Забыли пароль?
Поиск | Войти
Республика Адыгея
О Госсовете
Структура
Заседания
Деятельность
Документы
Пресс-служба
Аналитические материалы
ЮРПА
Молодежный парламент
Комиссия Аппарата
Прокуратура РА

Къэбархэр

Главная

 Страницы:     

Архив по годам: 2014; 2018;
Публикаций в разделе - 1433
1 февраля 2023 года 12:50

Къуаджэ Малазим шIэжь пхъэмбгъу къыфызэIуахыгъ

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ Къуаджэ Малазим ишIэжь пхъэмбгъу икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ. ШIэжь пхъэмбгъур Мыекъопэ къэралыгъо университетым иящэнэрэ корпус раIулIыгъ. 

31 января 2023 года 12:18

Нэмыц-фашист техакIохэр Мыекъуапэ зыдафыжьыгъэхэр илъэс 80 хъугъэ

Нэмыц-фашист техакIохэр Мыекъуапэ зыда­фыжьыгъэхэр илъэс 80 зэрэхъугъэр щылэ ма­зэм и 29-м хагъэунэфыкIыгъ. Мы хъугъэ-шIэгъэшхом фэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ Iофтхьэбзэ заулэ щызэрахьагъ. Ахэм зэу ащыщ къэгъагъэхэр мемориалым зэрэкIэралъхьагъэхэр. Хэгъэгум иухъумакIохэм яшIэжь агъэлъэпIэнэу къыIухьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ иадминистрацие ыкIи министрэхэм я Кабинет ипащэу Владимир Свеженец, республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Геннадий Митрофановыр, ветеранхэр, общественнэ организациехэм, патриотическэ купмэ ялIыкIохэр, республикэм щыпсэухэрэр.

30 января 2023 года 13:01

Депутатхэр хьыкум системэм иIофышIэхэм афэгушIуагъэх

Щылэ мазэм и 27-м Адыгеим хьыкумхэр зыщызэхащагъэхэр илъэси 100, АР-м и Апшъэрэ хьыкум — илъэс 30, АР-м ихьыкумышIхэм я Совет — илъэс 30 зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ парламентым идепутатхэу Александр Лобода ыкIи Мыгу Адам хэлэжьагъэх.

26 января 2023 года 17:50

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Министерствэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Непэ, щылэ мазэм и 26-м, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ АР-м и Министерствэ иколлегие иIофшIэн хэлэжьагъ. 2022-рэ илъэсым оперативнэ-къулыкъу IофшIэнэу министерствэм иорганхэмрэ иподразделениехэмрэ агъэцэкIагъэм изэфэхьысыжьхэр коллегием щашIыгъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ министрэу, генерал-майорэу Олег Безсмельнициным. АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ яадминистрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, АР-м и Прокурорэу Игорь Шевченкэр, шъолъырым иухъумэкIо органхэм япащэхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

26 января 2023 года 17:48

ЦIыфхэм къырахьылIэгъэ IофыгъохэмкIэ

Щылэ мазэм и 24-м Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ «Урысыем и Почтэ» икъутамэу республикэм щыIэм ипащэу Наталья Алифиренкэм. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу парламентым ипащэ Шэуджэн районым ит къутырэу Чернышевым зыщэIэхэм, ащ щыпсэурэ цIыфмэ Iофыгъоу къаIэтыгъэр ары зэIукIагъэхэр зытегущыIагъэхэр. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр газыпкIэр зэрытхэгъэ квитанциехэм  почтэ отделением проценти 3 зэратыригъахъорэр ары.

25 января 2023 года 14:08

Тхьамафэм къыкIоцI цIыфхэр рагъэблэгъэщтых, социальнэ Iофыгъомэ ахэплъэщтых

Шъолъыр ыкIи чIыпIэ приемнэхэу партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иIэхэм щылэ мазэм и 30-м къыщегъэжьагъэу мэзаем и 3-м нэс цIыфхэр рагъэблэгъэщтых. Социальнэ гумэкIыгъоу яIэхэр а уахътэм къыкIоцI цIыфмэ къаIэтын алъэкIыщт, ахэр зыщырагъэблэгъэщтхэ графикыр зэхагъэуцуагъ, телефон номерэу къызытеохэмэ хъущтхэр къэбар жъугъэм иамалхэм къаIопщыгъэх, къэралыгъо хабзэм иорганхэм ясайтхэм ыкIи депутатмэ яунэе социальнэ сетьхэм къарагъэхьагъэх. 

25 января 2023 года 12:27

Социальнэ газификациер къоджэ псэупIэмэ алъагъэIэсыным анаIэ тет

Щылэ мазэм и 23-м Владимир Нарожнэр Джэджэ районым ит къоджэ псэупIэу Келермесскэм щыIагъ, ащ районым иIэшъхьэтетэу Андрей Таранухиным, къоджэ псэупIэм ипащэу Сергей Фатеевым ащыIукIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Единэ Россием»  ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр зыщырегъэблагъэхэм станицэм щыпсэурэмэ упчIэу къыщаIэтыгъагъэм игъэцэкIэн фэгъэхьыгъагъ зэдэгущыIэгъур. Социальнэ газификацием елъытыгъэу урамхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр къящэлIэгъэным къоджэдэсхэр 2022-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ къыкIэлъэIугъагъэх. 

25 января 2023 года 07:30

Урысыем истудентхэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ студентхэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!  Урысыем истудентхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

24 января 2023 года 14:30

Лэжьыгъэр къэухъумэгъэныр, мэкъумэщ гъомылапхъэм идэгъугъэ хэгъэхъогъэныр, тыкъэзуцухьэрэ дунаим фэсакъыгъэныр

Щылэ мазэм и 23-м Владимир Нарожнэр, профильнэ комитетхэм япащэхэу Цэй Эдуардрэ Евгений Саловымрэ зэгъусэхэу зэхэсыгъоу зэхащагъэм мэкъумэщ отраслэм, лъыплъэкIокIо-уплъэкIокIо органхэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, экологием, цIыфым ищыIэкIэ-псэукIэ къэухъумэгъэнхэм фэгъэзагъэхэм ялIыкIохэр  хэлэжьагъэх.

23 января 2023 года 17:50

Къоджэ псэупIэмэ хэхъоныгъэ ашIыным социальнэ псэолъакIэхэр фэIорышIэх

Щылэ мазэм и 21-м Владимир Нарожнэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу Шэуджэн районым щыIагъ. Социальнэ ыкIи культурнэ псэуалъэхэм яшIын зэрэкIорэм иуплъэкIун ары пащэмэ пшъэрылъэу яIагъэр.

20 января 2023 года 15:18

Анахь гухэлъ шъхьаIэхэр къадагъэхъух

«Елка желаний» зыфиIорэ шIушIэ акцием ыпкъ къикIэу шъолъыр парламентым идепутатмэ нэбгырэ 51-мэ ялъэIухэр агъэцакIэх. Акцием ипшъэрылъыр—гушIуагъорэ тхъагъорэ кIэлэцIыкIухэмрэ нэжъ-Iужъхэмрэ, джащ фэдэу чIыпIэ зэжъум иуцуагъэхэм зэхягъэшIэгъэныр ары. Iофтхьабзэр мэзаем и 28-м нэс рекIокIыщт. Нэбгырэ пэпчъ амал иI шIушIэ Iофым хэлэжьэнэу, IэпыIэгъу зищыкIагъэм деIэнэу.

18 января 2023 года 11:04

Къоджэ псэупIэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Щылэ мазэм и 16-м Владимир Нарожнэр Абдзэхэхьаблэ къоджэ псэупIэм щыIагъ ыкIи ащ ипащэу Юрий Михайленкэм IукIагъ. Социальнэ газификациемрэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнымрэ япхыгъэ джэпсалъэу къоджэдэсмэ шъолъыр парламентым къыфагъэхьыгъэхэм язэхэфын ары зытегущыIагъэхэр.

17 января 2023 года 10:23

Республикэ парламентым идепутатхэр народнэ депутатхэм якъэлэ Совет исессие хэлэжьагъэх

Народнэ депутатхэм якъэлэ Совет изичэзыу я VII-рэ сессиеу щылэ мазэм и 16-м кIуагъэм  муниципальнэ образованиеу «Адыгэкъалэ» ипащэ щыхадзыгъ.

13 января 2023 года 15:19

Социальнэ газификацием иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу, Урысые Федерацием щынэгъончъэнымкIэ и Совет и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Медведевым Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак игъусэу социальнэ газификациемкIэ партиер кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэхэм япхырыщынкIэ Iофыгъоу къэуцугъэхэм япхыгъэ зэIукIэ шъолъырхэм адашIыгъ.
 

13 января 2023 года 15:13

ИлъэсыкIэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм ауж депутатмэ цIыфхэр рагъэблагъэхэу аублэжьыгъ

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ щылэ мазэм иятIонэрэ кIэлъэныкъо  щырагъэжьэжьыгъ. ЦIыфхэмкIэ нахь Iэрыфэгъу уахътэр къыдалъытэзэ, тапэкIэ агъэнэфэгъэгъэ графикым тетэу ахэр рагъэблагъэх.

13 января 2023 года 09:06

Урысые печатым и Маф

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъу­гъэм иамалхэм Iоф ащызышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, Урысые печатым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Щылэ мазэм и 13-р ары апэрэ гъэзетыр Урысыем къызщыдэкIыгъагъэр. Апэрэ Петр иунашъокIэ «Ведомости» зыцIэ гъэзетыр къыхаутыгъагъ. Пачъыхьэм къыгурыIощтыгъ гущыIэм мэхьанэу иIэр, зэхъокIыныгъэхэм зэрафэIорышIэщтыр, къэралыгъор зэригъэпытэщтыр.

12 января 2023 года 17:19

Республикэ прокуратурэм имэфэкI зэхахьэ Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иорганхэр зызэхащагъэхэр илъэс 301-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ хэлэжьагъэх.

12 января 2023 года 11:39

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Маф

Прокуратурэм икъулыкъухэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

11 января 2023 года 12:07

Мэкъумэщ Iофыгъохэм джыри анаIэ тырадзагъ

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэкъумэщ отраслэм щылажьэрэмэ, уплъэкIокIо-лъыплъэкIо органхэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, экологием, цIыфым ипсауныгъэ икъэухъмэн пылъхэм ялIыкIомэ зэIукIэгъу непэ адыриIагъ.

10 января 2023 года 17:42

Парламентым зэIукIэ щыкIуагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ комитетхэм япащэхэу Александр Лобода, Олег Картамышевыр ыкIи Мыгу Адам игъусэхэу энергетическэ отраслэм илIыкIомэ зэIукIэгъу адыряIагъ.

7 января 2023 года 07:00

Христос къызыхъугъэ маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъуфэгушIо!

31 декабря 2022 года 08:47

ИлъэсыкIэр

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!

30 декабря 2022 года 15:20

ИлъэсыкIэ мэфэкIымкIэ ыкIи РождествомкIэ къафэгушIуагъэхэм парламентариехэр афэразэх

ИлъэсыкIэ мэфэкIым ыкIи Рождеством афэшI къызщафэгушIохэрэ письмэхэмрэ телеграммэхэмрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ыкIи ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм къафагъахьыгъэх.

30 декабря 2022 года 12:03

ЦIыфхэм якъэгъэнэжьынкIэ къулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм цIыфхэм якъэгъэнэжьынкIэ икъулыкъухэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэ щызэхащагъ. КъулыкъушIэхэм афэгушIонхэу зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

29 декабря 2022 года 16:27

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XIX-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XIX-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ. Ар зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

29 декабря 2022 года 16:24

ИкIырэ илъэсым зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шъолъыр парламентым икIэух зэхэсыгъо къыщыгущыIагъ ыкIи зэгурыIохэу зэрэзэдэлэжьагъэхэм фэшI рэзэныгъэ гущыIэхэр депутатхэм афигъэхьыгъ. Хэбзэихъухьэ ыкIи хэбзэгъэуцу органхэр дэгъоу зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ республикэм хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр ЛIышъхьэм къыкIигъэтхъыгъ.

29 декабря 2022 года 16:20

Социальнэ лъэныкъом фэгъэхьыгъэ упчIэхэм ахэплъагъэх

Зэхэсыгъом социальнэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ упчIабэ къыщаIэтыгъ. Социальнэ IэпыIэгъур зытефэхэу, фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм япчъагъэ зырагъэушъомбгъунэу агъэнафэ. Фенилкетонурие узыр зиIэ сабыйхэр ащ хагъэфэнхэ гухэлъ яI. А узыр зиIэхэр зэхэшыпыкIыгъэу шхэнхэ фае, белокыр зыхэлъ гъомылапхъэхэр агъэфедэхэ хъущтэп. Шъолъырым хэбзэгъэуцугъэр щаштэмэ, а узыр зиIэ сабыйхэм мазэ къэс сомэ мин I5 аратызэ ашIыщт. Профильнэ комитетым ипащэу Наталья Широковам зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы упчIэр къаIэтынэу зыкIэхъугъэр тыгъэгъазэ мазэм иапэрэ мафэхэм Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием»  иприемнэ  КъумпIыл Мурат цIыфхэр зырегъэблагъэхэм, а гумэкIыгъом игугъу  къыщашIыгъагъэшъ ары. Депутатхэм а хэбзэгъэуцугъэм дырагъэштагъ. Ащ пэIуагъэхьанэу сомэ миллион 1,8-рэ бюджетым къыдыхалъытагъ.

27 декабря 2022 года 14:28

ЦIыфхэм ялъэIухэм Iоф адэшIэгъэныр депутатхэм япшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ

Тхьамафэм къыкIоцI цIыфэу къырагъэблэгъагъэмэ яIофыгъохэр зэрэзэхафыгъэхэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIыхэзэ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм къыхигъэщыгъ:  цIыфхэм ялъэIухэм Iоф адэшIэгъэныр депутатхэм анахь пшъэрылъ шъхьаIэу яIэмэ ащыщ. ЛъэIу зигъэцэкIэн охътабэ зытефэхэрэм анахьэу анаIэ атырагъэты, ахэм язэшIохын нэмыкI организациехэр къыхагъэлажьэх.

27 декабря 2022 года 10:59

Урысые Федерацием цIыфхэм якъэгъэнэжьынкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Къэгъэнэжьын IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

26 декабря 2022 года 15:47

Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэмкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэм изэхэсыгъо Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ зэхэсыгъоу лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм ыкIи диным афэгъэзэгъэ гъэIорышIапIэмэ адэлэжьэгъэнымкIэ АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэ Советым зэхищагъэм. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ  иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр, АР-м ичIыпIэ зыгъэIорышIэжьынкIэ органхэм адэлэжьэгъэнымкIэ и Комитет ипащэу КIэдэкIое Руслъан, АР-м и Общественнэ палатэ итхьаматэу Устэ Руслъан, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ  и Министерствэ общественнэ хабзэр мыукъогъэнымкIэ полицием ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевыр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ органхэм, дин ыкIи лъэпкъ организациехэм япащэхэр.

23 декабря 2022 года 16:57

Владимир Нарожнэр НыбжьыкIэ парламентым хэтхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм НыбжьыкIэ парламентым хэтхэу анахь чанэу зыкъэзгъэлъэгъуагъэхэм аIукIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ.

23 декабря 2022 года 15:31

МэкъумэщышIэмэ зэIукIэгъу адыряIагъ

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэкъумэщ отраслэм щылажьэрэмэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Премьер-министрэм иIэнатIэ зыгъэцакIэрэ КIэрэщэ Анзаур, парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, профильнэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, Урысыем имэкъумэщ Гупчэ икъутамэ ипащэу Анна Минаковар.

22 декабря 2022 года 17:44

Адыгэ Республикэм и парламент ия XIXрэ зэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 29-м щыIэщт

Шъолъыр парламентым джырэблагъэ иIэщт зэхэсыгъом къыщаIэтыщт упчIэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум ыгъэнэфагъэх. ЗэхэгущыIэжь органыр Iофыгъо 33-у повесткэм хагъэхьащтхэм атегущыIагъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

22 декабря 2022 года 11:28

Энергетикым и Маф

Энергетикэм епхыгъэу Iоф зышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — энергетикым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Илъэси 100-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, тыгъэгъазэм и 22-м Советмэ я Урысые Зэфэс Урысыем иэлектрификациекIэ планыр щагъэнэфэгъагъ, энергетикэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ ащ ишIогъэшхо къэкIогъагъ.

21 декабря 2022 года 17:27

Лэжьыгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэщт шъолъыр штабыр зэхэщэгъэныр парламентым игъоу ылъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, профильнэ комитетхэм ятхьаматэхэу Цэй Эдуард ыкIи Евгений Саловыр зэгъусэхэу зэхэсыгъоу зэхащагъэм къырагъэблэгъагъэх мэкъумэщ отраслэм, уплъэкIокIо-лъыплъэкIо органхэу чIыопсым, экологием, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ якъэухъумэн дэлажьэхэрэр.

21 декабря 2022 года 16:18

«Шъо къэралыгъом шъурипытапI, лIыхъужъныгъэрэ щытхъурэ ащ къыфэшъохьы»

ЩынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум ыныбжь илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэу тыгъэгъазэм и 20-м щыIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр.

21 декабря 2022 года 16:01

Тихэгъэгогъухэр Адыгэ Республикэм къэгъэкощыжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ программэр зэрагъэцакIэрэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Тыгъэгъазэм и 20-м профильнэ парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «IэкIыбым щыIэ тихэгъэгогъухэр ежьхэм яшIоигъоныгъэ тетэу Адыгеим къэгъэкощыжьыгъэнхэм фэIорышIэгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн дэлэжьэрэ  межведомственнэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Ар зэрищагъ лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ АР-м и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

20 декабря 2022 года 17:51

Къэралыгъо Думэм и НыбжьыкIэ парламент зэхищэгъэ зэхэсыгъохэм Адыгеим ипарламентарие ныбжьыкIэхэр ахэлажьэх

Тыгъэгъазэм и 20-21-м Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ и НыбжьыкIэ парламент изэхэсыгъоу кIохэрэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и НыбжьыкIэ парламент и Тхьаматэу Эвелина Ананниковар ахэлажьэ. Къэралыгъо Думэм икомитетхэм ялIыкIомэ парламентариехэр аIокIэх, Комиссиемэ яIофшIэнмэ ахэлажьэх, шъолъырхэм ащыIэ НыбжьыкIэ парламентмэ Iофыгъоу къаIэтынэу зыщыгугъыхэрэмкIэ предложениехэр къахьых.

20 декабря 2022 года 14:56

Гъэхъагъэ зышIыгъэ цIыфхэр медальхэмкIэ парламентым къыхигъэщыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Цэй Эдуардрэ Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэр илъэси 100 ыкIи шъолъыр парламентым ыныбжь илъэс 30 зэрэхъугъэхэм афэгъэхьыгъэ юбилейнэ медальхэмрэ шIэжь тамыгъэхэмрэ зыщаратыжьыхэрэ зэхахьэр зэращагъ.

19 декабря 2022 года 10:05

Мобилизацием хэфагъэхэм яIофшIэн фитыныгъэхэр къаухъумэщтых

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ ящэнэрэ еджэгъумкIэ зэхъокIыныгъэхэр IофшIэнымкIэ кодексым фишIыгъэх, ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр мобилизацием хэфагъэхэм яIофшIэн фитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары.

16 декабря 2022 года 12:10

Урысые Федерацием и ЗАГС иорганхэм аныбжь илъэси 105-рэ хъугъэ

Тыгъэгъазэм и 15-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет итхьаматэу Наталья Широковар УФ-м гражданскэ зэфыщытыкIэхэм яактхэр зыщатхырэ органхэм (ЗАГС-м) аныбжь илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэм хэлэжьагъ.

15 декабря 2022 года 16:58

Станицэу Келермесскэм щыпсэурэмэ парламентариехэр аIукIагъэх

Тыгъэгъазэм и 13-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ык1и  профильнэ парламент комитетым ипащэу Наталья Широковам  Джэджэ районым ит станицэу Кермесскэм щыпсэурэмэ зэIукIэгъу адыряIагъ. ПшъэдэкIыжь зыхьырэ обществэу «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Игорь Сырчиныр, район ыкIи къоджэ псэупIэм яадминистрациехэм япащэхэу Андрей Таранухиныр ыкIи Сергей Фатеевыр, МФЦ-м, социальнэ къулыкъухэм ялIыкIохэр джащ фэдэу зэIукIэм хэлэжьагъэх.

15 декабря 2022 года 14:52

Урысыем и Федеральнэ казначействэ ыныбжь илъэс 30 хъугъэ

Тыгъэгъазэм и 14-м Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм мэфэкI зэIукIэ щыкIуагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр Урысыем и Федеральнэ казначействэ ыныбжь илъэс 30 зэрэхъугъэр ары. Къэралыгъо финансхэм шэпхъэ гъэнэфагъэ ахэлъэу гъэзекIогъэнхэм, ахэм алъыплъэгъэнхэм фэIорышIэрэ институтэу казначействэр щыт. Федеральнэ органхэм ялIыкIохэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх.

15 декабря 2022 года 11:54

Цэй Эдуард форумым хэлажьэрэмэ аIукIагъ

«Тэ—Урысыем тырицIыф» зыфиIорэ патриотическэ форумым иIофтхьабзэмэ ахэлажьэхэрэм АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард аIукIагъ.

14 декабря 2022 года 12:23

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Тыгъэгъазэм и 13-м хэбзэгъэуцугъэхэр амыукъонхэмкIэ АР-м и Координационнэ зэIукIэ изэхэсыгъоу щыIагъэр  зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Лъэпкъ проектхэр ыкIи федеральнэ программэхэр агъэцакIэхэ зыхъурэм хэбзэукъоныгъэхэр пэшIорыгъэшъэу къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи дэгъэзыжьыгъэнхэр, коррупцием епхыгъэ Iофыгъохэри зарэхэтэу; фэтэрыбэу зэхэт унэхэр агъэцэкIэжьыхэ ыкIи цIыфхэр унакIэхэм агъэкощыжьыхэ  хъумэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэм ашъхьэдэмыкIынхэм—джащ фэдэ упчIэх зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэхэр.

13 декабря 2022 года 12:22

ШIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэр—Урысыем игугъапIэх

Тыгъэгъазэм и 12-м Адыгэ къэралыгъо университетым шIэныгъэмрэ инновациехэмрэ я Парк къэгъэлъэгъонэу «ШIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэр—Урысыем инеущ зыгъэпсыщтхэр ары» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. Урысыем и Президент шIэныгъэмрэ технологиехэмрэ яилъэсипшIэу къыгъэнэфагъэм проектыр фэгъэхьыгъ. НыбжьыкIэхэр шIэныгъэм игъогу тещэгъэнхэм, шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэмэ гъэхъагъэу ашIыхэрэм цIыфхэр ащыгъэгъозэгъэнхэм ар фэIорышIэ. УФ-м и Къэралыгъо Думэ и НыбжьыкIэ парламентрэ ныбжьыкIэ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэмрэ проектым игъэцэкIэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэх.

12 декабря 2022 года 18:01

ЦIыфхэр зыщырагъэблэгъэрэ уахътэр Адыгеим щырекIокIыгъ

Тыгъэгъазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс «Единая Россия» зыфиIорэ Урысые политическэ партием ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щырагъэблэгъагъэх, ар Партиер загъэпсыгъэр илъэс 20 зэрэхъугъэм епхыгъэ Iофтхьабзэу рагъэкIокIыхэрэм къадыхэлъытэгъагъ.

12 декабря 2022 года 11:11

Дзэ комиссариатыр загъэпсыгъэр илъэси 100 хъугъэ

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард Адыгэ Республикэм идзэ комиссариат загъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэм хэлэжьагъ. АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, шъолъыр хэбзэихъухьэ ыкIи гъэцэкIэкIо органхэм япащэхэр, ухъумэкIо структурэм икъулыкъушIэхэр, дзэ комиссариатым иIофышIэхэр ыкIи ветеранхэр мэфэкI зэхахьэм щызэIукIагъэх.

9 декабря 2022 года 07:00

Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

8 декабря 2022 года 18:07

Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Совет зэхэсыгъо иIагъ

Тыгъэгъазэм и 8-м, 2022-рэ илъэсым Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Совет зэхэсыгъо иIагъ, ащ хэлэжьагъ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр. Iофтхьабзэр зезыщагъэхэр палатитIумэ япащэхэу Валентина Матвиенкэмрэ Вячеслав Володинымрэ.

8 декабря 2022 года 18:01

Сабыим игухэлъ зэкIэмэ апшъ

Непэ, тыгъэгъазэм и 8-м, Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцумэ я Совет изэхэсыгъо хэлажьэхэрэр «Гухэлъмэ яёлкэкIэ» зэджагъэхэ Урысые шIушIэ акцием рагъэблэгъагъэх. 

7 декабря 2022 года 15:57

Республикэ парламентым и Тхьаматэ Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцухэм я Совет иIофшIэн хэлажьэ

Тыгъэгъазэм и 6-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс хэбзэгъэуцухэм я Совет Iофтхьабзэхэр зэхищагъэх: Комиссием, Президиумым язэхэсыгъохэр, къэралыгъом иапшъэрэ хэбзэгъэуцу органхэм—хэбзэгъэуцухэм я Совет хэтхэм ясеминар.

5 декабря 2022 года 18:07

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

Шъолъыр парламентым изичэзыу зэхэсыгъо Пушкиным ыцIэ зыхьырэ лъэпкъ Унэм непэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

5 декабря 2022 года 18:06

Адыгеим и ЛIышъхьэ шъолъыр парламентым изэхэсыгъо къыщыгущыIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVIII-рэ зэхэсыгъоу непэ щыIагъэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным унашъоу къафишIыгъэм елъытыгъэу Адыгеим лъэпкъ проектхэр зэрэщагъэцакIэрэм ар къытегущыIагъ.

5 декабря 2022 года 18:03

Шъолъыр бюджетыр ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Шъолъыр бюджетэу 2023-2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэу ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштэнэу рахъухьагъэм игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд. Ащ зэхэсыгъом хэлажьэрэмэ къафиIотагъ апэрэ еджэгъумкIэ аштагъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэ зэрэфаер, сыда пIомэ ар заштэ ужым федеральнэ бюджетри ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштагъ ыкIи ащ Адыгэ Республикэм римыгъэгъэзэжьынэу къыфатIупщыщт ахъщэ тедзэр къыщыдалъытагъэу щыт.

5 декабря 2022 года 18:00

Псышъхьэ псы IыгъыпIэр гъэхьазырыгъэным ыкIи гъэфедэгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр гъэкIэжьыгъэным ехьылIэгъэ джэпсалъэр гупчэм агъэхьыгъ

Псышъхьэ псы IыгъыпIэр гъэхьазырыгъэным ыкIи гъэфедэгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр гъэкIэжьыгъэным ехьылIэгъэ джэпсалъэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм изэхэсыгъо щаштагъэр зыфагъэхьырэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу В.В. Абрамченкэр ары.

