мнацаканьянрэ гъэ къэс зэрашIырэм фэдэу илъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ шIушIэ акцие зэхащагъ.

20 декабря 2018 года 15:55

Народнэ депутатхэм я Совет исессие Игорь Ческидовыр хэлэжьагъ

Непэ зекIонымкIэ, экологиемкIэ, чIыопсыр гъэфедэгъэнымкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм икомитет итхьаматэу Игорь Ческидовыр Мыекъопэ районым имуниципальнэ гъэIорышIапIэ инароднэ депутатхэм я Совет ия 20-рэ сессие иIофшIэн хэлэжьагъ.

20 декабря 2018 года 15:46

Къэралыгъо щынэгъончъэным иорган щылажьэхэрэм ыкIи иветеранхэм афэгушIуагъэх

Непэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ  АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ торжественнэ зэIукIэм ащыфэгушIуагъэх Федеральнэ щынэгъончъэным икъулыкъу и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иIофышIэхэм ыкIи  иветеранхэм. Непэ УФ-м щынэгъончъэнымкIэ иорган иIофышIэхэм ямэфэкI маф.

19 декабря 2018 года 16:51

Хъурай Адамэ энергетикмэ афэгушIуагъ

Энергетикмэ ямэфэкI  мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ непэ Краснодар щыкIуагъ.

19 декабря 2018 года 16:49

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ изэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 26-м щыIэщт

Непэ комитетмэ ятхьаматэхэр, ахэмэ ягуадзэхэр, фракциемэ ыкIи Аппаратым илIыкIохэр зэгъусэхэу Президиумым изэхэсыгъо хэлэжьагъэх, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм изычэзыу я XXXII-рэ сессие зыщытегущыIэщтхэ повесткэр щаштагъ.

19 декабря 2018 года 11:50

Республикэ межведомственнэ комиссием иIофшIэн Iащэ Мыхьамэд хэлэжьагъ

Тыгъэгъазэм и 18-м 2019-рэ илъэсым  АР-м и Къэралыгъо Советым—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мыхьамэд лэжьапкIэм итынкIэ, IофшIэнымкIэ хэбзэIахьхэмрэ угъоинхэмрэкIэ хэбзэгъэуцугъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм лъыплъэгъэнымкIэ республикэ межведомственнэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый.

19 декабря 2018 года 10:14

Советым изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Советэу Урысыем и Федеральнэ  ЗэIукIэ щызэхэщагъэм 2018-рэ илъэсым  тыгъэгъазэм  и 13-м зэхэсыгъо Москва щыриIагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ащ хэлэжьагъ.

18 декабря 2018 года 17:21

ЗэкIэми екIолIэкIэ хэхыгъэ ящыкIагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм  социальнэ политикэмкIэ, унагъомкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ комитетым ипащэу Евгений Саловымрэ  хэбзэгъэуцугъэмкIэ, хабзэмкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ комитетым итхьаматэу Алескандр Лободамрэ игъусэхэу зэIукIэгъу дыриIагъ медико-социальнэ экспертизэм АР-кIэ ибюро ШъхьаIэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Батмэн Фатимэ.

18 декабря 2018 года 17:19

IэпыIэгъу псынкIэм иIофшIэн фэгъэхьыгъэ зэIукI

Тыгъэгъазэм и 18-м АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэным  щыдэлэжьэрэ IофшIакIомэ япрофсоюзнэ организацие ипащэу Любовь Усачевам, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м и Министрэу Мэрэтыкъо Рустем, IэпыIэгъу псынкIэм иреспубликэ станцие иврач шъхьаIэу Илья Есауленком ыкIи ащ щылажьэхэрэм. ЗэIукIэм хэлэжьагъэх социальнэ политикэмкIэ, унагъомкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ комитетым ипащэу Евгений Саловыр ыкIи хэбзэгъэуцугъэмкIэ, хабзэмкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ комитетым итхьаматэу Алескандр Лобода.

14 декабря 2018 года 16:25

ЦIыфхэр зэфэзыщэрэ Iоф

Непэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ, хабзэмкIэ ыкIи хэбзэгъэуцугъэмкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм икомитет итхьаматэу, партиеу «Справедливая Россия» зыфиIорэм ифракцие ипащэу Александр Лобода видеоконференцием хэлэжьагъ. Ар УФ-м и Къэралыгъо Думэ щыIэ фракциеу «Справедливая Россия» зыфиIорэм зэхищагъ ыкIи зыфэгъэхьыгъагъэр волонтерхэм яилъэс изэфэшIыжьынрэ ныбжьыкIэхэм ягумэкIыгъохэмрэ.

13 декабря 2018 года 16:41

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгеим и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ.  АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, депутатхэр  Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

13 декабря 2018 года 16:38

Къэлэ щагухэм язэтегъэпсыхьажьын фэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

 Непэ псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, связымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ Парламентым и Комитет ипащэу, «Къэлэ гъэпсыкIэр»  зыфиIорэ федеральнэ проектым игъэцэкIэнкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ  Олег Картамышевыр видеоконференцие шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ селекторнэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр федеральнэ партийнэ проектэу «Къэлэ гъэпсыкIэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн ары.

13 декабря 2018 года 16:35

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм дырагъэштэжьы

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ, хабзэмкIэ ыкIи хэбзэгъэуцугъэмкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм икомитет итхьаматэу Александр Лобода зэхт рабочэ купым изэхэсыгъоу Прокуратурэм иколлегие зычIэт унэм щыкIуагъэм хэлэжьагъ.

10 декабря 2018 года 17:37

ЯтIонэрэ еджэгъумкIэ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXI-рэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

10 декабря 2018 года 17:33

Сабыйхэр социальнэу ухъумэгъэным пае

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм изэхэсыгъо зыщытегущы1агъэ 1офыгъохэм ащыщых кIэлэцIыкIур ыпIунэу е лъыплъэнэу зыштагъэхэ унагъохэм мазэ къэс аратырэ ахъщэ тыным, муниципальнэ къулыкъум, гъэсэныгъэм, организациехэм ямылъку пае хэбзэIахьэу къатыхэрэм, хэушъхьафыкIыгъэ цIыф купхэм ахахьэхэрэм япсэупIэхэм ыкIи коммунальнэ фэIо-фашIэхэу афагъэцакIэхэрэм апкIэу атырэм пае компенсациеу къафэкIожьырэм, нэмыкI лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэхэ хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ законхэр, законопроектхэр.

7 декабря 2018 года 23:34

Депутатхэр пстэуми ахэлэжьэнхэ фае

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр блэкIыгъэ тхьамафэм Тэхъутэмыкъое районым ит поселкэу Инэм щыIагъ.

7 декабря 2018 года 23:29

Iофхэр зэрэлъыкIуатэрэр зэрагъэлъэгъугъ

Мы мэфэ дэдэм, зэхэсыгъом ыуж, ащ хэлэжьагъэхэр фэтэрыбэу зэхэт унэу мыгъэ агъэкIэжьыгъэхэм ащыщ IофшIэнхэр зэрэщызэшIуахыгъэхэр зэрагъэлъэгъунэу еблэгъагъэх.

5 декабря 2018 года 17:44

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 31-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыIэщт.

5 декабря 2018 года 17:42

Гъэтэрэзыжьынхэм атегущыIагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм бюджет, финанс, хэбзэIахь, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет 2019-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2020 — 2021-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Комитетым ипащэу Iэщэ Мухьамэд.

29 ноября 2018 года 17:37

Лъэпкъхэр зэфэзыщэгъэ зэхахь

Адыгэ культурэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр шэкIогъум и 29 — 30-м республикэм игъэкIотыгъэу щэкIох.