5 декабря 2022 года 17:55

Парламентыр шъолъыр хэбзэгъэуцугъэмэ адэлажьэ

Шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI инвестициехэр ищыкIагъэх, а лъэныкъом изытет Iоф дэшIэжьыгъэн фаеу депутатмэ алъытагъ. АР-м иминистрэхэм я Кабинет предложениеу къыхьыгъэм депутатмэ дырагъэштагъ ыкIи АР-м и Законэу «Социальнэ-культурнэ ыкIи коммунальнэ-хъызмэтым епхыгъэ объектхэм яшапхъэхэр, инвестиционнэ проект инхэр шъолъырым къихьанхэм фэшI чIыгу Iахьхэр зэнэкъокъу шIыкIэр къыхэмыхьэу ятыгъэныр» зыфиIорэм ия 3-рэ статья зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм  амакъэ фатыгъ.

5 декабря 2022 года 07:00

ГуфакIохэм (волонтерхэм) я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ ныбджэгъу лъапIэхэр! Тыгу къыддеIэу гуфакIохэм (волонтерхэм) я МафэкIэ тышъуфэгушIо! Мы мафэм зэрэдунаеу шIур цIыфхэм къафэзыхьхэрэм, пшъэдэкIыжьышхо зыпшъэ дэзылъхьажьыгъэхэм, гугъуемылIыныгъэ къызхэзымыгъафэхэу зихэгъэгу шIу дэдэ зылъэгъухэрэм ящытхъу аIо.

3 декабря 2022 года 15:33

Владимир Нарожнэм «Единая Россием» ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм «Единая Россия» зыфиIорэ Урысые политическэ партием ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх, ар Партиер загъэпсыгъэр илъэс 20 зэрэхъугъэм епхыгъэ Iофтхьабзэу рагъэкIокIыхэрэм къадыхэлъытэгъагъ.

3 декабря 2022 года 13:54

Юристым и Маф

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ юристхэр, юридическэ сообществэм иветеранхэр!

2 декабря 2022 года 15:52

ЗэIукIэгъу зэфэшъхьафхэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм иIагъэхэм ядепутатыгъэхэр къыхагъэщыгъэх

Непэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет зычIэт унэм Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ юбилейнэ медальхэмрэ шъолъыр парламентым ыныбжь илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь тамыгъэхэмрэ парламентым изэIукIэгъу зэфэшъхьафхэм ядепутатыгъэхэм щаратыжьыгъэх.

2 декабря 2022 года 15:50

«Урысыгу зиIэ лIыхъужъхэр» зыфиIорэ сурэт къэгъэлъэгъоным Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Непэ искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У.Х. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм  сурэт къэгъэлъэгъонэу «Урысыгу зиIэ лIыхъужъхэр» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. Хэгъэгур къэгъэгъунэгъэнымкIэ УФ-м и Министерствэ дэжь щыIэ Урысые дзэ-тарихъ обществэр яIэпыIэгъоу экспозициер зэхащагъ, апэ дэдэ ар Москва Гоголевскэ бульварэу иIэм 2022-рэ илъэсым шышъхьэIу мазэм къыщагъэлъэгъогъагъ.

2 декабря 2022 года 15:08

Шъолъыр парламентыр яIэпыIэгъоу «Хэгъэгу зэошхом итарихъ фэгъэхьыгъэ ушэтын» зыфиIорэ дунэе акциер Адыгеим щызэхащагъ

ЗыцIэ амыгъэунэфыгъэ ДзэкIолIым и Мафэ ипэгъокIэу «Хэгъэгу зэошхом итарихъ фэгъэхьыгъэ ушэтын» зыфиIорэ дунэе акцие АР-м илъэпкъ тхылъеджапIэ щырагъэкIокIыгъ.

1 декабря 2022 года 12:31

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVIII-рэ зэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 5-м зэхащэщт

Джырэблагъэ шъолъыр парламентым зэхищэщт зэхэсыгъом зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Президиум къыгъэнэфагъэх. Сессиер тыгъэгъазэм и 5-м Пушкиным ыцIэ зыхьырэ лъэпкъ Унэм щызэхащэнэу агъэнэфагъ, ащ иповесткэ къыхалъхьащт Iофыгъо 26-мэ зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр атегущыIагъэх, ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

1 декабря 2022 года 12:30

ЦIыфхэр рагъэблэгъэщтых

Тыгъэгъазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 9-м нэс партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр ригъэблэгъэщтых. Партиер загъэпсыгъэр илъэс 20 зэрэхъурэм ипэгъокIэу а Iофтхьабзэр зэхащэ. Ащ депутатхэр зэкIэ, гъэцэкIэкIо хабзэм иорганхэм япащэхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм, министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациеу зыдэлажьэхэрэм ялIыкIохэр хэлэжьэщтых.

29 ноября 2022 года 17:49

Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Мафэ ипэгъокIэу

Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Мафэ ипэгъокIэу культурэм икъэлэ Унэу «Гигантым» зэ1укIэу щыкIуагъэм  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ.

29 ноября 2022 года 16:08

Шъолъыр бюджетым ипроектэу ятIонэрэ еджэгъум фагъэхьазырыгъэм профильнэ комитетым дыригъэштагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд тхьаматагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъо профильнэ парламент комитетым зэхищагъ. Ар Адыгэ Республикэм ибюджет ипроект ыкIи шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ ЧIыпIэ фондым ибюджет япроектхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъагъ. Бюджетхэр 2023-м ыкIи 2024-2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэх. Зэхэсыгъом хэлэжьагъ шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр.

28 ноября 2022 года 10:05

Республикэм ипарламентариехэр Ным и МафэкIэ афэгушIуагъэх

Ным и Мафэ бзылъфыгъэ-ным шIулъэгъуныгъэу ыкIи шъхьэкIэфэныгъэу фашIырэм итамыгъ. Сабыим щыIэныгъэр етыгъэныр, шэнышIухэр хэлъхэу пIугъэныр анахь пшъэрылъ шъхьаIэу бзылъфыгъэм зыфегъэуцужьых. Ным и Мафэ зыщыхагъэунэфыкIырэ уахътэр къызфэбгъэфедэзэ, ащ фэдэ бзылъфыгъэхэм рэзэныгъэ гущыIэхэр апэбгъохынхэм, щэIагъэрэ акъылыгъэрэ ахэлъэу сабыйхэр пIугъэнхэм яIахьышхо зэрэхалъхьэрэр къыхэбгъэщыныр атефэ шъыпкъ.

27 ноября 2022 года 09:09

Ным и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ бзылъфыгъэхэр, ныхэр, нэнэжъхэр!

Гуфэбэныгъэ зыхэлъ мэфэкI шIагъом — ным и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

25 ноября 2022 года 14:52

Ныдэлъфыбзэр—лъэпкъым ибаиныгъ

Лъэпкъым ыбзэ—лъэпкъ культурэм ылъапс, ар ищыIэныгъэ игушъхьэлэжьыгъ, гъашIэм хэмыкIодэжьырэ баиныгъ. ШъыпкъэмкIэ, ныдэлъфыбзэр анахь осэшхо зыфашIэу лъэпкъым иIэр ары, ащ итарихъ, икультурэ ыкIи итарихъ гъогу къегъэнафэ.

24 ноября 2022 года 10:52

Лэжьыгъэм и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

Лэжьыгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIынкIэ Iофтхьабзэу республикэм и Къэралыгъо фи­лар­моние щыкIуагъэм мэкъу-мэщым иIофышIэ пэрытхэр щагъэшIуагъэх.

24 ноября 2022 года 10:25

Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм иминист­рэхэм я Кабинет изэIукIэу щы­Iагъэм мы илъэсым лъэпкъ проектхэмкIэ ыкIи къэралыгъо программэхэмкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэр 2023-рэ илъэсымкIэ Iофтхьа­бзэхэу зэшIуахыщтхэр респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъэх. КъумпIыл Мурат зэрилъы­тэрэмкIэ, программэхэм ягъэцэ­кIэн зынэсыгъэ лъэгапIэм къыкIырагъэчы хъущтэп, джащ фэдэу IофшIэнхэм ягъэцэкIэнкIэ гуетыныгъэу яIэми къыщагъакIэ хъущтэп.

23 ноября 2022 года 14:48

Ным и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Урысые Федерацием и Президент и Указэу 1998-рэ илъэсым къыдэкIыгъэм тегъэпсыхьагъэу ным и Мафэ аухэсыгъ. ШэкIогъум иаужырэ тхьаумафэ ар ха­гъэунэфыкIы. Мы мафэм ехъулIэу республикэм и Къэралыгъо филармоние мэфэкI Iофтхьабзэр щы­кIуагъ.

 

22 ноября 2022 года 18:06

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием (ЮРПА-м) ия ХХХVII-рэ Конференциеу Адыгеим щыкIорэм федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэм шIуагъэ къэзытыщт зэхъокIыныгъэхэр афашIынхэм щытегущыIагъэх

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием (ЮРПА-м) ия ХХХVII-рэ Кон­ференциеу Адыгеим видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу щыкIорэм тхьамэтагъор щызэрехьэ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм. Общественнэ-политическэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, сенаторхэу Александр Наролинымрэ Хъопсэрыкъо Муратрэ, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Пэнэшъу Къэплъан.

22 ноября 2022 года 18:05

Бюджет-финанс, псэолъэшIын Iофхэм алъэныкъокIэ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм къыгъэнэфэгъэ хэбзэгъэуцугъэ Iофыгъохэм къадырагъэштагъ

Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие ия XXXVII-рэ Конференциеу, рекIокIырэм хэлажьэхэрэр хэплъэнхэу  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэ  идепутатмэ джэпсалъэ заулэу бюджет-финанс Iофыгъохэм япхыгъэхэр къыхалъхьагъэх. Ахэм ащыщэу зыр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу А.Р. Белоусовым фагъэхьыгъ.

22 ноября 2022 года 18:04

ШIокI зимыIэ медицинэ ухъумэнымкIэ шъолъырхэр зэрэзэдэлажьэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэу Адыгеим ипарламентариехэм къаIэтыгъэхэр игъо шъыпкъэх

ШIокI зимыIэ медицинэ ухъумэнымкIэ шъолъырхэр зэрэзэдэлажьэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр къызщаIэтыгъэ джэпсалъэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ къагъэхьазырыгъэр Урысыем и Къыблэ идепутатхэм игъоу алъэгъугъ. Ар псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Министерствэ агъэхьыгъ.

22 ноября 2022 года 17:58

Шъыпкъагъэ хэлъэу псэупIэ зэзыгъэгъотырэмэ яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ унашъоу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатмэ Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием ия XXXVII-рэ Конференцие къыхалъхьагъэм дырагъэштагъ

Ны капиталыр агъэфедэзэ псэупIэу зэрагъогъотырэмэ тхьапэу апалъхьэхэрэм, унэмэ ящэн къапыкIырэ Iофыгъохэм тэрэзэу алъыплъэгъэныр къыдэзылъытэрэ унашъоу Адыгеим ипарламентариемэ къагъэлъэгъуагъэм анаIэ тырарагъэдзагъ. А унашъор агъэхьазырыным ушъхьагъоу фэхъугъэр джэпсалъэкIэ цIыфыбэмэ закъызэрафэгъазэрэр, шъыпкъагъэ хэлъэу псэупIэ зэзыгъэгъотыгъэмэ ащыщхэм ар къычIанэн фаеу  къызэрэхэкIырэр ары.

21 ноября 2022 года 15:21

Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие и яXXXVII-рэ Конференциеу рекIокIырэм Адыгеим и парламент тхьаматагъор щызэрехьэ

Непэ, шэкIогъум и 21-м, и XXXVII-рэ Конференцие Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие иIофшIэн ригъэжьагъ. Ащ тхьаматагъор Адыгеим и парламент щызэрехьэ, видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу ар рекIокIы. Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие хэхьэрэ профильнэ комитети 8-мэ язэхэсыгъохэр апэрэ мафэм зэхащагъэх. Урысые Федерацием ищынэгъончъагъэ, ащ и суверенитет къэухъумэгъэным, цIыфхэм яфитыныгъэхэм ыкIи социальнэ-экономическэ, политическэ лъэныкъохэмкIэ хэбзэгъэуцугъэхэр штэгъэнхэм ахэр афэгъэхьыгъагъэх.

21 ноября 2022 года 12:01

Дунэе телевидением и Маф

Адыгэ Республикэм ителевидение иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэсшIыхэрэр!

21 ноября 2022 года 10:18

Урысые Федерацием ихэбзэIахь къулыкъухэм яIофышIэ и Маф

ХэбзэIахь къулыкъухэм яIофы­шIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

18 ноября 2022 года 17:09

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм ия XVII-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ, ар щыкIуагъ Пушкиным ыцIэ зыхьырэ Унэм. Зэхэсыгъор зэрищагъ шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм.

18 ноября 2022 года 17:08

Къэблэгъэрэ илъэсищым телъытэгъэ шъолъыр бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Шъолъыр бюджетым ипроектэу 2023-рэ илъэсым ыкIи 2024-рэ, 2025-рэ илъэсхэм ателъытагъэм Парламентыр хэплъагъ. Финансовэ политикэр илъэсищым къыкIоцI зыфэдэщтым игугъу къышIыгъ финансхэмкIэ АР-м иминистрэу Виктор Орловым. 2023-2025-рэ илъэсхэм къакIоцI социальнэ лъэныкъом епхыгъэ Iофыгъохэр республикэм ыгъэлъэшыщтых. Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, социальнэ политикэм, гъэсэныгъэм ыкIи лъэпкъ экономикэм апаIуагъэхьащт ахъщэр ары нахьыбэрэмкIэ бюджетым ипроект къыдыхалъытагъэхэр. 2023-рэ илъэсыр пштэмэ, а лъэныкъохэмкIэ хъарджэу ашIыщтыр зэрэхъурэр  процент 73.5-рэ.

18 ноября 2022 года 17:07

Къэралыгъо программэу «Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн, чIыопсым ибайныгъэ хэгъэхъогъэныр ыкIи гъэфедэгъэныр» зыфиIорэр зэрэгъацакIэрэм тегущыIагъэх

«Правительственнэ сыхьатым» къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн, чIыопсым ибайныгъэ хэгъэхъогъэныр ыкIи гъэфедэгъэныр» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ къэбарым депутатхэр едэIугъэх.

16 ноября 2022 года 16:00

Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые Адыгеим саугъэт щыфагъэуцугъ

Шэк1огъум и 15-м Адыгэ хэку комитетым иапэрэ секретарыгъэу, Адыгэ автоном хэкум иуцун зиIахьышхо хэзышIыхьэгъэ Хьахъурэтэ Шыхьанчэрый Умар ыкъом Мыекъуапэ саугъэт къыщыфызэIуахыгъ. Адыгэ автоном хэкум иапэрэ пащэ исаугъэтэу джэрзым хэшIыкIыгъэр, метри 3,2-рэ зилъэгагъэр Мыекъуапэ ивокзал Iупэ щагъэуцугъ.

 

15 ноября 2022 года 17:15

Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие и XXXVII-рэ Конференцие зыфагъэхьазыры

Зичэзыу я XXXVII-рэ конференциеу Къыблэ шъолъырым ипарламентхэм я Ассоциацие шэкIогъум и 21-22-м ригъэкIокIыщтым зыфагъэхьазыры. Ащ тхьамэтэгъур щызезыхьащтыр АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэр ары, онлайн шIыкIэм тетэу зэхащэнэу рахъухьэ.

15 ноября 2022 года 11:07

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 17-рэ зэхэсыгъо 2022-рэ илъэсым шэкIогъум и 18-м зэхащэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Президиум шъолъыр парламентым изэхэсыгъо зыщытегущыIэщтхэ упчIэхэр къыгъэнэфагъэх. Профильнэ комитетмэ къагъэхьазырыгъэ  Iофыгъо 21-рэ къагъэлъэгъуагъ повесткэм хагъэхьанэу. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

14 ноября 2022 года 17:58

Ленинград хэкум щыфэхыгъэм ихьэдэ къупшъхьэхэр Адыгеим ит икъоджэ гупсэу ПчыхьалIыкъуае щагъэтIылъыжьыгъэх

ШэкIогъум и и 11-м Хэгъэгу зэошхом щызэуагъэу, Ленинград иIэгъо-блэгъу щыкIогъэ зэпэуцужь лъэшым щыфэ­хыгъэ Дыхъу Мэдин ихьэдэ къупшъхьэхэр икъоджэ гупсэ къащэжьхи, щагъэтIылъыжьыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Теуцожь районым ит къуаджэу ПчыхьалIыкъуае щыкIуагъ. 2021-рэ илъэсым ижъоныгъо­кIэ мазэ и 28-р ары ныIэп ихьэдэ къупшъхьэхэр Ленинград хэкум зэрэщыIэхэр загъэунэфыгъэр. Шъолъырхэм азыфагу щылэжьэрэ дзэ-тарихъ общественнэ лъыхъокIо организа­циеу «Вахта поколений» зыфиIорэм къэбарыр къыпкъырыкIыгъ. Джащ фэдэу къагъотыжьыгъэх имедальонэу дзэкIолIым фэгъэ­хьыгъэ къэбарыр зэрытхагъэр. Сержантыр 1942-рэ илъэсым игъэтхапэ и 25-м Ленинград хэкум и Тосненскэ район хахьэщтыгъэ псэупIэу Краснэм щы­фэхыгъ.

14 ноября 2022 года 17:06

Илъэсищым телъытэгъэ республикэ бюджетым ипроект профильнэ комитетыр хэплъагъ

Непэ бюджет-финансхэмкIэ, хэбзэIахьымкIэ, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ парламент комитетым игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо  иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэд. Шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъ.

14 ноября 2022 года 12:19

Мобилизацием къыхырагъэубытагъэхэм депутатхэр аIукIагъэх

ШэкIогъум и 11-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэхэу Iащэ Мухьамэдрэ Цэй Эдуардрэ ыкIи парламентым ипрофильнэ комитетхэм япащэхэр дзэкIолIхэу къылыкъу зыхьыхэрэм, запасым щыIэхэм ыкIи мобилизацием къыхырагъэубытагъэхэм дзэ частым щаIукIагъэх. ЗэIукIэгъум джащ фэдэу  хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ и Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм и Аппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, республикэ министерствэхэм, ведомствэхэм ыкIи кредитнэ организациехэм ялIыкIохэр.

11 ноября 2022 года 15:47

ШIушIэ концерт-марафонэу «Белая трость» зыфиIорэр Адыгеим щызэхащагъ

ШэкIогъум и 10-м республикэ парламентым идепутатхэр хэлэжьагъэх шIушIэ концерт-марафонэу «Белая трость» зыфиIорэм. Ар социальнэ акциеу «Белая трость - 2022» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу зэхащагъ ыкIи культурэмкIэ къэлэ Унэу «Гигантым» щыкIуагъ.

11 ноября 2022 года 15:06

Цэй Эдуард къутырэу Гавердовскэм дэт гурыт еджапIэу №18-м икIэлэеджакIохэм зэIукIэгъу адыриIагъ

 ШэкIогъум и 10-м шъолъыр парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард я 18-рэ гурыт еджапIэу къутырэу Гавердовскэм дэтым лIыгъэм идесэ къафитыгъ.

11 ноября 2022 года 11:01

Владимир Нарожнэр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу зипшъэрылъхэр зыгъэцакIэхэзэ фэхыгъэхэм къафызэIуахыгъэ мемориалым фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

  ШэкIогъум и 10-м Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу Хэгъэгу зэошхом илъэхъан ыкIи якъулыкъу пшъэрылъхэр агъэцакIэхэзэ фэхыгъэхэм ямемориалэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иадминистративнэ гупчэ къыщызэIуахыгъэм. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу АР-м щыIэ Сергей Дрокиныр, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министрэу Олег Безсменлициныр, шъолъыр парламентым идепутатхэр, министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр, учреждениехэм ыкIи организациехэм, къулыкъушIэу фэхыгъэхэм яунагъохэр.

10 ноября 2022 года 16:38

Мобилизацием къыхиубытагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм шIуагъэ къытэу IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ шIыкIэм депутатхэр тегущыIагъэх

Адыгеим ращыгъэхэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр анахь пшъэрылъ шъхьаIэу депутатмэ алъытэ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор  видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард.

10 ноября 2022 года 14:24

Урысые Iофтхьабзэу «Мэзхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэм Мамхыгъэ Азэмат хэлэжьагъ

ШэкIогъум и 8-м АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатэу Мамхыгъэ Азэмат Урысые Iофтхьабзэу «Мэзхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэм хэлэжьагъ. Волонтерхэр, мы лъэныкъомкIэ лэжьэрэ къулыкъумэ яIофышIэхэр, чIыпIэ администрациехэм ялIыкIохэр, студентхэр ыкIи кIэлэеджакIохэр зэхэтхэу чъыгэе мэзыр Красногвардейскэ районым щагъэтIысхьагъ. ЗэкIэмкIи чъыг мин 22-рэ чIыгу гектар 14-м джы къыщыкIыщт.

10 ноября 2022 года 10:21

Республикэм щыщхэу мобилизацием хэфагъэмэ яунагъохэм депутатхэр аIокIэх, IэпыIэгъу афэхъух

Республикэм щыщхэу мобилизацием къыхиубытагъэхэмрэ яунагъохэмрэ  депутатхэр IэпыIэгъу афэхъух. Республикэ парламентым хэтмэ  ямызакъоу районмэ ащыIэ депутатхэри  а Iофым чанэу къыхэлажьэх. Мобилизацием хэфагъэмэ яунагъомэ заIуагъакIэ, IэпыIэгъоу ящыкIагъэмэ кIэупчIэх, амал зэряIэу адеIэх, зэпхыныгъэ адашIыгъэу адэгущыIэ зэпытых.

10 ноября 2022 года 07:40

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

9 ноября 2022 года 16:33

Цэй Эдуард лIыгъэм идесэ кIэлэеджакIохэм къафитыгъ

  Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард станицэу Джаджэм дэт еджапIэу №3-м икIэлэеджакIохэм лIыгъэм иурок къафитыгъ.

8 ноября 2022 года 16:32

Комиссием изэнэкъокъу Олег Картамышевыр хэлэжьагъ

  ПсэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ыкIи зэпхыныгъэхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Олег Картамышевыр комиссие зэнэкъокъум непэ хэлэжьагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр шъолъыр зэфэшъхьафхэр зэзыпхырэ  автомобильнэ транспортэу цIыфхэр зезыщэрэмэ ямаршрутхэр гъэнэфэгъэнхэр, ащ фэдэ фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэхэр зытефэу къыхагъэщырэмэ ятыгъэнхэр ары. Зэхэсыгъом иIофшIэн джащ фэдэу хэлэжьагъэх автомобильнэ гъогухэм алъыплъэгъэнымкIэ Къэралыгъо къулыкъум ишъолъыр отделэу АР-м щыIэм ипащэу Чэтыз Азамат, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ  икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Роман Агарковыр, псэолъэшIынымкIэ ыкIи транспортымкIэ министерствэм иотдел ипащэу Сергей Толстиковыр.

8 ноября 2022 года 12:44

Шъофхэр къэзгъэгъунэрэ мэзхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм апылъыщт куп парламентым зэхещэ

Шъолъыр парламентым итхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, аграрнэ политикэм, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламент комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ зэхэсыгъоу зэращагъэр шъофхэр къэзгъэгъунэрэ мэзхэр республикэм къыщыухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъагъ.

7 ноября 2022 года 11:05

ДзэкIолI-разведчикмэ афагъэуцугъэ саугъэтым икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Славянск-на-Кубани щыкIуагъэм Цэй Эдуард хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм  Славянск-на-Кубани щыIагъ. ШэкIогъум и 5-м, дзэкIолI-разведчикмэ я Мафэ тефэу, торжественнэу саугъэтыр къызэIуахыгъ, ащ чIыпIэ администрацием къызэрэригъэблэгъагъэм елъытыгъэу депутатыр хэлэжьагъ.

5 ноября 2022 года 16:50

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу Адыгеим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащырекIокIыгъэхэм депутатхэр ахэлэжьагъэх. Мыекъуапэ игупчэу Зэкъошныгъэм мы мафэм концерт-митинг щыкIуагъ. А чIыпIэ дэдэм лъэпкъ художественнэ Iэмэ-псымэхэм, изобразительнэ ыкIи IэшIэгъэ искусствэхэмкIэ IэпэIасэхэм къырахьылIагъэхэр, джащ фэдэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ягъомлапхъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. Урысыемрэ Адыгеимрэ ябыракъхэр агъэбыбатэхэзэ къагъэлъэгъогъэ мэфэкI флешмобри гъэшIэгъонэу зэхэщагъэ хъугъэ, зэкIэхэми агу рихьыгъ.

4 ноября 2022 года 08:35

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

  Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

3 ноября 2022 года 15:50

Шъолъыр парламентым и Тхьаматэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Тхьаматэу Д.А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэм республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм непэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

2 ноября 2022 года 16:03

Къуаджэу Щынджые щыпсэухэрэмэ торжественнэ шIыкIэм тетэу медальхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэр зиIэр илъэсишъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ медальхэр къуаджэу Щынджые щыпсэухэрэмэ непэ аратыжьыгъэх. А Iофтхьабзэр зыгъэцэкIагъэхэр АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм идепутатэу ПщыукI Алыйрэ Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие ипащэу Шъэо Аскэррэ.

1 ноября 2022 года 16:25

Сэнэхьатхэм зыщафагъэхьазырырэ Гупчэ Адыгеим къыщызэIуахыгъ

Чъэпыогъум и 31-м гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ, общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ пэшIорыгъэшъэу  сэнэхьатхэм афэгъэхьазырыгъэнымкIэ Гупчэ Мыекъопэ индустриальнэ техникумым къыщызэIухыгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэм.

1 ноября 2022 года 09:56

Инэм къэлэ псэупIэм ветеранхэр щагъэшIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу ПщыукI Алыйрэ ветеранхэм ячIыпIэ Совет ипащэу Валентина Субботинамрэ аIукIагъэх Инэм къэлэ псэупIэм къыхиубытэрэ ветеранхэм. ЗэIукIэгъур ветераным и Мафэ фэгъэхьыгъагъ.

31 октября 2022 года 15:41

Джэджэ ыкIи Мекъопэ районхэм газификацием нахь чанэу ащыфежьагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ ведомствэм ипащэу Шэуджэн Зауррэ блэкIыгъэ тхьамафэм ащыIагъэх Джэджэ ыкIи Мыекъопэ  районхэм социальнэ газификацием епхыгъэу. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Игорь Сырчиныр, район администрациехэм, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр.

31 октября 2022 года 11:32

Мобилизацием хэфагъэхэм аIукIагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, вице-спикерэу Цэй Эдуард, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Сергей Дрокиныр, цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Анатолий Осокиныр мобилизацием хэфагъэхэм ащаIукIагъэх Мыекъуапэ дэт дзэ частым ыкIи станицэу Ярославскэм щыIэ дзэ  полигоным.

31 октября 2022 года 10:15

Мыжъобгъум икъызэIухын депутатхэр хэлэжьагъэх

Мыекъопэ апэрэ истребительнэ батальоным имыжъобгъу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. 1941-рэ илъэсым бэдзэогъум къыщыублагъэу 1942-рэ илъэсым шышъхьэIум нэс ыпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ подразделением иказармэхэр зычIэтыгъэ унэм ыгупэкIэ ар агъэуцугъ.

30 октября 2022 года 07:00

Автомобильнэ ыкIи къэлэ транспортым яIофышIэ и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу автомобильнэ ыкIи къэлэ транспортым яIофышIэхэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

28 октября 2022 года 16:50

Болэкъо Мыхьамэт ишIэжь иилъэс

2021-рэ илъэсым чъэпыогъум и 25-м дунаим ехыжьыгъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатыгъэу, мэкъумэщ предприятиешхом ипэщагъэу Болэкъо Мыхьамэт Адам ыкъор.

28 октября 2022 года 10:37

Унагъор зыгъэпытэрэ шэн-хабзэхэр ухъумэгъэнхэм фэшI

Парламентариехэм дырагъэштагъ Къэралыгъо Думэм идепутатхэм къаIэтыгъэ Iофыгъом – унагъом игъэпытэн фэIорышIэрэ шэн-хабзэхэр ухъумэгъэнхэм ыкIи зэфыщытыкIэ пхэнджхэр (нетрадиционнэхэр) пропагандэ пшIын уфимытыным япхыгъэм.

28 октября 2022 года 10:29

Владимир Нарожнэр министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр чъэпыогъум и 27-м хэлэжьагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэрищагъэм.

28 октября 2022 года 09:21

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Тиветеран лъапIэхэр!

Адыгэ РеспубликэмкIэ мэхьанэ зиIэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

27 октября 2022 года 15:52

Партийнэ Iофтхьабзэхэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ахэлэжьэгъэныр

Лъэхъаным къытырэ технологиякIэхэр къызфагъэфедэхэзэ Iофтхьабзэхэм  ахэлэжьэгъэным парламентариехэм джыри къыфагъэзэжьыгъ. Политическэ  партием изэфэс, конференцием видео-конференц-зэпхыныгъэр агъэфедэзэ хэлэжьэнхэр, электроннэ мэкъэтыныр сайтымкIэ шIыгъэныр ары зыфэгъэхьыгъэр Къэралыгъо Советым – Хасэм ыгъэхьазырыгъэ джэпсалъэу гражданскэ обществэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи общественнэ, дин объединениехэм  яIофыгъохэмкIэ Къэралыгъо Думэм и Комитет ипащэу О. В. Тимофеевам факIорэр.

27 октября 2022 года 10:45

Владимир Нарожнэм юбилейнэ медальхэр аритыжьыгъ

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ юбилейнэ медальхэр тыгъуасэ, чъэпыогъум и 26-м, министрэхэм я Кабинет изал цIыкIу щаратыжьыгъэх.

26 октября 2022 года 16:34

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия XVI-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Зичэзыу я XVI-рэ зэхэсыгъоу Къэралыгъо Советым – Хасэм иIагъэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ. Ар зэрищагъ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

26 октября 2022 года 16:32

ПсэупIэхэр зыщэфыхэрэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Ны мылъкур агъэфедэзэ ащэфыгъэ псэупIэхэр зэращэжьыхэрэм лъыплъэгъэн фаеу парламентым зыфигъэзагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковам.

26 октября 2022 года 16:30

ОМС-м епхыгъэ Iофыгъохэр

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ шъолъырхэм цIыфхэм IэпыIэгъу зыщафэхъухэкIэ мылъкоу ащ пэIухьэрэр зэрэзэтекIырэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъом епхыгъ УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ парламентариехэм фагъэхьыгъэ джэпсалъэр.

26 октября 2022 года 16:27

Бюджет-финанс ыкIи къэлэгъэпсын IофшIэным япхыгъэхэу

Бюджет-финанс лъэныкъомкIэ парламентым джэпсэлъэ заулэ ыштагъ. Ахэм ащыщ фэкIо УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу А. Р. Белоусовым. Ащ къыщеIо УФ-м БюджетымкIэ икодекс зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэнэу. Ар зыфэгъэхьыгъэр УФ-м исубъектхэм ягъэцэкIэкIо органхэм шъолъыр законым емыIэхэу финанс документ шъхьаIэм зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэм ифитыныгъэ яIэныр ары. Профильнэ комитетым къызэриIорэмкIэ, ащ фэдэ фитыныгъэ субъектхэм яIэ зыхъукIэ, бюджетым игъэцэкIэн нахь  IэшIэх хъущт, ащ иихъухьани нахь псынкIэщт.

26 октября 2022 года 16:25

Энергетикхэр зыщэхэрэр агъэпщынэщтых

 «Энергетикхэр» зыфаIорэ шъонхэм ныбжьыкIэхэм апкъышъол зэрар зэрэрихырэр бэшIагъэ загъэунэфыгъэр. Ахэм афэдэ шъонхэр зыгъэфедэхэрэм кофеиныр шапхъэм шIокIэу яорганизмэ хэлъ мэхъу, нервнэ системэр зэIегъахьэ, псынкIэуи ясэ. Ахэм къызыдахьы лъыдэкIуаер, тахикардиер, неврологическэ зэхъокIыныгъэхэр, нэмыкIхэри. Гум, шъхьэм якIурэ лъынтфэхэм тэрэзэу Iоф зэрамышIэрэм къыхэкIэу гур къэуцуным ищынагъуи щыI. Уз щынагъоу шъоущыгъур нахьыбэ зэрэхъурэм епхыгъэхэри ащ къыкIэлъыкIонхэ ылъэкIыщт.

24 октября 2022 года 19:17

«МэшIо десантыр» - егъэшIэрэ шIэжь!

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард непэ хэлэжьагъ патриотическэ Iофтхьабзэу дзэ операциеу «МэшIо десант» зыцIэу къэралыгъом идзэ тарихъ хэхьагъэр зыщыIагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэм.

24 октября 2022 года 19:14

Оперативнэ штабым изэхэсыгъо парламентым и Тхьаматэ хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м и Президент и Указэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым  ирегионхэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм ишапхъэхэр ащыгъэцэкIэгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу Адыгеим щызэхащэгъэ оперативнэ штабым иапэрэ зэхэсыгъо зэрищагъ.

21 октября 2022 года 15:54

Комиссиер атегущыIагъ гъогухэр щынэгъончъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэм

Республикэ  парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр чъэпыогъум и 20-м хэлэжьагъ гъогухэр щынэгъончъэнхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Комиссие изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

21 октября 2022 года 14:55

Дзэ операциер зыщыIагъэр илъэс 80 зэрэхъурэм ехъулIэу

Республикэ  парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард икIэщакIоу непэ зэхэсыгъо иIагъ Кавказыр шъхьафит  шIыжьыгъэнымкIэ мэхьанэшхо зиIэгъэ дзэ операциеу «МэшIо десант» зыфаIоу илъэс 80-кIэ узэкIэIэбэжьмэ кIогъагъэм фэгъэхьыгъэ митингым изыфэгъэхьазырын фэгъэзэгъэ IофышIэ купым. А ошъогу-десант операциер Мыекъуапэ иаэродромэу нэмыцхэм аIыгъыгъэм зыщыкIуагъэр чъэпыогъум и 24-р, 1942-рэ илъэсыр ары.

20 октября 2022 года 11:51

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХVI-рэ зэхэсыгъо чъэпыогъум и 26-м щыIэщт

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум ыгъэнэфагъ парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщыIэщтыр ыкIи ащ иповесткэ. ЗэIукIэгъур ригъэкIокIыгъ законихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

19 октября 2022 года 15:50

ЛIышъхьэм иIофшIэгъу дэкIыгъохэм депутатхэр ахэлэжьагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат щыIагъ Мыекъопэ, Шэуджэн ыкIи Красногвардейскэ районхэм ахэм ащашIырэ псэуалъэхэм – къутырхэу Краснэ Улькэмрэ Тихоновымрэ адэтыщтхэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ыкIи Красногвардейскэм щагъэпсырэ физкультурнэ-спортивнэ комплексым – язытет зэригъэшIэным фэшI.

19 октября 2022 года 10:19

Республикэм 2023-рэ ыкIи 2024 – 2025-рэ илъэсхэмкIэ ибюджет ипроект фэгъэхьыгъэу

Чъэпыогъум и 18-м щыIагъэх публичнэ едэIунхэу илъэсищ зэкIэлъыкIохэм яфинанс зыфэдэщтым фэгъэхьыгъэхэр. Ахэм ахэлэжьагъэх республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым ипащэу Iащэ Мухьамэд, ащ игуадзэу Шэуджэн Сэфэр, къэралыгъо хэбзэ органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын органхэм, общественнэ объединениехэм ыкIи организациехэм, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, республикэм щыпсэухэрэр. Мыщ фэдэ едэIунхэр республикэм илъэс къэс щэкIох финанс документ шъхьаIэм изэхэтыкIэ нахьыбэу щыгъозэнхэм фэшI.

18 октября 2022 года 12:23

Зичэзыу зэхэсыгъом парламентым зыфегъэхьазыры

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм икомитетхэм зэхэсыгъоу тапэкIэ щыIэщтхэм къахалъхьащт Iофыгъохэр агъэхьазырых. Ахэм кIэухэу афэхъущтхэм къагъэлъэгъощт зичэзыу зэхэсыгъоу парламентым  иIэщтым иповесткэ хэхьащтхэр. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум къыгъэнэфэщт а зэхэсыгъор зыщыIэщтыр ыкIи зытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр.

16 октября 2022 года 09:22

Гъогу хъызмэтым иIофышIэхэм я Маф

Адыгэ Республикэм игъогу хъызмэт иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

16 октября 2022 года 09:20

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэхэм я Маф

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ!

14 октября 2022 года 16:28

«Советскэ Адыгеим» илъэси 100 ыныбжь

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот непэ щыIагъ «Советскэ Адыгеим» иредакцие.

14 октября 2022 года 12:47

Гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэм иIофышIэхэр Адыгеим щагъэшIуагъэх

ГъэсэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын. Мыр Урысыем апэрэу  щагъэмэфэкIыгъ. Ащ епхыгъэ Указым УФ-м и Президент бэдзэогъум и 27-м, 2022-рэ илъэсым кIэтхагъ.

13 октября 2022 года 17:23

Республикэм щыпсэухэрэм газыр ягъэгъотыгъэныр – социальнэ пшъэрылъ шъхьаI

Iоныгъом  и 12-м Парламентым и Тхьаматэу Владимир  Нарожнэр хэлэжьагъ АР-м газификациемкIэ и Шъолъыр штаб  изэхэсыгъоу Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэрищагъэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, муниципальнэ образованиехэм, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр. Социальнэ газификациемкIэ программэм игъэцэкIэн ахэр тегущыIагъэх.

12 октября 2022 года 11:42

Владимир Нарожнэр АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм.

11 октября 2022 года 10:56

Социальнэ газификациемкIэ программэр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм тегущыIагъэх

Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэу Игорь Сырчинымрэ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Шэуджэн Зауррэ. ЗытегущыIагъэхэр социальнэ газификациемкIэ программэр республикэм зэрэщагъэцакIэрэр ары.

10 октября 2022 года 16:19

Ныбжь хэкIотагъэ зиIэхэм яегъэблэгъэн итхьамафэ рагъэкIокIыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу, «Единэ Россием» ифракциеу республикэ парламентым хэтым ипащэу Владимир Нарожнэм чъэпыогъум и 7-м партием и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

10 октября 2022 года 16:06

Шэуджэн Тембот музыкальнэ пьесэу «Остановиться вовремя» зыфиIорэм еплъыгъ ыкIи а цIэр зиIэ ныбжьыкIэ акцием хэлэжьагъ

Парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот щыIагъ Адыгеим и Камернэ музыкальнэ театрэ къыгъэлъэгъорэ мюзиклэу «Остановиться вовремя» зыфиIорэм.

10 октября 2022 года 13:56

ЯIэпэIэсэныгъэ, япшъэрылъ зэрэфэшъыпкъэхэм фэшI!

Чъэпыогъум и 7-м МЧС-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ щыкIуагъ мэфэкI зэхахьэу Урысые Федерацием и Гражданскэ оборонэ зызэхащагъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэр.

9 октября 2022 года 10:12

Мэкъу-мэщым ыкIи къыдэгъэкIыжьын промышленностым иIофышIэхэм я Маф

Мэкъу-мэщым ыкIи къыдэгъэкIыжьын промышленностым яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо! Мафэ къэс IофшIэнэу жъугъэцакIэрэм фэшI тышъуфэраз.

7 октября 2022 года 15:04

Парламентым идепутатхэр Адыгэкъалэ инароднэ депутатхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъэх

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ  зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу Мыгу Адамрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм  идепутатэу Джанхъот Аслъанрэ Адыгэкъалэ инароднэ депутатхэм я Совет иапэрэ зэхэсыгъо хэлэжьагъэх.

7 октября 2022 года 14:38

КIэлэегъаджэхэм, гъэсэныгъэм иIофышIэхэм Адыгеим щафэгушIуагъэх

Чъэпыогъум и 6-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щагъэшIуагъэх кIэлэегъаджэхэу, гъэсэныгъэм иIофышIэхэу гъэхъагъэхэр зиIэхэр.

5 октября 2022 года 08:00

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

5 октября 2022 года 07:00

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIэлэегъаджэхэр, педагогическэ IофшIэным иветеранхэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ – кIэлэегъаджэм и МафэкIэ тыгу къыддеIэу  тышъуфэгушIо!

4 октября 2022 года 23:15

Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъэх

МэфэкI зэхахьэу ыкIи концертэу Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэхэр непэ щыIагъэх Къэралыгъо филармонием. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Президент иполномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм игуадзэу Владимир Гурба, республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

4 октября 2022 года 09:12

Гражданскэ оборонэм и Маф!

МЧС-м ыкIи гражданскэ оборонэм иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

29 сентября 2022 года 11:39

Санитарнэ-эпидемиологическэ къулыкъур зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI депутатхэр афэгушIуагъэх

Тыгъуасэ, Iоныгъом и 28-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард, депутатхэу Мыгу Адам ыкIи Любовь Аннаниковар хэлэжьагъэх Урысыем исанитарнэ-эпидемиологическэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэси 100  зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм.

28 сентября 2022 года 15:42

Iофыгъо 17-мкIэ унашъохэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм тыгъуасэ зичэзыу я XV-рэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

28 сентября 2022 года 15:40

Шъолъыр бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет 2022-рэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ 2023 – 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэу зэрилъытэрэм парламентым дыригъэштагъ. Гъэтэрэзыжьынэу ашIыгъэхэмкIэ 2022-рэ илъэсым республикэ бюджетым хахъоу иIэр зы миллиардрэ млн 115,1-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Ащ хэхьэ хьакъулахь ыкIи мыхьакъулахь федэхэмкIэ – млн 519-кIэ, федеральнэ бюджетым къикIыгъэмкIэ – млн 260,5-кIэ, дотациеу хэбзэ органхэм яIофшIагъэ пае къафатIупщыгъэмкIэ – млн 256,4-кIэ ыкIи 2021-рэ илъэсым бюджет учреждениехэм амыгъэфедагъэу къызэкIагъэкIожьыгъэ сомэ млн 79,2-кIэ.

28 сентября 2022 года 15:37

Республикэ бюджетым сомэ млн 681,2-рэ профицитэу иIэу агъэцэкIагъ

Республикэ бюджетыр 2022-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъом гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэр: хахъохэмкIэ – млрд 16,9-рэ е агъэнэфагъэм ипроцент 54,2-рэ, хъарджхэмкIэ – млрд 16,2-рэ – планым ипроцент 43,9-рэ, сомэ млн 681,2-рэ профицитэу иIэу. Ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ профильнэ ведомствэм ипащэу, АР-м иминистрэхэм я Кабинет илIыкIоу Виктор Орловым.

28 сентября 2022 года 07:00

Адыгэ шъуашэм и Маф!

Iоныгъом и 28-м тиреспубликэ хегъэунэфыкIы мэфэкI дахэу лъэпкъ культурэр къэухъумэгъэным, хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, лъэпкъ Iэпэщысэхэм, дышъэидэным  зягъэушъомбгъугъэным афэгъэхьыгъэр – адыгэ шъуашэм и Мафэ.  Лъэпкъ шъуашэр – щыгъын къодыеп, лъэпкъым игушхоныгъэ, ынапэ, икультурэ ащ къегъэлъагъо.

27 сентября 2022 года 08:00

КIэлэпIум и Мафэ ехъулIэу тышъуфэгушIо!

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIэлэпIухэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яIофышIэхэр, егъэджэн IофшIэным иветеранхэр!

23 сентября 2022 года 15:50

Урысыбзэм истатус къэIэтыгъэнымкIэ Адыгеим и Парламент иIофшIэн Къэралыгъо Думэм идепутатхэм къыхагъэщыгъ

Парламентым идепутатхэр зыгъэпсэфыгъом мыкIохэзэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ ифракциехэм япащэхэм зафагъэзэгъагъ урысыбзэр рекламэхэм, информационнэ мэкъэгъэIухэм зэращагъэфедэрэм фэгъэхьыгъэу.

23 сентября 2022 года 12:43

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо Iоныгъом и 28-м щыIэщт

Къэралыгъо Советым – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо непэ зэхащэгъагъ, ащ профильнэ комитетхэм япащэхэр щатегущыIагъэх зичэзыу зэхэсыгъом къыхалъхьащт Iофыгъохэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

22 сентября 2022 года 17:00

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм Президентым иунашъо дырагъэштагъ

Iоныгъом и 21-м ипчэдыжь Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом щыпсэухэрэм закъыфигъэзагъ, «частичнэ мобилизациер» Урысыем зэрэщыкIощтыр къариIуагъ. Ащ къыхиубытэщтых запасым щыIэхэмрэ дзэм къулыкъу щызыхьыгъэхэмрэ. Ахэр чIыпIэм ащэнхэм ыпэкIэ охътэ гъэнэфагъэм агъэхьазырыщтых. ОПК-м ипредприятиехэм Iоф ащызышIэхэрэр, правительствэм къыгъэнэфэрэ купхэр ары мобилизацием къыхимыубытэщтхэр. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхэжьыгъ Президентыр ыкIи  Кремлым исайт къихьагъ.

21 сентября 2022 года 15:04

Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI концерт Кремлым щыкIуагъ

Iоныгъом и 20-м, 2022-рэ илъэсым Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъ зэкъош республикэхэу Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятворческэ коллективхэр зыхэлэжьэгъэ мэфэкI концертэу къэралыгъо гъэпсыкIэ мыхэм зяIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр, ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр, Правительствэм хэтхэр, парламентым ипалатитIу ялIыкIохэр, федеральнэ хэбзэ органхэм, политическэ партиехэм япащэхэр, къэралыгъом исубъектхэм я ЛIышъхьэхэр. Юбилей концертым хэлэжьагъ республикэ парламентым иделегациеу спикерэу Владимир Нарожнэр зипэщагъэр.

16 сентября 2022 года 16:01

Республикэм иаграриехэм язэIукIэ Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Непэ, Iоныгъом и 16-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ бжыхьэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан епхыгъэ республикэ зэIукIэм. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Премьер-министрэм иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» ыкIи Федеральнэ научнэ гупчэу «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В. С. Пустовойта» зыфиIохэрэм ялIыкIохэр.

13 сентября 2022 года 11:40

Депутатым медколледжыр фэраз

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм бэрэ къафэкIо гъэсэныгъэ учреждениехэм ярэзэныгъэ тхыгъэхэр.  Ахэм мылъкукIэ, оборудованием ищэфынкIэ, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм апае къафэразэх.

11 сентября 2022 года 16:27

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ятIонэрэу депутатхэм хадзыжьыгъ

Непэ, Iоныгъом и 11-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XIV-рэ зэхэсыгъо иIагъ, ащ щыхадзыгъ Адыгэ Республикэм  и ЛIышъхьэ. Зэхэсыгъор зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

11 сентября 2022 года 07:00

Джэныкъо машIом и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

8 сентября 2022 года 17:19

Урысыем и Минюст имэфэкI ехъулIэу шъолъыр ГъэIорышIапIэм иIофышIэ анахь дэгъухэр парламентым къыхигъэщыгъэх

Адыгэ Республикэм  и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлэжьагъ Урысые Федерацием юстициемкIэ и Министерствэ зызэхащагъэр илъэс 220-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм джащ фэдэу  рагъэблэгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Администрацие ипащэу Владимир Свеженец.

5 сентября 2022 года 16:09

ЕджапIэр депутатым фэраз

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм яIофшIэн сыдигъуи чIыпIэ щыряI къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм япIун, хэхъоныгъэ ашIыным япхыгъэ Iофыгъохэм, кIэлэегъэджэ сообществэм зэпхыныгъэ дыряI, еджапIэхэм IэпыIэгъу афэхъух.

5 сентября 2022 года 16:06

Мыекъуапэ и Мафэ фэшI!

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ Iоныгъом и 4-м щыкIуагъэх Мыекъуапэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр. Мыгъэ Мыекъуапэ ыныбжь илъэси 165-рэ хъугъэ.  Тикъэлэ гупсэ Урысыем  и Къыблэ икъэлэ анахь дахэхэм, тарихъ, архитектурэ бай зиIэхэм, зичIыопс ыкIи зиэкологие къабзэхэм ащыщ. МэфэкIым  ихэгъэунэфыкIын  хэлэжьагъэх республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, шъолъыр парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Iащэ Мухьамэд, депутатхэр, къэлэ администрацием илIыкIохэр, къэлэдэсхэр, хьакIэхэр.

2 сентября 2022 года 16:00

Адыгэкъалэ игурыт еджапIэу N 3-м икIэлэеджакIохэм депутатхэм шIухьафтынхэр афашIыгъ

ЯхэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр агъэцакIэхэзэ, республикэ парламентым  идепутатхэу Мыгу Адамэрэ Джанхъот Аслъанрэ непэ щыIагъэх Адыгэкъалэ дэт гурыт еджапIэу N 3-м. Парламентариехэр кIэлэегъаджэхэми кIэлэеджакIохэми афэгушIуагъэх илъэсыкIэ еджэгъум пае ыкIи шIухьафтынэу караоке-системэмрэ микрофоныр зыIыгъыщт пкъыгъомрэ аратыгъ. Ащ фэдэ лъэIу яIэу кIэлэегъаджэхэм хэдзын кампанием илъэхъан закъыфагъэзэгъагъ.

2 сентября 2022 года 09:34

МэфэкI линейкэм ыкIи мыжъобгъум икъызэIухын депутатэу Зыхьэ Зураб ахэлэжьагъ

Iоныгъом  и 1-м Игнатьевскэ гурыт еджапIэу N 10м икIэлэегъаджэхэмрэ икIэлэеджакIохэмрэ ахэлэжьагъэх мэфэкI линейкэм ыкIи Украинэм щыкIорэ дзэ хэушъхьафыкIыгъэ операцием щыфэхыгъэ старшэ лейтенантэу Вадим Шекуровым мыжъобгъу къыфызэIухыгъэным. ЛIыхъужъыр зыщеджэгъэ еджапIэм  мыжъобгъур палъагъ. МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх республикэ парламентым идепутатэу Зыхьэ Зураб, къоджэ псэупIэм иадминистрацие ыкIи дзэ комиссариатым, общественнэ ветеран организациехэм ялIыкIохэр.

1 сентября 2022 года 15:32

ШIэныгъэм и МафэкIэ депутатхэр афэгушIуагъэх

Непэ, Iоныгъом и 1-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр ахэлэжьагъэх шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ  Iофтхьабзэхэм. ЕджапIэхэм зэкIэми мы мафэм кIэлэеджакIохэм ыкIи кIэлэегъаджэхэм гущыIэ дахэхэр афаIуагъ, хабзэ зэрэхъугъэу, «Мамырныгъэм иурок» ащыкIуагъ.

25 августа 2022 года 16:38

ХэдзакIохэм ялъэIухэр агъэцакIэхэзэ

Республикэ парламентыр законихъухьэ орган  къодыеу щытэп, пстэуми апэ ар  къэралыгъо хабзэм илIыкIо орган, ащ къыхэкIэу цIыфхэм  яфедэхэр пхырыщыгъэнхэр мафэ къэс депутатхэм яIофшIэн хэхьэ.

24 августа 2022 года 13:37

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ IухьанымкIэ кандидатхэр къагъэлъэгъуагъэх

ШышъхьэIум и 19-м, 2022-рэ илъэсым Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэлъэгъуагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ IухьанхэмкIэ кандидатхэр Къэралыгъо Советыр – Хасэр ахэплъэным фэшI.

23 августа 2022 года 17:37

Парламент комитетым итхьаматэу Шэуджэн Тембот кIэлэегъаджэхэм яшышъхьэIу зэIукIэ хэлэжьагъ

КIэлэегъаджэхэм илъэс къэс афызэхащэрэ шышъхьэIу зэIукIэр гъэсэныгъэмкIэ къэралыгъо политикэм игъэцэкIэн япхыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэхэрэ чIыпI. Ащ кIэуххэр щызэфахьысыжьых, пшъэрылъыкIэхэр, проектыкIэхэр зыщырахъухьэхэрэ, яIэпэIэсэныгъэкIэ, ягумэкIыгъохэмкIэ  зыщызэдэгощэхэрэ чIыпIэу сыдигъуи щыт.

23 августа 2022 года 10:22

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим щыкIуагъэх

Тыгъуасэ, шышъхьэIум и 22-м, Мыекъуапэ игупчэ шъхьаIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ республикэм щыпсэухэрэм афэгушIуагъэх Урысыем и Къэралыгъо  быракъ и МафэкIэ. Республикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми мэфэкI Iофтхьабзэхэр ащыкIуагъэх.

22 августа 2022 года 07:00

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

18 августа 2022 года 18:17

ЦIыфхэм япсауныгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир ыкIи мэкъумэщ чIыгухэр къэухъумэгъэнхэм фэшI республикэ парламентым иIофышIэ куп зэшIуихыгъэр

ШышъхьэIум и 18-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щыкIуагъ зэхэсыгъо игъэкIотыгъэу республикэ парламентым иIофышIэ куп зэшIуихыгъэр зыщызэфахьысыжьыгъэр. Ар зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, IофышIэ купым ипащэу Цэй Эдуард. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, а министерствэм, Россельхознадзорым, Россельхозцентрэм, агрохимическэ къулыкъоу «Адыгейский» зыфиIорэм ялIыкIохэр.

18 августа 2022 года 16:31

Социальнэ газификациер республикэм планым тетэу щэкIо

Тыгъуасэ, шышъхьэIум и 17-м, Мыекъуапэ иадминистрацие щыкIуагъ социальнэ газификациемкIэ программэр республикэм  ипсэупIэхэм зэращагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр.

17 августа 2022 года 17:43

Парламентым и Тхьаматэ почтэ маркэм штемпель тедзэгъэным епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъ

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу бэ зэхащэрэр, ахэр цIыфхэм  шIукIэ агу къинэжьыхэу гъэпсыгъэнхэ фае.

17 августа 2022 года 17:25

Муниципальнэ образованиехэм заявкэхэм якъэтын зэрэщыкIорэм Владимир Нарожнэр лъэплъэ

Непэ, шышъхьэIум и 17-м, республикэ парламентым и Тхьаматэ зэхищагъ Адыгэ Республикэм социальнэ догазификациер зэрэщыкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм якIэуххэм зыщатегущыIагъэхэр.