26 ноября 2018 года 11:36

В.Нарожнэр хэлэжьагъ

Свято-Илиинскэ чылысыр зыпкъ зэрэрагъэуцожьыгъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр Джэджэ районымкIэ станицэу Дондуковскэм щыкIуагъ. А хъугъэ-шIагъэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Джэджэ районым исхэу чыристан диныр зылэжьхэрэм афэгушIуагъэх.

26 ноября 2018 года 10:24

Ныдэлъфыбзэр къэтыухъумэныр типшъэрылъ

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъом иIофш1эн хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр

23 ноября 2018 года 12:18

Сымэджэщ шъхьаIэр Шэуджэн районым щагъэцэкIэжьыгъ

Апэ рапшIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ медицинэм исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышхо хэлъ, Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иапэрэ министрэу Мамгъэт Къасимэ мыжъобгъу къызэрэфызэIуахырэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

21 ноября 2018 года 17:44

ИIэнатIэ Iухьагъ

Муниципальнэ образованиеу «Мыекъопэ районым» инароднэ депутатхэм я Совет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр муниципалитетым иадминистрацие ипащэу хадзыгъэ Олег Топоровыр иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъагъ.

21 ноября 2018 года 11:18

КIэу къашIырэм емыжэхэу…

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр мэфэку мафэм, шэкIогъум и 20-м, Джэджэ районым игупчэу станицэу Джаджэм щыIагъ.

19 ноября 2018 года 17:44

Социальнэ фэIо-фашIэхэр апэрагъэх

ШэкIогъум и 19-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXX-рэ зэхэсыгъо иIагъ.

14 ноября 2018 года 16:29

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъэх

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъэх ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэрэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

13 ноября 2018 года 17:07

Хэукъоныгъэ къыхагъэщыгъэп

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм бюджет-финанс, хэбзэIахь, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет зичэзыу игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Iащэ Мухьамэд. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, къулыкъухэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

13 ноября 2018 года 09:48

Зэфэсым ипэгъокIэу

Урысые политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ я XXX-рэ Конференцие тыгъуасэ иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, партием и Генеральнэ Совет хэтэу, Адыгэ шъолъыр къутамэм и Секретарэу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, нэмыкIхэр.

9 ноября 2018 года 12:43

Апэрэ зэхэсыгъу

Законихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ.

8 ноября 2018 года 17:44

Ветеранхэр агъэшIуагъэх

АР-м иветеранхэм ямэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ зэхэхьэ гъэшIэгъон псэупIэу Инэм щыкIуагъ. АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, Инэм къэлэ псэупIэм ипащэу Хъоткъо Хъызыр, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ идепутатэу Къэлэшъэо Рустам яшIоигъоныгъэкIэ культурэм и Унэу Инэм дэтым ветеранхэр рагъэблэгъагъэх ыкIи щагъэшIуагъэх.

8 ноября 2018 года 14:56

Унэхэм ягъэкIэжьын иIофыгъохэр

Фэтэрыбэу зэхэтхэ унэхэу Мыекъопэ районым итхэм ягъэцэкIэжьын ыкIи ягъэкIэжьын япхыгъэ Iофхэм афэгъэхьыгъагъ бэрэскэжъые мафэм поселкэу Тульскэм щыкIогъэ зэхэсыгъор.

8 ноября 2018 года 14:49

ШIэныгъэлэжьыр къыддэгуащэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэригъэблэгъагъэм тетэу научнэ-гъэсэныгъэ пшъэрылъ иIэу республикэм къэкIуагъ Москва и Къэралыгъо университетэу Ломоносовым ыцIэ зыхьырэм игеографическэ факультет экономикэмкIэ ыкIи социальнэ географиемкIэ икафедрэ ипрофессорэу Наталья Зубаревич.

4 ноября 2018 года 22:00

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу шэкIогъум и 4-м щагъэмэфэкIыгъ. Зэхахьэхэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, IофшIапIэхэм, еджапIэхэм къарыкIыгъэхэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр, ветеранхэр, ныбжьыкIэхэр ахэлэжьагъэх.

1 ноября 2018 года 12:10

Къэлэдэсхэм агу рихьыгъ

Проектэу «Къэлэ щыIакIэр зэтегъэпсыхьэгъэныр» зыфиIорэр федеральнэ программэу «Урысые Федерацием щыпсэухэрэм псэупIэ тэрэзхэр ягъэгъотыгъэнхэр ыкIи коммунальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъ. Ахэм якIэщакIохэр УФ-м и Президентэу Владимир Путинымрэ Премьер-министрэу Дмитрий Медведевымрэ.

29 октября 2018 года 17:46

ВЛКСМ-р илъэси 100 хъугъэ

Комсомолыр илъэси 100 зэрэхъугъэр игъэкIотыгъэу Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIыгъ.

26 октября 2018 года 17:01

ТищыIэныгъэ чIыпIэшхо щызыубытырэ къулыкъу

Адыгеим игъогу хъызмэт зызэхащагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

26 октября 2018 года 17:00

Культурэм зэфищагъэх

Урысые Федерацием икъэралыгъо программэу «Къэралыгъо лъэпкъ политикэр гъэцэкIэгъэныр» ыкIи Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэмрэ патриотическэ гъэсэныгъэмрэ» зыфиIохэрэм къызэрэдалъытэу, лъэпкъ IофыгъохэмкIэ Федеральнэ агентствэр яIэпыIэгъоу Адыгэ Республикэм урыс культурэм и Мафэ щыкIуагъ.

26 октября 2018 года 09:36

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэныр

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Комиссием и1офш1эн хэлэжьагъ.

25 октября 2018 года 17:12

Лэжьыгъэм и Маф

Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт щылажьэхэрэм чъэпыогъум и 25-м лэжьыгъэм и Мафэ игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ.

25 октября 2018 года 17:11

Урысыем и УФСИН икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иIофшIэн фэгъэхьыгъагъ

Непэ АР-м и Прокуратурэ иколлегие изэхэсыгъо щыIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Прокурорэу Игорь Шевченкор, республикэ прокуратурэм иIофышIэхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм икомитет итхьаматэу Александр Лобода, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ АР-м и Министерствэ илIыкIохэр,  Урысыем и УФСИН икъутамэу АР-м щыIэм щылажьэхэрэр ыкIи нэмыкIхэр.

Урысыем и УФСИН икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иIофшIэн ары зэхэсыгъом зыщытегущыIагъэхэр.

Республикэм ипрокурор иIэпыIэгъу шъхьаIэу Уджыхъу Юрэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ Урысыем и УФСИН икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм хабзэу щыIэр зэрэщагъэцакIэрэм изытет, хьэпсэдэсхэм Iоф зэрарагъашIэрэ шIыкIэр, бзэджэшIагъэу ашIагъэхэр зэрэрагъэпщыныжьырэр, нэмыкI хэбзэукъоныгъэу щыIэхэр зэрауплъэкIугъэхэр. Урысыеми УФСИН икъутамэу АР-м щыIэм иинженер шъхьаIэу Зураб Тамазовым мы IофыгъомкIэ къэбарэу щыIэр шъхьаихыгъэу къыIотагъ.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр джащ фэдэу хэплъагъэх электроэнергиеу къаратырэм зэпыугъохэр зыкIыфэхъугъэхэм, производственнэ процессым икъэгъэуцун ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм.

24 октября 2018 года 17:11

Комсомолым имэфэкI къэблагъэ

Чъэпыогъум и 29-м 1918-рэ илъэсым ВЛКСМ-р зэхащагъ. Мы мэфэ дэдэр ары илъэсишъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ рабочхэмрэ мэкъумэщышIэхэмрэ яныбжьыкIэ Урысые зэфэсыр зыщыIагъэр, джары союзым къежьапIэу фэхъугъэр.

24 октября 2018 года 16:36

Хэбзэихъухьэхэм я Совет зэхащагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIX-рэ зэхэсыгъо хэбзэихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм дэжь щыIэщтыр щызэхащагъ. Ар зэпымыоу Iоф зышIэщт хэбзэихъухьэ органэу Адыгеим иIэнэу щыт. Общественнэ-политическэ ыкIи социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу Адыгэ Республикэм ышIыщтым фэIорышIэнэу ары Советыр зэрэрахъухьэрэр. Республикэм ихэбзэихъухьэ органхэу тыдэкIи щыIэхэр зэдэлэжьэнхэм, шъолъыр хэбзэихъухьэр тэрэзэу гъэпсыгъэным фытегъэпсыхьэгъэщт.

24 октября 2018 года 16:33

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм япсауныгъэ икъэухъумэн

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэ идепутатхэр я XXXIX-рэ зэхэсыгъом щыхэплъагъэх муниципальнэ шъолъырэу «Красногвардейскэ къоджэ псэупIэ» идепутатхэм янароднэ Совет къыхьыгъэ предложением. Ар зыфэгъэхьыгъэр спирт зыхэмытэу, ау зыгъэчэфыхэрэ шъонхэм ящэн ек1ол1ак1э тэрэз къыфэгъотыгъэныр ары.

24 октября 2018 года 16:32

Физическэ культурэмрэ спортымрэ нахь зыщаушъомбгъущт

Республикэм мэхьанэшхо щыраты хъугъэ цIыфхэм япсауныгъэ игъэпытэн, спортивнэ инфраструктурэм изэтегъэпсыхьан, цIыф жъугъэхэр зыхэлажьэхэрэ спортым ыкIи физическэ культурэм. Спортивнэ псэуалъэхэм яматериальнэ-техническэ базэ игъэпытэн, комплексхэм, стадионхэм  яшIын, тренер IэпэIасэхэм якъыхэхын, ахэмэ яшIэныгъэхэм яхэгъэхъон, нэмыкI лъэныкъуабэхэми Адыгеим щыпылъых. Федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэгъэуцу амалэу щыIэхэр шэпхъакIэхэм адиштэу шIыжьыгъэнхэм, физическэ культурэмрэ спортымрэ зыкъягъэIэтыгъэнымкIэ экономическэ, социальнэ ыкIи зэхэщэн Iофхэу щыIэхэм ягъэпсын мыщ щыдэлажьэх.

24 октября 2018 года 16:30

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм…

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIX-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Iофтхьабзэр зэращагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ.

23 октября 2018 года 17:21

Финансхэм ягъэзекIон лъыплъэрэ къулыкъу

Урысыем иконтрольнэ-ревизионнэ къулыкъухэр зызэхащагъэхэр илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Мыщ епхыгъэ ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм иIофышIэхэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ афэгушIуагъ республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр. Депутатхэм ац1эк1э зимэфэк1хэм афэгуш1уагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

22 октября 2018 года 14:41

Зэкъош республикэхэм япащэхэм язэIукI

Къэрэщэе-Щэрджэс ыкIи Къэбэртэе–Бэлъкъар республикэхэм къарыкIыгъэ лIыкIо купхэр мы мафэхэм Адыгеим щыIагъэх. Ахэм апэгъокIыгъ ыкIи шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

17 октября 2018 года 16:40

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм изэхэсыгъо чъэпыогъум и 24-м щыIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет—Хасэм ия 29-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым чъэпыогъум и 24-м щыIэщтым фэгъэхьыгъэу парламентым и Президиум зэхэсыгъо иIагъ. Комитетхэм ятхьаматэхэр, гуадзэхэр, фракциехэм ялIыкIохэр ыкIи парламентым и Аппарат хахьэхэрэр ащ хэлэжьагъэх.

17 октября 2018 года 16:37

Социальнэ пшъэрылъхэр анахь шъхьаIэх

Хэбзэгъэуцугъэм ипроектэу «2019-рэ илъэсымкIэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIощт 2020 — 2021-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм ибюджет ехьылIагъ» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ едэIунхэр тыгъуасэ зэхащагъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

15 октября 2018 года 10:10

Зэкъотых, зэгурыIоныгъэ ахэлъ

Къуаджэу Кощхьаблэ ыныбжь илъэси 150-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэхьэшхо чъэпыогъум и 13-м щыIагъ. Кощхьаблэхэм къафэгушIонхэу хьакIэхэр бэу мэфэкI Iофтхьабзэм къекIолIагъэх.

12 октября 2018 года 14:54

ЩыIэныгъакIэ ыгъотыжьыгъ

Мыекъопэ районым ит къутырэу Северо-Восточные Сады дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Золотая рыбка» зыфиIорэр игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэм ауж къызэIуахыжьыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ ыкIи псэупIэм дэсхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

11 октября 2018 года 10:33

«Зы Iоф зэкIэми зэдэдгъэцакIэрэр»

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат КПРФ-м икъутамэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм щыIэм ипащэу Евгений Саловым IофшIэгъу зэIукIэгъу щыдыриIагъ. Хэдзынхэу щыIагъэхэм якIэуххэм, джащ фэдэу хэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм ахэр атегущыIагъэх.

10 октября 2018 года 17:31

Бюджет политикэм тегущыIагъэх

Парламент едэIунэу «2019-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2020-рэ, 2021-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ федеральнэ бюджетым ипроект ехьылIагъ» зыфиIоу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет щыкIуагъэм анахьэу зыщытегущыIагъэхэр бюджет политикэм илъэныкъо шъхьаIэхэр ары. Республикэ парламентым ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр.

5 октября 2018 года 18:40

Адыгеим ихьакIагъэх

Адыгэ Республикэм ия 27-рэ илъэс епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэу къалэу Мыекъуапэ апэрэу къэкIогъагъ Республикэу Къырым и Къэралыгъо Совет илIыкIо куп. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм хьакIэхэр рагъэблэгъагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

2 октября 2018 года 14:44

ПшъэдэкIыжьышхо ехьы

КъумпIыл Мурат партиеу «Единэ Рос­сием» ишъолъыр къутамэ исекретарэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу МэщлIэкъо Хьамедэ.

2 октября 2018 года 10:57

Владимир Нарожнэр Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ.

АР-м иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, зэхэсыгъом и1офш1эн хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

1 октября 2018 года 14:29

Адыгеим илIыкIо куп Абхъазым щыIагъ

1992 — 1993-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу заом Абхъазым инарод ТекIоныгъэр къызыщыдихыгъэр илъэс 25-рэ ыкIи хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ ия I0-рэ илъэс атефэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ купэу Адыгеим икIыгъэр Абхъазым икъэлэ шъхьаIэу Сыхъум щыIагъ.

29 сентября 2018 года 21:23

ЫпэкIэ лъэкIуатэ, хэхъоныгъэ ешIы

Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ ыныбжь илъэси 150-рэ зэрэхъугъэр Iоныгъом и 28-м игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ. Къоджэдэсхэм ащ зэрифэшъуашэу зыфагъэхьазырыгъ. Адыгэ мэкъэмэ дахэхэр тыдэкIи къыщыIущтыгъэ, къоджэ гупчэр агъэкIэрэкIагъ. Блащэпсынэхэм къафэгушIонхэу хьакIэхэр бэу мэфэкI Iофтхьабзэм къекIолIагъэх.