16 августа 2022 года 16:17

Амброзием игъэкIодын ыкIи цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр – парламентым иIофышIэ куп ипшъэрылъ шъхьаI

Непэ, шышъхьэIум и 16-м, парламентым иIофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ ыкIи  тыкъэзыуцухьэрэ дунаир, мэкъумэщ чIыгухэр къэухъумэгъэнхэм афэшI амброзием игъэкIодын лъыплъэнхэу агъэнэфагъэр Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым мы Iофыр зэрэщагъэцакIэрэр ыуплъэкIугъ.

12 августа 2022 года 20:07

Программэу «Социальнэ газификациер» муниципальнэ образованиехэм зэращыкIорэр

Социальнэ газификациемкIэ программэр анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм зэращыщым къыхэкIэу ащ епхыгъэ Iофхэр нахь IэшIэх шIыгъэнхэ, план-графикым тетэу унэхэм газыр ящэлIэгъэн, зищыкIагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэн фае. Мы лъэныкъохэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм ипсынкIагъэ елъытыгъ къэралыгъом ипащэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыр. Зигугъу тшIырэр газрыкIуапIэхэр зыщызэбгырыщыгъэ псэупIэхэм адэт унэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэныр ары.

12 августа 2022 года 19:14

ЦIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, мэкъумэщ чIыгухэм зэрар ямыхыгъэным лъыплъэгъэнымкIэ парламентым иIофышIэ куп чIыпIэхэм ащыIагъ

ШышъхьэIум и 12-м IофышIэ купыр  планэу зэхагъэуцуагъэм тетэу ащыIагъ Теуцожь районым ыкIи Адыгэкъалэ. Къоджэ псэупIэхэм япащэхэр администрацием илIыкIохэр ягъусэхэу ахэм  къаплъыхьагъэх псэупIэхэр ыкIи мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэр. Уц шIоим епхыгъэу ахэм язытет уигъэрэзэнэу щыт,  щыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр мэзэ пIалъэкIэ дагъэзыжьынхэу афагъэпытагъ.

11 августа 2022 года 22:04

Нахь чанэу пэуцужьыгъэным фэшI

Республикэ парламентым щызэхэщэгъэ IофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, мэкъумэщ чIыгухэм зэрар языхырэ уц шIоим игъэкIодын фэгъэзагъэр шышъхьэIум и 8-м ыкIи и 10-м ащыIагъэх республикэм имуниципальнэ образовании 4-м: Джэджэ, Красногвардейскэ, Шэуджэн ыкIи Кощхьэблэ районхэм. ЗэкIэмкIи хъызмэтшIэпIэ 80-м ехъу ауплъэкIугъ.

8 августа 2022 года 16:15

ПсэупIэхэм ягазификацие – социальнэ Iофыгъо шъхьаI

Республикэм щыпсэухэрэм газыр аIэкIэхьаныр социальнэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ, ащ бэкIэ елъытыгъ цIыф псэупIэхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщтыри, инвестициехэр экономикэм къызэрэхалъхьащтыри. Ащ къыхэкIэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэр нахьыбэмэ алъыгъэIэсыгъэн фае.

5 августа 2022 года 15:29

Амброзиер гъэкIодыгъэныр – псауныгъэм ылъапс

ШышъхьэIум и 1-м апэрэ зэхэсыгъо иIагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым итхьаматэу Цэй Эдуард зипэщэ IофышIэ купэу цIыфхэм япсауныгъэ, джащ фэдэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим якъэухъумэн, чIыгулэжьыным зэрар емыгъэхыгъэным адэлэжьэгъэным фэгъэзагъэм. Парламентым и Тхьаматэ иунашъокIэ 2022-рэ илъэсым шышъхьэIум и 3-м ар зэхащагъ, IофышIэ купым хэхьэх профильнэ министерствэхэм ыкIи къулыкъухэм ялIыкIохэр.

4 августа 2022 года 17:05

Республикэу Беларусь илIыкIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Непэ, шышъхьэIум и 4-м, республикэ парламентым идепутатхэр аIукIагъэх хэбзэ къулыкъухэм ыкIи предприятие заулэмэ ялIыкIохэр зыхэт купэу Республикэу Беларусь къикIыгъэхэм. ХьакIэхэр пстэуми апэу хэлэжьагъэх заом хэкIодагъэхэм афагъэуцугъэ саугъэтым къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. Беларусь къикIыгъэ купым ипащ концернэу «Белгоспищепром» зыфиIорэм итхьаматэ игуадзэу Александр Яковчиц. Мурад шъхьаIэу яIэр 2021-рэ илъэсым зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъагъэхэм атегъэпсыхьагъэу лъэныкъо пстэури къызэлъызыубытырэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэныр ары.

3 августа 2022 года 10:34

«Тэщ нэмыкIэу, зыпарэми» - ВДВ-м идевиз

ШышъхьэIум и 2-м, Воздушнэ-десантыдзэхэм я Мафэ, республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, Воздушнэ-десантыдзэхэм ягенерал-лейтенантэу Василий Маргеловым исаугъэт къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. ВДВ-м иветеранхэр икIэщакIохэу ар 2020-рэ илъэсым щагъэуцугъ Джэджэ районым истаницэу Дондуковскэм, Свято-Ильинскэ тлъэлъэIупIэм.

2 августа 2022 года 14:39

Джэджэ районым щыпсэухэрэр нахь чанэу социальнэ газификациемкIэ программэм хэлэжьэнхэу къяджагъэх

ШышъхьэIум и 1-м Джэджэ район администрацием щыкIуагъ муниципалитетым социальнэ газификациемкIэ программэр зэрэщагъэцакIэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэIукIэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ хэлэжьагъэх аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Цэй Эдуард, АО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэу Игорь Сырчиныр, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ министрэу Шэуджэн Заур, мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, Джэджэ районым ипащэу Андрей Таранухиныр, профильнэ учреждениехэм ыкIи организациехэм ялIыкIохэр.

2 августа 2022 года 12:12

Репатриантым и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

ШышъхьэIум и 1-м Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ, ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу, щыкIуагъ. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

1 августа 2022 года 14:31

Зэкъошныгъэмрэ зэкъотныгъэмрэ анахь общественнэ баиныгъэх

ШышъхьэIум и 1-м тиреспубликэ Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ щыхагъэунэфыкIы. Ар зитарихъ чIыгужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэми, зилъэпкъэгъухэр езыгъэблэгъэжьыгъэхэми ямэфэкI. Мы мафэм Адыгеим щыпсэухэрэм къагъэлъагъо язэкъотыныгъэ, яхэгъэгу цIыкIу, ащ ихабзэхэм лъытэныгъэ зэрафашIырэр. РепатриантхэмкIэ Адыгеир лъэпкъ зэхашIэм, культурэм, бзэм яухъумакIу.

29 июля 2022 года 18:38

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм иилъэс 30

Непэ, бэдзэогъум и 29-м, республикэ парламентыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэсыгъо иIагъ.

29 июля 2022 года 17:14

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия ХIII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ ащ ипащэу Владимир Нарожнэм.

29 июля 2022 года 14:55

Физкультурэм ыкIи спортым апылъынхэм иамалхэр щыIэнхэр

Бэдзэогъум и 28-м республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым ипащэу Iащэ Мухьамэд аIукIагъ къуаджэу Фэдз дзюдомкIэ ыкIи футболымкIэ исекциехэм ахэт спортсмен ныбжьыкIэхэмрэ тренерхэмрэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Кощхьэблэ районым ипащэу Хьамырзэкъо Заур, фэдз къоджэ псэупIэм ипащэу Лъэснакъэ Рэмэзан.

28 июля 2022 года 18:01

Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

28 июля 2022 года 14:04

«Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр: субъектхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси I00 хъугъэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр къызэIуахыгъ

Бэдзэогъум и 27-м Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ щыIэм къыщызэIуахыгъ.

27 июля 2022 года 17:16

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 хъугъэ

Мы юбилейкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм, ащ испикерэу Владимир Нарожнэм къафэгушIох Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет идепутатхэр, субъектхэм яхэбзэгъэуцу къулыкъухэм япащэхэр, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэхэр.  Ащ фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр ыкIи телеграммэхэр бэу къаIокIэх.  

27 июля 2022 года 17:09

Ясэнэхьат фэшъыпкъэх, яIофшIэнкIэ щытхъур къалэжьыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу Адыгеим и СМИ, джащ фэдэу псауныгъэр къэухъумэгъэным яIофышIэхэу тынхэр къызфагъэшъошагъэхэм тыгъуасэ аратыжьыгъэх.

27 июля 2022 года 07:00

Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыщыIэр илъэси 100 хъугъэ

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

27 июля 2022 года 06:59

Тхьамэфэ правовой IэпыIэгъум къыдыхэлъытагъэу цIыфхэр рагъэблагъэх

Бэдзэогъум и 25-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс правовой IэпыIэгъум иIофыгъохэмкIэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр ащарагъэблэгъэщтых. Тхьамафэм телъытэгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых Адыгеим ыцIэкIэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэт депутатхэр ыкIи сенаторхэр, республикэм и Парламент идепутатхэр, муниципальнэ образованиехэм, профильнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ыкIи учреждениехэм ялIыкIохэр.

25 июля 2022 года 14:41

Спорт текIоныгъакIэхэм ыкIи гъэхъэгъакIэхэм тафэкIо!

СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ ишIэжь фэгъэхьыгъэ я IX-рэ Дунэе зэнэкъокъухэм якъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. ДзюдомкIэ зэнэкъокъухэм хъулъфыгъэхэр ыкIи бзылъфыгъэхэр ахэлажьэх. Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие ащ кIэщакIо фэхъугъ. 

25 июля 2022 года 14:02

Социальнэ газификацием ипрограммэ гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо щыIагъ

Социальнэ газификацием ипрограммэ Мыекъопэ районым щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу бэдзэогъум и 22-м зэхащагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэу Олег Картамышевымрэ Алла Чернышовамрэ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу къырагъэблэгъагъэх профильнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, организациехэм ыкIи учреждениехэм ялIыкIохэр, къоджэ псэупIэхэм ыкIи районым япащэхэр. 

22 июля 2022 года 12:31

Адыгеим игъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ Комиссием зэхэсыгъо иIагъ

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу  Владимир Нарожнэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

22 июля 2022 года 11:38

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XIII-рэ зэхэсыгъо бэдзэогъум и 29-м зэхащэщт

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Президиум изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

21 июля 2022 года 14:58

Урысыем июристхэм я Ассоциацие и Адыгэ шъолъыр къутамэ зызэхащагъэр илъэс 15 хъугъэ

Мы организацием игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, парламентскэ комитетым итхьаматэу Александр Лобода. Адыгеим июристхэм яобщественнэ объединение зызэхащагъэр илъэс 15 зэрэхъугъэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ. Шъолъыр къутамэм исовет ипащэу Лъэхъэтыкъо Аскэр ар зирищагъ.

21 июля 2022 года 10:27

Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ягуфакIохэм я Форум Адыгеим къыщызэIуахыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ягуфакIохэм я Форум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ. Iофтхьабзэр бэдзэогъум и 19 — 22-м Адыгеим щыкIощт.

20 июля 2022 года 12:11

Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэрэзэхащэрэм Парламентыр лъыплъэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ АР-м икультурнэ кIэн хэхьэрэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ ыкIи гъэфедэгъэнхэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу ЦIыпIынэ Рустем ыкIи ведомствэм испециалист-экспертэу Сюзанна Сабаноковам аIукIагъэх.

19 июля 2022 года 11:49

ЦIыфхэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын профильнэ ведомствэхэр къыхэлэжьэнхэу Адыгеим и Парламент и Тхьаматэ язэгъыгъ

АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

19 июля 2022 года 10:40

Парламент каникулхэр рамыгъажьэзэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм иаужырэ сессие рагъэкIокIыщт

 Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипрофильнэ комитетхэм зэхэсыгъо благъэхэм языфыгъэхьазырын епхыгъэ IофшIэныр аухы, зыгъэпсэфыгъо уахътэм ехъулIэу аужырэ сессием иповесткэ итыщт Iофыгъохэр агъэнафэх.

18 июля 2022 года 18:31

Парламентым мэкъумэщым фытегъэпсыхьэгъэ чIыгухэм язытет зэригъэшIэщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ парламентскэ комитетым итхьаматэу Цэй Эдуардрэ шъолъырым имэкъумэщ хъызмэт илIыкIохэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыряIагъ. Къалэу Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ арылъ мэкъумэщ чIыгухэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм иIофыгъу ары зытегущыIагъэхэр.

15 июля 2022 года 16:37

Парламентым социальнэ газификацием иIофыгъохэр зэрегъашIэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ профильнэ парламентскэ Комитетым ипащэу Олег Картамышевымрэ станицэу Абадзехскэм щыпсэухэрэм аIукIагъэх.

13 июля 2022 года 12:02

Олег Картамышевыр цIыфхэр зезыщэхэрэм фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэр къыдэхыгъэнымкIэ конкурснэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ

ПсэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ парламент комитетым итхьаматэу Олег Картамышевыр цIыфхэр зезыщэхэрэм фитыныгъэ къязытырэ свидетельствэр къыдэхыгъэнымкIэ конкурснэ комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Госавтодорнадзорым АдыгеимкIэ ичIыпIэ отдел ипащэу Чэтыжъ Азамат,  АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и ГИБДД и ГъэIорышIапIэ иотдел икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Роман Агарковыр, республикэ Минтрансым ипрофильнэ отдел ипащэу Сергей Толстиковыр.

12 июля 2022 года 15:23

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытэгъэ зэфэхьысыжь Iофтхьабзэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIуагъэх

«Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу республикэм илъэтегъэуцо фэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь Iофтхьабзэхэр щыкIуагъэх ФедерациемкIэ Советым ия 528-рэ зэхэсыгъо. Адыгеим сенаторхэр нэIуасэ фэзышIыгъэхэр республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ. Непэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гъэхъагъэхэм, гухэлъэу щыIэхэм ыкIи пшъэрылъхэм ахэр къатегущыIагъэх.

12 июля 2022 года 12:23

Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм апэрэ зэхэсыгъо иIагъ

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм апэрэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэм къыхэлэжьагъ УФ-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Элла Памфиловар. Республикэм хэдзынхэмкIэ исистемэ зэрэгъэпсыгъэм ащ осэшIу къыфишIыгъ, тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIызэ япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэу комиссием хэтхэм къариIуагъ.

10 июля 2022 года 07:00

Урысые почтэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу Адыгеим почтэ зэпхыныгъэм иIофышIэхэр ыкIи иветеранхэр!

9 июля 2022 года 07:00

Къурмэн мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

8 июля 2022 года 16:53

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыщыгущыIагъ

ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыдыхэлъытагъэу «УФ-м исубъект исыхьат» зыфиIорэм къыщыгущыIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Шъолъыр парламентым идепутатхэм ацIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ ащ закъыфигъэзагъ ыкIи Адыгеим ия 100-рэ илъэс ыкIи шъолъырым иапшъэрэ хэбзэгъэуцу къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэр зыщыхагъэунэфыхэкIырэ илъэсым ФедерациемкIэ Советым Адыгэ Республикэм и Мафэхэр щызэхащэнхэ амал яIэ зэрэхъугъэмкIэ ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм тхьауегъэпсэу риIуагъ. Мыщ фэдэ зэIухыгъэ зэдэгущыIэгъухэм яшIуагъэкIэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэ зэрилъэкIырэр хигъэунэфыкIыгъ.

8 июля 2022 года 15:46

Шъолъырымрэ федеральнэ гупчэмрэ язэдэлэжьэныгъэ шIуагъэ къызэритырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ

 «Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIэзэ, непэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гухэлъхэм ыкIи анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэм къащыуцугъ.

8 июля 2022 года 15:12

Валентина Матвиенкэм Адыгэ Республикэм ипащэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр аIукIагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ шъолъыр Парламентым испикерэу Владимир Нарожнэмрэ.

8 июля 2022 года 09:51

ЗекIоным, промышленностым ыкIи АПК-м хэхъоныгъэ ашIынымкIэ джырэ инфраструктурэм игъэпсын мэхьанэшхо зэриIэр ФедерациемкIэ Советым щыхагъэунэфыкIыгъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIохэрэм адиштэу СФ-м и Комитетэу экономикэ политикэм фэгъэзагъэм зэхищэгъэ зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр джырэ инфраструктурэм изэхэщэн ары. ФедерациемкIэ Советым и Комитет итхьаматэу Андрей Кутеповым ар зэрищагъ.

8 июля 2022 года 07:00

Унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъагъэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр!

7 июля 2022 года 16:35

ФедерациемкIэ Советым социальнэ политикэмкIэ и Комитет шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм ахэплъагъ

Iофтхьабзэр зэрищагъ Комитетым ипащэ игуадзэу Галина Гареловам. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипрофильнэ комитет итхьаматэу Наталья Широковар, шъолъыр профильнэ ведомствэхэм япашэхэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Мырзэ Джанбэчрэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр.

7 июля 2022 года 15:19

Культурэм ыкIи гъэсэныгъэм яинфраструктурэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ предложениеу Адыгэ Республикэм къыхьыгъэхэм сенаторхэм адырагъэштагъ

Адыгеим и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым наукэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ ыкIи культурэмкIэ и Комитет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ инфраструктурэ гъэпсыгъэным иIофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

7 июля 2022 года 14:17

Адыгеим иагропромышленнэ комплекс хэхъоныгъэ ышIыным епхыгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэм ФедарациемкIэ и Совет ипрофильнэ Комитет щытегущыIагъэх

Адыгеим и Мафэхэр УФ-м ФедерациемкIэ и Совет щэкIох. Ащ  къыдыхэлъытагъэу агропромышленнэ комплексым иIофыгъохэм щатегущыIагъэх мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ Комитетым изэхэсыгъо.

7 июля 2022 года 12:07

БюджетымкIэ ыкIи финанс бэдзэршIыпIэмкIэ и Комитет изэхэсыгъоу щыIагъэм Адыгеим ищысэкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэм ябюджетхэр гъэпсыгъэхэ зэрэхъурэм щытегущыIагъэх

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу Адыгеим и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щэкIох. Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр. 

6 июля 2022 года 19:11

Шъолъырым икоммунальнэ инфраструктурэ гъэкIэжьыгъэнымкIэ Адыгеим къыхьыгъэ предложениехэр сенаторхэм игъоу алъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым и Комитетэу федеративнэ гъэпсыкIэм, шъолъыр политикэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным ыкIи Темырым иIофхэм афэгъэзагъэм изэхэсыгъо щыIагъ. Адыгеим икоммунальнэ инфраструктурэ уахътэм диштэу гъэпсыгъэным епхыгъэ зигъо Iофыгъохэр арых зытегущыIагъэхэр.

5 июля 2022 года 16:15

Почтэ зэпхыныгъэм ифэIо-фашIэхэр зэригъэцакIэхэрэм республикэм щыпсэухэрэр зэригъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ мониторинг АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зэхищагъ

2022-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм щегъэжьагъэу мэкъуогъум нэс почтэ зэпхыныгъэм ифэIо-фашIэхэр зэригъэцакIэхэрэм республикэм щыпсэухэрэр зэригъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ мониторинг Адыгеим и Парламент ригъэкIокIыгъ. Мыщ епхыгъэу цIыфхэр упчIэжьэгъу ашIыгъэх, дэо тхылъэу къаIукIэхэрэмкIэ муниципальнэ образованиехэм яадминистрациехэм къэбарэу аIэкIэлъыр зэфахьысыжьыгъ. Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

5 июля 2022 года 10:27

Зыныбжь имыкъугъэхэм энергетикхэр аращэн зэрэфимытхэм иIофыгъо депутатхэм къыфагъэзэжьыгъ

Хэбзэихъухьэхэм я Советэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм изэхэсыгъо мы Iофыгъом щытегущыIагъэх. Ащ епхыгъэу къэгущыIэгъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Шэуджэн Сэфэр къызэриIуагъэмкIэ, шъон пытэхэр зырыз шIыкIэм тетэу IугъэкIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ республикэ хэбзэгъэуцугъэм ахэр зыныбжь имыкъугъэхэм аращэн фимытхэу къызщиIорэ гъэтэрэзыжьын шъолъыр Парламентым щаштагъ. Ау ащ пае къэмынэу, «энергетиккIэ» заджэхэрэ шъонхэр зыныбжь имыкъугъэхэм языщэхэрэр щыIэх. Ащ фэшI республикэм ихэбзэихъухьэ къулыкъу ыштэгъэ законыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм нахь пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер депутатым хигъэунэфыкIыгъ.

4 июля 2022 года 15:01

Адыгеим медицинэ кол-гупчакIэ къыщызэIуахыгъ

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ и Медицинэ къэбар-аналитическэ гупчэ хэхьэрэ кол-гупчакIэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къэралыгъо Советым – Хасэм икомитет итхьаматэу Наталья Широковар, республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, цифрэ технологиехэмкIэ министрэу Шыу Заурбэч, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан, Адыгэ къэралыгъо университетым, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, Мыекъопэ медицинэ колледжым ялIыкIохэр.

4 июля 2022 года 11:59

Адыгэ Республикэм илъэтегъэуцо ФедерациемкIэ Советым щэкIо

Адыгеим и Мафэхэм язэхэщэн къыдыхэлъытагъэу, бэдзэогъум и 1-м щыублагъэу ФедерациемкIэ Советыр зычIэт унэм ия 2-рэ къат ифойе къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Ащ республикэр зэрифэшъуашэу къыщыгъэлъэгъуагъ, тарихъ ыкIи культурэ баеу иIэр, зекIоным ылъэныкъокIэ амалэу IэкIэлъхэр къыщиIотыкIыгъэх. Джащ фэдэу шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, гъэхъагъэ иIэхэм, анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ инвестиционнэ проектхэм къатегущыIэ.

4 июля 2022 года 10:38

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу АР-м и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых. Шъолъырым илIыкIо куп пэщэныгъэ дызэрахьащт Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

1 июля 2022 года 18:42

Къалмыкъ Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Анатолий Козачко Адыгеим щыIагъ

Мэкъуогъум и 30-м Къалмыкъ Республикэм и Лъэпкъ Хурал (Парламентым) и Тхьаматэу Анатолий Козачко Адыгэ Республикэм  щыIагъ. Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъоу дыриIагъэм ыуж ар АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм аIукIагъ. 

1 июля 2022 года 17:10

Евгений Саловыр адыгэ чъыгхатэхэмрэ ижъырэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм ягенофондрэ къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэгъу зэхэсыгъом хэлэжьагъ

Адыгэ чъыгхатэхэм якъэухъумэн фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу зэхащагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр.

1 июля 2022 года 16:51

Мыекъопэ къэлэ IэпыIэгъу псынкIэм истанцие Iоф зишIэрэр илъэси 100 зэрэхъугъэмкIэ ащ икъулыкъушIэхэм афэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр депутатхэм ацIэкIэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм Iоф щызышIэхэрэм афэгушIуагъ Мыекъопэ къэлэ станциер зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэмкIэ.

1 июля 2022 года 10:24

Александр Лобода Адыгеим инахьыжъхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Адыгеим и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, общественнэ ыкIи лъэпкъ-культурнэ организациехэм япащэхэр. Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэр къэзыгъэлъэгъуагъэр Александр Лобода.

29 июня 2022 года 18:04

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, ар зэрищагъ хэбзэихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

29 июня 2022 года 18:03

2021-рэ илъэсым ибюджет социальнэу щытыгъ, зыпкъ итыгъ, пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъугъэх

Республикэ бюджетэу 2021-рэ илъэсым телъытагъэм игъэцэкIэн кIэухэу фэхъугъэхэм ащигъэгъозагъэх финансхэмкIэ министрэу Виктор Орловым: ыпэрэ илъэсхэм афэдэу ар социальнэу щытыгъ, зыпкъ итыгъ, кредиторскэ чIыфэ иIэп.

29 июня 2022 года 17:59

Регионым изаконодательствэ федеральнэм диштэу шIыгъэныр лъагъэкIотагъ

Парламентым хэбзэгъэуцугъэ заулэ ыштагъ УФ-м исубъектхэм публичнэ хабзэр ащызэхэщэгъэным фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм республикэм изаконодательствэ диштэу шIыгъэным епхыгъэу.

29 июня 2022 года 17:57

Урам шъхьаIэм IэкIыб къэралыгъуабзэхэм анэмыкI щымылъэгъурэмэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыштагъ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ фэкIорэ джэпсалъэу псэуалъэхэм къараIулIырэ рекламэхэм, мэкъэгъэIу зэфэшъхьафхэм якъэтынкIэ урысыбзэр гъэфедагъэзэ шIыгъэным фэгъэхьыгъэу.

29 июня 2022 года 17:55

Украинэм, ДНР-м ыкIи ЛНР-м зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тегущыIагъэх

Республикэ парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэхъаным Украинэм, ДНР-м ыкIи ЛНР-м егъэзыгъэкIэ зышъхьэ къизыхыжьырэ цIыфыбэ Урысые Федерацием исубъектхэм макIох. Урысые Федерацием и Конституцие, дунэе шапхъэу аштагъэхэм, Урысые Федерацием дунэе зэзэгъыныгъэу ышIыгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ, федеральнэ законодательствэм щыгъэуцугъэх беженцэкIэ алъытэхэрэм экономическэ, социальнэ  ыкIи правовой лъэныкъомкIэ къэухъумэгъэнхэмкIэ шапхъэхэр.

28 июня 2022 года 11:57

Цэй Эдуард хэлэжьагъ Дзэ-ошъогу академиеу Воронеж дэтым щыкIогъэ мэфэкI Iофтхьабзэм

Республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ Дзэ-ошъогу академиеу профессорэу Н. Е. Жуковскэм ыкIи Ю. А. Гагариным ацIэхэр зыхьыхэрэр къэзыухыгъэ офицерхэм  якъычIэгъэкIын фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм. Ащ хэлэжьагъэх Дзэ-космическэ кIуачIэхэм я Главнокомандующ дзэ-политическэ IофшIэнымкIэ игуадзэу, генерал-лейтенантэу Александр Максимцевыр, Воронежскэ  хэкум и Губернаторэу Александр Гусевыр, Воронеж ихэку Думэ идепутатхэр, офицер ныбжьыкIэхэм янэ-ятэхэр, хьакIэхэр.

28 июня 2022 года 10:41

НыбжьыкIэ парламентыкIэм иапэрэ зэхэсыгъу

Мэкъуогъум и 27-м ныбжьыкIэхэм я Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIыгъ. Адыгеим  а мафэм  щыкIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент ия VII-рэ зэIугъэкIэгъоу кIэу хадзыгъэм изэхэсыгъо.

27 июня 2022 года 14:31

ЕджапIэхэр къэзыухыгъэхэр Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм щызэIукIагъэх

Зыфэдэ щымыIэ мэфэкI дахэу тикIалэхэр, типшъашъэхэр зэжагъэхэр Мыекъуапэ игупчэ щыкIуагъ. Муниципальнэ образованиеу республикэм итхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ мин 1,6-рэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэу къэзэрэугъоигъэх, ахэр дахэу алырэгъу плъыжьым къырыкIуагъэх.