28 сентября 2018 года 21:00

Адыгэ шъуашэм и Маф

Непэ Адыгэ шъуашэм и Мафэ республикэм щыхагъэунэфыкIы. Дунэе Адыгэ Хасэм игукъэкIыкIэ апэрэу ар зыхагъэунэфыкIыгъагъэр 20II-рэ илъэсыр ары.

21 сентября 2018 года 16:47

Рэзэныгъэ тхылъхэр аритыжьыгъэх

Мэзым иIофышIэхэм ямафэ къыдыхэлъытагъэу ООО «Картонтара» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэм иIофышIэхэм зыщафэгушIохэрэ торжественнэ Iофтхьабзэм  АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ.

21 сентября 2018 года 15:36

ЗэхъокIыныгъэхэм адырагъэштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм зичэзыу я XXVIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэращагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, ащ игуадзэхэу Iащэ Мухьамэдрэ Шъэо Аскэррэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

21 сентября 2018 года 15:30

Адыгеир шъолъыр пэрытхэм ащыщ

Бизнесым изэхэщэн нахь IэшIэх шIыгъэным ыкIи инвестициехэм алъэныкъокIэ республикэр хъопсагъоу щытыным щытегущыIагъэх стратегическэ гухэлъхэмкIэ Агентствэм иэксперт куп изэхэсыгъоу щыIагъэм. Ар зэрищагъ Агентствэм икъутамэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм ипащэу Кудаикъо Рэщыдэ.

19 сентября 2018 года 15:10

Псауныгъэм игъэпытэн фэIорышIэ

АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатэу Пэнэшъу Къэплъан испонсорскэ IэпыIэгъу ишIуагъэкIэ «Лагъо-Накъэ МАРАФОН—2018» зыфиIорэ зэнэкъокъур зэхащэн алъэкIыгъ. Ар Iоныгъом и 14-м къыщегъэжьагъэу и 16-м нэс Мыекъопэ районым щырекIокIыгъ.

12 сентября 2018 года 11:11

Сабыймэ ямэфэкI

Iоныгъом и 8-м 20I8-рэ илъэсым Мыекъопэ къэлэ паркым я 3-рэ фестивалэу «Щагу джэгухэр» зыфиIорэр щырекIокIыгъ.

10 сентября 2018 года 16:28

Уахътэм къыгъэуцугъэ Iоф

Партиеу «Единэ Россием» идепутат фракциехэм япащэхэм я Советрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм партием ифракциеу хахьэрэмрэ Адыгеим зэхэсыгъо щызэдыряIагъ. Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр пенсиехэмкIэ системэу щыIэр нахьышIу шIыгъэныр ары.

7 сентября 2018 года 20:47

ФэгъэкIотэныгъэхэр къэгъэнэжьыгъэнхэм пае

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным пенсие системэм зэхъокIыныгъэу фашIыщтхэм цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр амал зэриIэкIэ нахь къыщыдэлъытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ предложениеу къыхьыгъэхэм ыкIи пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн епхыгъэ IофшIэныр къэралыгъом ишъолъырхэм ащылъагъэкIуатэ.

5 сентября 2018 года 21:14

ШIэжьыр щыIэныгъэм илъэуж

Апэрэ дунэе заом илъэхъан Адыгеим икъушъхьэчIэсхэмрэ Пшызэ шъолъыр икъэзэкъхэмрэ зэкъоуцохи, хэгъэгум икъэухъумэн хэлэжьагъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Iоныгъом и 5-м Мыекъопэ къэлэ паркым щыкIуагъ.

4 сентября 2018 года 11:51

Шъхьэгуащэ илъэмыдж чIэгъ аукъэбзыгъ, чъыг лъэпсэжъхэу щызэIукIагъэхэр псым къыхахыжьыгъэх

 «Непэ псыхъор тымыукъэбзмэ, чъыглъапсэхэр хэтымыхмэ, неущ тишъофхэри тиунэхэри псым ыхьынхэ ылъэкIыщт»,-- джар ыIозэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Мамхыгъэ Азамат апэрэхэм ащыщэу район администрацием илъэIу ыгъэцэкIагъ, IэпыIэгъу афэхъугъ. Зигугъу тшIырэр къуаджэу Адамые блэчъырэ псыхъоу Шъхьэгуащэ телъ лъэмыджым ычIэгъ ар.

1 сентября 2018 года 21:51

ЕджэпIакIэм икъызэIухын республикэ парламентым идепутатхэр хэлэжьагъэх

Непэ, зэрэхэгъэгу фэдэу, Адыгеим иеджапIэхэм илъэсыкIэ еджэгъур ащырагъэжьэжьыгъ. КIэлэеджэкIо мин 50 фэдиз зэкIэмкIи еджапIэхэм къякIужьыгъ, ахэм ащыщэу кIэлэцIыкIу мини 6 апэрэу еджапIэм кIуагъэ, ахэм Апэрэ одыджыныр къафытеуагъ.

30 августа 2018 года 17:07

Шъолъыр фэгъэк1отэнхэм язытет зыфэдэр джырэ уахътэм ауплъэк1у

УФ-м пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэн­хэм фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэплъэнэу мы илъэсым имэкъуогъу мазэ Правительствэм къыхилъхьэгъагъ. Апэрэ еджэгъумкIэ ар аштагъ. Ащ къыщыублагъэу цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэу, къэралыгъом анахь зыщытегущыIэхэрэ Iофыгъохэм ар ащыщ хъугъэ.

29 августа 2018 года 09:42

Владимир Нарожнэр АР-м и Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр АР-м и Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

29 августа 2018 года 09:39

Гъэсэныгъэм иIоф кIэу агъэпсыщт

Шэн-хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс шышъхьэIум ыкIэм республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм гъэсэныгъэм иIофышIэхэм язэIукIэхэр ащэкIох. Ахэм ауж республикэ зэIукIэшхо зэхащэ. ИкIыгъэ илъэс еджэгъум икIэуххэр ащ щызэфахьысыжьых ыкIи пшъэрылъыкIэхэр щаштэх. Тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIогъэ зэхэсыгъом гъэсэныгъэр зэрагъэкIэжьыщтым игъэкIотыгъэу игугъу къыщашIыгъ, гъэхъагъэхэр зиIэхэр щагъэшIуагъэх.

8 августа 2018 года 12:07

ИгъэкIотыгъэу зэхащэщт

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володиным пенсионнэ системэр  нахьышIу шIыгъэным фэгъэхьыгъэ парламент едэIунхэм зызэрэфагъэхьазырырэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо зэхищагъ.

2 августа 2018 года 17:15

Къалъэгъугъэр зэфахьысыжьыгъ

Ар-м И Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр фэтэрыбэу зэхэт унэу 2018-рэ илъэсым Мыекъуапэ щагъэцэкIэжьыгъэхэм е непэ Iоф зыщашIэхэрэм ащыщхэм зэращыIагъэм игугъу джырэблагъэ къэтшIыгъагъ.

2 августа 2018 года 17:14

ЯчIыгужъ рэхьатыгъо щагъотыжьы

ШышъхьэIум и 1-м Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэм я Мафэ игъэкIотыгъэу Адыгеим щагъэмэфэкIыгъ. Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэр шIукIэ гум къинэжьыщт.