25 июня 2022 года 17:32

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVII-р зичэзыу Конференцие Адыгеим щырагъэкIокIыщт

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVII-р' Конференциеу видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу мэкъуогъум и 23 – 24-м зэхащэгъагъэм иIофшIэн ыухыгъ. Мы Конференцием мызыгъэгум изэхэщэкIуагъ къалэу Севастополь и Законихъухьэ ЗэIукIэ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм илIыкIохэу ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зипэщагъэм ясэнэхьатэгъухэр хэплъэнхэу Iофыгъо заулэ къахилъхьагъ социальнэ лъэныкъом гъэзагъэхэу. Экономикэм IэпыIэгъу фэхъунэу алъытэрэ Iофыгъохэмb ащагъэгъозагъэх.

25 июня 2022 года 15:35

Урысые географическэ обществэм ичIыпIэ отделение изэхэсыгъо хэлэжьагъ парламентым икомитет ипащэу Евгений Саловыр

Мэкъуогъум и 23-м Урысые общественнэ организациеу «Русское географическое общество» зыфаIорэм ичIыпIэ отделение и Совет зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъ туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ парламентым икомитет ипащэу Евгений Саловыр. Зэхэсыгъор щыкIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым.

23 июня 2022 года 11:57

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVI-рэ Конференцие аублагъ

Непэ, мэкъуогъум и 23-м, видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу иIофшIэн ригъэжьагъ Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXVI-рэ Конференцие иIофшIэн. Комитетхэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым исубъекти 8-мэ – Адыгеим, Краснодар краим, Волгоградскэ, Ростовскэ, Астраханскэ хэкухэм, Къалмыкъым, Къырым, Севастополь ыкIи ЮРПА-м ассоциированнэ членхэу аштэгъэхэ Ингушетием, Абхъазым, Ставрополь краим япарламентариехэр поветскэм хэт Iофыгъо  61-мэ ахэплъэщтых. Ахэм ащыщыбэр, хабзэ зэрэхъугъэу, афэгъэхьыгъэх бюджет ыкIи социальнэ политикэм.

23 июня 2022 года 10:42

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XII-рэ зэхэсыгъо мэкъуогъум и 29-м щыIэщт

Профильнэ комитетхэм ятхьамэфэ IофшIэн ыуж АР-м  и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо парламентым щыкIуагъ, ар зэрищагъ спикерэу Владимир Нарожнэм.

22 июня 2022 года 14:58

Лэжьыгъэм иIухыжьын фэгъэхьыгъэ зэIукIэ Адыгеим щыкIуагъ

Мэкъуогъум и 21-м республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ лэжьыгъэм иIухыжьын фэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэIукIэм. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

22 июня 2022 года 14:30

Шъыгъом ыкIи шIэжьым я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм депутатхэр ахэлэжьагъэх

Непэ, мэкъуогъум и 22-м, къэралыгъом итыдэрэ чIыпIи ащырекIокIых шъыгъом ыкIи шIэжьым я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр. Хэгъэгу зэошхом илIыхъужъхэм яшIэжь дгъэлъапIэзэ, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм а илъэс жъалымхэм афэгъэхьыгъэу нахьыбэу алъыдгъэIэсын фае тарихъым идесэхэр ащымыгъупшэнхэм фэшI.

22 июня 2022 года 04:00

Шъыгъом ыкIи шIэжьым я Маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

20 июня 2022 года 11:45

НыбжьыкIэ парламентым иактив депутатхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыряIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм игуадзэу Цэй Эдуардрэ профильнэ комитетым ипащэу Шэуджэн Темботрэ игъусэхэу НыбжьыкIэ парламентым иаужырэ зэIугъэкIэгъу иактив IукIагъэх.

20 июня 2022 года 10:06

Республикэ парламентым итынхэр профильнэ къулыкъум иIофышIэхэм афагъэшъошагъэх

Медицинэ IофышIэм и Мафэ епхыгъэ Iофтхьабзэхэм якIэух хъугъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм профильнэ ведомствэм иIофышIэхэм мэфэкI зэIукIэгъоу адыриIагъэр. Ащ хэлэжьагъ къулыкъум ипащэу Мэрэтыкъо Рустем.

19 июня 2022 года 07:00

Медицинэ IофышIэм и Маф

Псауныгъэр къэухъумэгъэным иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 июня 2022 года 14:46

Владимир Нарожнэм дэкIыгъо зэхэсыгъо зэхищагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр  мэкъуогъум и 16-м Джэджэ районым щыIагъ, дэкIыгъо зэхэсыгъо ащ щыригъэкIокIыгъ. Спикерыр мыщ щаIукIагъ район администрацием  ипащэу Андрей Таранухиным, ащ игуадзэу Хьаджымэ Вячеслав, Росреестрэм Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Къуижъ Эдуард, а къулыкъум  имежмуниципальнэ отделение ипащэу Галина Ткаченкэм ыкIи ООО-у «Агропаркым» идиректорэу Александр Мутылевым.

17 июня 2022 года 12:33

Медицинэ учреждением иIофышIэ анахь хъупхъэхэр парламентым къыхигъэщыгъэх

Медицинэм иIофышIэ и Мафэ ехъулIэу, мэкъуогъум и 17-м, Адыгэ республикэ клиническэ кIышъо-венерологическэ диспансерым мэфэкI Iофтхьабзэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ медицинэ учреждением щылажьэхэрэм аIукIагъэх ямэфэкIкIэ афэгушIонхэм, къалэжьыгъэ тынхэр аратыжьынхэм апае.

16 июня 2022 года 17:53

Республикэ парламентым и Тхьаматэ веломарафоным хэлэжьагъ

Мэкъуогъум и 12-м къэралыгъом тыдэкIи щыкIуагъэх Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр. Зэхахьэхэр, ермэлыкъхэр, музыкальнэ фестивальхэр, спорт зэнэкъокъухэр регион пстэуми ащарагъэкIокIыгъэх. Адыгэ Республикэми а мэфэкIыр дахэу щыхагъэунэфыкIыгъ.

16 июня 2022 года 15:52

НыбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Iоф зэрэзэдашIэрэм фэшI

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард непэ щыIагъ Адыгэ къэралыгъо университетым. Депутатым апшъэрэ еджапIэм, ащ иректорэу Мамый Даутэ ныбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэ адызехьэгъэнымкIэ Iофышхо зэрашIэрэм, ахэр Адыгэ Республикэм ыкIи Урысые Федерацием  шIуагъэ къафэзыхьыщт общественнэ-политическэ IофшIэным зэрахагъэлажьэхэрэм афэшI зэрафэразэр ариIуагъ.

16 июня 2022 года 11:30

Псауныгъэр къэухъумэгъэным иIофышIэхэр Адыгеим щагъэшIуагъэх

МэфэкI зэхахьэу медицинэм иIофышIэ и Мафэ  фэгъэхьыгъагъэр тыгъуасэ щыкIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние. Ащ хэлэжьагъэх республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэ парламентым идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, медучреждениехэм яIофышIэхэр, къулыкъум иветеранхэр.

14 июня 2022 года 16:05

Урысыем и МафэкIэ ясэнэхьатэгъухэр къафэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыкIи ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ Урысыем и Мафэ ехъулIэу мэфэкI тхыгъэхэу, телеграммэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, субъектхэм якъэралыгъо хабзэхэм язаконодательнэ органхэм япащэхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм къагъэхьыгъэхэр къаIукIагъэх.

14 июня 2022 года 15:09

ЯIэпэIэсэныгъэ, яIофшIэн зэрэфэшъыпкъэхэм апае!

Республикэ парламентым идепутатхэу Александр Колесниковымрэ Ирина Викленкэмрэ афэгушIуагъэх зэнэкъокъоу «Руководитель года Адыгеи-2022» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм. Ахэр муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ  организациеу «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 22-у «Пшысэ» зыфиIоу поселкэу Каменномостскэм дэтым ипащэу Олеся Шишковар ыкIи муниципальнэ бюджет гъэсэныгъэ организациеу «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 3-у «Тыгъэжъый» зыфиIоу станицэу Джаджэм дэтым ипащэу Наталья Гречкинар.

14 июня 2022 года 11:00

Миграционнэ къулыкъум иIофышIэ и Маф

Кощын IофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат  епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

12 июня 2022 года 07:00

Урысыем и Маф

Урысыем щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысыем и Мафэ ехъулIэу тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

10 июня 2022 года 14:45

Паспортхэр аритыжьыгъ

Урысыем и Мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэхэр Урысыем ицIыф зэрэхъугъэхэр къэзыушыхьатырэ паспортхэр аратыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ игуадзэу – аграрнэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ комитетым ипащэу Цэй Эдуард.

10 июня 2022 года 14:35

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо Iофыгъо 25-мэ парламентариехэр щахэплъагъэх. Ар зэрищагъ хэбзэихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

10 июня 2022 года 14:33

Конституцием гъэтэрэзыжьынэу фашIыгъэхэм адырагъаштагъ

Адыгэ Республикэм и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ законодательнэ инициативэу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зыфэхъугъэм парламентым дыригъэштагъ. Ахэр Урысые Федерацием и Конституцие шъолъырым иер диштэу шIыгъэным епхыгъэх. Ахэм депутатхэр нэIуасэ афишIыгъ ЛIышъхьэм илIыкIоу ренэу парламентым щыIэ Беданэкъо Илясэ.

10 июня 2022 года 14:30

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэ 15-р къыхагъэщыгъэх

Парламентариехэм язэхэсыгъо ехъулIэу Адыгэ Республикэм 2021-рэ илъэсым къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн зэрэкIуагъэм ыкIи ахэм федэу къахьыгъэм фэгъэхьыгъэ докладэу республикэм и ЛIышъхьэ къыгъэхьазырыгъэм къеджагъ профильнэ ведомствэм ипащэу Шэуджэн Заур.

10 июня 2022 года 14:27

Цэй Эдуард Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу хадзыгъ

Къэралыгъо Советым - Хасэм «Единэ Россием» ифракциеу хэтым Цэй Эдуард икандидатурэ къыгъэлъэгъуагъ.

10 июня 2022 года 14:24

Шъолъыр законодательствэм Iоф дэшIэгъэныр лъагъэкIуатэ

Адыгэ Республикэм изаконодательствэ нахь гъэтэрэзыгъэным епхыгъэ IофшIэныр агъэцакIэзэ псэупIэ Iофхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным, хэдзынхэм ыкIи бюджет политикэм анэсыгъэх.

10 июня 2022 года 09:52

Дунэе фестивалэу Къырым щыкIорэм парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлажьэ

Я XV-рэ Дунэе фестивалэу «Великое русское слово» зыфиIорэр мэкъуогъум и 6-м Ялтэ къыщызэIуахыгъ. Ащ пэублэ фэхъугъ А. С. Пушкиным исаугъэтэу Симферополь дэтым къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэр, мыщ къыщызэIуахыгъ кIэлэцIыкIу IэшIагъэхэм якъэгъэлъэгъонэу «Мир русской сказки» зыцIэр.

8 июня 2022 года 07:00

Социальнэ IофышIэм и Маф

Социальнэ къулыкъум иветеранхэу, иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

2 июня 2022 года 11:39

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия XI-рэ зэхэсыгъо мэкъуогъум и 8-м щыIэщт

Непэ парламентым щыкIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъоу спикерэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр.

1 июня 2022 года 17:49

Депутатхэр кIэлэцIыкIухэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Непэ тикъэралыгъо икIэлэцIыкIухэм мэфэкIышхо хагъэунэфыкIы – кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ. Хабзэ зэрэхъугъэу, мэкъуогъум и 1-м депутатхэр ащэIэх унэгъо Iужъухэм, кIэлэцIыкIу учреждениехэм, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу мылъкукIэ афэхъух. Джыри мары шIухьафтынхэр аIыгъхэу депутатхэр ащыIагъэх республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэу сабыибэ зыпIурэ унагъохэр зыщыпсэухэрэм.

1 июня 2022 года 16:38

МэщбэшIэ Исхьакъ мыжъобгъу къыфызэIухыгъэным хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэ

Лъэпкъ усакIоу, прозаикэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, КъБР-м, КъЩР-м янароднэ тхакIоу, СССР-м, Урысыем, Адыгеим якъэралыгъо премиехэм ялауреатэу, Шолоховым ыцIэкIэ агъэуцугъэ Дунэе премиер къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим итхакIохэм я Союз иправление итхьаматэу МэщбэшIэ Исхьакъ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу зыщеджагъэм мыжъобгъу къыщыфызэIуахыгъ.

1 июня 2022 года 10:34

Лъыплъэн зимыIэ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэзышIэнэу щытхэм язэдэлэжьэныгъэ тегущыIагъэх

Республикэ парламентым социальнэ политикэмкIэ, унэгъо  IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет ипащэу Наталья Широковар жъоныгъуакIэм и 31-м хэлэжьагъ межведомственнэ зэхэсыгъоу кIэлэцIыкIухэу еджэн программэр къызэхьылъэкIыхэрэм, уголовнэ-процессуальнэ законодательствэм къыпкъырыкIыхэзэ, бзэджэшIагъэ зезыхьагъэу е дызэрахьагъэу агъэунэфыгъэхэм психолого-педагогическэ IэпыIэгъу араты зыхъукIэ законыр мыукъогъэным фэгъэхьыгъэм.

1 июня 2022 года 07:00

КIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! МэфэкI дахэмкIэ – кIэлэцIыкIухэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе мафэкIэ тышъуфэгушIо!

31 мая 2022 года 17:27

Уочылыныр – лъытэныгъ ыкIи пшъэдэкIыжьышхо зыпылъ

Республикэ парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет  ипащэу Александр Лобода жъоныгъуакIэм и 31-м хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Адвокатскэ палатэ и Совет изэхэсыгъо. Федеральнэ законэу «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» зыфиIорэр заштагъэр илъэс 20 зэрэхъурэм ар епхыгъагъ.

30 мая 2022 года 15:08

Тызэкъотмэ – тылъэш

Республикэ парламентым псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи ЖКХ-мкIэ икомитет ипащэу Олег Картамышевыр жъоныгъуакIэм и 28-м хэлэжьагъ ыкIи къыщыгущыIагъ «Iэнэ хъураеу» темэу «Дружба» народов Кубани и Адыгеи в свете вызовов современности (к 100-летию государственности Республики Адыгея и 80-летию Битвы за Кавказ» зыцIагъэм. Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ къэзэкъ культурэм ия XXXI-рэ фестиваль-зэнэкъокъу.

30 мая 2022 года 14:43

Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм

ЖъоныгъуакIэм и 28-м, пограничникым и Мафэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет итхьаматэу, КПРФ-м ифракциеу парламентым хэтым ипащэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ автопробегым. Ахэр екIугъэх СССР-м и НКВД ия 23-рэ погранполкэу пыир Темыр Кавказым ыкIи хы ШIуцIэм анэмысыным пэрыохъушхо фэхъугъэм ишIэжь фэгъэхьыгъэ мыжъобгъур зыдагъэуцугъэ Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм. 1942-рэ илъэсым, Iоныгъом и 5-м советскэ пограничникхэм нэмыц техакIохэр къырафыхыгъэх Азыщ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм. Ар Адыгеир ыкIи Пшызэ шъолъыр нэмыц техакIохэр арыфыжьыгъэнхэм иублапIэ хъугъэ.

27 мая 2022 года 15:31

УФ-м и Къэралыгъо Думэ ипрофильнэ комитет зэхищэгъэ «Iэнэ хъураем» Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ

Республикэ парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, СМИ-мкIэ, общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот непэ хэлэжьагъ «Учебно-производственный комплекс – один из механизмов трудоустройства молодежи» зыфиIорэ темэр зиIэгъэ «Iэнэ хъураем». УФ-м и Къэралыгъо Думэ  ипрофильнэ комитет зэхищэгъэ Iофтхьабзэр видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ.

26 мая 2022 года 11:12

Псэуалъэхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Зал цIыкIу жъоныгъуакIэм и 25-м щыкIуагъ терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэр. Ащ хэлэжьагъэх республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м ипрокуратурэ, АР-мкIэ ФСБ-м и ГъэIорышIапIэ, МВД-м, МЧС-м, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

26 мая 2022 года 07:00

Урысые предпринимательствэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ предпринимательхэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо. Мы мафэм тэгъэлъапIэх IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм,  промышленнэ производствэм зыкъыIэтыным, обществэм социальнэ зыпкъитыныгъэ хэлъыным зиIахьышIу хэзылъхьэхэрэр.

25 мая 2022 года 16:02

IофшIэнэу агъэцэкIагъэм, творчествэм, ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу зэрафэхъугъэхэм апае

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ аIукIагъ Курскэ хэкум къикIыгъэ хьакIэхэм – десантэу «Соколы Маргелова» зыфаIорэм дегъэштэгъэнымкIэ Ассоциацием илIыкIохэу Владимир Армашовым, ВДВ-м иполковник, Ассоциацием ипащэ, Денис Гаврилейкэм – Урысыем  исурэтышIхэм я Союз хэт, «Прохоровское поле» зыфиIорэ премием илауреат ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатэу, Ассоциацием итхьаматэ игуадзэу Игорь Бредихиным. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, республикэ парламентым и Аппарат ипащэу Зеушъэ Айдэмыркъан. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм ифедеральнэ проектэу «Урысые Федерацием ицIыфхэр патриотэу пIугъэнхэр» зыцIэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу хьакIэхэр парламентариехэм республикэм къырагъэблэгъагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым  ахэр ныбжьыкIэхэм мэфитIум ащыIугъэкIэгъэнхэм икIэщэкIуагъ депутатэу Цэй Эдуард.

25 мая 2022 года 15:40

«Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъур Адыгеим щаублагъ

ЖъоныгъуакIэм и 24-м АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ щызэхэсыгъ «Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр  афэгъэшъошэгъэнымкIэ Республикэ комиссиер. Ащ хэлэжьагъ социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковар.

25 мая 2022 года 15:10

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн тхьамафэ партиеу «Единэ Россием» регъажьэ

Ным, кIэлэцIыкIугъом яIофыгъохэм япхыгъэу тхьамафэм  къыкIоцI, жъоныгъуакIэм и 30-м къыщыублагъэу мэкъуогъум и 3-м нэс, егъэблэгъэнхэр ащыкIощтых партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр ыкIи чIыпIэ  общественнэ приемнэхэм. ЦIыфхэм яегъэблэгъэн играфик зэхагъэуцуагъ, къэбар жъугъэм иамалхэм, къэралыгъо хэбзэ органхэм ясайтхэм, соцсетьхэм къарыхьагъэх егъэблэгъэнхэм зызэрахатхэнхэ алъэкIыщт телефон номерхэр.

25 мая 2022 года 14:36

Аужырэ одыджыныр республикэм иеджапIэхэм къащытеуагъ

Непэ республикэм  иеджапIэхэм мэфэкI линейкэхэу аужырэ одыджыным фэгъэхьыгъэхэр ащыкIуагъэх. Депутатхэр, хабзэ зэрэхъугъэу, афэгушIуагъэх еджапIэр къэзыухыхэрэм, ахэм янэ-ятэхэм, кIэлэегъаджэхэм.

25 мая 2022 года 10:02

Культурэмрэ бзэмрэ узыщызэгурыIощтхэ, узыщызэдэгущыIэщтхэ шъолъырыр агъэпсы

Парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу, философие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, тхакIоу Евгений Саловыр хэлэжьагъ я XV-рэ дунэе шIэныгъэ еджэнхэу славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Мафэ ыкIи Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм афэгъэхьыгъэхэм. Iофтхьабзэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу рагъэкIокIыгъ, ащ къыхэлэжьагъэх шIэныгъэ-ушэтыпIэ институтхэм, гупчэхэм яIофышIэхэр, гурыт ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм якIэлэегъаджэхэр, тарихълэжьхэр, этнографхэр, философхэр, искусствоведхэр, музейхэм, тхылъеджапIэхэм ащылажьэхэрэр. ШIэныгъэ еджэнхэр гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэ институтым ригъэкIокIыгъэх.

24 мая 2022 года 16:32

ЛIыхъужъныгъэр Урысыем пай

Парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард икIэщакIоу Адыгэ къэралыгъо университетым иактовэ зал щызэIукIагъэх Курскэ хэкум идесантэу «Соколы Маргелова» зыфиIорэм дегъэштэгъэнымкIэ Ассоциацием илIыкIохэмрэ я 7-рэ, я 80-рэ, я 10-рэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэмрэ ыкIи студентхэмрэ.

24 мая 2022 года 15:22

Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым чIэсхэм мэфэкIым ехъулIэу яхьэкIагъэх

Непэ, кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ ипэгъокIэу, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэу Ирина Мухинар, ПчыхьакIэ Азамат щыIагъэх дэеу зэхэзыхырэ ыкIи дэеу зылъэгъурэ кIэлэцIыкIухэр зычIэсхэ Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым.

24 мая 2022 года 07:00

Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

23 мая 2022 года 16:51

Адыгеим гъэсэныгъэмкIэ иIофыгъо шъхьаIэхэм ащыщых

Гъэсэныгъэ зэкIэми зэрагъэгъотын алъэкIыныр, ар шэпхъэ лъагэхэм атетыныр – анахь лъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщых. Непэ егъэджэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм лъэхъаным диштэрэ шIэныгъэхэр ягъэгъотыгъэным иамалыкIэхэр къыхахых.

23 мая 2022 года 12:22

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ипчъэхэр къызэIуихыжьыгъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ игъусэу хэлэжьагъэх гъэкIэжьын IофшIэнхэм ауж мэфэкI шIыкIэм тетэу Лъэпкъ музеим икъызэIухыжьын. Апэрэ экскурсием хэлэжьагъэх сенаторхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Александр Наролинымрэ, Къэралыгъо Думэм идепутатхэу Владислав Резник ыкIи Хьасанэкъо Мурат, Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ, общественнэ ыкIи лъэпкъ культурнэ организациехэм  ялIыкIохэр.

22 мая 2022 года 09:01

Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ конференцие

ЖъоныгъуакIэм и 19-м парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ научнэ-практическэ конференциеу «Битва за Кавказ: события и факты» зыфаIуагъэм ыкIи ащ докладэу «Кавказская нефть Победы» зышъхьэр къыщишIыгъ.

21 мая 2022 года 17:48

Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ митинг-реквием Адыгеим щыкIуагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ митинг-реквиемэу республикэ парламентым идепутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм япащэхэр, депутатхэр, общественнэ организациехэм, научнэ ыкIи творческэ интеллигенцием, ныбжьыкIэхэм, дин конфессиехэм, къэбар  жъугъэм  иамалхэм ялIыкIохэр зыхэлэжьагъэхэр.

21 мая 2022 года 07:00

ЖъоныгъуакIэм и 21-р – Кавказ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ, зафэшъыгъохэрэ маф

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом зэрар зэрихыгъэхэр, а лъыгъэчъэ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьыхэрэ зафэшъыгъохэрэ мафэм, адыгэ лъэпкъым итарихъ блэкIыгъэ лъытэныгъэ зэрэфэтшIырэр къэдгъэлъагъозэ, ащ щыфэхыгъэхэм, хэкIодагъэхэм шъхьащэ афэтэшIы.

20 мая 2022 года 18:37

2021-рэ илъэсым къэралыгъо хабзэм игъэцэкIэкIо орган шъхьаIэ Iофэу ышIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ депутатхэр щигъэгъозагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 20-м, 2022-рэ илъэсым АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия X-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм, Конституцием къызэрэщыдэлъытагъэу, АР-м иминистрэхэм я Кабинет 2021-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къыщишIыгъ регионым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

20 мая 2022 года 18:34

Адыгеим дотацием къыщегъакIэ, федэу къыхьырэм хегъахъо

Республикэм и ЛIышъхьэ идоклад къащыуцугъ бюджет политикэм епхыгъэ Iофыгъохэм. Ыпэрэ илъэсхэм афэдэу 2021-рэ илъэсым ибюджет инахьыбэр социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъагъ. Зэхэт бюджетыр процент 14,6-кIэ нахьыбэ  хъугъэ ыкIи сомэ млрд 40-рэ млн 473,6-м нэсыгъ, хахъохэр процент 13-кIэ – сомэ млрд 35-рэ млн 361,3-рэ, хъарджхэр – сомэ млрд  иIэу агъэцэкIагъ.

20 мая 2022 года 18:32

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ инвестициехэм япхыгъэ Iофхэм къащыуцугъ

Республикэм иэкономикэ инвестициехэр къещэлIэгъэнхэр стратегическэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр шъолъырым и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу докладым ащ къыщигъэлъэгъуагъ икIыгъэ илъэсым инвестиционнэ политикэу зэрыгъозагъэхэм изэфэхьысыжьхэр ыкIи охътэ благъэхэм ателъытэгъэ пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх.

20 мая 2022 года 18:29

Псауныгъэр – нэбгырэ пэпчъ имызакъоу, зэрэобществэу ибаиныгъэ шъхьаI

ЦIыфым щыIэныгъэм пшъэрылъэу, мурадэу щызыфигъэуцужьыхэрэр ыгъэцэкIэнхэм фэшI псауныгъэ иIэн фае. ИкIыгъэ илъэсым мы лъэныкъом хэхъоныгъэ ышIыным пае сомэ млрд 9 фатIупщыгъ, арэущтэу къыщиIуагъ Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэм апашъхьэ отчет докладэу АР-м и ЛIышъхьэ къыщишIыгъэм.

20 мая 2022 года 18:25

Социальнэ политикэм илъэныкъо шъхьаIэх цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ идоклад къыщыхигъэщыгъ цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ лъэныкъо шъхьаIэхэр, пстэуми апэу социальнэу икъоу мыухъумэгъэ купхэм. Шъхьафэу къыщыуцугъ сабыйхэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъоу аратырэм.

18 мая 2022 года 08:00

Музейхэм я Дунэе маф

Музеим иIофышIэхэу, тарихъ баиныгъэм ыкIи искусствэм ипроизведениехэм яухъумакIохэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

17 мая 2022 года 16:41

Республикэ бюджетыр 2021-рэ илъэсым зэрагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ публичнэ едэIунхэр

Правительствэр зычIэт унэм зэхэсыгъохэр зыщыкIорэ Залышхоу хэтым непэ щырекIокIыгъ  2021-рэ илъэсымкIэ республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ публичнэ едэIунхэр.

16 мая 2022 года 16:11

Патриот анахь цIыкIухэм яхьакIагъэх

Парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ народнэ депутатхэм якъэлэ Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэтрэ жъоныгъуакIэм и 13-м щыIагъэх Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Соловушка» зыфаIорэм. Мыщ патриотическэ Iофтхьабзэу ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм ехъулIэу щызэхащагъэм ахэр рагъэблэгъагъэх.

16 мая 2022 года 14:38

ЛIэуж нахьыжъхэм яегъэблэгъэнкIэ зэфэхьысыжьхэр Адыгеим щашIых

Партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр ыкIи общественнэ приемнэхэм ащыкIуагъ лIэуж нахьыжъхэм яегъэблэгъэн итхьамафэ. Ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэхэфын хэлэжьагъэх депутатхэр ыкIи профильнэ республикэ къулыкъухэр, организацие-партнерхэр. Ахэр Урысыем июристхэм я Ассоциациеу АР-м щыIэр, УФ-м социальнэ страхованиемкIэ и Фонд АР-мкIэ икъулыкъу, УФ-м ПенсиехэмкIэ и Фонд АР-мкIэ и Къутамэ, ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием  АР-мкIэ ишъолъыр отделение.

16 мая 2022 года 11:42

Инасып факIомэ, республикэм щытхъу къыфихьызэ

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ жъоныгъуакIэм и 12-м щыкIуагъ красноярскэ журналисткэу Елена Еханинам итхылъэу «Хазрет Совмен. Дорогами земли» зыфиIорэм илъэтегъэуцо. Ар фэгъэхьыгъ Адыгэ Республикэм и Президентыгъэу, меценатэу, дышъэкъычIэхын промышленностым щыцIэрыIо Шъэумэн Хьазрэт ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм.

15 мая 2022 года 07:00

ЖъоныгъуакIэм и 15-р – Адыгэ РеспубликэмкIэ унагъом и Маф ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ тышъуфэгушIо мэфэкI дахэмкIэ - Адыгэ РеспубликэмкIэ унагъом и МафэкIэ.

12 мая 2022 года 11:47

Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр жъоныгъуакIэм и 11-м аIукIагъ АР-м шIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Артем Журавлевым, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ и Комитет ипащэу Ольга Романенкэм, ны-ты общественностым илIыкIоу Игорь Чиликиди. Ахэр атегущыIагъэх гъэсэныгъэ процессыр нахьышIу шIыгъэным, пIуныгъэ мэхьанэу ащ хэлъыр гъэлъэшыгъэным, джащ фэдэу гъэсэныгъэ тедзэ кIэлэцIыкIухэм ягъэгъотыгъэным ыкIи спортым пылъынхэ амалэу щыIэхэм ахэгъэхъогъэным.

11 мая 2022 года 15:19

Владимир Нарожнэм зэгъэшIужь хьыкумышIхэм удостоверениехэр аритыжьыгъ

Апэрэ инстанцием ихьыкумышIхэу Бельдинова Оксанэрэ Дэгумэ Русетэрэ удостоверениехэр непэ аритыжьыгъэх республикэ парламентым испикер. Ахэр Мыекъуапэ ихьыкум участкэхэу  N 2-м ыкIи N 7-м яхьыкумышIых.

9 мая 2022 года 12:52

ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр лъагъэкIуатэх

Къэралыгъом имэфэкI шъхьаIэ – ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Урысыем  ирегионхэм ыкIи  ихэкухэм ащалъагъэкIуатэх. Адыгеим а мафэм ипчэдыжь къэгъагъэхэр кIэралъхагъэх Мыекъуапэ дэт гупчэ саугъэтым.

9 мая 2022 года 07:00

ТекIоныгъэм и Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу, тылым Iоф щызышIагъэхэу, Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 мая 2022 года 07:00

Радиом, зэпхыныгъэ отраслэм щылажьэхэрэм ямэфэкI

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэу радиом, зэпхыныгъэ отраслэм щылажьэхэрэр!

6 мая 2022 года 16:41

ТекIоныгъэм ия 77-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм депутатхэр хэлэжьагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Хэгъэгу зэошхом 1941 – 1945-рэ илъэсхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм.

6 мая 2022 года 16:19

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм парламентариехэр афэгушIох

ТекIоныгъэшхом ихэгъэунэфыкIын ипэгъокIэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр, хабзэ зэрэхъугъэу, шъхьафитыныгъэр къытфыдэзыхыгъэхэм, мамыр псэукIэ тфэзыгъэпсыгъэхэм афэгушIох.

6 мая 2022 года 16:18

Урысые Iофтхьабзэу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апае» зыфиIорэр Адыгеим щылъагъэкIуатэ

Партиеу «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу «ШIухьафтынхэр ветеранхэм апае» зыфиIорэр мэлылъфэгъум икIэухым аублагъ, жъоныгъуакIэм и 9-м нэс ар кIощт. ТикъэралыгъокIэ фронтовик нэбгырэ мин 23-рэ фэдизмэ, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ ащ хэзыхыгъэхэм депутатхэр, сенаторхэр ыкIи волонтерхэр афэгушIуагъэх.

2 мая 2022 года 07:00

Бирам мэфэкI!

Адыгэ Республикэм ис быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

1 мая 2022 года 07:00

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

30 апреля 2022 года 17:08

ТекIоныгъэм ия 77-рэ илъэс ипэгъокIэу ШIэжьым и Сад агъэкIэжьыгъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард Краснодар краим истаницэу Бесскорбнэм  игурыт еджапIэу N 11-м икIэлэеджакIохэм ягъусэу чъыгхэр агъэтIысхьагъэх.

29 апреля 2022 года 15:53

МэшIогъэкIосэ къулыкъум и Мафэ ехъулIэу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ игъусэу непэ хэлэжьагъ Урысыем имэшIогъэкIосэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 373-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм. Iофтхьабзэр щыкIуагъ станицэу Ханскэм дэт мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьэкIо частым. ХьакIэу Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм экскурсие частым афыщызэхащагъ, подразделением иамалхэм ащагъэгъозагъэх.

29 апреля 2022 года 11:24

Культурнэ кIэныр къэухъумэгъэным иIофыгъохэр

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ,  ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн  Тембот мэлылъфэгъум  и 28-м хэлэжьагъ республикэ семинарэу «Культурное наследие малой родины от поколения к поколению» зыфиIоу Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэм. Iофтхьабзэр щыкIуагъ Адыгэ республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм.

28 апреля 2022 года 15:08

IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм имедицинэ IэпыIэгъу псынкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

28 апреля 2022 года 14:25

ЦIыфхэм ыкIи бизнесым IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ чIыпIэ парламентхэм ямэхьанэ Урысыем и Президент къыхигъэщыгъ

УФ-м ФедерациемкIэ и Совет и Федеральнэ  ЗэIукIэ изаконихъухьэхэм я Совет изэхэсыгъо  мэлылъфэгъум и 27-м Санкт-Петербург и Таврическэ музей щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэхэм аIукIагъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр.

27 апреля 2022 года 16:26

Чернобыль иатомнэ электростанцие къыщыхъугъэ аварием къызыдихьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм яшIэжь агъэлъапIэ

Республикэ парламентым туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ икомитет ипащэу Евгений Саловыр хэлэжьагъ Чернобыльскэ атомнэ электростанцием аварие къызыщыхъугъэр илъэс 36-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм.

27 апреля 2022 года 15:18

Урысые парламентаризмэм и Мафэ ехъулIэу къафэгушIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ыкIи ащ испикерэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ мэфэкI тхыгъэхэр, телеграммэхэр къагъэхьыгъэх УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, УФ-м исубъектхэм язаконихъухьэ органхэм япащэхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм. Ахэм къащахагъэщыгъ парламентаризмэм иинститут мэхьанэу иIэр, законихъухьэ органхэм къэралыгъом экономическэ ыкIи политическэ зыпкъитыныгъэ илъыным яIахьышIу зэрэхэлъыр, къэралыгъом ифедэхэр къэухъумэгъэнхэм зэрэфэлажьэхэрэр.

27 апреля 2022 года 10:36

Республикэ парламентым и Тхьаматэ УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет изэхэсыгъо хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлажьэ Урысые Федерацием изаконихъухьэ Совет изэхэсыгъоу Петербург, Таврическэ дворецым щыкIорэм. Урысые парламентаризмэм и Мафэ ипэгъокIэу зэхащэгъэ Iофтхьабзэм ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэу щытыщт Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным зэрэIукIэщтхэр.

27 апреля 2022 года 08:00

Урысые парламентаризмэм и Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тиIофшIэгъухэр!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

26 апреля 2022 года 10:54

УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ, чIыопсым игъэфедэнкIэ ыкIи экологиемкIэ и Комиссие изхэхэсыгъо республикэ парламентым и Тхьаматэ хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ хэлажьэ УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет мэкъумэщ-гъомылэпхъэ политикэмкIэ, чIыопсым игъэфедэнкIэ ыкIи экологиемкIэ и Комиссие изэхэсыгъоу Санкт-Петербург щыкIорэм.

26 апреля 2022 года 10:35

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъагъ

Мэлылъфэгъум и 25-м республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ. Ащ хэлэжьагъэх республикэ парламентым идепутатхэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, общественнэ объединениехэм, научнэ ыкIи творческэ интеллигенцием, ныбжьыкIэхэм, дин конфессиехэм ялIыкIохэр, журналистхэр.

26 апреля 2022 года 07:00

Чернобыль къыщыхъугъэ тхьамыкIагъор агу къызыщагъэкIыжьырэ маф

Чернобыль иатомнэ электростанцие авариеу къыщыхъугъэм къызыдихьыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, тичIыпIэгъу лъапIэхэр!

25 апреля 2022 года 15:50

ШIэжь щымыIэу къэкIощт уахъти щыIэщтэп

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ парламентым икомитет  итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард ТекIоныгъэр Хэгъэгу зэошхом къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу щыIагъ къалэу Краснодар дэт гурыт еджапIэу N 102-м. Ащ иапшъэрэ классхэм арысхэм ЛIыхъужъныгъэм иурок афызэхищагъ.

25 апреля 2022 года 15:18

ШIэжь щымыIэу къэкIощт уахъти щыIэщтэп

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ парламентым икомитет  итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард ТекIоныгъэр Хэгъэгу зэошхом къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу щыIагъ къалэу Краснодар дэт гурыт еджапIэу N 102-м. Ащ иапшъэрэ классхэм арысхэм ЛIыхъужъныгъэм иурок афызэхищагъ.

25 апреля 2022 года 07:00

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

24 апреля 2022 года 07:00

Мэлылъфэгъум и 24-р — Христос къызыхъугъэ Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэ чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Христос къызыхъугъэ Мэфэ нэфымкIэ тышъуфэгушIо!

22 апреля 2022 года 16:29

ЦIыфхэм ялъэIухэр гъэцэкIэгъэнхэм депутатхэр лъэплъэх

Къалэу Мыекъуапэ щыпсэоу парламентым лъэIукIэ зыкъыфэзыгъэзагъэм иIофыгъо зэшIохыгъэ зэрэхъурэр зэригъэшIэнэу профильнэ организацием илIыкIо игъусэу Владимир Нарожнэм уплъэкIун дэкIыгъо иIагъ.

22 апреля 2022 года 16:01

ХэдзакIохэм ягумэкIыгъохэр зэшIохыгъэнхэр депутатым ипшъэрылъ шъхьаI

Социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентскэ комитетым ипащэу Наталья Широковам непэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ МО-у «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ыкIи ООО-у «ПсэупIэ-эксплуатационнэ гъэIорышIапIэу N 4-м» ялIыкIохэм.

22 апреля 2022 года 12:12

Мыекъопэ районым идепутатхэм Къэралыгъо Советым – Хасэм итын лъапIэхэр афагъэшъошагъэх

Мэлылъфэгъум и 21-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм аритыжьыгъэх парламентым итын лъапIэу мы органыр зызэхащагъэм июбилей ехъулIэу Мыекъопэ районым идепутатхэм афагъэшъошагъэхэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ законодательствэмкIэ,  законностымкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Александр Лобода.

22 апреля 2022 года 10:40

Нахь пасэу IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ системэм зегъэушъомбгъугъэныр

Социальнэ политикэмкIэ, унэгъо IофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ республикэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковар хэлэжьагъ нахь пасэу IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ системэм Адыгеим хэхъоныгъэ  щегъэшIыгъэнымкIэ Межведомственнэ координационнэ советым изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэм игуадзэу Ирина Ширинам.

21 апреля 2022 года 17:23

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия IX-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу я IX-рэ зэхэсыгъо кIуагъэ, Iофтхьабзэр зэрищагъ законихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къэралыгъо хэбзэ органхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр.

21 апреля 2022 года 17:19

Шъолъыр законодательствэр федеральнэм диштэу шIыгъэныр лъагъэкIуатэ

Парламентыр ахэплъагъ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным, къэралыгъо гражданскэ къулыкъум, аграрнэ лъэныкъом афэгъэхьыгъэ республикэ законхэм япроекти 9-мэ. Арэущтэу шIыгъэныр къызыхэкIырэр федеральнэ законхэм ащыщхэм зэхъокIыныгъэхэр зэрафашIыгъэр ары. Республикэ законхэу, гущыIэм пае, зэхъокIыныгъэ зыфэхъугъэхэм ащыщ ятIонэрэ еджэнымкIэ республикэ законэу «О защите населения и территории Республики Адыгея от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» зыфиIорэр. Ащ къызэрэщыгъэнэфагъэмкIэ, шъолъыр ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIагъэхэм ящынагъо щыIэ хъумэ, эвакуацие Iофтхьабзэхэр къэралыгъо хэбзэ органхэм япшъэрылъэу щыт. Нахь игъэкIотыгъэу а зэхъокIыныгъэхэм къатегущыIагъ парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Евгений Саловыр.

21 апреля 2022 года 17:17

Конституционнэ Совет зэхэщэгъэнэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэм дырагъэштагъ

Урысыем и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр зыфашIыхэм ыкIи федеральнэ законыр заштэм ыуж регионхэм конституционнэ хьыкумхэр зэбгырыгъэкIыжьыгъэнхэм епхыгъэ IофшIэныр ащыкIоу ыублагъ. Ар 2023-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м аухын фае. Ащ дакIоу шъолъыр парламентхэм зэхащэх конституционнэ советхэу законностыр гъэпытэгъэныр зипшъэрылъхэу регионым фитыныгъэхэм алъэныкъокIэ конституционнэ шапхъэхэр апшъэу щызыгъэтыщтхэр.

21 апреля 2022 года 17:16

Бюджет мылъкум игъэфедэн шъхьэихыгъэу къэгъэлъэгъогъэныр

Адыгэ Республикэм и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ 2021-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ къулыкъум ипащэу Павел Стаценкэм. Республикэ бюджетым имылъку гъэфедагъэ зэрэхъугъэм, экспертнэ-аналитическэ IофшIэнэу ведомствэм ыгъэцэкIагъэм игъэкIотыгъэу ар къатегущыIагъ.

21 апреля 2022 года 17:13

ЦIыфым ифитыныгъэхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэ илъэс зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх

АР-м цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным идоклад къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, яфитыныгъэхэр, яшъхьафитыныгъэ аукъуагъэу, Iофыгъоу зэрихьылIагъэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу фэхъунхэу нэбгырэ 1400-рэ фэдизмэ (зэхэт лъэIухэри къыдыхэлъытагъэу) зыкъыфагъэзагъ. Ежь ышъхьэкIэ нэбгыри 179-мэ гущыIэгъу афэхъугъ.

21 апреля 2022 года 17:06

Урысые Федерацием игражданствэ ехьылIэгъэ законодательствэм зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным икIэщакIох

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-хэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет зэхэсыгъом къыхилъхьагъ федеральнэ законэу урысые гражданствэм фэгъэхьыгъэм зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным ипроект. Ар зыфэгъэхьыгъэр IэкIыбым щыпсэурэ кIэлэцIыкIоу янэрэ ятэрэ языр Урысые Федерацием игражданинэу щытым урысые гражданствэ етыгъэныр нахь IэшIэх хъуныр ары. Мы  лъэхъаным кIуачIэ зиIэ законодательствэм къыделъытэ IэкIыбым щыIэ ныр е тыр къезэгъын фаеу кIэлэцIыкIум урысые гражданствэ иIэным, ау ар IэшIэхы хъурэп унагъом зэгурымыIоныгъэ илъымэ. Джащыгъум Урысые Федерацием  кIэлэцIыкIум  ифитыныгъэхэр къыухъумэнхэ ылъэкIырэп.

21 апреля 2022 года 07:00

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Маф

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иорганхэм яIофышIэхэу, муниципальнэ къулыкъум иветеранхэу, депутатхэу, республикэм икъалэхэм, ипсэупIэхэм адэсхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТышъуфэгушIо чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и МафэкIэ!

20 апреля 2022 года 17:17

Аграриехэм япхыгъэ Iофыгъохэр УФ-м изаконихъухьэхэм я Совет щыхэплъэнхэу халъхьащтых

Шъолъырым имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм ялIыкIохэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ хэлэжьагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, Шэуджэн район администрацием мэкъу-мэщымкIэ ыкIи гъомылапхъэхэмкIэ иотдел ипащэу ГутIэ Мурат, Адыгеим ифермерхэм япащэхэу ЛIэхъусэжъ Мэджыд, Мэрэтыкъо Беслъан ыкIи Жэмадыкъо Шыхьам.

20 апреля 2022 года 12:03

Парламентым икомитет ипащэу Александр Лобода АР-м ихьыкумышIхэм я Отчетнэ конференцие хэлэжьагъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ республикэ парламентым икомитет ипащэу Александр Лобода мэлылъфэгъум и 19-м хэлэжьагъ АР-м ихьыкумышIхэм я Отчетнэ конференцие. Ар щыкIуагъ республикэм правосудиемкIэ и Унэ.

18 апреля 2022 года 12:20

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэм ия 77-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, гъэсэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот, законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Цэй  Эдуард мэлылъфэгъум и 15-м хэлэжьагъэх республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

15 апреля 2022 года 12:31

Къэралыгъо Советым – Хасэм ия IX-рэ зэхэсыгъо мэлылъфэгъум и 21-м иIэщт

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд ригъэкIокIыгъ республикэ парламентым и Президиум изэхэсыгъо. Профильнэ комитетхэм япащэхэм язэхэсыгъохэм зыщатегущыIэгъэ IофыгъохэмкIэ зэфэхьысыжьэу ашIыгъэхэм ясэнэхьатэгъухэр ащагъэгъозагъэх, ахэмкIэ унашъоу ашIыгъэхэр къаIуагъ.

14 апреля 2022 года 17:41

Урысыем и Президентрэ и УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ адырагъаштэ

Донбасс щыпсэухэрэм якъэухъумэн епхыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыкIи УIэшыгъэ КIуачIэхэм адегъэштэгъэным епхыгъэ акциехэр мы мафэхэм къэралыгъом щэкIох. Непэ Мыекъуапэ, Зэкъошныгъэм игупчэ щыкIуагъ митинг-концертэу шъолъырым иобщественнэ организациехэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэр. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр.

14 апреля 2022 года 12:47

Зичэзыу зэхэсыгъом комитетхэм зыфагъэхьазырыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм икомитетхэм зэхэсыгъохэр яIагъэх, зичэзыу зэхэсыгъоу парламентым иIэщтым къыхалъхьащт Iофыгъохэм атегущыIагъэх, унашъохэр ашIыгъэх. Комитетхэм язэхэсыгъохэм ахэлэжьагъ республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр.

12 апреля 2022 года 14:54

Парламентарие ныбжьыкIэхэм яIофшIэн илъэныкъо шъхьаIэхэр

Мэлылъфэгъум и 4-м къыщыублагъэу и 6-м нэс Москва щыкIуагъ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ щызэхэщэгъэ НыбжьыкIэ парламентым изэхэсыгъо. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент идепутатэу, Къэралыгъо Думэм и НыбжьыкIэ парламент хэтэу Даниил Кушнарь.

12 апреля 2022 года 07:00

Космонавтикэм и Маф

Непэ тикъэралыгъуи, дунаими зэрэпсаоу космонавтикэм и Мафэ – цIыфыр апэрэу космосым зыбыбыгъэ мэфэкIыр щыхагъэунэфыкIы!

11 апреля 2022 года 17:20

ЦIыфхэм яегъэблэгъэн тхьамафэ республикэ парламентым и Тхьаматэ къызэIуихыгъ

Партиеу «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм мэлылъфэгъум  и 11-м къыщыублагъэу и 15-м нэс ащыкIощтхэ егъэблэгъэнхэу  садлэжь ыкIи хэтэрыкIлэжь товариществэхэм яIофыгъохэм япхыгъэщтхэр аублагъэх. Графикым тетэу ахэр макIох.

8 апреля 2022 года 12:43

ХэдзакIохэм аIокIэх

Непэ Адыгэ Республикэр хабзэм илIыкIохэмрэ цIыфхэмрэ зэпхыныгъэ азыфагу илъэу псэурэ регионхэм ащыщ. А лъэныкъор анахь шъхьаIэу алъытэ шъолъыр парламентым идепутатхэм яIофшIэнкIэ. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм иаужырэ зэхэсыгъо ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ къыщыхигъэщыгъ эпидемиологие Iофхэм язытет зыпкъ зыщиуцогъэ лъэхъаным хэдзакIохэм нахь чанэу Iоф адэшIэгъэн зэрэфаер.

8 апреля 2022 года 11:35

Мэлылъфэгъум и 11-м рагъажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутат-единороссхэм садлэжь ыкIи хэтэрыкIлэжь товариществэхэм яIофыгъохэмкIэ тхьамэфэ егъэблэгъэнхэм зафагъэхьазыры. Ахэр мэлылъфэгъум и 11-м къыщыублагъэу и 15-м нэс партиеу «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм ащыкIощтых. Егъэблэгъэнхэм  яграфик зэхагъэуцуагъ, ахэм зызэрахэптхэщтыр къэралыгъо хэбзэ органхэм ясайтхэм, къэбар жъугъэм иамалхэм, депутатхэм социальнэ сетьхэм ащыряIэ нэкIубгъохэм къарыхьагъ.

7 апреля 2022 года 15:58

Владимир Жириновскэр дунаим ехыжьыгъ

Ыныбжь илъэс 76-м итэу дунаим ехыжьыгъ политическэ IофышIэшхоу, Урысыем и Либеральнэ-демократическэ партие (ЛДПР-м) ипащэу, Урысыем иполитическэ щыIакIэ хэмытыныр къызышIогъэшIыгъое Владимир Жириновскэр. Ар лъэхъаным  итамыгъ, акъылышхо, энциклопедие шIэныгъэ куу зиIэгъэ цIыфэу щытыгъ.

7 апреля 2022 года 14:28

Комитетым ипащэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм афэгушIуагъ

«Адыгеим илъэсымкIэ ианахь кIэлэегъэджэ дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум икъызэIухын мэлылъфэгъум и 6-м хэлэжьагъ парламентым гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот.

7 апреля 2022 года 12:58

Шъолъырхэм ялIыкIохэр тегущыIагъэх гъот макIэ зиIэ унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным

Мэлылъфэгъум и 6-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ыкIи профильнэ республикэ къулыкъухэм япащэхэр хэлэжьагъэх УФ-м и Президент и Указэу гъот макIэ зиIэ унагъохэу сабыйхэр зыпIухэрэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фэгъэхьыгъэр  зэрагъэцакIэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом. Онлайн Iофтхьабзэр зэрищагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна  Голиковам.

5 апреля 2022 года 11:05

2022-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ Iофэу ышIагъэр парламентым зэфихьысыжьыгъ

Мы илъэсым пыкIыгъэ мэзищым Iофэу ашIагъэр зэфахьысыжьызэ, парламентариехэм хагъэунэфыкIыгъ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ипалатитIуми дэгъоу зэрадэлэжьагъэхэр. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм федеральнэ къэралыгъо органхэм джэпсэлъи 10 афигъэхьыгъ, федеральнэ законхэм зэхъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр афэшIыгъэнхэм епхыгъэхэри ахэм ахэтых.

1 апреля 2022 года 17:02

ЛIышъхьэм иIофшIэгъу зэIукIэгъу В. Нарожнэр хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэм ипащэу Павел Стаценкэм непэ дыриIагъэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

30 марта 2022 года 18:10

Къэралыгъо Советым – Хасэм изичэзыу я VIII-рэ зэхэсыгъо иIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо зэрищагъ законихъухьэ органым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къэралыгъо хэбзэ органхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр.

30 марта 2022 года 18:07

Республикэм и ЛIышъхьэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм къакIигъэтхъыгъ

АР-м и ЛIышъхьэ парламентым изэхэсыгъо хэлэжьагъ ыкIи республикэм исоциальнэ, экономическэ  Iофыгъохэм игъэкIотыгъэу къащыуцугъ.

30 марта 2022 года 18:05

БзэджэшIагъэхэр нахь макIэу зыщызэрахьэхэрэм Адыгеир ащыщ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ 2021-рэ илъэсым  Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ отчетыр зэхэсыгъом къыщишIыгъ ведомствэм ипащэу Олег Безсмельнициным.

30 марта 2022 года 18:04

Депутатхэм дырагъэштагъ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет республикэ законэу «Транспорт хьакъулахьым фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм ия 4-рэ статья зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэныр игъоу зэрилъэгъурэм депутатхэм дырагъэштагъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр Чернобыльскэ АЭС-м аварие къызыщэхъум къызыдихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм транспорт хьакъулахьыр атынымкIэ фэгъэкIотэныгъэ яIэныр ары.

30 марта 2022 года 18:01

Сабыйхэр зыпIурэ унагъохэм, унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр

Мыхэр къэралыгъо политикэм непэ илъэныкъо шъхьаIэх. Къэралыгъом Iофышхо щашIэ унэгъо Iужъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ. Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу хъуным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх, программэ зэфэшъхьафхэр агъэцакIэх.

30 марта 2022 года 18:01

Грузинэ-абхъаз зэпэуцужьым хэлэжьагъэхэр социальнэу ухъумэгъэнхэр

Парламентариехэм дырагъэштагъ грузинэ-абхъаз зэпэуцужьым 1992 – 1998-рэ илъэсхэм ахэлэжьагъэхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм, Iэшэ зэпэуцужьхэм яветеранхэу ахэр лъытэгъэнхэм.

30 марта 2022 года 17:59

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм ятхьаусыхэхэм къапкъырыкIыхэзэ

Мыхэм афэдэ унэхэм ахэт фэтэрхэм псэушъхьэхэр ащызыIыгъхэм япхыгъэу тхьаусыхэ тхылъэу къаIукIэрэр зэрэбэм къыхэкIэу, депутатхэм агъэхьазырыгъ федеральнэ гупчэм ахэм афэгъэхьыгъэ шэпхъэ гъэнэфагъэхэр штэгъэнхэр игъоу зыщалъэгъурэ джэпсалъэр. Ар фагъэхьыгъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу В. В. Абрамченкэм.

29 марта 2022 года 18:03

2021-рэ илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъо изэфэхьысыжьхэр

Ахэр зыщызэфахьысыжьыгъэ ыкIи  2022-мкIэ пшъэрылъэу яIэхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Дзэ Комиссарэу, полковникэу Александр Авериным.

29 марта 2022 года 14:42

Медучреждениехэм IэпыIэгъу афэхъух

Парламентым лъегъэкIуатэ медучреждениехэм япащэхэм ыкIи профильнэ ведомствэхэм зэпхыныгъэ адыряIэныр ыкIи сымэджэщхэм ящыкIагъэхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр. А щыкIагъэхэр нахь дэгъоу ашIэнхэм иамал къеты парламентым медицинэ IофышIабэ хэты зэрэхъугъэми.