1 августа 2018 года 14:49

ГъэIорышIэкIо компаниехэри къыхэлэжьэнхэ фае

Фэтэрыбэу зэхэт унэм чIэсхэм зэкIэми зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын фэгъэхьыгъэ республикэ программэу 2017 — 2019-рэ илъэсхэм ателъытагъэм диштэу 2018-рэ илъэсым Адыгеим ит уни 127-мэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых. 

1 августа 2018 года 14:41

Зэлъэпкъэгъухэр зэфэзыщэрэ псэупI

Адыгэ къуаджэу Мэфэхьаблэ щыкIогъэ зэхахьэм къыщаIэтыгъэхэ лъэпкъ Iофхэр щыIэныгъэм епхыгъэх. Шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъухэм, псэ зыпыт зэIукIэгъухэм шIуагъэ къатыщтэу тэгугъэ.
 

30 июля 2018 года 10:54

Дин мэфэкIышхор Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Урысыер чыристан диным зытехьагъэр илъэс 1030-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэхэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэр бэдзэогъум и 28-м щыIагъэх.

27 июля 2018 года 16:12

Владимир Нарожнэр дзэ къулыкъум иветеранхэм афэгушIуагъ

Я 9-рэ Краснодар мотошхончэо дивизиеу Кутузовымрэ Жъогъо Плъыжьымрэ яорден къызыфагъэшъошагъэр зызэ­ха­­щагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлажьэзэ, Владимир Нарожнэм Адыгэ Рес­пуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэ парламентым идепутатхэмрэ ацIэкIэ дзэ къулыкъум ивете­ран­хэм яюбилейкIэ къафэгушIуагъ.
 

27 июля 2018 года 15:57

Такъикъэ афэшъыгъуагъэх

Я 9-рэ Краснодар мотошхончэо дивизиеу Кутузовымрэ Жъогъо Плъыжьымрэ яорден къызыфагъэшъошагъэр зызэхэщагъэр илъэси 100 зыщыхъурэ мафэм чIыпIэ Iэшэ зэIуупIэныгъэхэм ахэкIодэгъэ дзэкIолIхэм ямыжъобгъу дэжь къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, дзэкулыкъум иветеранхэр, фэхыгъэ дзэкIолIхэм яунагъохэм арысхэр.

24 июля 2018 года 15:17

Инэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Шъэо Аскэррэ Инэм къэлэ псэупIэм иадминистрацие ипащэу Хъоткъо Хъызыррэ  заIокIэм поселкэм ихэхъоныгъэхэм, непэ зэшIуихын фэе пшъэрылъхэм щатегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур.

23 июля 2018 года 10:55

Абхъазым щыIагъэх

Кутузовымрэ Жъогъо Плъыжьымрэ яорден къызыфагъэшъошэгъэ я 7-рэ Краснодар дзэ базэр зызэхащэгъагъэр илъэ­си 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ игъэкIотыгъэ къалэу Сыхъум щыкIуагъ. Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэ соединениехэм анахьыжъхэм ащыщыр я 9-рэ горнэ шхончэо дивизие, етIанэ мотошхончэо бригадэ ашIыжьыгъагъ. Илъэсыбэрэ а бригадэр Мыекъуапэ дэтыгъ.

20 июля 2018 года 10:56

Шъолъырхэм мэзитIу къаратыгъ

 «Пенсие IофыгъохэмкIэ Урысые Федерацием изаконодательнэ акт заулэмэ зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIорэ законым ипроект апэрэ хэплъэгъумкIэ Къэралыгъо Думэм бэдзэогъум и 19-м ыштагъ.

17 июля 2018 года 12:39

ЛIэшIэгъу гъогу къэзыкIугъэ дивизиер

Кутузовым ыкIи Жъогъо Плъыжьым яорденхэр къызыфагъэшъошэгъэ я 9-рэ Краснодарскэ Краснознаменнэ мотострелковэ дивизиер (республикэм Мыекъопэ бригадэкIэ щеджэх) зызэхащагъэр мы мафэхэм илъэси 100 хъущт.

16 июля 2018 года 17:53

АР-м ихэбзэгъэуцугъэу « АР-м социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр 2025-м нэс егъэш1ыгъэным» зыфи1орэр гъэцэк1эгъэным пае

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ и Стратегие фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ цифровой технологиехэр гъэфедагъэхэ зэрэхъухэрэм тегущыIагъэх. АР-м информатизациемкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Нэпсэу Индар ащ фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ:

16 июля 2018 года 17:48

Унагъом икъэухъумэн фэгъэхьыгъагъ

Къэралыгъо Совет—Хасэм изэхэсыгъо  и «Парламент сыхьат» къыдыхэлъытагъэу Адыгеим иунэгъо политикэ гъэкIэжьыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэу 2015 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм щигъэгъозагъэх АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

16 июля 2018 года 17:46

Аттракционнэ техникэу шапхъэмэ адимыштэрэр зыгъэлажьэрэмэ пшъэдэкIыжьэу арагъэхьыщтыр агъэнэфагъ

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатмэ республикэ Прокурорым дырагъэштагъ ыкIи АР-м ихэбзэгъэуцугъэу «Административнэ хэбзэукъоныгъэхэр» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх аттракционнэ техникэу шапхъэмэ адимыштэрэр зыгъэлажьэрэмэ пшъэдэкIыжьэу арагъэхьыщтыр зыфэдизыщтым фэгъэхьыгъэу.

16 июля 2018 года 17:28

Пенсиехэм ягъэнэфэнкIэ ыкIи ятынкIэ Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцугъэ ихэушъхьафыкIыгъэ актхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ законым ипроект депутатхэр хэплъагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ изэхэсыгъо депутатхэр анахь шъхьаIэу ыкIи игъэкIотыгъэу зытегущыIагъэхэм ащыщ пенсиехэм ягъэнэфэнкIэ ыкIи ятынкIэ Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцугъэ ихэушъхьафыкIыгъэ актхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ законым ипроект. Ар пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьэу непэ къэралыгъом илъыр къэIэтыгъэныр ары зыфэгъэхьыгъэр. Непэ ащ Урысыем исубъектхэм зэкIэми ащыхэплъэх. Адыгеим и Парламент идепутатхэми еплъыкIэу фыряIэр къыраIотыкIыгъ. Партиехэм яф­ракциеу ащ хахьэхэрэм зэкIэми ялIыкIохэр къэгущыIагъэх. Апэ Урысые Федерацием икоммунистическэ партие и Адыгэ шъолъыр къутамэ идепутатхэм гущыIэр аштагъ.

16 июля 2018 года 17:23

Нахьыбэм дырагъэштагъ

Тыгъуасэ, бэдзэогъум и 16-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXVII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, нэмыкIхэр. Зэрэхабзэу, ар зэращагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, ащ игуадзэхэу Iэщэ Мухьамэд, Шъэо Аскэр.

13 июля 2018 года 12:21

Депутатхэр зыхэлэжьэгъэхэ дэкIыгъо уплъэкIуныр

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Сергей Белокрыс зыныбжь имыкъугъэхэм яIофхэмкIэ ыкIи якъэухъумэгъэнымкIэ республикэ комиссиеу щыIэм хэтэу Адыгэкъалэ кIуагъэ. Шъолъыр органым иуплъэкIун ыпэкIэ зэхагъэуцогъэ графикым елъытыгъэу ар агъэнэфэгъагъ.

13 июля 2018 года 12:18

ИшIуагъэ аригъэкIыгъ

Республикэм итворческэ купхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр депутатхэм хэбзэшIу афэхъугъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэнхэ амал ягъэгъотыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къагурыIоу депутатхэр шIушIэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх.

12 июля 2018 года 17:44

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 27-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым бэдзэогъум и 16-м зэхащэ.

12 июля 2018 года 17:42

Адыгэ Республикэм щы1уагъэк1ырэ продукцием изытет, идэгъугъ

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, бюджетнэ-финансовэ, хьакъулахь ык1и экономическэ политикэмк1э, предпринимательствэмк1э ык1и 1эк1ыб зэпхыныгъэхэмк1э комитетым итхьаматэу 1ащэ Мыхьамэдрэ туризмэмк1э, экологиемк1э ык1и ч1ыопсым игъэфедэгъэнымк1э комитетым итхьаматэу Игорь Ческидовымрэ  АР-м экономикэ политикэмк1э и Координационнэ совет изэхэсыгъо хэлэжьагъэх. Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъом и1офш1эн джащ фэдэу  хэлэжьагъэх федеральнэ гупчэм къикIыгъэ хьакIэхэр, республикэм икъэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, апшъэрэ еджапIэхэм япащэхэр, шъолъырым ибизнес-сообществэ. УФ-м и Президентым иунашъоу «Зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ къэралыгъо политикэм илъэныкъо шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэцэкIэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэр арых къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

12 июля 2018 года 17:41

КандидатуракIэм дырагъэштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игадзэхэу 1ащэ Мыхьамэдрэ Шъэо Аскэррэ, хэбзэгъэуцугъэмк1э, хабзэмк1э ык1и ч1ып1э зыгъэ1орыш1эжьынымк1э парламентым икомитет итхьаматэу Александр Лобода ык1и депутатэу Елена Любченкар Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ Адыгэ Республикэм ипрокурор IэнатIэкIэ кандидатурэу къыгъэлъэгъуагъэм ихэплъэнкIэ комиссием изэхэсыгъо  хэлэжьагъэх. Ар Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Правительствэм и Унэ щызэхищагъ.

9 июля 2018 года 16:54

Фракциемэ я Совет ренэу Iоф ышIэщт

Урысые политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм депутатхэм яфракциехэу хахьэхэрэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэхэ зэхэсыгъо непэ щыIагъ. АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Наталья Широковар, Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр, УФ-м и Пенсионнэ Фонд икъутамэу АР-м щыIэм ипащэу, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Къулэ Аскэрбый, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи АР-м и Министрэхэм я Кабинет ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, хэбзэихъухьэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм ялIыкIохэр зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъэх.

5 июля 2018 года 15:48

Хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъомэ атегущыIагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм бюджетнэ-финансовэ, хьакъулахь, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу, Урысые общественнэ организациеу «ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Урысые Совет» и Адыгэ шъолъыр къутамэ итхьаматэу Шэуджэн Сэфэр ыкIи ВСМС-м ишъолъыр отделение хэтхэр селекторнэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

5 июля 2018 года 12:39

Iащэ Мыхьамэд хэлэжьагъ

 «Единая Россия» зыфиIорэ партием ишъолъыр къутамэ и Секретарэу, Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мыхьамэд партием ишъолъыр отделениеу Мыекъуапэ щыIэм зэхищэгъэ Конференцием иятIонэрэ едзыгъо иIофшIэн хэлэжьагъ. Джащ фэдэу Конференцием иIофшIэн хэлэжьагъ Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ партием и МКС ипащэ игуадзэу, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Дмитрий Ламейкиныр, партием ичIыпIэ отделениеу Мыекъуапэ щыIэм и Секретарэу, къалэм имэрэу Андрей Гетмановыр, шъолъыр ыкIи чIыпIэ политическэ советхэм ахэтхэр, чIыпIэ къутамэхэм  яделегатхэр, партийнэ активыр, «НыбжьыкIэ Гвардием»  илIыкIохэр.

5 июля 2018 года 11:52

Псыуцугъэшхом зыщыухъумэгъэным фэшI

Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу Осмэн Альберт зэIукIэгъоу къутырэу Чумаковым щыпсэурэмэ адишIыгъэм  хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Мамхыгъэ Азамат.  Къутырым щыщхэр лъэшэу егъэгумэкIых псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ зэрэгоурэм, нэпкъым иIэ пытапIэхэм язытет зэрэдэим. Къуаджэу Адамые щыпсэухэрэри тещыныхьэх бжыхьэм псыр къиуным ыкIи яунэхэм къакIэхьаным.

28 июня 2018 года 11:22

НыбжьыкIэхэм я Мафэ Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIыгъ

Къэлэ паркыр ары мэфэкI Iофтхьабзэхэр зыщыкIуагъэхэр. Республикэм иныбжьыкIэ зэхэт купмэ зэхащэгъэ гъэсэныгъэ гупчэхэм нэIуасэ зэфашIынхэ, сурэтышIхэм якъэгъэлъэгъонхэм ыкIи спортсменмэ яIэпэIэсэныгъэу нэрылъэгъу къафашIырэмэ яплъынхэ амал къекIолIагъэмэ зэкIэмэ яIагъ.  НыбжьыкIэ политикэм хэхьагъэхэу гъэхъагъэхэр зышIыгъэхэмэ щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх, нэужым адыгэ эстрадэм ижъуагъохэр зыхэлэжьэгъэхэ концерт къатыгъ, етIанэ мэфэкIыр адыгэ джэгукIэ зэфашIыжьыгъ.

28 июня 2018 года 11:18

Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Наталья Широковам.

26 июня 2018 года 17:47

Мылъку теплъадж

Мысатыу чIыгу Iахьхэу чъыгхэм якъэгъэкIынрэ хатэхэм ялэжьынрэ атегъэпсыхьагъэхэу зэныбджэгъу шIыкIэкIэ зэхэтхэу (товариществэхэу) илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэжьмэ атыгъагъэхэм яIоф изэхэфын АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэр анахь игъэкIотыгъэу зыдэлажьэхэрэм ащыщ. Аужырэ уахътэм ахэр IыгъэкI шъыпкъэ хъугъэх. Зиехэм федэ къафахьынэу атыгъагъэхэмэ, джы ахэм язэрар къэкIо.

26 июня 2018 года 10:16

Спортсмен ныбжьыкIэхэм адеIэщтых

Физическэ культурэм ыкIи спортым хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм апэрэ зэхэсыгъор тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх спорт учреждениеу республикэм итхэм япащэхэр, олимпийскэ чемпионхэр, тренерхэр, спортсмен ныбжьыкIэхэр, нэмыкIхэри.

25 июня 2018 года 10:17

Народнэ депутатмэ я Совет изычэзыу сессие иIофшIэн хэлэжьагъ республикэ парламентым идепутат

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» ичIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ инароднэ депутатхэм я Совет ия 10-рэ сессие иIофшIэн хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу Мамхыгъэ Азамат.

22 июня 2018 года 15:09

Уахътэ тешIагъэми…

Непэ, мэкъуогъум и 22-м Шэуджэн районым ит поселкэу Заревом шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатхэу Юрий Гороховыр, Цэй Эдуард ыкIи Къэгъэзэжь Мурат.

22 июня 2018 года 12:22

«ЕгъэшIэрэ машIом» дэжь

Тыгъуасэ, мэкъуогъум и 22-м, Хэгъэгу зэошхор къызежьагъэр илъэс 77-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ лIыхъужъхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ итемыр лъэныкъом щыIэ щыкIуагъ.