29 марта 2022 года 12:37

IофышIэ купым изэхэсыгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм  иIофышIэ купэу федеральнэ законэу «Об общих принципах публичной власти в субъектах Российской Федерации» зыфиIорэм ишапхъэхэр ыкIи иположениехэр игъом гъэцэкIэгъэнхэм фэгъэзагъэм изэхэсыгъо щыкIуагъ министрэхэм я Кабинет и Зал цIыкIу. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу – IофышIэ купым ипащэу Владимир Нарожнэм.

29 марта 2022 года 10:26

Республикэм исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэрищагъэм.

25 марта 2022 года 15:27

Культурэм иIофышIэхэр агъэшIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIуагъ мэфэкI Iофтхьабзэу культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэр. Ясэнэхьат епхыгъэ мэфэкIыр  хагъэунэфыкIыгъ искусствэм иIофышIэхэм, культурэм иунэхэм, музейхэм, театрэхэм, тхылъеджапIэхэм, кинотеатрэхэм ащылажьэхэрэм.

25 марта 2022 года 15:06

Адыгэ Республикэм наркотикхэм щапэуцужьыгъэнымкIэ и Комиссие изэхэсыгъо Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ шъолъырым и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

25 марта 2022 года 14:01

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъу

Адыгэ Республикэм хэбзэгъэуцугъэр щымыукъогъэнымкIэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу непэ кIуагъэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ.

25 марта 2022 года 09:51

Культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

24 марта 2022 года 16:24

Парламентым журналистхэр къыхигъэщыгъэх

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофыгъохэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ республикэ парламентым икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот хэлэжьагъ республикэ СМИ-хэм АР-м икъэралыгъо тынхэр, Къэралыгъо Советым – Хасэм ищытхъуцIэхэр зыщафагъэшъошэгъэ Iофтхьабзэм.

24 марта 2022 года 15:44

Республикэ парламентым и Тхьаматэ ижурналистхэм аIукIагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иредакцие иконференц-зал щаIукIагъ къэбар жъугъэм иамалхэм яредактор шъхьаIэхэм ыкIи шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм (ЦУР-м) ипащэу Къоджэшъэо Казбек.

24 марта 2022 года 14:37

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къулыкъум 2021-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэр зэфахьысыжьыгъ

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ и Коллегиерэ Межведомственнэ комиссиемрэ  язэхэсыгъоу гъэтхапэм и 23-м щыIагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр.

23 марта 2022 года 17:48

Iэзэгъу уцхэр икъоу ягъэгъотыгъэнхэм тегущыIагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ парламентым ипрофильнэ комитет ипащэу Наталья Широковамрэ тегущыIагъэх шъолъырым щыпсэухэрэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу  уцхэр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъом. Ащ хэлэжьагъэх Росздравнадзорым АР-мкIэ ичIыпIэ къулыкъу ипащэу Шымыгъэхъу Айтэчрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м и Министерствэ илIыкIоу Цэй Заирэрэ.

23 марта 2022 года 15:55

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия VIII-рэ зэхэсыгъо гъэтхапэм и 30-м щыIэщт

Республикэ парламентым  и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм непэ зэхищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо. Очнэ шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ. Зичэзыу  зэхэсыгъоу парламентым иIэщтым зыщытегущыIэнхэ фаеу комитетхэм игъоу алъэгъухэрэр ахэм япащэхэм къаIуагъ.

23 марта 2022 года 15:29

Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъэх

Гъэтхапэм и 22-м Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр хэлэжьагъэх Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет изичэзыу зэхэсыгъоу къэлэ администрацием  ипащэу Геннадий Митрофановым отчет къызыщишIыгъэм.

22 марта 2022 года 12:54

Десантникхэм ялIыхъужъныгъэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Курскэ щыкIуагъэх

Гъэтхапэм и 17-м, щытхъуцIэу «Урысые Федерацием и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр ыкIи медалэу «Дышъэ жъуагъор» заухэсыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъухэрэм ипэгъокIэу, дзэ  щытхъум икъалэ – Курскэ щыкIуагъэх патриотическэ Iофтхьабзэхэу Сергей Костиным ыкIи Цэй Эдуард зипэщэгъэхэ десантникхэм шышъхьэIум и 13-м, 1999-рэ илъэсым лъэгапIэу Алилен (Дагъыстаным) щызэрахьэгъэ лIыхъужъныгъэм фэгъэхьыгъэхэр. ЗэIукIэгъур къызэIуихыгъ Курскэ хэку Думэм и Тхьаматэ игуадзэу Николай Жеребиловым.

21 марта 2022 года 12:27

Культурэмрэ искусствэмрэкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм изэхэсыгъу

Гъэтхапэм и 18-м зэхэсыгъо иIагъ культурэмрэ искусствэмрэкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм. Ащ хэлэжьагъэх парламентым ипрофильнэ комитетхэм япащэхэу Наталья Широковамрэ Шэуджэн Темботрэ.

18 марта 2022 года 17:05

Урысыер, Къырым, Донбасс

Непэ тикъэралыгъо хегъэунэфыкIы Къырым Урысыем щыщ зыхъужьыгъэ мафэр. Яенэрэ «Къырым гъатхэр» Адыгэ Республикэми щагъэмэфэкIыгъ. ИгъэкIотыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэу «Урысыер, Къырым, Донбасс» зыфаIуагъэр щыкIуагъ Адыгэ Республикэм ифилармоние.

18 марта 2022 года 15:16

НыбжьыкIэ политикэм фэгъэхьыгъэ законым УФ-м исубъектхэм япарламентхэм якомитетхэр тегущыIагъэх

Гъэтхапэм  и 17-м видеоконференцие шIыкIэм тетэу Къэралыгъо Думэм ныбжьыкIэ политикэмкIэ икомитет субъектхэм язаконихъухьэ органхэм ныбжьыкIэ политикэм иIофыгъохэмкIэ якомитетхэм зэIукIэгъоу адыриIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ комитетым ипащэу Артем Метелевым.

18 марта 2022 года 14:55

Къэралыгъо Советым - Хасэм июбилей епхыгъэ Iофтхьабзэхэр

Республикэ парламентыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу ащ иIофшIэн цIыфхэр нахь дэгъоу щыгъэгъозэгъэнхэм фэшI Iофтхьэбзэ заулэ зэхащэщт.

18 марта 2022 года 12:03

Къэралыгъо Советым – Хасэм ифракциехэм япащэхэм ЛIышъхьэр аIукIагъ

Парламентаризмэм и Мафэ ыкIи Адыгеим и Парламент зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм япхыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ аIукIагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ифракциехэм япащэхэм: республилкэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм – ВПП-у «Единэ Россием» и АРО ифракцие ипащэ, Евгений Саловым – ПП-у «КПРФ-м» и АРО, Шэуджэн Тембот – ПП-у «ЛДПР-м», Александр Лобода – «Справедливая Россия – Патриоты за правду» япащэхэм. Ахэм зэкIэми парламентым ипрофильнэ комитетхэм пэщэныгъэ адызэрахьэ.

18 марта 2022 года 11:14

IэшIэхыгъэп мы къухьэр лъэхъэнэ къызэрымыкIом иорхэм апхырыпщыныр (Iэнэ хъураер)

Апэрэ зэIугъэкIэгъухэм ядепутатхэр Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм адэгощагъэх республикэ парламентым изэхэщэн зэрэкIуагъэм еплъыкIэу фыряIэмкIэ.

18 марта 2022 года 10:05

Къырым Урысыем къызыхэхьажьыгъэ Маф

Гъэтхапэм и 18-р Урысые Федерацием щыхагъэунэфыкIы Къырым Урысыем къызыщыхэхьажьыгъэ Мафэу.

17 марта 2022 года 19:41

Парламентым июбилей илъэс непэрэ пшъэрылъхэм, хэхъоныгъэхэм атегущыIэ

Республикэм иапшъэрэ законихъухьэ (лIыкIо) орган зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу «Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэр илъэс 30-м: тарихъыр ыкIи непэрэ лъэхъаныр» зыфиIорэ «Iэнэ хъурае» ригъэкIокIыгъ. Ар зэрищагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

17 марта 2022 года 18:46

Адыгеим и Парламент республикэм щыпсэухэрэр, ясэнэхьатэгъухэр къыфэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэр  зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ехъулIэу Адыгеим и Парламент, ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ацIэкIэ шIуфэс телеграммэхэр, письмэхэр къагъэхьыгъэх Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ идепутатхэм, субъектхэм язаконихъухьэ хэбзэ органхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэхэм, республикэм щыпсэухэрэм.

17 марта 2022 года 18:29

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Къэралыгъо Советым – Хасэм фэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэу, и Аппарат иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 марта 2022 года 10:37

Гъэтхапэм и 17-р – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Гъэтхапэм и 17-м мэхьанэшхо зиIэ мэфэкIыр – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ хэтэгъэунэфыкIы. Мы илъэсым ар республикэ парламентыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм тефэ. Тыгу къыддеIэу а юбилеимкIэ тышъуфэгушIо!

16 марта 2022 года 14:55

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Iофэу ышIагъэр Комиссием зэфихьысыжьыгъ

Гъэтхапэм и 15-м зэхэсыгъо иIагъ къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием. Iофтхьабзэр зэрищагъ ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Зэхэсыгъом хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

16 марта 2022 года 12:46

Къэралыгъо Думэм и НыбжьыкIэ парламент иIофшIэн Адыгеим ипарламентарие ныбжьыкIэхэр хэлажьэх

АР-м и Къэралыгъо  Совет – Хасэм и НыбжьыкIэ парламент туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопс баиныгъэхэм ягъэфедэнкIэ икомитет итхьаматэу, УФ-м и Къэралыгъо Думэ информационнэ политикэмкIэ ыкIи СМИ-мкIэ и Экспертнэ совет хэтэу ЛIыхъукIэ Айдэмыр гъэтхапэм  и 14-м хэлэжьагъ Экспертнэ советым иапэрэ зэхэсыгъоу очнэ шIыкIэм тетэу кIуагъэм.

16 марта 2022 года 09:50

Парламентымрэ научнэ-экспертнэ сообществэмрэ язэдэлэжьэныгъэ хагъахъо

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ шъолъыр общественнэ организациеу «Академия социальных технологий и региональных (муниципальных) управленческих практик» зыфиIорэм ипащэу Азэщыкъ Геннадий. Ахэр атегущыIагъэх Iоф зэдашIэн зэралъэкIыщтым, тапэкIэ язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщтым.

15 марта 2022 года 15:58

Донецкэ щыфэхыгъэхэм тафэшъыгъо

2022-рэ илъэсым игъэтхапэ и 15-р Донецкэ Народнэ Республикэм ишъыгъо мафэу щытыгъ, мамыр цIыфхэу къалэу Донецкэ щыфэхыгъэхэм афэшъыгъуагъэх. ТхьамыкIэгъошху хъугъэр! Украинэм иуIэшыгъэ кIуачIэхэм къатIупщыгъэ ракетэм нэбгырэ 23-мэ ящыIэныгъэ зыдихьыгъ, 18-мэ уIагъэхэр атещагъэ хъугъэ. ЗэкIэми амыдагъэр, зыгъэбырсырыгъэхэр къэралыгъо пчъагъэмэ амыгъэфедэнэу зэдаштэгъэ Iэшэ лъэпкъыр уIэшыгъэ  кIуачIэхэм япозицие гори зыдэмытыгъэ чIыпIэм зэратIупщыгъэр, мамыр цIыфхэм зэряуагъэхэр ары. Ар зэкIэми зэдытикъин, зэдытиуз.

15 марта 2022 года 12:48

Къэлэ поликлиникэм фащагъэх

Республикэ парламентым идепутатхэм медицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр лъагъэкIуатэ. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм бюджет-финанс, хьакъулахь, экономическэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономическэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Шэуджэн Сэфэррэ республикэ парламентым идепутатэу Кушъу Ларисэрэ Мыекъопэ  къэлэ поликлиникэу N 1-м ащагъ ящыкIэгъэ техникэр.

15 марта 2022 года 10:44

Следственнэ ГъэIорышIапIэм пэщакIэ фашIыгъ

УФ-м иследственнэ Комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипэщакIэу агъэнэфэгъэ Александр Липало гъэтхапэм и 14-м Iоф зыдишIэщт коллективым нэIуасэ фашIыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэ парламентым испикерэу Владимир  Нарожнэмрэ.

14 марта 2022 года 17:58

Медикэ-социальнэ экспертизэм епхыгъэ Iофыгъохэр зэхафыгъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр непэ IукIагъ медикэ-социальнэ экспертизэмкIэ республикэ Бюром ипащэу Батмэн ФатIимэт.

14 марта 2022 года 12:02

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я МафэкIэ тышъуфэгушIо!

11 марта 2022 года 15:45

Президентым иунашъо АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм дырагъэштагъ

Мззаем и 21-м, 2022-рэ илъэсым Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэтхагъ Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэр щыIэхэ зэрэхъугъэм дегъэштэгъэным фэгъэхьыгъэ указым. Ащ ыуж лъэныкъохэм зэкъош зэфыщытыкIэ азыфагу илъыным, IэпыIэгъу зэфэхъужьынхэм епхыгъэ зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх.

11 марта 2022 года 15:38

Республикэм имедицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу афэхъух

Пандемиер къызежьагъэм къыщыублагъэу коронавируснэ инфекциер къызэузыгъэ сымаджэхэр зычIэлъхэ сымэджэщхэм республикэ парламентариехэр IэпыIэгъу афэхъух.

11 марта 2022 года 15:01

Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэныр

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ мэкъумэщ предприятиехэм япащэхэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэIукIэгъоу адыриIагъэм. Ащ хэлэжьагъэх республикэм и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур ыкIи профильнэ ведомствэхэм япащэхэр.

10 марта 2022 года 15:27

Лъэпкъ проектхэм ыкIи регионым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ унэе программэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

Гъэтхапэм и 9-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм.

10 марта 2022 года 10:43

Адыгэ Республикэм и Конституцие и Маф

Адыгеим щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

9 марта 2022 года 18:14

Апшъэрэ хьыкумым и Президиум 2021-рэ илъэс IофшIэныр зэфихьысыжьыгъ

Республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр непэ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Президиум игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ ведомствэм ипащэу Шумэн Байзэт.

8 марта 2022 года 08:00

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ бзылъфыгъэхэр!

5 марта 2022 года 17:19

Тэхъутэмыкъое районым ипащэ иIэнатIэ зэрэIухьагъэм епхыгъэ Iофтхьабзэм Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ

Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие зычIэт унэм непэ щыкIуагъ муниципальнэ образованием ипащэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм епхыгъэ Iофтхьабзэ. Ащ хэлэжьагъэх ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи республикэ  парламентым ипащэу  Владимир Нарожнэр.

5 марта 2022 года 16:40

Депутатхэр медучреждениехэм IэпыIэгъу афэхъух

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэу Джастэ Вячеслав, Шъэо Аскэр ыкIи Шэуджэн Сэфэр Тэхъутэмыкъое районым непэ щыIагъэх республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу. Инэм сымэджэщым хэт госпиталым ахэм пIэтехъо-кIэлъын комплекти 150-рэ, нэмыкIэу ящыкIэгъэщт пкъыгъохэр фащагъэх.

5 марта 2022 года 15:15

Республикэ парламентым и Тхьаматэ бзылъфыгъэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ.

 Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэрэ региональнэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ гъатхэм иапэрэ мэфэкIкIэ Адыгеим ибзылъфыгъэхэм филармонием щафэгушIуагъэх.

5 марта 2022 года 14:06

Хэгъэгу зэошхом иветеран депутатхэр фэгушIуагъэх

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ  зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысые Федерацием и Лiыхъужъэу Цэй Эдуардрэ депутатэу Любовь Аннаниковамрэ фэгушIуагъэх Хэгъэгу зэошхом  иветеранэу Евдокия Кустовам  ыныбжь илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI.

4 марта 2022 года 15:17

Адыгэ Республикэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щыщытыным профильнэ Комиссиер тегущыIагъ

Комиссием изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

3 марта 2022 года 17:32

Адыгеим ипарламентариехэр IэпыIэгъу афэхъух

Непэ тикъэралыгъо ичIыпIэ пстэуми ащашIэ Украинэм щыхъурэр. Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм ащыпсэурэ цIыфэу фаехэр зэкIэ Урысые Федерацием къагъэкощых. Нэбгырэ мин 60-м ехъу ахэм къарыкIыгъэу Ростов хэкум мы лъэхъаным щыIэх.

28 февраля 2022 года 18:12

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия VII-рэ зэхэсыгъо щыIагъ

Адыгеим ипарламент ия VII-рэ зэхэсыгъо АР-м и Правительствэ и Унэ зэхэсыгъохэр зыщыкIорэ Залышхоу хэтым щырагъэкIокIыгъ. Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм испикерэу Владимир Нарожнэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хабзэм ифедеральнэ ыкIи республикэ органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм япащэхэр, журналистхэр.

28 февраля 2022 года 18:10

Республикэ законым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъ

Депутатхэм дырагъэштагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет къахилъхьэгъэ Iофыгъом ыкIи 2022-рэ илъэсым иреспубликэ бюджет хахъоу фэхъущтыр сомэ млн 396,2-кIэ нахь мэкIэщт. Ар къызыхэкIырэр зэрамыгъэгъэзэжьыщт  мылъкоу федеральнэ бюджетым къыхахырэм сомэ млн 530,2-кIэ къызэрэщагъакIэрэр ыкIи къэралыгъо корпорациехэм къарыкIэу сомэ млн 134-рэ къызэрэхахъорэр ары. Ащ фэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым идоклад.

28 февраля 2022 года 18:06

АР-м иминистрэхэм я Кабинет ифитыныгъэхэр, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн

ЦIыфым ищыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр бэкIэ елъытыгъ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу, профильнэ комитетым ипащэу Евгений Саловым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ащ къыпкъырыкIыхэзэ Адыгеим ипарламентариехэр тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн епхыгъэ законодательствэм игъэпсын дэлажьэх.

28 февраля 2022 года 18:04

ПсэолъэшIыным, гъэкIэжьын IофшIэнхэм алъэныкъокIэ административнэ пэрыохъухэр нахь макIэ шIыгъэнхэр

Республикэ законэу «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея» зыфиIорэм ия 2-рэ статья зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным депутатхэм дырагъэштагъ. Ащ къегъэнафэ мы лъэныкъом епхыгъэ нормативнэ-правовой актхэм ягъэхьазырын министрэхэм я Кабинет е (ыкIи) Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ органэу агъэнэфагъэр фэгъэзэгъэнэу.

28 февраля 2022 года 17:54

Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ коронавирусым епхыгъэ Iофхэм язытет щигъэгъозагъэх

Коронавирусым Адыгеим зыщиушъомбгъуныр аужырэ тхьамафэхэм нахь къызэрэзэтеуцорэм фэгъэхьыгъэу къыIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэм игуадзэу Максим Коробко. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, сымаджэхэу мы вирусыр къызыхагъэщыгъэхэм ыкIи сымэджэщхэм ачIэлъхэм япчъагъэ къыщыкIэу ыублагъ.

25 февраля 2022 года 16:06

Депутатыр кIэлэеджакIохэм аIукIагъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ  республикэ парламентым ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард мэзаем и 21-м аIукIагъ станицэу Бесскорбнэм игурыт еджапIэу N11-м ия 8-рэ класс иеджакIохэм. Мы зэIукIэгъум лъапсэ иI.

24 февраля 2022 года 15:51

Павел Кузьменкэм ишIэжь фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм Цэй Эдуард аIукIагъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард мэзаем и 22-м аIукIагъ волейболымкIэ зэнэкъокъоу П. Кузьменкэм ишIэжь фэгъэхьыгъэу зэхащагъэм хэлэжьагъэхэм.

24 февраля 2022 года 11:07

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ

МэфэкIым ихэгъэунэфыкIын къыхиубытэу республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр, законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ комитетым итхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр щыIагъэх Мыекъуапэ дэт гупчэ мемориал комплексым ыкIи къэгъагъэхэр ащ кIэралъхьагъэх. Къэзэрэугъоигъэхэр дзэкIолIэу заом хэкIодагъэхэм, непэрэ мафэхэм къанэмысыгъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ афэшъыгъуагъэх.

23 февраля 2022 года 08:00

Хэгъэгум иухъумакIо и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу, Урысые Федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэкъулыкъушIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

22 февраля 2022 года 15:30

Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэр шъхьафитхэу лъытэгъэнхэм фэгъэхьыгъ

Тыгъуасэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр  акIэтхагъ Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэр шъхьафитхэу лъытэгъэнхэм ыкIи зэкъошныгъэ, зэдэлэжьэныгъэ, IэпыIэгъу зэфэхъужьыныгъэ тазыфагу илъыным епхыгъэ зэзэгъыныгъэм афэгъэхьыгъэ Указхэм.

21 февраля 2022 года 14:54

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо мэзаем и 28-м зэхащэщт

Непэ видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ригъэкIокIыгъ республикэ парламентым и Президиум изэхэсыгъо. Республикэм икъэралыгъо хабзэ иапшъэрэ законодательнэ орган изичэзыу я VII-рэ зэхэсыгъо зыщыIэщтыр ыкIи ащ зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр аухэсыгъэх.

18 февраля 2022 года 16:23

Пандемием илъэхъан лIэужыкIэхэм япIун мэхьанэшхо иI

Республикэ парламентым законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард «лIыхъужъныгъэм иурок» щыригъэкIокIыгъ Мыекъопэ районым и Кужорскэ гурыт еджапIэ. Iофтхьабзэр Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъагъ.

18 февраля 2022 года 15:27

Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 79-рэ зэрэхъугъэр республикэм щыхагъэунэфыкIы

ИлъэсипшI пчъагъэ тешIагъ тикъэралыгъо ицIыфхэм Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэм. А илъэс къинхэр нахь чыжьэу тарихъым хахьэхэ къэс советскэ народым илIыхъужъныгъэ нахь икъоу ащ къыхэщы. А лIыхъужъныгъэм изы нэкIубгъоу щыт Адыгеир  нэмыц-фашист техакIохэм къатехыжьыгъэныр. Мэзаем  и 18-м республикэм  илъэс  къэс хегъэунэфыкIы Адыгеир шъхьафит зыхъужьыгъэ, фашист техакIохэр ащ зырафыжьыгъэхэ мафэр.

18 февраля 2022 года 10:59

ЦIыфхэм закъызэрафагъэзэрэ Iофыгъохэм япхыгъэу

Мэзаем и 17-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ АР-м архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и Комитет ипащэу Зезэрэхьэ Азэмат, Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Ирина Полуэктовам ыкIи къалэм иархитектор шъхьаIэу Шумэфэ Сулиет.

16 февраля 2022 года 12:05

Социальнэ газификацием епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр мэзаем и 15-м хэлэжьагъ газификациемкIэ Федеральнэ штабым изэхэсыгъоу УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак зэрищагъэм.

15 февраля 2022 года 15:56

Мэзаем и 15-р – дзэкIолI-интернационалистхэм яшIэжь и Маф

Советскэ дзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэм – я Хэгъэгу игъунапкъэхэм акIыб зипшъэрылъ щызыгъэцэкIэгъэ дзэ къулыкъушIэхэм яшIэжь и Мафэ ия 33-рэ илъэс мыгъэ хагъэунэфыкIы.

8 февраля 2022 года 15:06

Урысые наукэм и Маф

Адыгэ Республикэм инаучнэ сообществэ илIыкIохэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 февраля 2022 года 16:17

Республикэ законодательствэм епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Мэзаем и 7-м видео-конференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ Федеральнэ законэу N 414 зиIэу 2021-рэ илъэсым, тыгъэгъазэм и 21-м аштагъэу «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» зыфиIорэм къыдилъытэрэ шапхъэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ IофышIэ купым изэхэсыгъо. Ар зэрищагъ мы купым ипащэу, республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

4 февраля 2022 года 15:33

Депутат-единороссхэм цIыфхэр рагъэблагъэх

Щылэ мазэм и 31-м къыщыублагъэу мэзаем и 4-м нэс партиеу «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэхэм социальнэ Iофыгъохэм япхыгъэу цIыфхэр арагъэблагъэх. ЦIыфхэм закъызэрафагъэзэрэ Iофыгъохэм защагъэгъуазэ депутат пстэуми, сенаторхэм, джащ фэдэу профильнэ ведомствэхэм. Егъэблэгъэнхэм зызэрахэптхэщт  телефон номерхэр къэбар жъугъэм иамалхэм, къэралыгъо хэбзэ органхэм ясайтхэм пэшIорыгъэшъэу къарагъэхьагъэх.

1 февраля 2022 года 17:50

Мэкъумэщ товархэр къыдэзыгъэкIыхэрэм яфедэхэр къэухъумэгъэнхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ мэкъумэщ товархэр къыдэзыгъэкIырэ предприятиеу АПК-м хахьэхэрэм ялIыкIохэм.

31 января 2022 года 11:54

Хэгъэгум иконструкторхэм ыкIи иартиллеристхэм яшIэжь агъэлъэпIагъ

Щылэ мазэм и 28-м гвардейскэ минометхэм я 67-рэ полк хэтыгъэхэм афэгъэхьыгъэ мыжъобгъу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. ШIэжь зэхахьэм хэлэжьагъ парламентскэ комитетым итхьаматэ игуадзэу, Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

27 января 2022 года 16:32

Парламентым итынхэр АР-м и МВД икъулыкъушIэхэм ащыщхэм афагъэшъошагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъоу мы ведомствэм 2021-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэм хэлэжьагъэх.

27 января 2022 года 09:58

Штаммэу «омикроным» пэшIуекIогъэным псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ фэхьазыр

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ ащ зэрэфэхьазырым тегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр. ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэIукIэгъур кIуагъэ.

26 января 2022 года 15:13

ШтаммыкIэу «омикроным» пэшIуекIогъэным псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ зэрэфэхьазырым, нэмыкI Iофыгъохэм комиссием хэтхэр атегущыIагъэх

Эпидемием пэшIуекIогъэнымкIэ республикэм комиссием изэхэсыгъоу щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур. Ащ хэлэжьагъ АР-м и Парламент социальнэ политикэмкIэ, унагъом иIофыгъохэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет итхьаматэу Наталья Широковар.

25 января 2022 года 09:05

Урысыем истудентхэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ студентхэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!

20 января 2022 года 17:48

Республикэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэмкIэ къыфэгушIуагъэхэм афэрэзагъ.

Илъэс 75-рэ зэрэхъугъэр зыгу къэкIи, къыфэгушIогъэ пстэумии зэрафэраз къыIуагъ Нарожный Владимир Иван ыкъом.

20 января 2022 года 17:44

БлэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIагъэр зэхэсыгъом щызэфахьысыжьыгъ

ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ къэралыгъо системэ зыкIым Адыгэ РеспубликэмкIэ ичIыпIэ подсистемэ 2021-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр.

19 января 2022 года 12:52

Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Нарожный Владимир Иван ыкъом ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэр хегъэунэфыкIы

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм непэ июбилей хегъэунэфыкIы. ИмэфэкI фэшI ащ къыфэгушIуагъэх федеральнэ къулыкъухэм япащэхэм ыкIи УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм ащыщхэр, Урысыем ишъолъырхэм Iоф ащызышIэрэ парламентарийхэр, общественнэ ыкIи политическэ IофшIэкIошхохэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. Юбилярым къызыщыфэгушIохэрэ тхыгъэхэр АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм джыри къыIокIэх.