21 июня 2018 года 17:54

Пытагъэ хэлъэу къекIолIэщтых

Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу гъэзекIогъэным пэуцужьырэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ и1офш1эн хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

20 июня 2018 года 17:51

Къэралыгъом игъэпытэн ыкIи икъэухъумэн япхыгъэ Iофыгъохэм ялъытыгъэу «Урысыем и ДОСААФ» имэхьанэ къэIэтыгъэныр

Къэралыгъо Совет—Хасэм изычэзыу зэхэсыгъо  Урысые общественнэ-къэралыгъо организациеу «Урысыем и ДОСААФ» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу АР-м щыIэм ипащэу Барцо Тимур къыщыгущыIагъ. Организацием имэхьанэ къэIэтыгъэным фэшI шIэгъэн фаехэм ар къатегущыIагъ, гумэкIыгъоу щыIэхэм депутатхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.  

20 июня 2018 года 17:48

УФ-м и Президент жъоныгъокIэ унэшъуакIэу къышIыгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэ фае

Мэкъуогъум и 20-м, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XXVI-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр. Джащ фэдэу Парламентым изичэзыу зэхэсыгъо хэлэжьагъ Адыгеим ыцIэкIэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ щыIэ Владислав Резник. Зэхэсыгъор зэращагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, ащ игуадзэхэу Iэщэ Мухьамэд, Шъэо Аскэр.

14 июня 2018 года 15:25

ЦIыфым ищыIэныгъэ зыIэ илъхэм ямэфэкI

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мэкъуогъум иящэнэрэ тхьаумафэ медицинэм иIофышIэ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIы. А мэфэкIым фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэм и Парламент идепутатхэр, нэмыкIхэри.

14 июня 2018 года 15:22

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэмэ адиштэу агъэпсыжьых

 АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм хэбзэгъэуцугъэмкIэ, хабзэмкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ икомитет итхьаматэу Александр Лобода ведомствэ зэфэшъхьафхэр зыхэхьэрэ рабочэ купэу АР-м и Прокуратурэ зэхищагъэм изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Купыр зыдэлажьэрэр Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэхэм адиштэу гъэпсыжьыгъэнхэр ары.

14 июня 2018 года 12:51

«IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэ зэIухыгъэ зэнэкъокъоу зэхащагъэм Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ.

 Мэкъуогъум и II-м къыщегъэжьагъэу и 15-м нэс Адыгэ къэралыгъо университетым ятIонэрэ зэIухыгъэ чемпионатэу «IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэр щызэхащагъ. Ар стандартэу Wordlskills-2018-м тетэу агъэпсыгъ.

14 июня 2018 года 12:46

Тэхъутэмыкъое район сымэджэщыр къызэIуахыгъ

Тэхъутэмыкъое районым щыпсэухэрэ цIыфхэр илъэс зэкIэлъыкIохэм зэжэгъэхэ район сымэджэщыр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трэхъо Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м ми Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, нэмыкIхэри.

13 июня 2018 года 15:10

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо мэкъуогъум и 20-м щыIэщт

 Мэкъуогъум и 13-м АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Президиум зэхэсыгъоу иIагъэм парламентым икомитетхэм ятхьаматэхэмрэ ягуадзэхэмрэ, джащ фэдэу фракциемэ ялIыкIохэмрэ щытегущыIагъэх къэблэгъэрэ  я XXVI-рэ зэхэсыгъом къыщаIэтыщт Iофыгъомэ.  Ар зэрищагъ парламентым итхьаматэу Владимир Нарожнэм.

12 июня 2018 года 17:20

Тихэгъэгушхо имэфэкI хэтэгъэунэфыкIы.

МэфэкIышхом – Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Мыекъуапэ икъэлэ парк мэкъуогъум и 12-м щыкIуагъэх. А мафэм Урысыем иныбжьыкIэхэм ащыщхэм паспортхэр аратыжьыгъэх, концерти щыIагъ.

9 июня 2018 года 14:49

Лэжьыгъоу Iуахыжьыщтым фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъу

  Лэжьыгъоу Iуахыжьыщтым фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу Джэджэ районым щыIагъэм тхьэматагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх  АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, мэкъумэщымкIэ АР-м и Министрэу Юрий Петровыр, пшъэдэкIыжь зыхьырэ IофшIакIохэр ыкIи нэмыкIхэр.  

9 июня 2018 года 10:21

Урысые полициер загъэпсыгъэр илъэс 300 хъугъэ

Урысые полициер загъэпсыгъэр илъэс 300 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу  щыIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьа1эу Сергей Дрокиныр, республикэм ихэбзэухъумэк1о органхэм япащэхэр, щылажьэхэрэр ык1и ветеранхэр.

8 июня 2018 года 10:49

Профильнэ комитетым ищытхъу тхылъхэр Адыгэ къэралыгъо университетыр къэзыухыгъэмэ аратыжьыгъэх

Гъэсэныгъэмк1э, ш1эныгъэмк1э, ныбжьык1э 1офхэмк1э, спортымк1э, къэбарлъыгъэ1эс амалхэмк1э, общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымк1э АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот Адыгэ къэралыгъо университетыр къэзыухырэмэ ямэфэк1 зэхахьэ хэлэжьагъ.

7 июня 2018 года 14:26

ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Социальнэ IофышIэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI  зэхахьэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, нэмыкIхэри.

6 июня 2018 года 16:59

Пытагъэ хэлъэу къекIолIэщтых

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу  Шъао Аскэр   къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо и1офш1эн хэлэжьагъ. Зэхэсыгъом  тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

3 мая 2018 года 17:51

Хэгъэгум икъэухъумэн зэкIэмэ япшъэрылъ шъхьаI

Социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр, джащ фэдэу АР-м иветеранхэм я Совет, АР-м ихэбзэгъэуцу ыкIи игъэцэкIэкIо органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным, Мыекъопэ гарнизоным идзэ частьхэм, ухъумэкIо структурэхэм (Росгвардием, УФСИН-м, МВД-м,МЧС-м), плъэкIо советым, Урысыем и ДОСААФ ишъолъыр къутамэ ялIыкIохэр Iэнэ хъураеу «Хэгъэгум икъэухъумэн нэбгырэ пэпчъ ипшъэрылъ шъхьаI» зыфиIорэм хэлэжьагъэх.

3 мая 2018 года 15:29

Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм ядунай

Мэлылъфэгъум и 28-м къыщегъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 3-м нэс хореографие искусствэмкIэ я IV-рэ Дунэе зэнэкъокъоу «DANCE CONTINENT» зыфиIорэр Москва щыкIуагъ.

3 мая 2018 года 10:58

ФутболымкIэ турнир

ЖъоныгъуакIэм и I-м Красногвардейскэ районым турнир щызэхащагъ – футболымкIэ районым ичемпионат. А Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатэу, Красногвардейскэ районым футболымкIэ ифедерацие итхьаматэу Мамхыгъэ Азэмат.

1 мая 2018 года 12:18

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI хэлэжьагъэх

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Мафэу жъоныгъуакIэм и I-м хагъэунэфыкIырэр зэкIэмэ шIу алъэгъурэ мэфэкIэу ренэу щытыгъ. Непэ къызнэсыгъэм ар лэжьакIохэр зэфэзыщэрэ мэфэкIэу тинахьыжъхэм алъытэ, шъыпкъэмкIэ а мафэр мамырныгъэм, зыкIыныгъэм, IофшIэным шъхьэкIафэ фэшIыгъэным япхыгъэ хъугъэ.

24 апреля 2018 года 17:37

АР-м и Общественнэ палатэ хэтыщтхэр агъэнэфагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм имэлылъфэгъу зэхэсыгъо АР-м и Общественнэ палатэ хэтыщтхэм яспискэ щыхэплъагъ.

24 апреля 2018 года 17:22

Илъэсым изэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат депутатхэм апашъхьэ къыщыгущыIагъ ыкIи 2017-рэ илъэсым республикэм иминистрэхэм я Кабинет Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр къыщишIыгъэх.

18 апреля 2018 года 17:22

АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэ иIэщт зэхэсыгъом зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр агъэнэфагъэх

АР-м и Къэаралыгъо Совет—Хасэм  и Президиум изэхэсыгъо непэ иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх парламентым икомитетхэм ятхьаматэхэр, ягуадзэхэр, депутатскэ фракциемэ япащэхэр.

18 апреля 2018 года 16:24

ПаркыкIэ сабыймэ анэкIэ

Мэлылъфэгъум и 17-м 2018-рэ илъэсым муниципальнэ зыгъэIорышIэжьыпIэу «Инэм къэлэ псэупI» зыфиIорэм зэнэкъокъу гъэшIэгъон щызэхащагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр Анатолий Березовоим ыцIэ зыхьыщт паркым идизайн-проект анахь дэгъур къыхэхыгъэныр ары. Зэнэкъокъум изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъ АР-м и Къэралыгъо Советым—Хасэм идепутатэу Къэлэшъэо Рустам. Культурэм и Унэу Инэм дэтым пэчIынатIэу паркыр агъэпсыщт.

18 апреля 2018 года 14:44

Къэралыгъо екIолIакIэмрэ пшъэрылъыкIэхэмрэ тищыкIагъэх.

Республикэ прокуратурэм  ияплIэнэрэ зэIухыгъэ форумэу зэхищагъэм АР-м и Къэралыгъо Советым—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ. Наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрекIокIыхэрэм пэуцужьыгъэным ыкIи бзэджэшIагъэхэр мыхъунхэм фэшI шIэгъэн фаехэм  форумыр афэгъэхьыгъагъ.

13 апреля 2018 года 16:01

АР-м и Къэралыгъо Советым—Хасэм иджэпсалъэхэм ЮРПА-м хэтхэм къыдырагъэштагъ, ахэр федеральнэ гупчэм агъахьыгъэх.

ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ лъыплъэгъэным изакъоп, хэбзэукъоныгъэхэр амышIынхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зыкIызэрэхьан фаер.

ЮРПА-м хэтхэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэр Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу тыгъэгъазэм и 26-м 2008-рэ илъэсым №294-ФЗ къыдэкIыгъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр ары. Iофтхьабзэр къыхэзылъхьагъэр хэбзэгъэуцунымкIэ, хабзэр къыдэлъытэгъэнымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Комитет итхьаматэу Александр Лобода.

13 апреля 2018 года 15:48

ЮРПА-м ия XXVIII-рэ Конференцие зэфашIыжьыгъ.

Непэ ЮРПА-м ия XXVIII-рэ Конференциеу Къырым Республикэм, Ялтэ щыкIуагъэр зэфашIыжьыгъ.

11 апреля 2018 года 15:35

Урысыем и Къыблэ Парламент Ассоциацие изичэзыу я XXVIII-рэ Конференцие Ялтэ щыкIощт

Урысыем и Къыблэ Парламент Ассоциацием изычэзыу я XXVIII-рэ Конференциеу мэлылъфэгъум и 12—13-м  Республикэу Къырым, къалэу Ялтэ щыкIощтым тиреспубликэ ихэбзэгъэуцу орган илIыкIо куп хэлэжьэщт. Ащ ипащ АР-м и Къэралыгъо Советым—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ары.

9 апреля 2018 года 16:09

Республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъо депутатхэр хэлэжьагъэх.

Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Советым—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбарлъыгъэIэс амалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот, республикэ парламентым идепутатэу Цэй Эдуард ыкIи нэмыкIхэр.

9 апреля 2018 года 15:23

Сэнаущыгъэ зыхэлъ сабыймэ анаIэ атырагъэты

Республикэ парламентым идепутатмэ Iофыгъуабэ агъэцакIэми, пшъэрылъыбэ яIэми, уахътэ къыхагъэкIы  сабыйхэр зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэхэм анаIэ атырагъэтынэу, яшIуагъи арагъэкIынэу. Урысые творческэ фестиваль-зэнэкъокъоу «Хрустальнэ жъогъожъыехэр» зыфиIорэм ишъолъыр рекIокIыгъоу мэлылъфэгъум и 7-м зэхащагъэм генеральнэ спонсор фэхъугъэр  Къэралыгъо Советым—Хасэм идепутатэу Пэнэшъу Къэплъан Мухьдинэ ыкъор ары. Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу икъутамэу АР-м щыIэр Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ.

9 апреля 2018 года 09:51

Хэти игухэлъышIухэр Тхьэм къыдегъэхъух

 Чыристан диныр зылэжьыхэу тиреспубликэ ыкIи зэрэдунаеу ащыпсэурэмэ  дин мэфэкIышхоу Пасхэр тыгъуасэ хагъэунэфыкIыгъ.

6 апреля 2018 года 15:52

МэфэкIымкIэ афэгушIуагъ

  Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Урысыем и Министерствэ пэшIорыгъэшъ лъыхъон IофхэмкIэ иорган зызэхищагъэр илъэс 55-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет--Хасэм хэбзэгъэуцунымкIэ, хабзэр агъэфедэнымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ икомитет итхьаматэу Александр Лобода хэлэжьагъ.

4 апреля 2018 года 11:33

Партийнэ проектхэм ягъэцэк1эн фэгъэхьыгъагъ

  Мэлылъфэгъум и 4-м видеоконференцие ш1ык1эм тетэу селекторнэ зэхэсыгъоу зэхащагъэр зэрищагъ «Единая Россия» зыфи1орэ партием и Генеральнэ Совет и Секретарэу Ольга Баталинам.

2 апреля 2018 года 17:18

Советым иапэрэ зэхэсыгъо щыIагъ

Дин объединениехэм Iоф адэшIэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм апэрэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэ итхьаматэу Владимир Нарожнэр ащ хэлэжьагъ. 

28 марта 2018 года 16:26

Хэгъэгум фыряIэ шIулъэгъур гъэлъэшыгъэныр

Адыгэ Республикэм заом, IофшIэным, УIэшIыгъэ КIуачIэхэм ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яветеранхэм я Общественнэ организацие ия IV-рэ Пленум тыгъуасэ щыIагъ.

28 февраля 2018 года 16:20

НыбжьыкIэхэм ягупшысэ щыпхырыщыгъэу...

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и НыбжьыкIэ парламент изэхэсыгъо мы мафэхэм Правительствэм и Унэ щыкIуагъ.

27 февраля 2018 года 17:31

Республикэм ихэбзэгъэуцухэмрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэмрэ зэпхыныгъэу азыфагу илъым фэгъэхьыгъагъ

Адыгеим ипарламент идепутатхэм электрон, хаутырэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм япащэхэмрэ аккредитацие ашIыгъэ журналистхэмрэ мэзаем и 27-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм зэIукIэгъу щадыряIагъ.Страницы:     

Архив по годам:
Публикаций в разделе - 313

Видеотрансляции

Сервер видеотрансляции заседаний
В настоящее время прямая трансляция не ведется

Посмотреть видеоархив заседаний


Новости

А Савв: Муниципалитеты должны качественно и своевременно, осваивая в полном объеме выделенные средства, завершить реализацию очередного этапа проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий
17 октября 2019 года 18:03

Ваше мнение

выразить свое мнение
Как Вы относитесь к появлению новых современных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов в Адыгее?
 Проголосовало: 224