18 января 2022 года 17:28

Ассоциацием иIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Урысые Федерацием ишъолъырхэм язэдэлэжьэныгъэкIэ КъФШъ-м и Ассоциациеу «Къыблэ» зыфиIорэм и Совет итхьаматэу илъэситIу хъугъэу щытым, мы Ассоциацием игъэцэкIэкIо комитет итхьаматэу Павел Прониным зэIукIэгъоу дыриIагъэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

18 января 2022 года 11:14

Прокуратурэм иIофышIэхэр агъэшIуагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Урысыем ипрокуратурэ иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Мы ведомствэр зызэхащагъэр мыгъэ илъэс 300 мэхъу.

17 января 2022 года 17:38

IофшIэкIо купым изэхэщэн ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм планернэ зэхэсыгъоу зэхищагъэм хэлэжьагъэх профильнэ комитетхэм ятхьаматэхэр, АР-м и Парламент иструктурнэ подразделениехэм япащэхэр ыкIи къырагъэблэгъагъэхэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

14 января 2022 года 16:35

Общественнэ приемнэм иIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу, партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А.Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэ ипащэу Шъэо Аскэррэ общественнэ приемнэм икъулыкъушIэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыряIагъ.

13 января 2022 года 08:10

Урысые печатым и Маф

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъугъэм иамалхэм Iоф ащызышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

12 января 2022 года 12:18

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Маф

Щылэ мазэм и 12-м Урысые Федерацием ипрокуратурэ зызэхащагъэр илъэс 300 мэхъу. Мыр хэгъэгум институт анахьыжъхэм ащыщ, цIыфхэм, обществэм ыкIи къэралыгъом яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм ынаIэ тет. Илъэс зэкIэлъыкIохэм прокуратурэм пшъэрылъ зэфэшъхьафхэр иIагъэх, ау лIэшIэгъу пчъагъэу зыщыIэм сыдигъуи анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэр ыкIи къэнэжьырэр зы - цIыфым ифитыныгъэхэмрэ ишъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэр ары.

10 января 2022 года 14:33

ИлъэсымкIэ пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ипланернэ зэхэсыгъо хэлэжьагъэх профильнэ комитетхэм ятхьаматэхэр, Парламентым и Аппарат иструктурнэ подразделениехэм япащэхэр. Онлайн шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

7 января 2022 года 00:00

Щылэ мазэм и 7-р – Христос къызыхъугъэ маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!  

Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъуфэгушIо!


 

27 декабря 2021 года 17:58

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъу

Непэ, тыгъэгъазэм  и 27-м, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм 2021-рэ илъэсымкIэ иаужырэ, я VI-р зэхэсыгъор щыIагъ. Видео-конференц-зэпхыныгъэм тетэу ар зэращагъ Шъэо Аскэррэ Iэщэ Мухьамэдрэ.

27 декабря 2021 года 17:43

Депутатхэр министракIэм нэIуасэ фэхъугъэх

Республикэ парламентым изэхэсыгъо хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистракIэу агъэнэфэгъэ Олег Безсмельницыныр. Депутатхэр ащ фэгушIуагъэх ыкIи республикэм законыр, хабзэр къыщыухъумэгъэнхэмкIэ гъэхъагъэхэр ышIынхэу фэлъэIуагъэх.

24 декабря 2021 года 16:59

Геннадий Митрофановыр Мыекъуапэ иадминистрацие ипащ

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ипэщэ IэнатIэ Геннадий Митрофановыр зэрэIухьэрэм епхыгъэ Iофтхьабзэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ. Инаугурацием хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

24 декабря 2021 года 11:28

Единороссхэр фронтовикхэм афэгушIох

Парламентым  законодательствэмкIэ, законностымкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард непэ хэлэжьагъ ВПП-у «Единэ Россием» иселекторнэ зэIукIэ. Iофтхьабзэм  хэлэжьагъэхэр партием ишъолъыр  отделениехэм яIофшIэн, федеральнэ партийнэ проектэу «Историческая  память» зыфиIорэм ирегъэкIокIын  атегущыIагъэх.

23 декабря 2021 года 12:48

ДзэкъулыкъушIэхэм якIэлэцIыкIухэм депутатхэр афэгушIох

Мы мафэхэм депутат-единороссхэр афэгушIох дзэкъулыкъушIэхэу зэо зэпэуцужьхэм ыкIи террористическэ операциехэм ахэлэжьагъэхэм якIэлэцIыкIухэм.

22 декабря 2021 года 15:52

КIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэрэр къадэхъу

Республикэ парламентым идепутатхэм хабзэ афэхъугъ «Елка желаний» зыфиIорэ Iофтхьабзэу ИлъэсыкIэ мэфэкIым ехъулIэу зэхащэрэм хэлэжьэнхэр. Урысые шIушIэ проектэу «Мечтай со мной» зыцIэм ар хэхьэ.

22 декабря 2021 года 15:04

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изичэзыу зэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 27-м щыIэщт

Республикэ парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр щагъэнэфагъэх ащ и Президиум изэхэсыгъоу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэрищагъэм.

17 декабря 2021 года 10:37

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIэщтыр

Тыгъэгъазэм и 16-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир  Нарожнэр хэлэжьагъ къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием  изэхэсыгъо. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

16 декабря 2021 года 09:35

Президентым дэжь щызэхэщэгъэ Советым изэфэхьысыжьхэр

УФ-м и Президентэу В. Путиным видеоконференцие шIыкIэм тетэу тыгъэгъазэм и 15-м ригъэкIокIыгъ стратегическэ хэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи лъэпкъ проектхэмкIэ Советым изэхэсыгъоу илъэс зэфэхьысыжьхэр зыщашIыгъэхэр.

15 декабря 2021 года 18:33

ДзэкъулыкъушIэхэм ялъэIукIэ

Мыекъуапэ идепутат-единороссхэм зыкъафагъэзагъ Урысыем идзэкъулыкъушIэхэм я Союз и Адыгэ республикэ организацие хэтхэм зэо-зэпэуцужьхэм  ахэлэжьэгъэ дзэкъулыкъушIэхэм якIэлэцIыкIухэм ИлъэсыкIэм ехъулIэу шIухьафтынхэр афэшIыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэу. Ащ епхыгъэу республикэ парламентым ипащэу Владимир Нарожнэр аIукIагъ Мыекъуапэ идепутат-единороссхэм. Парламентариехэм а лъэIур агъэцэкIэнэу зэдырагъэштагъ.

15 декабря 2021 года 16:47

Медучреждениехэм адеIэх

«Единэ Россием» ифракциеу  республикэ парламентым хэтым медицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу афэхъуныр зэпигъэурэп.

15 декабря 2021 года 11:14

МэфэкIхэр щынэгъончъэнхэм Комиссием изэхэсыгъо щытегущыIагъэх

Терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ республикэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъэгъазэм и 14-м щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

14 декабря 2021 года 16:21

Анахь IофышIэ чанхэр агъэшIуагъэх

Тыгъэгъазэм и 14-м правительствэм и Унэ агропромышленнэ комплексым иIофышIэ пэрытхэм щафэгушIуагъэх. Iофтхьабзэм  хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэ парламентым  и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр.

13 декабря 2021 года 14:33

«Бэщ фыжь» зыфиIорэ Iофтхьабзэр

Социальнэ шIушIэ Iофтхьабзэу «Бэщ фыжь» зыфиIорэм къыхиубытэу парламентым  идепутатхэу Цэй Эдуардрэ Къуижъ Саидэрэ IукIагъэх хьафизэхэм я Мыекъопэ къэлэ  организацие ипащэу Алексей Хлоповым. Республикэ парламентым и Тхьаматэ  пшъэрылъ къызэрафишIыгъэу, оргтехникэ ащ ратыгъ.

13 декабря 2021 года 14:29

2022-рэ илъэсымкIэ IофшIэнхэр рахъухьагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щыкIуагъ профильнэ комитетхэм, парламентым и Аппарат иподразделениехэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэхэ зэIукIэу республикэ парламентым и Тхьаматэ  игуадзэу Шъэо Аскэр зэрищагъэр.

10 декабря 2021 года 15:51

«ЦIыфхэм цыхьэу къытфашIырэр къэдгъэшъыпкъэжьыным фэшI»

Парламентым  социальнэ политикэмкIэ, унагъом иIофхэмкIэ, псауныгъэмкIэ ыкIи культурэмкIэ икомитет ипащэу Наталья Широковам «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 20 зыщыхъурэм ехъулIэу цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. Ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм ащыщыгъэх фэгъэкIотэныгъэ зиIэ купхэм ахахьэхэрэм псэупIэ ягъэгъотыгъэныр, социальнэ ыкIи мылъку IэпыIэгъу  ятыгъэныр, ныбжьыкIэхэм гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэныр, нэмыкIхэри.

9 декабря 2021 года 17:45

Юбилярым фэгушIуагъэх

Республикэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм депутатэу Къэгъэзэжь Муратрэ район администрацием ипащэу Аулъэ Рэщыдэрэ игъусэхэу щыIагъэх АР-м изаслуженнэ журналистэу, Урысыем  ижурналистхэм я Союз хэтэу, Шэуджэн районым ицIыф гъэшIуагъэу Тхьайшъэо Тасим дэжь. Ахэр юбилярым фэгушIуагъэх ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм фэшI.

9 декабря 2021 года 17:32

«Единэ Россием» иилъэс 20 ехъулIэу

Политическэ партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 20 зэрэхъурэм ипэгъокIэу ащ ишъолъыр ыкIи чIыпIэ приемнэхэм цIыфхэм яегъэблэгъэн ащыкIуагъ.

8 декабря 2021 года 17:29

Хэгъэгум и ЛIыхъужъ и Мафэ ехъулIэу

Урысые Федерацием и ЛIыхъужъэу, законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным яIофыгъохэмкIэ парламентскэ комитетым ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард мы тхьамафэм Iофтхьэбзабэмэ ахэлэжьэнэу щыт. Ахэр Хэгъэгум и ЛIыхъужъ и Мафэ фэгъэхьыгъэх.

6 декабря 2021 года 19:23

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия V-рэ зэхэсыгъу

Непэ, тыгъэгъазэм и 6-м, республикэ парламентым ия V-рэ зичэзыу сессие иIагъ. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, гъэцэкIэкIо хабзэм ифедеральнэ ыкIи  республикэ органхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм, СМИ-хэм ялIыкIохэр. Парламентариехэр атегущыIэнхэу зэхэсыгъом къыхалъхьагъэх  бюджет-финанс, экономическэ, социальнэ, экологическэ Iофыгъохэр, нэмыкIыби. Iофыгъо 21-рэ ащ щызэхафыгъ.

6 декабря 2021 года 19:19

Республикэ бюджетыр агъэнэфагъ

Парламентариехэр ятIонэрэ еджэгъумкIэ хэплъагъэх «Адыгэ Республикэм 2022-м ыкIи зичэзыу 2023 – 2024-рэ илъэсхэмкIэ иреспубликэ бюджет фэгъэхьыгъ» зыфиIорэ законопроектым. Ащ депутатхэр щигъэгъозагъэх профильнэ комитетым ипащэу Iэщэ Мухьамэд.

6 декабря 2021 года 19:13

Депутатхэм янахьыбэм федеральнэ законым ипроект дырагъэштагъ

Парламентариехэр хэплъагъэх санитарнэ ыкIи эпидемиологическэ  Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ  законым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм епхыгъэ законопроектым.

3 декабря 2021 года 10:44

Депутатхэм IэпыIэгъур зэпагъэурэп

Депутат-единороссхэу Цэй Эдуардрэ Алла Чернышовамрэ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм пшъэрылъ зэрафишIыгъэу, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым хэт госпиталым чIэлъхэм медицинскэ кислородыр  икъоу аIэкIэхьаным фэшI литрипшI зэрыфэрэ баллонхэр афащагъэх. Медицинэ учреждением иврач шъхьаIэу Владимир Лобода парламентариехэм зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

1 декабря 2021 года 17:11

Парламентым и Президиум изэхэсыгъу

Республикэ парламентым изичэзыу я V-рэ зэхэсыгъоу иIэщтым къыхалъхьащт Iофыгъохэм ахэплъагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум. Ахэр бюджет-финанс, экономическэ ыкIи социальнэ лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъо 25-рэ фэдиз мэхъух.

29 ноября 2021 года 17:03

Планернэ зэхэсыгъор

ШэкIогъум и 29-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэхищагъ планернэ зэхэсыгъоу парламентым изичэзыу зэхэсыгъо зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр зыщырахъухьагъэхэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх профильнэ комитетхэм, Аппаратым иподразделениехэм япащэхэр.

29 ноября 2021 года 14:13

Федеральнэ проектэу «Сянэ – предприниматель» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр

ШэкIогъум и 26-м Мыекъуапэ щаухыгъ федеральнэ гъэсэныгъэ программэу бзылъфыгъэ предпринимательствэм зегъэушъомбгъугъэным фытегъэпсыхьагъэр. Экспертнэ жюрим хэтэу Iофтхьабзэу проектым къыдыхэлъытагъэхэм ахэлэжьагъ республикэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковар.

26 ноября 2021 года 16:05

Министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъу

Видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу шэкIогъум и 26-м кIуагъэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым зэрищагъэр. Ащ хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

25 ноября 2021 года 10:25

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэфедэгъэнхэм пэуцужьыгъэныр

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэфедэгъэнхэм пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу  Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

24 ноября 2021 года 15:16

ХэдзакIохэм ялъэIухэр единороссхэм агъэцакIэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр аIукIагъ Шэуджэн районым ит къутырэу Чернышовым щыпсэухэрэм. ИкIыгъэ мазэм къутырдэсхэм Владимир Нарожнэм зыкъыфагъэзэгъагъ Iофыгъо зэфэшъхьафхэу ящыIэкIэ-псэукIэ нахь къэзыгъэпсынкIэщтхэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу. ТхьамэфитIу ащ тешIагъэу Iофэу ашIагъэр зэфахьысыжьыгъ.

24 ноября 2021 года 14:17

Аппарат-программнэ комплексэу «Къэлэ щынэгъончъэм» шIуагъэ къехьы

Адыгэ Республикэм хэбзэукъоныгъэхэр щыземыхьэгъэнхэм фэгъэзэгъэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм хэлэжьагъ республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

19 ноября 2021 года 17:04

Сымэджэщым зичэзыу IэпыIэгъур лъагъэIэсыгъ

Республикэ парламентым ипащэ пшъэрылъ зэрэфишIыгъэу, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Любовь Ананниковам пIэтехъо-кIэлъын комплекти 150-рэ фищагъ Адыгэ республикэ клиническэ инфекционнэ сымэджэщым игоспиталь. Ащ щылэжьэрэ медицинэ IофышIэхэм мы охътэ къиным япшъэрылъхэр мыпшъыжьхэу зэрагъэцакIэрэм фэшI зэрафэразэхэр ариIуагъ.

19 ноября 2021 года 16:10

IэпыIэгъу лые хъурэп

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Алексей Корешкиныр Мыекъуапэ щыпсэурэ унэгъуи 9-мэ гъомылапхъэкIэ IэпыIэгъу афэхъугъ.

19 ноября 2021 года 15:23

Лъэпкъ проектым игъэцэкIэнкIэ Адыгеир пэрытхэм ащыщ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэнкIэ гъэхъагъэу иIэхэм апае Адыгеим Диплом  къыфагъэшъошагъ. Регион пэрытхэм ахэтэу ар Москва къыщыратыжьыгъ Адыгеим и ЛIышъзхьэу КъумпIыл Муратэ.

18 ноября 2021 года 16:28

Медучреждениехэм ящыкIагъэхэр депутатхэм арагъэгъоты

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ренэу зэпхыныгъэ адыриI республикэм имедицинэ учреждениехэм, госпитальхэм щыкIагъэу яIэхэр зэрагъашIэ.

17 ноября 2021 года 17:52

РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектитIумэ федеральнэ мылъку къафатIупщыщт

2022 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ федеральнэ бюджетым ипроектэу ятIонэрэу зыхэплъэщтхэм Къэралыгъо Думэм Iоф щыдашIэ. 
 

17 ноября 2021 года 17:48

АР-м и Парламент Депутатхэм яшIушIэ IэпыIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр республикэм исымэджэщхэм зэпымыоу адеIэх.

16 ноября 2021 года 18:29

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия IV-рэ зэхэсыгъу

Республикэ парламентым изичэзыу зэхэсыгъоу видео-конференц-зэпхыныгъэм тетэу кIуагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

16 ноября 2021 года 18:27

2021-рэ илъэсым имэзибгъу бюджет зэрагъэцэкIагъэр

Парламентым изэхэсыгъо щыхэплъагъэх 2021-рэ илъэсым имэзибгъу республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм. Ащ депутатхэр щигъэгъозагъэх профильнэ ведомствэм ипащэ.

12 ноября 2021 года 14:39

Депутатхэр хэлэжьагъэх

Проектэу «Лъапсэхэр къэдгъэнэжьыных» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу блэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим Iофтхьабзэ щыкIуагъ.

11 ноября 2021 года 16:52

Парламентым и Президиум изэхэсыгъу

ШэкIогъум и 11-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъоу къыкIэлъыкIощт я IV-рэ зэхэсыгъом  зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр зыщагъэнэфагъэхэр щыIагъ. Повесткэм Iофыгъо 14-м ехъу хагъэхьагъ бюджет-финанс, социальнэ лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэу.

10 ноября 2021 года 17:24

Пандемием пэуцужьыгъэным фэшI

Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэмкIэ, дин объединениехэм адэлэжьэгъэнымкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр щыIагъ.

10 ноября 2021 года 07:00

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Хэгъэгу кIоцI  IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

4 ноября 2021 года 18:20

Саугъэтым къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игъусэу хэлэжьагъ саугъэтэу «Навеки с Россией» зыфиIорэм къэгъагъэхэр кIэрылъхьэгъэнхэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, нэмыкIхэри.

4 ноября 2021 года 07:00

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

29 октября 2021 года 17:30

Депутатхэр IэпыIэгъу афэхъух

Социальнэ политикэмкIэ, унагъом  иIофхэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентым икомитет ипащэу Наталья Широковамрэ статусымкIэ, регламентымкIэ,  депутат этикэмкIэ парламентым и Комиссие  ипащэу  Къуижъ Саидэрэ IукIагъэх ковиднэ госпиталэу Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым хэтым иврач шъхьаIэу Владимир Лобода. Депутатхэм медицинэ учреждением техъон-кIэлъын 300 афащагъ.

27 октября 2021 года 18:06

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм иящэнэрэ зэхэсыгъо щыIагъ

ВКС шIыкIэм тетэу рекIокIыгъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм иящэнэрэ зэхэсыгъоу ащ испикерэу Владимир Нарожнэм зэрищагъэр. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хабзэм ифедеральнэ ыкIи республикэ органхэм япащэхэр.

27 октября 2021 года 16:29

ДиндэлэжьапIэр зызэхащагъэр илъэс 30 хъугъэ

Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ къызызэIуахыгъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ.

27 октября 2021 года 14:14

Адыгеим гъогурыкIоныр щыщынэгъончъэным фэшI

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ республикэм игъогухэм ящынэгъончъагъэ фэгъэзэгъэ Комиссием изэхэсыгъоу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ.

26 октября 2021 года 12:10

Республикэ парламентым испикер Болэкъо Мыхьамэт игупсэхэм афэтхьаусыхагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр депутатхэм ацIэкIэ афэтхьаусыхагъ Болэкъо Мыхьамэт игупсэхэм, иIахьылхэм.

26 октября 2021 года 12:07

РеспубликэмкIэ санитарнэ-эпидемиологие Iофхэм язытет

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэжьагъ коронавируснэ инфекцием Адыгэ Республикэм щыпэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу ВКС шIыкIэм тетэу кIуагъэм. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

25 октября 2021 года 15:53

«МэшIо десантым» ишIэжь кIодыщтэп!

ЗаконихъухьанымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ патриотическэ Iофтхьабзэу «МэшIо десант» зыфиIоу хыдзэм хэтыгъэхэм Мыекъуапэ лIыхъужъныгъэу щызэрахьагъэм фэгъэхьыгъэм. Ащ хэлэжьагъэх республикэм идзэ комиссариат, ДОСААФ-м ялIыкIохэр, Мыекъуапэ июнармейцэхэр.

22 октября 2021 года 15:04

Урысыем и Къыблэ ипарламентариехэм АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм къыдырагъэштагъ

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием июбилейнэ я XXXV-рэ Конференцие иIофшIэн ыухыгъ. Урысыемм и Къыблэ ипарламентариехэм регионхэмкIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ унашъохэр ашIыгъэх. Ахэр япхыгъэх экономическэ ыкIи хьакъулахь къэкIуапIэхэм ахэгъэхъогъэным, субъектхэм яэкономикэ инвестициехэр къыхэгъэхьэгъэнхэм, предпринимательскэ IофшIэным зегъэушъомбгъугъэным.

22 октября 2021 года 09:53

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия III-рэ зэхэсыгъо чъэпыогъум и 27-м щыIэщт

Непэ ВКС шIыкIэм тетэу кIуагъэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Президиум изэхэсыгъо. Депутатхэм агъэнэфагъэх зичэзыу зэхэсыгъор зыщыкIощтыр ыкIи ащ зыщытегущыIэщтхэ Iофыгъохэр.

21 октября 2021 года 15:54

Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXV-рэ Конференцие аублагъ

Непэ, чъэпыогъум и 21-м, 2021-рэ илъэсым видео-конференц-зэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу иIофшIэн ригъэжьагъ Къыблэ-Урысые Парламентскэ Ассоциацием ия XXXV-рэ Конференцие Республикэу Къырым и Къэралыгъо Совет – Хасэм зэхищагъэм.

18 октября 2021 года 17:04

Парламентым иилъэс 30 ыкIи ащ изичэзыу зэхэсыгъо зэрэкIощтым атегущыIагъэх

Непэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм  щыкIуагъ планернэ зэхэсыгъоу  Iофтхьабзэу къапыщылъхэм, зэхэщэн Iофыгъохэм зыщатегущыIагъэхэр. Зэхэсыгъор видео-конференц-зэпхыныгъэм тетэу кIуагъэ.

18 октября 2021 года 14:20

ЯIэпэIэсэныгъэ къыкIэкIуагъ

АР-м ипарламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр чъэпыогъум и 15-м хэлэжьагъ кIэлэегъаджэхэу, гъэсэныгъэм иIофышIэхэу гъэхъагъэхэр зышIыгъэхэр зыщагъэшIогъэхэ зэIукIэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхищагъэм. Ар кIэлэегъаджэхэм ямэфэкI пае афэгушIуагъ, яIофшIэн осэшхо фишIыгъ ыкIи  къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ягъэсэн, япIун творческэу къызэрекIуалIэхэрэм фэшI зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

18 октября 2021 года 14:18

ЗэгъэшIужь хьыкумышIхэм удостоверениехэр аратыгъэх

Чъэпыогъум и 15-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм удостоверениехэр щаратыжьыгъэх зэгъэшIужь хьыкумышIхэу Джанхъот Саидэрэ (Тэхъутэмыкъое районымкIэ хьыкум участкэу N 1-р) Нэшъулъэщэ Асхьадрэ (къалэу Мыекъуапэ ихьыкум участкэу N 1-р). Профильнэ комитетым мы кандидатурэу къыгъэлъэгъуагъэхэм блэкIыгъэ зэхэсыгъом депутатхэм щадырагъэштагъ.

17 октября 2021 года 07:30

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэ и Маф

ГъомылэпхъэшI промышленностым иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

17 октября 2021 года 07:00

Гъогу хъызмэтым иIофышIэ и Маф

Гъогу хъызмэтым иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

15 октября 2021 года 16:31

Джэджэхьаблэ гъэсэныгъэ гупчэу «Точка роста» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ

ЗаконодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу Цэй Эдуард хэлэжьагъ къуаджэу Джэджэхьаблэ гъэсэныгъэ гупчэу «Точка роста» зыфиIорэм икъыщызэIухын.

11 октября 2021 года 16:59

Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард еджапIэм илинейкэ хэлэжьагъ

ЗаконихъухьанымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофыгъохэмкIэ парламентым икомитет ипащэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард чъэпыогъум и 9-м хэлэжьагъ къалэу Славянск-на-Кубани иеджапIэу № 5-м Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу В.Ф. Маргеловым ыцIэ зыфаусыгъэр илъэси 5 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI линейкэу щыкIуагъэм.

11 октября 2021 года 14:23

Улапэ щыпсэухэрэм афэгушIуагъэх

БлэкIыгъэ шэмбэтым республикэ парламентым испикерэу Владимир Нарожнэр регионым и ЛIышъхьэ игъусэу хэлэжьагъэх къуаджэу Улапэ ыныбжь илъэси 160-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм. Мы мафэм ехъулIэу къуаджэм социальнэ псэолъитIу къыщызэIуахыгъ – культурэм и Унэ ыкIи ФОК-р.

10 октября 2021 года 07:00

Мэкъумэщ хъызмэтым иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм имэкъумэщ хъызмэт ыкIи икъыдэгъэкIыжьын промышленность иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

7 октября 2021 года 16:33

Сенаторэу Олег Селезневым идунай ыхъожьыгъ

Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ УФ-м ФедерациемкIэ и Совет хэтэу, ипшъэдэкIыжь къызыгурыIорэ политикэу, ищыIэныгъэ Хэгъэгум фэзыгъэлэжьэгъэ Олег Селезневым ыныбжь илъэс 63-м итэу идунай ыхъожьыгъ.

7 октября 2021 года 12:02

Адыгэ Республикэм и Мафэ ехъулIэу къафэгушIуагъэх

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ, субъектхэм  язаконихъухьэ органхэм, общественнэ ыкIи политическэ IофышIэшхохэм Адыгэ Республикэм и Мафэ фэшI шIуфэс телеграммэхэр къагъэхьыгъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм, ежь спикерым ацIэкIэ.

7 октября 2021 года 10:51

Республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр гъэIорышIэкIо компаниехэм ялIыкIохэм аIукIагъ

Унашъхьэм къыкIэщхымэ, ащ щыпсэухэрэм зэкIэми гумэкIыгъо къафихьын ылъэкIыщт – машIом зыкъыщиштэным нэсэу, ашъхьагъырэ къатхэм атесхэр зыхэфэхэрэ хьазабым имызакъоу.

6 октября 2021 года 16:50

Коронавируснэ инфекцием пэуцужьыгъэным епхыгъэу

Непэ, чъэпыогъум и 6-м, республикэ парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм аппаратым иIофышIэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ Iофыгъо шъхьаIэу щыщытыгъэр санитар шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэр ыкIи вакцинациер ифэшъуашэм тетэу регъэкIокIыгъэныр ары. Къэзэрэугъоигъэхэр ащ щигъэгъозагъэх коронавирусым земыгъэушъомбгъугъэным фэшI зэхащэгъэ оперативнэ штабым изэхэсыгъоу регионым ипащэу КъумпIыл Муратэ зэрищагъэм унашъоу щашIыгъэм.

6 октября 2021 года 12:40